facebook_page_plugin

2013. április 208. szám

BMTSZ logokicsiMECSEK HÍRADÓ

208. szám                                                                         2013. április 

           Új internetes honlap

 

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség honlapja hosszú évek óta szolgálta cél­ki­tű­zéseinket, ellátta információval a természetszerető, azt megismerni akaró ter­mé­szet­ba­rátokat, de a "csak" érdeklődő, alkalmi programokat keresőknek is iránymutató volt, sőt a "csak" ismeretekre vadászó olvasóknak is hiteles forrásanyagot kínált. Gazdag lexi­kális anyagával, a természetes és épített értékek bemutatásával, szövetségünk prog­ram­ajánlataival a téma igen gazdag tárháza volt. Indítása idején a kor egyik leg­fej­let­tebb megoldása volt, köszönet érte mindenkinek, aki akkor a létrehozását elő­se­gítette.

 

Továbblépésünk a fejlődés, a nyitás jegyében történik, előző honlapunk értékeink meg­őr­zése mellett. Az új honlap - melynek címe változatlan: www.baranyatermeszetbarat.hu lehetőséget kínál közvetlenül továbblépni a turisták szá­mára más fontos felületekre, másrészt az interaktivitásra. A nyitóoldalon megjelenő információk (Friss hírek, Elkövetkező események) a dinamizmus jegyében egyből kí­nál­ják az aktuális, időszerű prog­ramokat, történéseket, felhívásokat.

A fórum ( csak regisztrált felhasználóknak! szerk.megj.) lehe­tő­sé­get kínál az azonnali reagá­lá­sokra, véleménynyilvánításokra, visszajelzésekre, s így akár a honlap fej­lesz­téséért – az olvasókkal való – közös munkálkodásra. Köz­hasznú civil szer­ve­ze­tünk minden munkatársa örömmel üdvözli az új lehetőségeket, abban a re­mény­ben, hogy olvasóink élnek az új lehetőségekkel, s ez a további lehetőségek forrása lehet.

 

Az új honlap létrehozásán megyei szövetségünk képviseletében Nagy Balázs munkál­ko­­dott hónapok óta. Köszönet illeti őt, s rajta keresztül mindenkit, aki segítette mun­káját.

 

Tóth Klára
elnök

 

XXX. Csokonay Sándor Emléktúra

Csokonay Sándor, "a mecseki források atyja", 1898. január 6-án született, és 1983. március 29-én hunyt el. Szövet­sé­günk minden év tavaszán, március végén, halálának év­for­du­ló­jához kapcsolódva a "Csokonay Sándor Emlék­túra" meg­rendezésével emlékezik meg róla.

csokonay kepSanyi bácsi évtizedeken keresztül építette, tisztította a me­cseki forrásokat, javította a kis erdei kunyhókat, később a turistaházakat.Nagyon szerette az erdő világát, szabadidejében ott pihent igazán. Hos­szú évekig középiskolai testnevelő tanárként nevelte az ifjúságot a sport és a természet szeretetére. Madárvédőként is jeleskedett, több előadást tartott a madarakról időseknek és fiataloknak egyaránt. Számtalan madáretetőt, madárodút készített, helyezett el az erdőbe és az erdei kis faházak környezetébe.

Fáradhatatlan ember volt, mindig fúrt, faragott, barátait saját készítésű turistabottal ajándékozta meg. Kedvelt helye volt a Cinke tanya, majd később az Ordas tanya, me­lyet Kiss Lajossal és barátaikkal tettek lakhatóvá. A ház ma is őrzi két keze munkáját, szerszámait, bejegyzéseit a régi naptárakban. A ház és környéke a "béke és csend szi­geteként" őrzi Sanyi bácsi és barátai emlékét az utókor számára. Szorgalma, példamu­tatása, természetszeretete mindannyiunk számára példa lehet. Vigyázzunk munkáikra, a forrásokra, kis erdei házára, szerszámaira, írott emlékeikre és a még mindig meglévő madáretetőikre.

Az első Csokonay Sándor Emléktúra halála után 1984-ben került megrendezésre. 1998-ban Baumann József és segítői a Nyugat-Mecsekben, a Virágos-völgyben – emlékére – kiépítették a Csokonay-kutat.

 

2Csokonay tura013. március 23-án, a XXX. Csokonay Sándor Emléktúra 13 km-es útvonalán 33-an gyalogoltak végig, Baumann József túravezető vezetésével. A túra érintette a Cinke tanya emlékkövet is. A résztvevőket a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség külön erre a túrára készített kitűzővel ajándékozta

meg.

Strasser Péter

 

 

 

Köszönet az erdőtakarítóknak

 

A Pécsi Testnevelési és Természetbarát Egyesület Vámos Mihály Szakosztálya és a Mediterrán Gyaloglóklub 2013. március 9-én erdőtakarítási akciót szervezett a Me­csekben a BIOKOM Kft. szakmai és lebonyolítói szerepvállalása mellett. A természet­barátokból álló csapatok a Tettyéről indultak neki a 14-16 km hosszú túratávnak BIOKOM-os zsákokkal, kesztyűkkel, valamint a közút mellett haladók még látható­sági mellényekkel is felfegyverkezve.

 

Az erdőtakarító-túra fővédnökségét dr. Páva Zsolt polgármester, az operatív védnöksé­get pedig Nagy Csaba alpolgármester látta el, aki saját maga is lelkesen teljesítette a feladatot: végiggyalogolta a távot, közben folyamatosan gyűjtötte az eldobált hulladé­kot – a többiekkel együtt.

 

Összesen 220 fő természetbarát vett részt a Mecseki Parkerdő takarításában, amely során 164 "teli" zsák (ez 2 nagyméretű konténernek felel meg) szemét került begyűj­tésre, és további 5 illegális hulladéklerakót derítettek fel a résztvevők, amelyek felszá­molása folyamatban van a BIOKOM Kft. által.

 

Köszönjük a részvételt Mindenkinek, minden, a természetet szerető és a környezetére igényes önkéntesnek, külön köszönet a BIOKOM Kft. lelkes, szakmailag felkészült munka­társainak, akik a gyűjtőpontokon várták a résztvevőket és azonnal begyűjtötték tőlük az összeszedett szemetet, valamint folyamatosan kapcsolatban álltak a túraveze­tőkkel és minden pillanatban segítőkészek voltak. Gratulálunk a rendkívül szervezett, szín­vonalas munkához, amely példaértékű és követendő minden közszolgáltató szá­mára!

 

A szervezők bíznak abban, hogy az akció eredménye nem csak az, hogy megtisztultak a túraút­vonalak, hanem egyben felhívta a figyelmet arra is, hogy mindenkinek tennie kell a tisztaság megőrzéséért!

 

A szervezők nevében:

 

Marton József és Pál Krisztina
túravezetők

 

 

 

Somogy, Tolna, Baranya ifjú természetjárói a Mecsekben

 

Gyerekzsivajtól volt hangos a Pécsbányatelepi Közösségi Ház környéke március 10-én, va­sárnap reg­gel. A Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség által meg­hir­de­tett kétfor­dulós természet-és városismereti vetélkedő második fordulójára, a 10 km-es, feladatok­kal tűzdelt túrára gyülekeztek Somogy, Tolna, Baranya legjobbjai.

 

Az üdvözlés után az indulási sorrend sorsolása, majd az indítás következett. 2-4 fős csa­pa­tok vették át a menetlevelet, a feladatokat tartalmazó leírást, valamint a szemét­gyűj­tés­hez való kukászsákot és zacskót. Először az Ezeréves facsonk és a mel­lette lévő em­lék­kő adott feladatot, majd le kellett gyűrni a Gesztenyés és Tripammer-fa közötti szintemelkedést. Itt ellenőrző pont volt, ahol a természet­védelemmel, jelképekkel kap­csolatos feladatokat oldottak meg a gyerekek. (Természet­védelmi terület, pénzérméink madarai, növényei, a madárodú melletti emléktábla stb.) A zöld sáv jelzésű úton mentek tovább a versenyzők, s a Barátság-forráshoz is kitérőt tettek. A Melegmányi-völgyben, a vízesésnél volt a következő ellenőrző pont. Itt a mésztufa-képződéssel kapcsolatos kérdéseket válaszolták meg, s gyönyörködtek a mésztufa-lépcsőkön lezúduló víz látvá­nyában. Hosszú évek óta nem volt ennyire gazdag a vízesés. A következő szakaszon, a völgyből kijövet, a piros kereszttel jelzett úton a legfőbb feladat a csúszkálás okozta ki­bil­le­nések ellensúlyozása és a nadrágfék használatának elkerülése volt. A Kereszt-kunyhónál újabb feladatokat kaptak: madár- és állatneveket tartalmazó szólások, köz­mondások párosítását, kiegészítését, jelentésük magyarázatát kellett megadniuk. Innét a Rábay-fáig sima volt az út, onnét a zöld kereszttel jelzett úton kellett visszatérniük a Fehérkúti kulcsos házhoz, ahol a célállomás volt. A Feketekő-forrásig minden rendben volt, de a további úton egy halvány, áthúzott régi zöld kör megtévesztett egy csapatot, s nem mentek tovább a 3-as-forrás elágazásáig. A célban növekedett a feszültség, amikor a 3. sz. csapat után az 5. számú érkezett be. Izgalmas percek (ne felejtsük el, hogy gye­re­kek indultak felnőtt kíséret nélkül az erdőbe, s voltak olyanok, akik ezt most először tették így), latolgatások, találgatások, majd a gondos nevelő felderítő túrája következett. Nagy megkönnyebbülés volt, amikor együtt, mosolyogva megérkeztek. A gyerekek di­csé­retére legyen mondva, hogy nem estek pánikba, s becsülettel teljesítették a hátra­lévő sza­kaszt is. Még viszik valamire e témában! A célban összegyűjtöttük a feladatla­pokat, a "kukászsákokat" (nem kevés szeméttel). Izgalmas volt a középiskolás kate­gó­ria, mert az élen – egyenlő pontszámmal – egy kaposvári és egy pécsi csapat állt. Újabb fel­adat kö­vetkezett, amelyet a pécsiek nagyobb pontossággal oldottak meg, így övék lett az 1. hely. A különbség oly kicsi volt a két csapat teljesítménye között, hogy mind­két csapat szá­­mára felkínáltuk a kulcsosházi hétvégét, mindössze a jutalomválasz­tás­nál vettük fi­gye­­lembe a helyezést (a gyerekek az asztalra kitett tárgyak közül helyezésük sorrend­jé­ben választhattak).

 

Az általános iskolás korosztály versenyét egy szekszárdi csapat nyerte, így a regio­na­li­tás egyensúlya is megmaradt. Még az átélt élményeket taglalva ültek asztalhoz, s jólesően, megérdemelten fogyasztották el a kulcsosház "sparheltjén" főtt finom papri­kás krumplit. Az eredményhirdetés során a gyerekek értékes jutalmakat vehettek át. A vetél­­kedőt a NEA 2012-ben kiírt, szakmai programokat támogató sikeres pá­lyázata segít­­ségével, anyagi támogatásával tudtuk megszervezni. A győztesek eltölt­hetnek egy hétvégét egy-egy mecseki kulcsosházban (köszönet dr. Gundrum Károlynak és Baronek Jenőnek a lehetőségért), de tárgyjutalmakat (tájoló, uzsonnás doboz, térképek stb.) és a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága által rendelkezé­sünkre bocsátott kiadványokat is vihettek haza emlékbe. Beszámolóik szerint azonban a közösen átélt élmények, a feladatvégzés során szerzett tapasztalatok, a kora tavaszi nedves, csúszós talaj okozta megpróbáltatások, valamint a Mecsek e változatos, látnivalókban gazdag részén eltöl­tött szép nap teszi igazán emlékezetessé számukra e találkozót.

 

A győztesek:

 

Középiskolás korosztály: 1. Kátai Norbert, György Domonkos, Kovács Fábián (Cisz­terci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma Pécs); 2. Gorondi Balázs, Kántor Ádám, Bódis Máté, Mérei Attila (Kaposvári Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium).

 

Általános Iskolás korosztály: 1. Csötöny Bence, Tatai Mihály, Halász Bence, Mónus Ábel (Szekszárd, Babits Mihály Általános Iskola).

 

A Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség fennállása óta minden évben igyekezett olyan találkozási pontokat keresni, amelyek a régióban az együtt gondolko­dást, a kapcsolatok gazdagítását, a "természetbarátság" erősítését szolgálta. Találkozók, konferenciák, kirándulások zajlottak e cél érdekében. Most ez a rendezvény is beilleszt­hető e sorba, s értékei között az is számon tartható, hogy az ifjúsági korosz­tályt érin­tette. Kb. 100 gyerek vett részt a három megyében a vetélkedőn, vasárnap ebből 33-an élvez­hették a szép tavaszi napot és egymás társaságát a Mecsek turistaútjain. Köszönet a régiós szövetség társelnökeinek, Dománszky Zoltánnak és Balázs Lászlónak, a felké­szítő nevelőknek (Fodor Péter, Gergely Péter, Tarjányi József, Takácsné Hartmann Piroska), a házigazda rendezőgárdának (Rónaky Gizella, Szűcs Istvánné, Börcsök György, Kazal Márton, Gyenizse-Nagy Balázs, Szabó-Dalecker Ibolya, Arató Tünde), valamint a rendezvény számára a Fehér-kúti kulcsosházat rendelke­zésünkre bocsátó POEÜ vezetőségének és Nagy Balázsnak a támogatásért, az önzetlen munkáért.

 

Tóth Klára

 

 

Forrástisztítás a Keleti-Mecsekben

 

 A dombóvári Delta Turista Egyesület február közepén ismét forrástisztító túrát szerve­zett. A helyszín ezúttal is a Keleti-Mecsek, ezen belül a Farkas-árok és környéke volt.

 

Az utunk első állomása az István-forrás volt. Itt a forrás vízét elvezető medret tisztítot­tuk ki, ugyanis megtelt az ősz folyamán lehullott falevelekkel. Sőt, a mederben még egy kisebb gödör is volt, ami miatt a víz nem tudott akadálytalanul elfolyni. Továbbhaladva a Jágerok-kútjához érkeztünk, ahol ismét a falevelek állták a víz útját. Érdemes kar­bantartani ezt a forrást is, ugyanis elég szép a vízhozama. Ezután a Kalán Miska-kútja következett, ahol még a kifolyó nyílás is el volt dugulva. A legnagyobb feladat az Amália-forrásnál várt ránk. Itt a levelek teljesen betakarták nemcsak a forrást, de még a táb­láját is. A forrástól a visszajutás a turistaútra elég kalandosra sikeredett, ugyanis
a me­redek partoldal rendkívül csúszós volt. Így csak nagy nehézség árán jutottunk ki a Lendület-forráshoz, mivel nem a patakot követve érkeztünk az utolsó állomáshoz. A tábla részben itt is takarásban volt, de a forrás előtt még egy kidőlt fa is fogadott min­ket. Csináltunk utat az elfolyó víznek, de a kidőlt fától nem tudtuk megszabadítani a forrás előterét az idő rövidsége miatt, hiszen a vonatunk már nemsokára indult Váraljá­ról Dombóvárra.

 

Eredményes és szép téli napot töltöttünk a Mecsekben. Útközben sok szép csobogót és kisebb vízeséseket is láttunk. 

 

Müller Norbert 

 

 

Tenkes teljesítménytúra

 

A tavasz beköszöntével újra itt a Tenkes túra! Sőt idén Mi hozzuk meg a tavaszt, ami egy-két változással is jár. A legfontosabb, hogy a túronyi rajthely leköltözik a túraállo­másra, aminek becsületes neve "Diósvölgyi ifjúsági tábor". Megközelíthető gépkocsival Pécs felől az 58-as útról a buszmegálló előtt balra kanyarodva a zöld sáv turista­jel­zé­se­ket követve. Az autóbuszok viszont a régi helyen, a templom mellett par­kol­hatnak. A busszal érkezők lent a főútnál az autóbusz megállónál is kiszállhatnak! Ma­radnak a megszokott távok: a sétálós 10-es, nézelődős-borozgatós 15-20-as, azoknak, akik még bírják egy 30-as és egy igazi kihívás a maraton. Ezekhez a távokhoz idén (egyszeri rendezéssel) csatlakozik a retró maraton, amivel a régi Tenkesek hangulatát szeretnénk egy kicsit visszacsempészni, mivel itt a rajthely Villányban lesz. Az ellátás a már megszokott, jónak mondható marad.

 

Ezek után már csak a szlogenjeink kívánkoznak ide: "Tudod már mit csinálsz 2013. április 6-án? Nem? Akkor kínálunk egy programot! Tenkes teljesítménytúra, hogy legyen egy jó napod, mert sok jó ember kis hegyen is elfér!"

 

atiKA

 

 

"MÚLTIDÉZŐ"

 

TAKARÍTÁS A HÁRSAS KULCSOSHÁZBAN

 

Adalék a 2013. január havi Mecsek híradóban megjelent, Biki Endre Gábor: "A há­nyattatott, szerencsétlen sorsú Hársas kulcsos ház története" c. írásához.

 

Azt hiszem, valamennyi idősebb túratársamnak sok szép kedves élménye fűződik a Hársas kulcsosházhoz. Számomra különösen emlékezetes az 1997. szeptember 21-i utolsó nagytakarítás.

 

Nagy lelkesedéssel láttunk munkához mi huszonhárman, én a cserép-eltakarító csapatba kaptam beosztást. Nem gondoltunk arra, hogy a nyáron átmelegedett cserepek alatt a befülledt párolgó talaj milyen ideális élő- és tenyészőhely a kígyók számára.

 

Ahogy az első cserepeket fölemeltük, szabályosan megelevenedett a föld, sorra bújtak elő a megbolygatott állatok. A 20 centistől a csuklóvastagságú méteres példá­nyo­kig, minden korosztály képviselve volt, több generáció élte ott háborítatlanul az életét.

 

Támadt nagy riadalom mindkét oldalon, mi visítozva, öten tíz felé ugráltunk széjjel, a szerencsétlen állatok pedig egymást taposva, hanyatt – homlok menekültek a közeli bokrokba. Ezután már csak hosszú botokkal pöcköltük le a törmeléket, nem akartunk közelebbi kapcsolatba kerülni a csúszómászókkal.

 

Mire aztán az összes cserepet elhordtuk, stószba raktuk, elgereblyéztük, elegyen­get­tük a rézsűt, már egyetlen kígyó sem lábatlankodott körülöttünk.

 

Utólag visszaidézve elég barbár akció volt, de szolgáljon mentségünkre, hogy nem bántottuk, csak a takarítás, tereprendezés érdekében másik élőhelyre "evakuáltuk" őket.

 

Jó volna tudni, vajon a 15 év előtti népes kolóniából él-e még egy-két kései leszár­mazott a Hársas körüli erdőben?

 

Lengyel Zoltánné

 

 

SZÉNÉGETŐK, KOFÁK ÉS KNÉDLIVÉ VÁLTOZOTT SZTRAPACSKA – EGY BÜKKI KIRÁNDULÁS EMLÉKEI

 

Jó húsz éve már – miután kis csapatunk keresztül-kasul bejárta a Mecseket és annak környékét – felmerült bennünk az igény más tájak, hegyek megismerésére is. Ehhez hozzájárult annak idején a Rockenbauer Pál és társai által készített "kéktúra" film vetí­tése is a tévében.

 

Első Mecseken kívüli utunk a Bükkbe vezetett, ahol miskolci szállásunkról "csillagtú­ráztunk". Jól megszerveztük, hogy itthonról ki mit visz az egyszerű ételek elkészítésé­hez, hogy csak kenyeret, tejet és krumplit kelljen vennünk. Akkortájt még nem volt ennyi étterem, nem volt menü, meg nappal amúgy is az erdőt jártuk. Szállásunkon nem volt főzési lehetőség, ezért itthonról vittünk magunkkal rezsót, lábast és evőeszközöket.

 

Megérkezésünk délutánján felmentünk az Avasra, s onnan lejövet a temető kápolnáján kiírva láttuk, hogy este hangverseny lesz. Esti programként elhatároztuk, hogy elme­gyünk a hangversenyre. Előtte azonban a rezsón elkezdtük főzni a másnapi ételünket.

 

A hangversenyen jól hallható volt a tűzoltó autók szirénázása, s ekkor felmerült ben­nünk a gyanú, hogy vajon a rezsó vezetékét kihúztuk-e a konnektorból? Nem nálunk keletkezett-e a tűz? Bizonytalanságunk miatt hanyatt-homlok futottam vissza a szállá­sunkra. Persze a rezsó ki volt húzva, de azt a fél órát, amíg a szállásunkig futottam, és amit közben átéltem, senkinek nem kívánom. (A gyanúnk egyébként – legalábbis a tűzoltó autók száguldásának irányát tekintve – nem volt egészen rossz, mert a tűzoltók a közelben egy családi ház égő tetőszerkezetét oltották.)

 

Miskolcról Garadnára kisvonattal mentünk, majd onnan Ómassán át a Csipkés-kút, Jávor-kút érintésével Bükkszentkeresztre. Május volt, és a Bükk-fennsíkon rengeteg virág nyílott, amikből a hajunkba tűztünk, és jó kedvvel, énekelve ereszkedtünk le egy tisztásra. Négy-öt boksa füstölgött a réten, és ugyanannyi férfi várt bennünket nagy nevetve, s megjegyezték, hogy az "operatagozatnak" még lenne egy kis csiszolni valója az éneklést illetően. Erdélyi férfiak voltak, akik kedvesen elmagyarázták a szénégetés menetét, és elkészült faszenet is mutattak.

 

Bükkszentkereszten a templom megnézése után elmentünk az üvegmúzeumba. Itt egy tanár ember nagy szeretettel magyarázott nekünk, de különösen Julikánknak. A múze­umból kilépve észleltük, hogy igen csúnya felhők közelednek, és a hatalmas vihar ránk is csapott, így visszamenekültünk az üvegmúzeumba. Kiderült, hogy a tanár ismerte Pécset, és rendszeresen jár Harkányba is. Valamilyen itallal meg is kínált minket, ami­től még jobban megoldódott a nyelvünk. Az is kiderült, hogy legközelebb ősszel jön Harkányba, és akkor meglátogatja majd Julikánkat is. Mentek az időpont egyeztetések, amikor tanárunk észbekapott és kijelentette, hogy reméli, el tud majd szabadulni az asszonytól. Ekkor vége lett a zivatarnak – és a remélt találkozónak is.

 

A múzeumot elhagyva folytattuk utunkat egy büfé felé, amely épp akkor akart bezárni. Katink nagyon kérte őket, hogy adjanak neki valami ennivalót, mire azt válaszolták, hogy minden elfogyott, legfeljebb "üres krumplit" tudnak készíteni. Minden krumpli­jukat megsütötték nekünk, aminek finom ízét máig őrizzük emlékezetünkben.

 

Miskolcról egy napra Kassára utaztunk. Időben elfoglaltuk a helyünket az autóbuszon, hogy a 70 km-es távon jó helyünk legyen. Igen ám, de "berobogott" a buszba tíz kofa, és követelte, hogy adjuk át a helyünket, mert szerdán és szombaton nekik foglalt helyük van a kassai buszon. A buszvezető közölte, hogy jobb lesz, ha átadjuk a helyünket, mert azt a csodát, amit Kassáig csinálnának, nem lehet kibírni. Azt is mondta a buszvezető, hogy nem szeretik a szerdai és a szombati kassai járatokat vinni, mert ők sem bírnak a "ténsasszonyokkal". Így aztán kénytelen-kelletlen a 70 km-t mi részben más helyen, részben egymás mellett szorongva tettük meg. Este mentünk vissza Miskolcra autó­busszal, csendben és jó helyen utazva. A kofák már korábban hazautazhattak.

 

Kassán bementünk egy étterembe és sztrapacskát szerettünk volna fogyasztani. Jó idő eltelt, mire a pincér hatunknak kihozott nagy tányérokon knédlit, ehetetlenül kemény hússal. Hiába magyaráztuk, hogy nem ezt kértük, nem cserélte ki, mi pedig – a számlát kifizetve – éhesen távoztunk.

 

Mindez életünk egy kis része volt, az idő múlása pedig a kellemetlen élményeket is megszépíti.

 

dr. Koncz Eszter

 

 

 

CINKECIPÓ

 

 

 

Kedves Természetbarát!

 

A pécsváradi Aranycipó Kft. új kenyérfajtát kezdett el gyártani és forgalmazni, "Cinke­cipó" néven. Megvásárlásával a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Baranya Megyei Csoportja önkéntes munkáját támogathatod!

 

A Cinkecipó búzalisztből, különféle magvak hozzáadásával (pl. napraforgó, lenmag, köles, kukorica, árpa, zab, hajdina, búzakorpa) készített cipó. Fogyasztásával nem csak a MME-t támogatod, hanem a saját egészségedet is. A fehér kenyérhez képest több rost­anyagot tartalmaz, ezért az emésztésünkre jótékony hatással van. A hozzá adott magvak által különlegesebb ízvilággal rendelkezik, elfogyasztásával megismerked­hetünk a madaraink ízlésével. A Cinkecipót a hosszan tartó frissesség jel­lemzi, fogyasszuk akár egy hét elteltével, akkor is megtartja élvezeti értékét.

 

Cinkecipó a jóízű adomány! Vegyen, hogy adhasson!

 

Kapható az Aranycipó Szakboltokban 2013. március 18-tól.

 

Both Ákos pék,

 

MME Baranya Megyei csoportja

 

 

 


HÍREK

 

    Természetbarátok Klubja. Figyelem! A májusi klubfoglalkozás (május 7, kedd) nem a Tímár utcában, hanem a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Oktatóköz­pont­jában (Pécs – Tettye, Pintér-kert) kerül megrendezésre!

 

    "Vándortáborozók nyomában a Nyugati-Mecsekben". A március 16-án elmaradt teljesítménytúra tervezett új időpontja: 2013. augusztus 10.

 

    Címváltozás: a Magyar Természetjáró Szövetség Országos központja 2013. április 2-án új helyen kezdi meg működését. A Központ új címe: 1075 Budapest, Károly körút 11. VII. emelet. A számlázási cím változatlan marad. A költözés miatti műszaki munkák hátráltatják a zavartalan ügyfélfogadást, így minden kedves természetjárótól elnézést kérünk előre is. MTSZ Országos Központ

 

    Szálláshely a Dél-Zselicben, a Dél-dunántúli Piros Túra mentén: Ibafán 8 férőhe­lyes magánszálláshely kezdte meg működését. További információ a www.ibafa-piheno.com internetes honlapon található.

 

Rendezvények

 

  • április 6, szombat: "Tenkes Retró Maraton, Tenkes Maraton, Tenkes 30, 20, 15, 10" teljesítménytúrák. R.: Dráva TSE, Tenkes TE. Rajt: Villány, Vasútállomás, 8.00, tömegrajt (Retró Maraton); Máriagyűd, túraállomás 7.00, tömegrajt (Maraton); Túrony, Diósvölgyi ifjúsági tábor 7.00-9.00 (30 km); 8.00-10.30 (20, 15 km); Máriagyűd, túraállomás 8.30-10.30 (10 km). Cél: Máriagyűd, túraállomás (Retró Maraton, Maraton, ill. 10 km); Túrony, Diósvölgyi ifjúsági tábor (30, 20, 15 km). A Tenkes Retró Maraton és a Tenkes Maraton csak előzetes jelentkezéssel teljesíthető! Nevezési határidő: március 20. Nevezési díjak: 900 Ft/fő (Retró Maraton, Maraton), 700 Ft/fő (30 km), 600 Ft/fő (20, 15 km), 500 Ft/fő (10 km). MTSZ, diák, nyugdíjas kedvezmény: 100 Ft/fő. Kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe! Információ: Romvári Ti­bor (tel.:30/335-1702), Jancsi Attila (tel.:20/580-6078).
  • április 6. szombat: "Gebhardt Antal" emléktúra. R.: Delta Turista Egyesület, Dombóvár; Mecsek Egyesület. Útvonal: Abaliget, vasútállomás – Abaliget (11 órától bar­langlátogatás, a túra résztvevőinek ingyenes) – Orfű – Sárkány-szakadék – Orfűi elágazás a.m. (rövid túra, 12 km, szintemelkedés 430 m) – Szuadó-völgy – Szuadó-nyereg – Éger-völgy (17 km, szintemelkedés: 580 m). Találkozás 9.39-kor az abaligeti vasútállomáson (Pécsről 8.58-kor indul személyvonat Abaligetre). Túravezetők: Dománszky Zoltán (tel.:20/365-9550); Müller Norbert (tel.:30/395-7092).
  • április 7, vasárnap: "Le a Nagy-Mély-völgybe!". R.: Börzsöny Természetbarát és Hegymászó Egyesület (BTHE). Rajt tetszőleges helyről. Cél: Nagy-Mély-völgy, Ká­nya-forrás, 10.00-13.00. Nevezési díj: 800 Ft/fő. Információ: Matécz Péter (tel.: 30/711-1012).
  • április 19, péntek: Örökségünk – délutáni diskurzus. R.: Hétdomb TE. Túratábo­rok 2012-ben – Feketéné Móró Erzsébet előadása. Helyszín: Komló, Kö­zösségek Háza (48-as tér 1.). Időpont: 17 óra. Információ: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).
  • április 20, szombat: "Fedezd fel a Mecseket" vetélkedő, záró túra. R.: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség. Helyszín: Pécsbánya. Információ: Strasser Péter (tel.: 20/522-2953).
  • április 27, szombat: "Mecsek 50-30-15-10-0" teljesítménytúrák. R.: Baranya Me­gyei Ter­mészetbarát Szövetség. Rajt: Zobákpuszta, Vargánya tanya, 6.00-8.00 (50 km), 7.00-9.00 (30 km), 8.00-10.00 (15, 10 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: 700 Ft (50, 30 km), 600 Ft (15, 10 km). MTSZ , TTT tagoknak 100 Ft kedvezmény. A "Me­csek 0" túrát a 30 éves "Mecsek 50” tiszteletére rendezik meg. Útvonal, neve­zési díj a helyszínen ismertetve. Információ: Szabó-Dalecker Ibolya (tel.: 30/846-0285).
  • május 7, kedd: Természetbarátok Klubja. Helyszín: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Oktatóközpontja (Pécs – Tettye, Pintér-kert). Időpont: 17 óra. Az Év Madara, a gyurgyalag. Előadó: Wágner László – Duna-Dráva Nemzeti Park, táj­egység vezető. A program nyitott, minden érdeklődőt szeretettel várunk. Információ: Scheitler Adrienn (tel.: 20/340-4184).

 

NYÍLT TÚRÁK

 

  április 6, szombat "Fekete István nyomában". Útvonal: Bakóca – Alsókövesd – Felsőkövesd – Nagymáté – Bakóca (15 km, szintemelkedés: 320 m). Találkozó: 8.30-kor Bakócán (autóbusz indul a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvarról Oroszlóra 6.30-kor. Átszállás Oroszlón: Oroszlóról Bakóca 7.53-kor indul az autó­busz.) Túravezető: Müller Nándor (tel.: 20/957-5775).

 

  április 13, szombat: "Források a Keleti-Mecsekben". Útvonal: Máré csárda – Gergely-Éva forrás – Somosi-kút – Vörösfenyő kh. – Balincai-forrás – Máré-csárda (12 km, szintemelkedés: 250 m).Találkozás: Komlón az autóbusz-pályaud­varon 7.35-kor a 3-as kocsiállásnál, a mekényesi busz megállójában. (Pécsről a távol­sági autóbusz-pályaudvarról 7.00-kor indul busz. A mekényesi járat megvárja a 7-kor induló Pécs-Komló járatot). Túravezető: Feketéné Móró Erzsébet                     (tel.: 20/2601947)

 

  április 21, vasárnap: "Dél-Baranya turistája nyomában". Útvonal: Diósviszló – Nagy-hegy – Tenkes – Máriagyűd – Siklós (Túrony). Táv: 18 (21) km, szintemel­kedés: 500 (700) m. Találkozás 7.30-kor a pécsi autóbusz-pályaudvaron a 18-as kocsiállásnál. Túravezető: Jancsi Attila (tel.: 20/580-6078)

 

  április 27, szombat: "Közép-mecseki séta". Útvonal: Dömörkapu – Kantavár – Anyák-kútja – Kőlyuk – Nagy-Mély-völgy – Fehér-kúti kulcsosház – Gesztenyés     (14 km). Találkozás 8.50-kor a pécsi főpályaudvar előtt a 34-es autóbusz megállójá­ban. Túravezető: Sipos Imréné (tel.: 20/993-3457)

 

  május 4, szombat: "Gyöngyvirágot az édesanyának". Útvonal: Éger-völgy – Ja­kab-hegy – Éger-völgy (12km). Találkozás 9.00-kor Éger-völgyben, a Teca Mama kisvendéglőnél (a pécsi uránvárosi autóbusz végállomásról 8.40-kor indul a 22-es autóbusz). Túravezető: Marton József (tel.:20/297-7778).

 

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái, komlói kiindulással

 

    április 13, szombat: "Fel a várba!". Útvonal: Magyaregregy, Máré csárda – Máré-vár – Vár-völgy, geológiai tanösvény – Máré csárda (7 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

    április 20, szombat: "Mecseki mondák nyomába III." Útvonal: Hosszúhetény – Zengő – Mária-kápolna – Püspökszentlászló, arborétum – Diós-kút (bánátibazsa­ró­zsák!) – Hárs-tető – Pap-rét – Cigány-forrás – Zobákpuszta (13 km). Indulás a 9.20-as hosszúhetényi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

    április 21, vasárnap: Zobákpuszta – Püspökszentlászló – Hárs-tető – Miske-tető – Cigány-hegy – Dögkút-tető – Lendület-forrás – Vadvirág-forrás – Farkasárok – Váraljai vh. – Vöröscser – Büdös-kút – Gyertyános-forrás – Dobogó, kopjafa – Vörösfenyő kh. – Nyomákói-kút – Iharos-kút – Gergely-Éva-forrás– Máré-vár – Csurgó-forrás – Hidasi-völgy – Zobákpuszta (30,4 km). Indulás a 6.50-es bonyhádi járattal. Túravezető: Horváth Attila (tel.: 70/953-3050).

    április 27, szombat: "A Leánykő mondája a Vágyom-völgyben". Útvonal: Magyaregregy – Leánykő – Vágyom-völgy – Köszvényesi vh. –Magyaregregy (11 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Németh Katalin (tel.: 20/507-0776).

    április 28, vasárnap: "Mecseki mondák nyomában II." Útvonal: Mánfa, Árpád-kori templom – Erzsébet út – Páfrányos – Petnyákvölgy– Kőlyuk – Nagy-mély-völgy – Melegmányi-forrás, mésztufagát –Tripammer-fa (medve­hagy­más!) – Árpád-tető (Az elmaradt márc.30-i túra pótlása). Táv: 13 km. Indulás: a 7.30-as pécsi busszal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437).

 

 

DDNPI rendezvények

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendez­vé­nyei­ről infor­máció kérhető, és a prog­ra­­mok­­ra előzetes jelent­kezés a

72/518-221, 72/518-222, 30/377-3388, 30/326-9459 DDNPkicsitele­fon­­­­szá­­mokon, illetve a kö­vetkező e-mail címeken:

Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

To­vábbi információk a www.ddnp.hu hon­lapon talál­hatók.

 

 

 

  április 6, szombat: "A kisvasút nyomában" – túra kisvasutazással. A túrára kisvas­úttal indulnak a résztvevők Mesztegnyőről, majd a búsvári állomásnál le­szállva gyalogosan folytatják útjukat. A hajdani erdei vasút töltésén haladva megis­merkedhetnek a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet erdeivel, halastavaival, vala­mint a múltbeli gazdálkodás nyomait is felfedezhetik. A résztvevők megcsodálhatják a természetes erdőtársulások tavaszi virágszőnyegét, és kis szerencsével rétisasokat is megpillanthatnak. A túra résztvevőinek létszáma korlátozott, ezért minden esetben előzetes jelentkezés szükséges! Telefon: 30/405-4571. Helyszín: Mesztegnyő, kis­vasút állomás, időpont: 10 óra (gyülekező: 9.30). A túra hossza: 6 km, időtartama: 6 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő + a kisvasúti jegy ára.

 

  április 10, szerda: Kis orchidea szakértőpecsétgyűjtő program gyerekeknek. Minden, amit tudni érdemes Földünk egyik legnépesebb és legszínesebb növénycsa­ládjáról. Hazánk és a világ orchideacsodái. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 15.00 óra. A program időtartama: 1,5 óra. Részvételi díj: 300 Ft/fő.

 

  április 11, csütörtök: Vad Magyarország – A vizek birodalma. Török Zoltán filmjé­nek vetítése. A filmet Horváth Zoltán, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgató­ság munkatársa, egyben a film szakértője mutatja be. Helyszín: Csurgói Közösségi Ház, 8840 Csurgó, Széchenyi tér 1., időpont: 15 óra. A program ingyenes.

 

  április 13, szombat: Tavaszi virágszőnyeg túra a Mecsekben és a Máré-vár megte­kintése – JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA.   Hamisítatlan tavaszi sétára invitáljuk a természetkedvelőket a Kelet-Mecsek vadvirágos erdei útjai mentén. A lomb­fa­ka­dást megelőzve tarka virágszőnyeg borítja a szürke bükkösök alját. A túra során érde­kes információkat kapunk a hagymás növények életmódjáról, emellett kevésbé ismert fajok is bemutatásra kerülnek. A Máré-várban vártörténeti kiállítás és szak­ve­ze­tés segítségével bepillantást nyerhetünk a viharos időket megélt épület múltjába.   Hely­­szín: Magyaregregy, Máré csárda, időpont: 10 óra. A túra hossza: 5 km, időtar­ta­ma: 4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő + a vár belépőjegy ára.

 

  április 15, hétfő: Kis Természetbúvárok Szakköre. Élet az erdő mélyén, az avar­ban. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 15 óra. A program időtar­tama: 1,5 óra. Részvételi díj: 300 Ft/fő.

 

  április 20, szombat: A FÖLD NAPJA – szemléletformálás a mindennapokban. A szabadtéri rendezvény környezetünk természeti értékeire, azok megóvására kívánja felhívni a figyelmet. A látogatókat több szervezet képviselői várják hangulatos és interaktív programelemekkel. A résztvevők megismerhetik azokat a módszereket is, amelyekkel környezetünk védelme mindennapjaink részévé válhat. Helyszín: Pécs, Tettye tér, a program kezdete: 10.00 óra.

 

  április 27, szombat: Bazsarózsa túra. Országos kitekintésben is jelentős botanikai értéket őriz a 100 hektáron elterülő Nagy-mező, Arany-hegy Természetvédelmi Te­rület. A egykori gyümölcsösök, legelők, ritkás erdőfoltok védett növények sokaságá­nak jelentenek élőhelyet napjainkban. A világon már csak hazánkban találkozhatunk a fokozottan védett bánáti bazsarózsa életképes populációival. A túra során a külön­leges növény legjelentősebb állományaiban gyönyörködhetnek a túrázók. Helyszín: Hosszúhetény, Vásártér, időpont: 10 óra. A túra hossza: 5 km, időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

 

   április 27, szombat: Ürge tanösvény avató túra – JELVÉNYGYŰJTŐ TÚRA. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság legújabb e-tanösvényét végigjárva egy kel­lemes séta során megismerkedhetünk a Paks környéki homokpuszta sajátos és válto­zatos élővilágával. Helyszín: Paks, M6-os felüljárójának ürgemezei oldala, időpont: 10 óra. A túra hossza: 4 km, időtartama: 3 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő. (Az erede­tileg március 16-ra meghirdetett, de a rendkívüli hóhelyzet miatt elmaradt túra pót­lása.)

 

  május: Orchideaszámlálás a Kelet-Dráva Tájegységben. Az élőlények egyed­száma a környezeti tényezők hatására évenként változik, ez a változás akár negatív, akár pozitív irányban állandósulhat is. A folyamatot csak a rendszeres egyedszámlá­lással tudjuk nyomon követni. Hazai orchideáinkra különösen jellemző a rapszodikus virágzás. Egyik legimpozánsabb orchideánk a vitéz kosbor. Miközben a területen élő egyéb növény- és állatfajokkal is megismerkedünk, a vitéz kosbor egyik legjelentő­sebb baranyai élőhelyén az Önök segítségével végezzük el a faj 2013-as monito­ring­ját. A PROGRAM PONTOS IDŐPONTJÁRÓL HONLAPUNKON ÉS HIRDET­MÉ­­NYEINKBEN TÁJÉKOZTATJUK A KÖZÖNSÉGET!

 

  május 4, szombat: Odúnéző túra a Fekete harkály tanösvényen – JELVÉNY­GYŰJTŐ TÚRA. A túrán a résztvevők érdekes – akár kézzel fogható – információ­kat kaphatnak a zselici erdő életéről: változatos élőhely-típusokat, különféle fafajo­kat, csodás lágyszárú növényeket és rejtett életmódú állatokat ismerhetnek meg. A va­rázslatos hangulatú égerligetben kanyargó patak felett pallósorról nyílik lehetőség a vizes élőhely megfigyelésére. Sok érdekes információt lehet megtudni a madárodú-telep jelentőségéről, valamint közelről megfigyelhetők lesznek az odúlakó fajok fió­kái is. Helyszín: Kaposvár-Töröcske déli vége, időpont: 10 óra. A túra hossza: 5 km, időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

 

  május 7, kedd: DDNP Klub. Az év madara, a gyurgyalag – Wágner László diave­tí­té­­ses előadása. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 17 óra. A prog­ram ingyenes. 

 

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. Megjelenik minden hónap első keddjén (július és augusztus kivételével). A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vet­séghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). Ügyeleti idő: kedd 16–18 óra. Szerkesztői telefon: 20/522-2953; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; internet: www.baranyatermeszetbarat.hu