facebook_page_plugin

Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra

ROCKENBAUER PÁL DÉL-DUNÁNTÚLI KÉK TÚRA MECSEKI SZAKASZA

Abaliget vasútállomás - Jakab-hegy - Büdös-kút - Fehér-kúti kulcsosház -Árpád-tető - Zobákpuszta - Kisújbánya - Óbánya - Apátvarasdtelep

Kék sáv jelzés

Táv (km)

Szintemelkedés (m)

oda

vissza

rész

össz.

rész

össz.

rész

össz.

Abaliget vasútállomás

0

0

0

0

120

1600

Cseppkőbarlang

5,2

5,2

180

180

70

1480

Volt Petőcz-akna

3,9

9,1

220

400

40

1410

Jakab-hegy

2,9

12,0

190

590

190

1370

Patacsi-mező

2,4

14,4

0

590

100

1180

Remete-rét

3,5

17,9

110

700

40

1080

Büdös-kút

1,8

19,7

20

720

0

1040

Erdei kereszt

0,9

20,6

80

800

100

1040

Fehér-kúti kulcsosház

3,8

24,4

160

960

100

940

Tripammer-fa

1,8

26,2

20

980

20

840

Árpád-tető

1,4

27,6

60

1040

160

820

Hársas-forrás

6,3

33,9

80

1120

200

660

Zobákpuszta

4,9

38,8

210

1330

70

460

Csurgó

2,7

41,5

20

1350

80

390

Kisújbánya

4,6

46,1

200

1550

130

310

Óbánya

4,4

50,5

0

1550

40

180

Stein-malom

2,0

52,5

0

1550

140

140

6-os út

3,0

55,5

140

1690

0

0

Apátvarasdtelep

3,4

58,9

20

1710

0

0

ddk teljes baranya szintmetszet nagy

A Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra Írott-kőtől Szek­szárdig vezet, teljes hossza 565 km.

A túra mecseki szakasza az abaligeti vasútállomáson kez­dő­dik (bélyegzés az állomásépület tornácán, a váróterem bejárata mellett.). A síneken átmenve a Kövesdi-hátra jutunk fel. A gerincen gyalogolva szántók közé érünk (innen szép kilátás nyílik), majd a völgy­ben a barlang vize által táplált mesterséges horgász- és csóna­kázó tavak mellett haladunk el, és rövidesen a cseppkőbarlang bejára­tá­hoz jutunk (bélyegzés a pénztár melletti ajándéktárgyas vitrin oldalán).

 

Az Abaligeti-barlang 38 méteres előüregét a falu plé­bá­no­sa hajdan borospincének használta, ezért népies elnevezése "Pap­li­­ka". A hagyomány szerint a bar­lang­ba először 1768-ban Matten­­­heim József helybeli molnár merész­ke­dett be.

A barlangon végigfolyó patak hosszú évmilliók alatt ala­kí­totta mai méretére és formájára a barlangfolyosót. Teljes hossza 1380 méter, ebből kb. 500 méteres sza­kaszt világítással, kor­láttal láttak el. Vezetővel láto­gat­ható, egy séta kb. 30 percig tart. Cseppkövek csak helyen­ként láthatók benne, de ezt kár­pó­tol­ják a szép szikla­alakzatok. A legszebb, színes csepp­­kő­kép­­­­ződ­mé­nyek az 1955-ben felfedezett Nagyteremben van­nak. Állat­­­­világa gazdag. Levegője jótékonyan hat a légző­szervi beteg­­­ségekre. A Duna Dráva Nemzeti Park Igaz­ga­­­tó­sága 2000-2001-ben felújította a barlang vilá­gí­tá­­sát és járdáit, a korlátokat és rácsokat. A barlang mellett áll a Denevér Múzeum, mely érdekes látnivalókat kínál a barlangok élővilágáról.

 

A barlang közelében idényben kemping, büfé, élelmi­szer­bolt és étterem üzemel.

Utunkat folytatva, a barlang bejárata mellett felka­pasz­ko­dunk, és erdei kocsiúton szép erdőben, gyakori emelkedővel érünk arra a helyre, ahol az uránbánya IV-es szállítóaknája volt. (Az épületeket lebontották, a területet rekultiválták.) Az asz­falt­úton haladunk kb. 800 métert, majd balra térve fiatal erdő­ben, meredek úton megyünk felfelé. Jobb kéz felől találjuk a Pálos-kút nevű forrást, mely az év nagy részében bőven csorog. A gerincre felérve kocsiútra érünk. Ezen megyünk tovább, majd néhány száz méter után jelzésünk jobbra letér. Már a Jakab-hegy fennsíkján vagyunk.

Az út mindkét oldalán az erdőben mesterséges kő- és föld­hal­­­mo­kat, halomsírokat láthatunk. Ez a korai vaskorban itt élt nép te­met­kezési helye. Hamarosan elérjük a föld­sán­­cot.

Tegyünk egy kis kitérőt a Zsongor-kőhöz, a Mecsek leg­szebb ter­mészetes kilátópontjára, ahonnan pompás kilátás nyílik a Dél-baranyai-síkságra.

 

A Zsongor-kő a Jakab-hegy meredek déli lejtőjének sa­já­tos, kiugró sziklaképződménye. Zongor török nyelven sóly­mot jelent. A Mecsek Egyesület 1892-ben készíttetett ide vas­kor­lá­tot, ez védi az arra járókat ma is. Meg­kapó kilátás nyílik innen az alattunk fekvő Kővágó­sző­lősre és Cserkútra, a pellérdi ha­­­las­­­­­tavakra, a Dráva síkjára és a hor­vátországi Papuk-hegy­­ségre. A helynek szép mondája van.

A Zsongor-kő felett találjuk a Remete-barlangot. Föld­tani érdekesség, mert homokkőben igen ritkán kelet­kez­nek bar­lan­gok. Kárpáti Gábor régész szerint ez a va­dá­szó ősember részben mesterségesen kialakított leshelye le­hetett.

 

A Jakab-hegy geológiailag és kultúrtörténetileg a Mecsek legérdekesebb része.

 

Bármely oldal felől is közeledünk a Jakab-hegy fenn­sík­já­hoz, ma is 3-5 méter magas földsáncot látunk. Egy kora vas­kori népnek, az ún. hallstatti kultúra népének, vagy mások sze­rint a pannonoknak földvára, központi te­­­­le­pü­lése volt itt. A föld­­­vár Kr. e. a 7. sz.-ban épült, a fenn­síkot körülvevő sánc kő­­ből és földből készült. Az erődítmény már méretei miatt is egyedülálló a Kárpát-medencében. A törzsi és katonai arisz­tok­rá­cia, valamint a kereskedők és kézművesek lakóhelye lehetett. Az Kr. e. 2-1. sz.-ban kelták foglalták el a várat, és a sáncokat meg­­erősítették.

A fennsík közepén kolostorromokat találunk. Bertalan pécsi püspök 1225 körül az itt élő remetéknek sza­bály­za­tot alkotott, és Szent Jakab tiszteletére templomot és ko­los­tort építtetett (innen ered a hegy elnevezése). A ko­los­tor a magyar alapítású pálos rend egyik korai bázisa lett. A templomrom szentélye tekinthető e kor ma­rad­vá­nyá­nak. A török hódoltság alatt szűnt meg itt az élet. A török kiűzése után a pálosok nem kapták vissza a ko­los­tort, így az pusztulásnak indult. 1745-ben Fonyó Sándor nagy­prépost világi remeték számára rendbe hozatta a temp­lomot, és egy emeletes kolostorépületet emeltetett. A kolostorhoz veteményes­kert, gyümölcsös és egy mester­sé­ge­sen kialakított halastó is tartozott. 1784-ben a király rende­lete megszüntette a remeteéletet, ezért az épüle­te­ket elhagyták.

A II. világháborút követően, 1947-ben a tetőn a pálos rend új kolostort kezdett építeni, melyet - 1951-ben a szer­zetes­ren­dek feloszlatása miatt - nem tudtak be­fe­jezni. A pusztulásnak induló épületet az erdő­gaz­daság 1985-ben esőbeállónak és kilátó­toronynak alakította át. A romokat 2007-ben szépen restaurálták.

A közelben látnivalók még a Sasfészek és a Babás-szerkövek sziklaalakzatai.

 

Ahogy a kék sáv jelzésen lefelé indulunk, újra áthaladunk a földsánc maradványán, majd az időszakos Fenyves-forrásnál keresztezzük a piros sáv jelzést. Hamarosan a Patacsi-mezőre érünk, ahol a blokkháznál kell (bélyegezni a ház teraszának faoszlopán). A háztól a kék kör jelzésű ösvény vezet a hangulatos Tixi-forráshoz. Innen továbbra is a kocsi­úton me­gyünk, míg a kék rom jelzés elágazásához érünk, ahol kis kitérővel felkereshetjük az egykori Cinke-tanyát jelző emlékkövet. Tovább haladva Vörös-hegyen át az út mentén elmegyünk a Farda-kereszt mellett, és az abaligeti ország­utat keresz­tez­ve a Remete-rétre jutunk. A Remete-rétről az országúttal párhuzamos kis ösvényen vezet jel­­­zé­sünk egy szép tisztáson álló kedves kis kulcsosházhoz, a Büdös-kúti házhoz (bélyegzés a kulcsosház tornácának faoszlopán.). Felfrissíthetjük magunkat a három for­­­rás­­ vizével (Büdös-kút, évi Jenci-forrás, Feri-forrás), megpi­hen­­hetünk a padoknál, az esőbeállónál és megtekinthetjük a közelben a "Baranyai termé­szet­já­rók" panteonját a ház mögött. A kulcsosháztól északnyugati irány­ban található a Mecsek feltárt legmélyebb bar­langja, a Spirál-nyelő.

Enyhe emelkedőn folytatjuk túránkat. A gerincen találko­zunk a sárga sáv jelzéssel, ahol egy favágó emlékére állí­tott fa­ke­­­­resztet látunk. Tovább haladva előbb a zöld sáv, majd a piros sáv jelzésű utak keresztezése után kiérünk a Mecsek-háti mű­útra. Ezen haladunk pár száz métert, majd a "Keresztkuny­hó­nál" jobbra térünk, és rö­vi­de­sen meg­látjuk következő bélyegzőhelyünket, a Fe­hér-­kúti kul­csos­há­zat. (bélyegzés az épület délnyugati falán, a bejárat mellett).Innen a kék kör jelzésű kocsiúton pár perc alatt leérhetünk a jó vizű Hármas-forrásig. Az útvonal ezt követő szakaszán figyeljük a jel­zést, mert kétszer is majdnem derékszögben ka­nya­rodik az út. A kö­vet­kező pihenőhelyet a Tripammer-fánál érjük el.

A Tripammer-fától hamarosan Árpád-tetőre érünk, ahol erdé­­­szeti központ, a MECSEXTRÉM-PARK,  és az Erdei Iskola épülete található. Innen a kék kör jelzésen kis kitérőt tehetünk az erősen vasas ízű Árpádtetői-forráshoz.

Földes úton, majd erdőgazdasági műúton gyalogolunk tovább. Erről jobbra letérve a Hármasbükkön keresztül az egy­kori Hársas kulcsosház romjaihoz jutunk. Az itt lévő Hársas-forrás időszakosan szolgáltat vizet.

 

A Hármasbükk elnevezés onnan ered, hogy ezen a hegyen állt egy öreg bükkfa, amely három falu (Vasas, Somogy és Bu­­da­­fa) határát jelezte.

 

Egy völgyben, majd nyiladékon haladva a bányászat során kialakított Dervendi-tóhoz érünk. Ezután a Petőfi-aknai aszfaltutat ke­resz­­tez­ve a Köves-tető felé közeledünk.

 

Köves-tetőn érdemes egy kis kitérővel a felhagyott fonolit bá­nyát felkeresni. Ez a kékesszürke, igen kemény vulkanikus kő­zet, más néven csengőkő, hazánkban csak itt található. A XIX. sz.-ban a pécs-bátaszéki vasút építéséhez kezdték a kiter­me­lé­sét. A volt fonolitbánya feletti kilátóból ( a kék sáv jelzésről a kék háromszög jelzésen kb 500 méter) gyönyörű a kilátás.

 

Köves-tetőn a 21 szobás Kövestető Hotel és étte­rem mű­­ködik. A kék sáv jelzés a műúttal párhu­za­mos, régi erdei kocsi­­úton halad, a nagy kanyarnál az állandóan csordogáló Vasas-forrás mellett megyünk el, majd hamarosan aszfaltútra érünk. Rövidesen Zo­bák­pusz­­­­­­­tán találjuk magunkat, ahol a (bélyegzőt a boltal szembeni beugróban a Vargányatanya bejáratánál találjuk). A bolt jelenleg nem üzemel!

Zobákpusztát elhagyva a turistaösvény "levágja" az ország­út nagy kanyarját, majd a jelzés ismét az országúton vezet a Hidasi-völgy bejáratához. Innen utunk a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet területén vezet. Végigmegyünk a völgyön, amely fokozottan védett természetvédelmi terület. Köz­ben megpihenhetünk a Csurgónál, a kb. 6 méter magas mésztufa-gáton lecsurgó vízesésnél. Útközben a patak meder közelében felkereshetjük a Hidasi-, Lajos-, Pius-, és Wein György-forrásokat. A völgy felsőbb szakaszán utunk egyre emelkedik, míg a kék kör jelzésen megtaláljuk a Szürke-forrást. További emelkedő után a kisújbányai műútra kapaszkodunk fel. (Tegyünk egy kis kitérőt a sárga sáv jelzésű úton a Cigány-hegyre, ahol a kilátóból gyönyörű körpanoráma nyílik a Keleti-Mecsek erdős hegyhátaira.)

Innen leereszkedünk Kisújbányára, a szép környezetben lévő üdülőfaluba. (bélyegző a volt kulcsosház falán, a villanyóraszekrény mellett.)

Utunk következő szakasza a Keleti-Mecsek egyik legszebb völgyén, az Óbányai-völgyön vezet végig. Egy kis tisztáson megpihenhetünk a mindig bővizű Bodzás-forrásnál. Vadregényes, szűk völgy ferdelépcsős vízeséssel és az ún. Csepegő-sziklával, ame­lyen a mohaszőnyeget mészréteg vonja be. Óbányán a Kocsma. (bélyegző a bejárat melletti villanyóraszekrény ajtaján).

 

Tovább az országúton haladva jutunk az egykori Stein-malomhoz, a Réka-völgy bejáratához, ahol a Skóciai Szent Mar­git-emlékkereszt látható. Innen a kék túra út­vo­nala a Templom-hegy oldalába felkapaszkodva, Mecsek­ná­das­­dot meg­ke­rül­ve keresztezi a pécs-budapesti 6-os ország­utat, és Apátvarasdtelepre (egyes térképeken Jáger csárda meg­ne­vezéssel szerepel, bélyegző a kertkapu faoszlopán). vezet, majd a Mecseket elhagyva Szek­szárd felé.

A Stein-malomtól érdemes kitérőt tenni Mecseknádasdra (tájház, Árpád-kori templom, plébániatemplom, stb.) Az országúton a zöld sáv jelzésen a távolság 1,6 km. Mecseknádasdról Pécs vagy Bonyhád felé tudunk tovább utazni autóbusszal.