facebook_page_plugin

Beszámoló 2012

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2012. évi működéséről

 

Szövetségünk működése

2012-ben a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnek az előző évivel azonos számú, 21 tagszervezete volt (melyek a tagszervezeti tagsági díj befizetésével érvényesítették tagságukat). Egyéni természetbarát tagsági igazolványt összesen 410-en érvénye­sítettek (vagy váltottak ki újat), ebből 23-an a Természetbarát Turistakártyát váltották ki. Az egyéni természetbarát tagsági érvényesítést más úton (más természetjáró szervezetnél, vagy közvetlenül a Magyar Természetbarát Szövetségnél) is ki lehetett váltani. Az egyéni tagságot érvényesítők száma - hosszú idő után - növekedést mutat, a növekedés mértéke a 2011. évihez képest mintegy 6%. A tagsági érvényesítésnek ez a formája 2012-ben létezett utoljára, az MTSZ 2012. decemberi rendkívüli választmányi ülésén hozott döntésnek megfelelően a szövetség tagszervezeti és tagnyilvántartási rendszere 2013-tól megváltozik.

 1. évi tagszervezeteink, és a szövetségünknél egyéni természetbarát tagságot érvényesítők:

Egyesület, szakosztály neve

Ifjúsági

Aktív

Nyugd.

Össz.

Dél-Zselic Természetbarát Klub

10

18

3

31

Démász-REZÉT SE Baja

2

8

2

12

Dráva TSE

3

11

1

15

Felhőtlenek

0

0

6

6

Hétdomb TE, Komló

3

15

28

46

Kenderföldi Természetjárók, Komló

21

3

0

24

Majtényi József Hagyományőrző Csapat

14

1

0

15

Mecsek Egyesület

0

0

5

5

Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus Suli

11

16

1

28

Mecseki Kóborlók

2

6

7

15

Mindszentgodisai Ált. Iskola DSK

10

1

0

11

Nyugdíjas Szakosztály

0

0

72

72

Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület

0

1

0

1

Pécsi Ifjúsági Unió

0

0

0

0

Pécsi Túrakerékpáros és Körny.v. Klub

1

12

1

14

Pécsi Vörös Meteor

1

0

5

6

POEÜ

0

5

3

8

PTTE Vámos Mihály Túraszakosztály

6

12

10

28

Szent Imre Iskolai SK, Siklós

6

4

0

10

Szúrós Csodabogyó Szakosztály

6

22

22

50

Tenkes TE, Siklós

1

11

1

13

Összesen

97

146

167

410

Ebből Természetbarát Turista Kártya

9

11

3

23

Szövetségünk 2012. február 11-én tartotta éves közgyűlését, amelyen a küldöttek elfo­gad­ták a 2011. évi beszámolót, pénzügyi beszámolót és közhasznúsági jelentést, vala­mint a 2012. évi programtervet. A közgyűlésen titkárválasztásra is sor került, az előző évi közgyűlésen titkárnak megválasztott Pál Krisztina lemondása miatt. A közgyűlés egyhangúlag Baumann Józsefnét választotta meg titkárnak.

A közgyűlésen - a hagyományoknak megfelelően - elismerések átadására is sor ke­rült. Aranybakancs-díjat kapott Romvári Tibor, a Dráva TSE tagja, ezüstjelvényes túravezető, a Dráva menti turizmus fellendítésében végzett, valamint túravezetői, rendezvényszervezői munkájáért.

Aranybakancs-díjat adományozott továbbá az elnökség Varga Györgynek, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság munkatársának az előző évi Dél-dunántúli Regioná­lis Természetbarát Találkozó megszervezésében nyújtott hathatós közreműködéséért.

Kimagasló természetjáró, ill. közösségi munkájáért elisme­rés­­ben részesült: Baumann József, Fehérné Kardos Ágnes, Gidáné Orsós Erzsébet, Jakab Ferencné, Kilin Sándor, Kulcsár Gábor, Nagy Balázs, Sipos Imréné, Szűcs Istvánné, Varga Fe­renc.

Szövetségünk működésének feltételei 2012-ben biztosítva voltak: Pécsett, a Tímár u. 21. számú épületben, a megszokott helyen vártuk az érdeklődőket keddenként. Tátrai Bea (a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége titkára) az év folyamán is kész­ségesen intézte gazdasági ügyeinket, bár a munkavégzésének helyszínében beállt változás (csak heti két napot dolgozik a Tímár utcában, munkaidejének többi részét a sportcsarnok területén teljesíti) gondosabb egyeztető munkát igényelt. A Tímár utcai emeleti kis tanácskozóban tartottuk havonta a Túravezetők Klubját is.

Anyagi helyzetünk az év nagy részében rendkívül rossz volt. A Baranya Megyei Ön­kormányzattól az idei évben egyetlen fillér támogatást sem kaptunk. A pályázati le­hetőségek is beszűkültek. Pécs városa civil szervezetek számára kiírt idei pályázatai nem voltak alkalmazhatók megyei szövetségünk tevékenységére. A Nemzeti Együtt­működési Alaptól a májusban beadott, működési célokra megfogalmazott nyertes pályázatunk pénze novemberben jelent meg a számlánkon. Az anyagi eszközök hiá­nyát tisztségviselőink és tagjaink önzetlen, lelkes munkája ellensúlyozta némiképp.

A 2012-es év személyi változást is hozott: februári közgyűlésünk az előzőleg le­mon­dott Pál Krisztina helyére Baumann Józsefnét választotta titkárnak. Az új titkár követ­kezetes, gondos munkája nyomán stabilizálódott a helyzet az érvényesítések árusítása, a tagnyilvántartás vonatkozásában, valamint az érvényesítésekkel való negyed­éven­kénti elszámolás is rendre megtörtént a Magyar Természetjáró Szövetség felé. Egyéb feladatainkon is osztozhattunk vele. Elnökségünk stabil tagjai (Strasser Péter, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn) mellett "állandó" segítőinkre (Sipos Imréné, Nagy Balázs, Jancsi Attila) is bizton támaszkodhattunk.

Kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézményekkel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetbarát (május 12-től Termé­szetjáró) Szövetség (dr. Simkó Gabriella, Farkas György, Pálmai Vencel, Horváth Erzsébet), Baranya Megyei Önkormányzat, Baranya Megyei Sportszövetségek Szö­vetsége (Tátrai Bea), Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igazgató, Kulcsár Péter tájegységvezető, Nagy Gábor osztvez.), Mecsekerdő Zrt. (Keszi László vezérigazgató, Várady József vezérig.h., Ripszám István, Hohn Miklós, Sajgó Ferenc, Pintér Ottó erdészeti igazgatók és Szőnyi János), Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, Abaliget Község Önkormányzata (Kisfali János polg.mester, Horváth Péter képv.), Orfű Község Önkormányzata (Füziné Kajdy Zita polgármester), Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Máriakéménd Önkormányzata (Fauszt József), Liptód Önkor­mányzata, Maráza Önkormányzata (Hoffmann János), Feked Önkormányzata (Tilmann Péter), Turizmus Zrt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóság (Hegyi Zsu­zsanna igazgató), Dunántúli Napló (Horváth László, Kozma Ferenc), Pécs TV, Kos­suth Rádió (Bak Anita, Farkas Erika) Rádió 1 (Bodács Etele), Régió Rádió (Zsoldos László), Pécsi Est (Rostás Gabriella), Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága (PásztorAndrea, Dénes Andrea, Kisbenedek Tibor), Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (dr. Riskó Andrea természet- és tájvé­delmi osztályvezető), Baranya Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal (Bog­nár Zoltán), és még mások.

Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szak­osztályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Eseten­ként konkrét segítséget, szakmai együttműködést könyvelhettünk el. Kapcsolataink­ban első helyen az MTSZ vezetőségét említjük, ahol a váltás ellenére nyitott, segítő­kész munkatársakhoz fordulhattunk.

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolata­ink főként a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek, bár tagságunk alkalmanként részt vesz egymás rendezvényein, túráin, ünnepségein is. Így örömmel tettünk eleget az új Somogy megyei elnök - Balázs László - meghívásának a Töröcskei-tó mellett tartott ünnepi összejövetelre, s természetesen részt vettünk az idei év regionális találkozóján is, amit Tolna megyei turistatársaink szerveztek Len­gyelben. Együtt hallgattuk, majd vitattuk meg az MTSZ oktatási szabályzatának, ok­tatási rendszerének átdolgozását javasló anyagot Farkas György (MTSZ) közreműkö­désével Szekszárdon.

Szövetségünk a Balokány-ligetért összefogás tagjaként, Baumann József és Tóth Klára az újonnan megalakult egyesület vezetőségi tagjaként is folytatta munkáját a város e zöld szigete megmentéséért, fejlesztéséért. Baumann József havonta rendsze­resen megszervezi és irányítja a környezetszépítő munkát. Őrjáratokat tart és nagy része van a BIOKOM-mal való eredményes kapcsolattartásban is. A felhívások, a munka értékelése, dokumentálása is mintaszerű. Szövetségünk tevékenysége minden vonatkozásban kiemelkedő az összefogás tagjai közül.

Kapcsolataink között számon tarthatjuk a Kisújbányai Baráti Kör Alapítványt (Derksen Gyöngyi). A nyáron Rónaky Gizella és Tóth Klára háromnapos rendezvé­nyüket segítette, melynek során alkalmunk nyílt a szövetségünk céljait, tevékenységét, jelvényszerző mozgalmaink sajátosságait megismertetni a rendezvény több száz részt­vevőjével. Együttműködésünk jegyében nagy segítséget adtunk az Üvegesek útja kialakításához is, Rónaky Gizella és Szűcs Istvánné nagy részt vállalt a jelzésfestésben is.

Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök rendszeresen részt vett a turizmus, környezetvédelem területén tevékenykedő más szervek, pl. a Turizmus Zrt. Dél-du­nántúli Marketing Igazgatóság által szervezett megbeszéléseken.

Lehetőségünk volt azon a konferencián is felszólalni, amit dr. Gebhardt Antal születé­sének 125. évfordulója alkalmából szervezett a megyei múzeum. "Mit köszönhetnek a természetbarátok Gebhardt Antalnak?" címmel Tóth Klára volt a konferencia egyik előadója. Ugyancsak gazdagította a tanácskozást Dománszky Zoltán Tolna megyei elnök is, aki "Túrák, utak és ösvények, barlangi bejárók" című előadásával szerepelt.

Az MTSZ idén három közgyűlést tartott. Mindhármon képviseltük megyénket. Febru­árban a változások előrevetítését, májusban az újjáalakulást, decemberben a szervezeti kérdésekettárgyalta a közgyűlés. A Dunántúli Természetbarát Vezetők Találkozóján - Tatán - Tóth Klára és Lakatosné Novotny Sarolta vett részt szövetségünk képvisele­tében. Dobogókőn, a Természetjárók Napján pedig dr. Gundrum Károly (dr. Téry Ödön Emlékérem), Baumann József ("A Természetjárás Fejlesztéséért" Bronz Fo­kozat) és Szabó-Dalecker Ibolya ("A Természetjárás Fejlesztéséért" Bronz Fokozat) kitüntetéséhez gratulálhattunk.

Szövetségünk kapcsolatrendszere igazán a tagszervezeteink kapcsolatainak felvázolá­sával lenne teljes. Tagszervezeteink legtöbbje rendelkezik e-mail címmel, így ez se­gítette a kapcsolattartást. Minden hónapban valamennyi tagszervezetünk e-mailben megk­apta a Mecsek Híradót, valamint más információkat is így tudtunk folyamatosan eljuttatni a tagszervezeteinkhez. Internetes honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.hu)sokszínű, sok rovattal rendelkező információs for­rás, mely rendszeresen, naponta fris­sült. A "Hírek" és a "Túrabeszámolók" menüpont­ban folyamatosan olvashatók voltak azok az aktualitások, melyek a megyei termé­szetjárással kapcsolatban átfogó információk­hoz juttatták az érdeklődőket. E sokrétű, időigényes munkát Nagy Balázs végzi, aki a megújulás, megújítás igényével kezeli a honlapot. Továbbra is várjuk tagjainktól és a túrákon résztvevőktől a híreket, fényké­pes élménybeszámolókat. A Mecsek Híradó­ban, ill. honlapunkonrendszeresen megje­lentettük a Tolna Megyei Természetbarát Szö­vetségnek a Mecsek területén szervezett rendezvényeinek kiírását is.

Az év során öt alkalommal tartottunk elnökségi ülést. Ezeken értékeltük az előző időszak eseményeit, megterveztük, szerveztük a következő időszak feladatait, aktuális problémákat oldottunk meg. Az ülésekről készült emlékeztetőket a honlapon, ill. a Mecsek Híradóban is közzé tettük. Több összejövetelt tartottunk a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás ránk eső feladatainak megbeszélése, megszervezése érdekében.

A Mecsek Híradó rendszeresen minden hónap első keddjén megjelent, nyomtatott formában, ill. honlapunkon is. A Híradó tudósított programjainkról, közölt élménybe­számolókat és "múltidéző" írásokat, aktuális híreket. Köszönjük a Mecsek Híradóba küldött írásaikat a következőknek: Balog Árpád, Baumann József, Baumann Józsefné, Biki Endre Gábor, Biros Márta, Börcsök György, Bukovinszky Anna, Dománszky Zoltán, Feketéné Móró Erzsébet, Gida Tibor, Háber János, Hegyi József, Jancsi Attila, Jónás István, dr. Koncz Eszter, Lakatosné Novotny Sarolta, Maráth Klára, Marton József, Matyók Ilona, Müller Norbert, Nagy Balázs, dr. Novotny Iván, Pál Krisztina, Raub Bálintné, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn, Strasser Péter, Szabó Imre, Szabó-Dalecker Ibolya, Takácsné Hartmann Piroska, Tóth Klára, Varga Ferenc,

Események, rendezvények

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás

A 2012-es év kiemelt rendezvénye volt az MTSZ által szervezett Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás, amely 2012. július 4 - augusztus 4. között került lebonyolításra. A Baranya megyei szakaszon július 7-e és 12-e között haladtak át a túrázók. Az MTSZ a megyei szövetségek közreműködésével szervezte meg a "ván­dorlást", szövetségünk részéről Strasser Péter alelnök volt a koordinátor. Az előké­szítő munkáknak már hónapokkal előbb nekiláttunk. Elsőként az útvonalat tekintettük át, a jelzéseket újítottuk fel azokon a szakaszokon, ahol szükséges volt, és tisztítottunk meg néhány útszakaszt. Megkerestük a szállás- és étkezési lehetőségeket. A szállás­helyek a következők voltak: mecseknádasdi Liszt Ferenc ÁMK, zobákpusztai Vargá­nya tanya, Fehér-kúti kulcsosház, ill. a volt Pécsbányatelepi Általános Iskola, Abaligeti Általános Iskola, Mindszentgodisai Általános Iskola. A szállást biztosítók mindenhol kedvezményesen, volt, ahol ingyenesen adtak szállást a résztvevőknek. Sok segítséget kaptunk a környékbeli boltosoktól, vendéglősöktől. Az egyes "vándorlási napokra" túravezetőket biztosítottunk; túravezetőink az adott útvonal értékeit, rejtett kincseit is bemutatva vezették turistautjainkon a DDK Vándorlás résztvevőit. Igye­keztünk a helyi erőket is megnyerni ügyünknek. Sok segítséget kaptunk a Mecsekerdő Zrt. igazgatóságától, a területi (pécsváradi, Árpád-tetői, sásdi) igazgatóságok munka­társaitól. Megszerveztük a megemlékezést Rockenbauer Pál zengővárkonyi sírjánál, ahol Gyenes Károly, Rockenbauer Pál egykori munkatársa hozta közénk, idézte meg Rockenbauer Pál alakját, szellemiségét, és a filmforgatás történetét.

A vándorlás baranyai szakaszán túrát vezetett időrendi sorrendben: Rónaky Gizella (Zengővárkony - Mecseknádasd), Feketéné Móró Erzsébet (Mecseknádasd - Zobák­puszta), Tóth Klára (Zobákpuszta - Fehér-kúti kulcsosház), Baumann József és Nagy Balázs (Fehér-kúti kulcsosház - Abaliget), Schóber József (Abaliget - Bakóca), Strasser Péter (Bakóca - Simonfa). A túravezetők munkáját segítették: Baumann Józsefné, Börcsök György, Jancsi Attila, Őri Zsuzsanna. A tőle megszokott ízletes babgulyást készítette a túrázóknak a zobákpusztai szálláshelyen Benczes Gábor. A csomag­szállításban Gida Tibor volt a szövetség segítségére. Hat napig vezette a kis­buszt, Mecseknádasdtól Simonfáig. Ajándékkal kedveskedtek a túrázóknak Zobákpusztán a Hétdomb Természetbarát Egyesület tagjai. Nagy Balázs a tudnivalók, beszámolók, képek internetes honlapokra (MTSZ, BMTSZ) tételében vállalt komoly munkát. A tolnai megyehatáron üdvözlő táblával, az első baranyai szálláson pogácsá­val, frissítővel köszön­töttük vendégeinket. Abaligeten a helyi önkormányzat köszön­tötte és vendégelte meg a túrázókat.

A baranyai szakaszokon naponta 50-60 ember túrázott, az ország minden részéből érkező természetbarátok, ismerősök, ismeretlenek járták "kék" utunkat. Reményeink szerint és a kapott visszajelzések alapján is állíthatjuk, hogy a túrázók szép emlékeket őriznek a nálunk töltött napokról.

Köszönet illet mindenkit, aki megérezte e feladat fontosságát, és közreműködött a kéktúra vándorlás sikeres előkészítésében és lebonyolításában.

Bronz jelvényes túravezető képző tanfolyam

2012 januárjában bronz jelvényes túravezető képző tanfolyamot indítottunk, melynek tematikája 2011-ben került kidolgozásra (majd az MTSZ Oktatási és Képzési Sza­bályzatának módosítása miatt átdolgozásra is került). Nagy örömünkre sokan jelent­keztek a képzésre: január 26-án 28 lelkes turistatársunk kezdte meg tanulmányait a tanfolyamon.

A csapatban az egyetemisták, az aktív dolgozók és a nyugdíjas korúak egyaránt képvi­seltették magukat. Érdeklődéssel és mindig nagy létszámmal vettek részt az elméleti foglalkozásokon, melyek helyszíne a Mezőszél Utcai Általános Iskolában volt. Olyan emberektől tanulhatták meg a túravezetés csínját-bínját, akik maguk is már több évtizedes túravezető múlttal bírnak. Segítőkészségük, szakmai felkészültségük és emberségük méltó példa az új túravezetők számára.

Tóth Klárától a kezdetekről, a szervezett természetjárás történetéről, Jancsi Attilától a minősítésekről és a túramozgalmakról, Gida Tibortól az egyesületek munkájáról, mindennapi örömeiről és nehézségeiről, Lakatosné Novotny Saroltától a túraszerve­zésről, Strasser Pétertől a turistautak kialakításáról és az útjelzések festéséről, Nagy Balázstól a számítógépes útvonaltervezésről hallhattak előadást a résztvevők. Az egészségügyi ismeretekkel és az elsősegélynyújtás fogásaival Past András mentőtiszt ismertette a tanfolyam hallgatóit. A térképészeti ismereteket mind a tanteremben, mind kint a terepen Benczes Gábor tanította. A természet- és környezetvédelmi té­mában Nagy Gábor, a Duna-Dráva Nemzeti Park területi osztályvezetője, a tábor­szervezési, geológiai, meteorológiai, ökológiai és hazánk turistaföldrajzának témáiban pedig Scheitler Adrienn tartott előadásokat.

A tavasz beköszöntével a tantermi képzés helyét a terepi oktatás és tanulás vette át. A csoport első gyakorló túráit Rónaky Gizella, Baumann József és Benczes Gábor vezette. A képzés egy két napos, "ott alvós" táborral zárult május közepén a festői szépségű Sás-völgyben, ahol a terepi tájékozódás fortélyait Benczes Gábor és Jancsi Attila tanította meg a résztvevőknek.

Az elméleti és gyakorlati képzést követően a résztvevők a május 20-i és 24-i vizsgá­kon bizonyították rátermettségüket és szakmai felkészültségüket. Végül is 25-en tettek sikeres vizsgát.

 1. június 10-én, vasárnap ünnepélyes keretek között adtuk át új túravezetőinknek vizsgaigazolványaikat és jelvényeiket a Kardos úti kulcsosházban (köszönet a helyért a PIFU-nak!).

Új túravezető társaink lelkesedése, lelkiismeretes felkészülése és dinamizmusa magá­ban hordozza annak ígéretét, hogy a több évtizedes turista és emberi értékek megma­radjanak és átadásra kerülhessenek a nyílt túrák alkalmával, beépüljenek a szakosz­tályok mindennapjaiba és gazdagítsák, színesítsék a szövetség életét. A képzések tekintetében továbbra is hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a Tolna Megyei Ter­mészetbarát Szövetséggel.

Nyílt túrák

2012-ben 58 nyílt túrát szerveztünk, melyek keretében tartottuk meg emléktúráinkat is: "Baranyai Aurél", "Csokonay Sándor", "Skóciai Szent Margit", "Takács Gyula" és "Rocken­bauer Pál" emléktúrák, valamint az "Uránbányász" és "Szénbányász" em­léktúrák. Túravezetőink változatos útvonalakon, megyénk valamennyi tájegységén kínáltak túraprogramokat az érdeklődőknek. A legtöbb résztvevő továbbra is a "Skó­ciai Szent Margit" emléktúrán volt. A nyílt túrákon átlagosan 38 fő vett részt, ez az előző évekhez képest magasabb létszám. A növekvő részvétel igazolja, hogy a nyílt túrákra továbbra is nagy igény van. 2012-ben a nyílt túrák sorában meghirdettük a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás Baranya megyei szakaszának a túráit is. A nyílt túrákat a következő túravezetők vezették, kiknek munkáját ezúton is megköszönjük: Adorján Rita, Andrasek Csaba, Balatonyi László, Balog Árpád, Baumann József, Becze László, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Börcsök György, Breitenstein Ferenc, Feketéné Móró Erzsébet, Ilisics Nóra, Jancsi Attila, Kaszás Károlyné, Kazal György, Kazal Márton, Kis Olga, Markesz István, Marton József, Müller Nándor, Müller Norbert, Nagy Balázs, dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Pál Krisztina, Raub Bálintné, Ritzné Gresák Gabriella, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Scheitler Adrienn, Schóber József, Sipos Imréné, Strasser Péter, Szecsődi Imre, Szir­tes Béla, Szűcs Istvánné, Szűcs Tamás, Tollas Tibor, Tóth Klára, Ujságh Zsolt.

Tagszervezetink közül a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület hirdette meg túráit nyílt túraként, melyek kiírását a Mecsek Híradóban közzétettük.

A Pécsi Tudományegyetem Sporttudományi Intézet testnevelő-edző szakos hallgatói­nak számára 2 alkalommal vezettünk túrát, 20-20 főnek. Túravezetőink igazolták a hallgatók részvételét, akik ezért megkapták a megfelelő kredit pontokat.

Meg kell még említeni a PTTE Vámos Mihály Túraszakosztály által szervezett "Természetbarátok a Mecsekért" erdőtakarító túrát, amelyen kb. 200-an vettek részt.

Teljesítménytúrák

A teljesítménytúrák továbbra is a népszerű rendezvények közé tartoznak. A Baranya megyei "kínálat" 2012-ben is igen gazdag volt. A teljesítménytúrák mindegyikén több - hosszabb, rövidebb - résztáv közül választhattak a résztvevők. Teljesítménytúráin­kon összességében több ezren vettek részt. Köszönjük a rendező tagszervezeteinknek a túrák megszervezését: Dráva TSE, Dél-Zselic TK, Hétdomb Termé

Természetbarát Egye­sület, Mecseki Kóborlók, Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület, Pécsi Túrakerékpá­ros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosztály, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.

Tagszervezeteink túrái mellett a Mecsek Híradóban és a rendezvénynaptárban közzé­tettük más rendezők mecseki teljesítménytúráit is.

Túravezetők Klubja

A Túravezetők Klubja 2012-ben is havi rendszerességgel működött. Januárban Nagy Gábor természetfotós vezetésével egy "Csendes vadászat" részesei lehettünk, majd februárban Feketéné Móró Erzsébet vezetésével megismerkedtünk hazánk középkori templomaival. Márciusban, a vizek hónapjában Baumann József mesélt nekünk a mecseki források titkairól. Áprilisra megérkeztek a gólyák, nemcsak hazánkba, de klubfoglalkozásunkra is, ahol Nagy Gábor, a Kölkedi Gólyamúzeum egykori vezetője mesélt nekünk ezekről a szép és érdekes madarakról. Májusban szintén a madaraké volt a főszerep. Az Év Madaráról - az egerészölyvről - tartott előadást Wágner László, a Duna-Dráva Nemzeti Park tájegységvezetője. A június a közös munka és összetartozás élményének megosztását tartogatta. Gida Tibor egyesületük, a Dráva TSE megalakulásáról, működéséről, örömteli és néha nehézségekkel küzdő munkájuk­ról mesélt nekünk. A nyári szünet után szeptemberben, Dr. Novonty Iván - Iván Bá’ - egy, a kondíciónkat nem megterhelő, de mégis nagyon izgalmas Dráva menti kerékpá­ros túrára repített minket. Októberben, az Erdők Hetén Scheitler Adrienn tartott elő­adást az Erdők Hete mozgalomról, az Év Fájáról (a zselnicemeggyről), az Év Vadvi­rágáról (a tavaszi héricsről) és az Év Rovaráról (az imádkozó sáskáról). Novemberben Patacsi Zsolttal nagy útra kerekedtünk fel és megnéztük, hogy milyen is a világ a Föld túloldalán, Új-Zélandon. Decemberben a hagyománnyá váló évzáró túra került meg­rendezésre. Az eredeti terveket ugyan a hó átdolgozta, de ez Baumann József túravető társunkat és a lelkes érdeklődőket nem tántorította el egy jó hangulatú túrától és az ezt követő kellemes együttléttől Teca mama kisvendéglőjében.

A Túravezetők Klubja programjait 2013-ban is folytatjuk. Szeretnénk, ha minél töb­ben ellátogatnának ezekre a kedd délutáni közös együttlétekre, így 2013-tól a klub neve megváltozik és januártól TERMÉSZETBARÁTOK KLUBJA néven működik majd tovább. Köszönjük minden előadó közreműködését, és a résztvevők érdeklődé­sét!

"Fedezd fel a Mecseket" vetélkedő

Több éves szünet után ismét vetélkedőt szerveztünk. 2012 őszén a fenti címmel hat fordulóból álló vetélkedőt indítottunk általános iskolások számára. Öt forduló "levele­zős" formában zajlik, melyek során a versenyző négy fős csapatoknak a Mecsekkel kapcsolatos feladatlapokat kell kitölteniük. A vetélkedő 2013 áprilisában a hatodik fordulóval, egy mecseki túrával zárul, amelyen elméleti és gyakorlati feladatokat (nö­vényfelismerés, tájékozódás stb.) kell megoldani a csapatoknak. A vetélkedőre 22 csapat nevezett a megye különböző településeiről.

Jelvényszerző túramozgalmak

2012-ben is - mint ahogy hosszú évek óta - fontos feladataink közé tartozott a jel­vényszerző túramozgalmak gondozása, a bélyegzőhelyek rendszeres ellenőrzése, a lenyomatok kihelyezése, a hiányosságok pótlása. Biztosítottuk az érdeklődők számára az igazoló füzeteket, kiadtuk a teljesítések után járó jelvényeket.

A kialakított bélyegzőhelyek mindenütt rendben vannak. Dobozok, táblák pótlására ebben az évben nem volt szükség, csupán felújítási munkákat végeztünk.

A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra útvonalán Felsőkövesden és Büdös-kúton festettük át a dobozokat, Kisújbányán átfestettük és áthelyeztük a dobozt a ház torná­cára, a bejárati oszlopra bélyegzőformát festettünk. A Patacsi-mezőn az erdészet ki­vágta azt a fát, amelyen a doboz és tábla volt, azokat áthelyezték egy másik közeli fára.  

A Dél-dunántúli Piros Túra útvonalán a Szentkúti erdészháznál lévő bélyegzőhelyet a P sáv jelzésű út és a kerékpárút kereszteződésébe helyeztük át.

A Mecseki Barangolások Háztól-házig túramozgalom bélyegzőhelyei közül a Betyár-tanyánál festettük át a dobozt, és a kulcsosházhoz vezető út bejáratánál egy nagy fe­nyőfára bélyegzőformát festettünk, a bélyegzőhely könnyebb megtalálása érdekében. A Dombay-tónál a Zengő Ifjúsági Tábor kapuján található dobozt is átfestettük, és az odavezető út elején itt is bélyegzőformát és nyilat festettünk mindkét irányból. A Gubacsos-kulcsosháznál lévő doboz vár még felújításra, arra 2013 tavaszán kerül sor.

A bélyegzőhelyeken lévő dobozokat folyamatosan töltöttük fel bélyegző lenyomatok­kal. Ennek ellenére többször érkezett észrevétel, hogy nincs lenyomat. Ezek rendre azok a helyek, ahol a doboz szabad területen van. Sajnos gyakori jelenség, hogy a lenyomatokat nem a rendeltetésének megfelelően használják, vagy sokkal többet visz­nek el, mint amennyi indokolt lenne. A hiányzó lenyomatokat kérésre levélben pos­táztuk.  

A túramozgalmakat Rónaky Gizella gondozta. A bélyegzőhelyek gondozásában idén is segítségünkre voltak: az abaligeti barlangnál a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz­ga­tó­ság munkatársai, a Patacsi-mezőnél Futó László, a Dél-Zselicben a terecsenyi Zrinyi kulcsosháznál, az ibafai pipamúzeumnál, Sasréten, valamint Felsőkövesden Strasser Péter, a Máré-váránál Fórizs László, a vár gondnoka, az Állatkertnél a pénztá­ros, a Fehér-kúti kulcsosháznál Nagy Balázs, Petőcpusztán Baumann József, a Ba­zsarózsa kulcsos-háznál a Pécsi Vörös Meteor SK tagjai, Orfűn és a Mecsek Házánál a barlangkutatók munkatársai, a Vörösfenyő kulcsosháznál a komlói Hétdomb Egye­sület tagjai. Kazal Márton több helyen ellenőrizte a bélyegzőhelyeket, és vitte a le­nyomatokat. A Dél-Baranya turistája túramozgalom bélyegzőhelyeit a Dráva TSE tagjai gondozták.

Köszönjük mindannyiuk munkáját, ill. azon tagtársaink észrevételeit, akik jelezték, ha egy-egy bélyegzőhelyen járva hiányosságot észleltek.

A túramozgalmakat az alábbiak szerint teljesítették:  

                                                  

 

A mozgalom neve

Teljesítők száma

1

Mecsek turistája

6

2

Baranyai várak

11

3

Kincses Baranya

5

4

Mecseki barangolások

5

5

Kerékpáros körtúra

4

6

Dél-Zselic turistája

4

7

Baranya legszebb templomai

3

8

Mecseki zöldtúra

5

9

Mecsek forrásai

15

10

Baranyai kilátók

9

11

Régi Dél-dunántúli Piros Túra

1

12

Dél-Baranya turistája

2

13

Baranyai-dombság   turistája

1

 

Összesen

71

A túramozgalmakat teljesítők száma az előző évekhez képest kissé csökkent. Legkedveltebb volt a Mecsek forrásai, és a Baranyai Várak.

A túramozgalmak igazoló füzeteit az alábbiak szerint igényeltek:

Füzet neve

db

Országos Kék Túra

2

R.P. Dél-dunántúli Kéktúra

20

Dél-dunántúli Piros Túra

7

Túramozgalmak Baranya megyében (összesített)

7

Mecsek Turistája

5

Mecseki Barangolások háztól házig

1

Baranyai várak

4

Kincses Baranya

1

Dél-Zselic turistája

1

Baranya legszebb templomai

3

Mecseki Zöldtúra

2

Mecsek forrásai

5

Baranya kilátói

6

Dél-Baranya turistája

10

Baranyai Dombság turistája

10

Összesen

84

Természetjáró minősítések

A 2012-es évben is az előző évekhez hasonlóan kevés, összesen 12 minősítés érkezett szövetségünkhöz. Megoszlása teljesen egyforma képet mutat, hiszen 4-4 elbírálás történt a bronz, ezüst és arany minősítésekből is. Az arany fokozatot a következők érték el: Kühár Zsuzsanna, Sisák Tibor, Sisák Tiborné és Takácsné Jakabos La­ura. Ők mind a négyen a komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület tagjai. A szövet­ségünkhöz eljutott információk szerint tagjaink közül 1 fő, Mayer Krisztina, a "Szú­rós csodabogyó" szakosztály tagja ért el érdemes fokozatot. Ezt az országos szövet­ség bírálta el. Ezúton kérjük a szakosztályok, egyesületek vezetőit, hogy amennyiben tagjaik közül valaki "érdemes", vagy "kiváló" természetjáró minősítést ér el, azt jelez­zék szövetségünkben.

Minősítést a 2012-es évben a következő egyesületek adtak le: BMTSZ "Szúrós csoda­bogyó" szakosztálya 1, Dráva Természetbarát Sport Egyesület 2, Hétdomb Termé­szetbarát Egyesület 7 és a Kenderföldi Természetjárók 2.

A leadások formátuma legtöbb esetben megfelelő volt. A kevés formai hiba abból adódott, hogy a szakosztályok, egyesületek elfelejtik a minősítések végére írni, hogy ellenőrizték és rendben találták a minősítést és javasolják ennek megadását a minősítő bizottságtól.

Gratulálunk minden minősítést elért sporttársunknak!

Természetjáró minősítések megoszlása 2013-ban

Természetjáró szervezet

bronz

ezüst

arany

Hétdomb TE, Komló

-

3

4

Kenderföldi Természetjárók, Komló

2

-

-

BMTSZ "Szúrós csodabogyó" szakosztálya

-

1

-

Dráva TSE

2

-

-

Összesen:

4

4

4

Munkák az erdőben

Útjelzés felújítások: 2012-ben jelentős hosszon folytatódtak a turista útjelzések fel­újítási munkái. Kiemelt útvonal volt - a nyári Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra Vándorlás előkészítéseként - a kéktúra Baranyán végigvezető szakasza, amelyen teljes jelzésfelújítást végeztünk a Kelet- és Közép-Mecsekben a 6-os főúttól Zobákpusztán át Árpád-tetőig (István-aknai elágazás), valamint a Dél-Zselicben Felsőkövesdtől a somogyi megyehatárig (Nagytótváros) vezető útvonal-szakaszokon. Ezen kívül a kéktúra útvonal többi részén is pótoltuk a hiányzó jelzéseket, és kitisztí­tottuk több helyen az utat. A Dél-Zselicben, Mozsgó környékén - a Szigetvári Erdé­szet felkérésére - új turistautak jelzéseit festettük fel. Ezek az utak a Mozsgó fölötti régi kilátó helyére, ill. az. I. világháború utáni szerb megszállás alatti egykori szerb őrtorony helyére vezetnek. Néhány rövidebb új turistaút kijelölésére is sor került a Baranyai-dombságban, ill. a Villányi-hegységben, Máriagyűd környékén.

Szövetségünk részt vett az "ÜVEGESEK ÚTJA" elnevezésű tanösvény kialakításá­ban, melyet a civil szervezetek hoztak létre Hosszúhetény és Óbánya önkormányzatá­nak segítségével, a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány koordinálásával. A tanösvény 12 km hosszú,útvonala:Hosszúhetény - Pusztabánya - Kisújbánya - Óbánya. Az útvonalon magyar, német és angol nyelvű tájékoztató táblák mutatják be az üveg tör­ténetét, alapanyagait, az üvegkészítés eszközeit, a Kelet-Mecsek XVIII. századi hutáit. Az útvonal végigjárását fákon, tereptárgyakon elhelyezett "üveges" jelzés segíti, amely a turista útjelzés szabályainak megfelelően került kialakításra. A jelzéseket Rónaky Gizella és Szűcs Istvánné festette fel.

Megyénkben 2012-ben összesen 173 km-en újítottunk fel, ill. festettünk fel új útjel­zéseket.

Kelet-Mecsek

 • Kék sáv: K négyzet elág. - 6-os sz. főút - Stein-malom - Óbánya - Zobákpuszta (17,9 km)
 • Sárga kereszt: Zobákpuszta - Takanyó - Kis-Kaszáló - Hidasi-völgy, K sáv. (3,5 km)
 • Piros kereszt:Réka-kunyhó - Stein-malom - Nagymányok (13,4 km)
 • Kék kereszt: Zengővárkony - Pécsvárad, autóbusz megálló (2,3 km)
 • Zöld sáv: Mecseknádasd, aut. m. - Stein-malom -Réka-várPusztabánya - Lakkeri-fenyves - magyaregregyi műút, Barna-kő (16,5 km)
 • Zöld kereszt: Kövestető - Pap-rét - Pusztabánya - Hidasi-vgy. (Betyár-f.) (5,2 km)
 • Kék négyzet: Zobákpuszta - Pap-rét - Püspökszentlászlói köves út (3,2 km)
 • Kék négyzet: Püspökszentlászló - Réka-kunyhó (3,2 km)
 • Sárga sáv: Püspökszentlászló - erdészeti aszfaltút, K négyzet elág. (fonódó sza­kasz) (0,8 km)
 • Piros sáv: Ófalu területén, a Z sávval fonódó szakasz (1,1 km)

Nyugat- és Közép-Mecsek

 • Kék sáv: Zobákpuszta - volt Hársas kh. - István-akna műút elágazás(9,5 km)
 • Zöld sáv: Rigó-kút - Sugói-rét(5,4 km)
 • Zöld kör: Koszonyatető - Kőszegi-forrás (0,6 km)
 • Sárga négyzet: Vágoti út, S sáv elág - Lóri elágazás (Z sáv) (1,7 km)
 • Sárga sáv: Lapisi műút elágazás - Vágotpuszta (4,3 km)
 • Zöld kör: Vágotpusztai szakasz ( S sáv elág. - Z. sáv elág.) (0,4 km)
 • Kék háromszög: Cserkút, templom - Jakab-hegy, K sáv elág. (2,5 km)

Baranyai- és Geresdi-dombság

 • Zöld sáv:Feked, buszforduló - Gyantás-völgy - Harsányi-kereszt - Hesz-kereszt (12 km.)
 • Zöld sáv: Máriakéménd, Lankás-dűlő (kék irányított kör elágazás) - Halastó - Törökvári-pihenőhely (1,5 km)
 • Sárga sáv: Hidas-Bonyhád vasútállomás - 6-os sz. főút - Kishidas - János-lak - Berekaljapuszta - Berekalji erdő (a S sáv jelzésű út baranyai szakasza) (6,0 km)
 • Kék rom jelzés:Vályús-forrás - Törökvári-pihenőhely (1,2 km)
 • Kék : Feked, Fő út - Pest-kereszt - Kökény-árok - Mészkemencei erdei feltáró út - Harsányi-kereszt - Gyantás-völgy - Stiller-kereszt - Schmidt-kereszt - Feked, Fő út (10 km)
 • Kék :Lankás-dűlő, Z sáv elág. - Nagy-pincesor, K Lelág. (0,9 km).
 • Zöld : Feked, Fő út - Schmidt-kereszt - volt vasúti megálló - Jakabéczy-kereszt - Weber-kereszt - Jaschek-kereszt - Trefortpusztai műút - István-kunyhó, elágazás - Harang-tető - Stiller-kereszt - Feked, Fő út (12 km)
 • Sárga négyzet (új út):Baranya-Tolna megyehatár, sárga sáv elágazás - Holló-tető - István-kunyhó - Trefortpusztai műút, zöld elágazás (1,4 km)
 • Kék kör: Máriakéménd, kegytemplom - Templom-forrás (0,3 km).

Villányi-hegység

 • Kék sáv: Vylyan-pincészet - szoborpark - Villány - templomhegyi tanösvény - Villány vasútállomás (8,8 km). Az útvonalon apróbb változások is történtek: a volt Vokányi vadászház után a jelzés nem tér le a szőlők-erdő határáról, és a villányi vasútállomás előtt betér a templom-hegyi tanösvényre is.
 • Piros (új út): Máriagyűd - kegytemplom -"Fájdalmas szűzanya" szobra - kálvá­ria - Máriagyűd (0,9 km)
 • Piros háromszög(új út): Máriagyűd - kegytemplom - "Fájdalmas szűzanya" szobra - sárga +elágazás - kék sáv jelzés (1,0 km).
 • Sárga kereszt:Bisse, zöld sáv elágazás - Máriagyűd, autóbusz megállóig (3,5 km). Ennek az útvonalnak a máriagyűdi református templom - autóbusz megálló közötti szakasza új út.

Dél-Zselic

 • Kék sáv: Felsőkövesd - Szabás - Somogy megyehatár, K kör elágazás (6,5 km)
 • Zöld háromszög: Ezüsthárs tanösvény - Aranyos, régi mozsgói kilátó (0,4km)
 • Zöld kereszt: Ezüsthárs tanösvény - Szerb-hegy (Rászta), volt szerb őrház - S sáv - Ezüsthárs tanösvény (3,5 km)
 • Zöld háromszög: S sáv-Z+ elágazás - volt szerb őrtorony (0,2 km)
 • Sárga sáv: a Z+-tel fonódó rész (0,5 km)
 • Piros kereszt: Sasrét - Hársfás út - almamelléki műút (3,5 km)
 • "Ezüsthárs tanösvény": Mozsgó - László-forrás (7,7 km)

A turistaút jelzések festésében, felújításában részt vettek: Andrasek Csaba, Andra­sekné Dávid Erika, Balog Árpád, Balás Lászlóné, Baumann József, Baumann Józsefné, Biki Endre Gábor, Biros Béláné, Feik Tamás, Feketéné Móró Erzsébet, Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Juhász László, Juhász Lászlóné, Kazal Márton, Kovács János, Lencse Katalin, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Schäffer Ferencné, Soós Zol­tán, Strasser Péter, Szűcs Istvánné, Ujságh Zsolt, Valkai Zsolt, Valkai Júlia, Varga Róbert, valamint a Tolna megyei természetbarátok a Hidas környékén végzett jelzésfestésekkel. Köszönjük valamennyiük munkáját!

Források karbantartása: az év során a forrástáblák újrafestése volt a fő feladat és a kisebb javítások elvégzése. A Balokány-ligetben terven felül felújítottuk a Ny-i olda­lon a félszigetnél lévő rejtett forrást, ami eltömődött és feltörő vize a sétányon okozott gondokat. Az erdészet segítségével a Szent Imre-forrás kis tavát, az Eta-forrást és a Bikfa-forrást takarítottuk ki a sok iszaptól, törmeléktől. A "Források védnöksége" felhívással fordultunk az erdőt járó emberek felé. Magánszemélyek és természetjáró egyesületek csatlakoztak a felhíváshoz. Így közel száz mecseki forrásnak van gazdája, akik ápolják, tisztítják és jelzik a hibákat.Az erdészet padokat, asztalokat, lépcsőket újított fel, és épített több forráshoz, erdei pihenőhöz.

A Baranyai-dombságban három forrás felújítására került sor. Új forrás épült a mária­ké­méndi kegytemplom közelében, melyhez egy KO jelzést is felfestettünk. A bővizű Templom-forrás vize a vizsgálat szerint iható. Felújítottuk még a Liptódpusztai-völgyben található István-kutat, melynél emlékoszlopot állítottunk a kihalt puszta emlékére. Továbbá megújult Babarcon a Flórián-forrás, melynek felújí­tását a helyi önkormányzat végezte el. A korábban csak időszakosan működő forrásnál így folya­matos a vízvételi lehetőség, mivel a forráskútra építve egy Norton kutat is elhelyeztek. A Baranyai-dombságban valamennyi működő és használt forrás állapota kielégítő, tisztításukról rendszeresen gondoskodunk.

A Baranyai-dombság turistautakkal ellátott területére 34 db útjelző információs táblát helyeztünk el 17 oszlopon. Véméndről Liptódon át Máriakéméndig a fontosabb útel­ága­zásokhoz kerültek ki a túrázók tájékozódását segítő útjelző oszlopok. Az oszlopo­kat és a táblákat a Mecsekerdő Zrt. készítette el a Kelet-Mecsek tábláival megegyező stílusban.

Újabb 100 db falépcsőfok kiépítését végeztük el a 700 éves máriakéméndi Török-vár romjaihoz. Ezzel elkészült a teljes szakasz, mely 270 lépcsőfokot tesz ki. Tölgyfadesz­kákból falépcsőt építettünk ki a Templom-forráshoz és a Lankás-forráshoz is. Mun­katú­ráinkon gyakran részt vettek a pécsi, komlói és bólyi természetjárók, a cserkészek, de a helyi lakosok is több alkalommal segítettek.

Emlékhelyek gondozása: a Nyugat-Mecsekben a Magyarok kunyhójánál lévő em­lékoszlopnál minden év augusztusában megemlékezünk turista elődeinkről. Az erdé­szet új padokat és asztalokat helyezett ki a volt Cinke tanyánál, a Patacsi-mezőn lévő "Blokkháznál", a Mihály remete-forrásnál, a Tixi-forrásnál, a Mohosi-kis-kútnál, a Darázs-kútnál, Fehér-kútnál, a Horvát Adolf Olivér emlékkőnél és másutt is. Felújí­tottuk közös összefogással a Bazsarózsa kulcsosház kertjében a Csokonay Sándor for­rásépítő és természetvédő emlékét őrző fakeresztet. A Mária kápolnánál felállított Mária képoszlopot újrafestettük. A bakócai Fekete István új emlékkereszt tervezésé­ben és felújításában részt vettünk. A Gubacsos kulcsosház fölötti turistaút mentén útjelző táblát és emlékoszlopot helyeztünk el a "Vadásztacskó sírjánál". Az emlékhely kialakítását anyagokkal, szállítással, munkával a Mecsekerdő Zrt, a BMTSZ és a Me­csek Egyesület Munka Osztálya segítette. 

Munkáinkat segítették: Baumann József, Baumann Józsefné, Baranyai József, Biki Endre Gábor, Csiszár Gyula, Feketéné Czifra Éva, Gundrum Károly, Hastó Attila, Földesiné Kövi Ildikó, Horváth Ákos, Horváth Zoltán, Huszár Ferenc, Jónás István, Kriston Barnabás, Krisztián László, dr. Koncz Eszter, Kőnig Ferenc, Kocsi Ágnes, Kollár Tamás, Kovács Szabó János, Lázár Tamás, Máthé Péter, Müller Norbert, Nagy Balázs, Őri Zsuzsanna, Pintér Ottó, Ripszám István, Rónaky Gizella, Soóky Irén, Stalenberger Tibor, Strasser Péter, Szabó Dalecker Ibolya, Tasnádi János, Tóth Klára, Tóth Péter, Tóth Mihály, Varga Jenő, Várnai József, Végh Károly, Wágner László, Zwick Zoltán, ill. a Tolna megyei természetbarátok. Köszönjük valamennyiük mun­káját!

Kerékpáros szakág

A kerékpáros túrák iránt érdeklődőknek a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub rendezvényei biztosítottak lehetőséget a túrázásra.

Az évente ismétlődő nagyrendezvények: "2x100 km Baranyában" kerékpáros telje­sítménytúra 100, és 200 km-es távon, „Mecseki Hegyikerék" elnevezésű MTB telje­sítménytúra a Mecsek erdei útjain, Pünkösdi Regionális Kerékpáros Találkozó Pécsváradon, 2012-ben is sok résztvevőt vonzottak.

A kerékpáros szezon előtt és után (a kora tavaszi és őszi-téli időszakban) gyalogtú­rákra is invitálták a klubtagokat és az érdeklődőket. A két legsikeresebb ez évben is az óbányai „Tűzkerék", illetve a „Skóciai Szent Margit Emléktúra" volt, ez utóbbi 25. alkalommal került megrendezésre. A kerékpáros programokat tették gazdagabb

gazdagabbá a DÖKE (Komló) programjai is: "DÖKE 25-50-75" és "Baranya 25, 50, 100" országúti kerékpáros teljesítménytúrák.

* * *

Köszönjük mindazok közreműködését, segítségét, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy szövetségünk 2012-ben is változatos, sokszínű programot biztosíthasson a természetjárás iránt érdeklődők számára, valamint segítették a turista útjelzések és a mecseki források felújítását.

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
Elnöksége