facebook_page_plugin

2012. november 203. szám

 

MECSEK HÍRADÓ

 

203. szám                                                                                                                                                     2012. november

 

Elnökségi ülés

2012. október 18-án elnökségi ülést tartottunk. Az MTSZ elnöksége megújítani szándé­kozik a turistaútvonalakat nyilvántartó rendszerét, ezért bekérte a megyéktől az aktuális állapotot tükröző nyilvántartást. Elnökségi ülésünkön Strasser Péter ismertette az aktuali­zált és az országos rendszerbe elküldött anyagot. Az összeírás célja, hogy a megújult MTSZ vezetősége eredményesen kezelje a területi szervezetek nagy áldozatai árán léte­sített és karbantartott turistaút-rendszert, segítségével a fenntartáshoz anyagi forrásokat teremtsen.

Strasser Péter beszámolt arról is, hogy elindult a "Fedezd fel a Mecseket" című vetél­kedő, amelyet felső tagozatos korú gyerekek számára hirdettünk meg. A vetélkedő több írásbeli forduló után egy gyakorlati, a természetben töltött napon zajló versennyel zárul majd 2013 áprilisában. A versenyre 22 csapat nevezett.

Tóth Klára elmondta, hogy 2012. október 16-án a pécsi Természettudományi Múzeum­ban Gebhardt Antal munkásságáról megemlékező konferencián vett részt, amelyen elő­adóként arról volt lehetősége szólni, hogy a természetbarátok mit köszönhetnek a "boga­ras bíró"-ként ismert, számunkra természettudósként hasznos kutatónak. Az abaligeti barlangról szóló könyve, a régi Mecsek kalauzokban megfogal­ma­zott írásai ma is aktu­álisak, olvasásuk az ismereteken túl élményt is nyújtanak.

Baumann Józsefné titkár elmondta, hogy elkezdte a jövő évi nyílt túra program összeál­lítását. Felkérte a túravezetőket, tervezzék meg jövő évi nyílt túráikat, hogy minél előbb elkészülhessen a terv. Beszámolt arról, hogy folyamatosan érkeznek hozzá az ajánlatok.

Az elnökségi ülés további részét Nagy Balázs vezette. Honlapunk megújításának, prakti­kusabb használhatóságának érdekében néhány javaslattal állt elő. Ebben a témában bárki más is véleményt mondhat. Cél: a "felhasználóbarátabb" (bocsánat!) megjelenés. Balázs a honlapra felkerülő anyagok formálásához, a fotók tárolásához, továbbításhoz is adott néhány jó tanácsot a jelenlévőknek.

Tóth Klára

Változás a Magyar Természetjáró Szövetség
képzési rendszerében

A Magyar Természetjáró Szövetség Oktatási és Képzési Szakbizottságának javaslatára az MTSZ 2013-tól bevezeti a központi vizsgáztatási rendszert. Ennek megismertetésére konferenciákat szerveztek az ország különböző helyszínein.

Mi, baranyaiak 2012. október 25-én Szekszárdon vettünk részt azon a megbeszélésen, amelyen a fő téma a 2013  januárjától bevezetendő vizsgáztatási rendszer volt.  

A témák:

- az egységes vizsgáztatási rendszer ismertetése

- az egységes vizsgakövetelmények alapjainak meghatározása

- adminisztrációs feladatok az oktatás során

- lehetőségek az új vizsgáztatási rendszerben

- képzési szintek kapcsolódása egymáshoz

A megbeszélést Farkas György, az MTSZ Oktatási Bizottság vezetője irányította. Régi­ónkból minden megye képviseltette magát. Baranyából Scheitler Adrienn oktatási felelős és Tóth Klára elnök fejtette ki véleményét a felvázolt változásokkal kapcsolatban.

A legfontosabbnak azt az elképzelést tartjuk, amely szerint a túravezetőket képző tanfo­lyamok vizsgakövetelményeit központilag, egységesen határozza meg az MTSZ (köz­ponti írásbeli), sőt a gyakorlati vizsgán személyesen is képviselteti magát az MTSZ Ok­tatási Bizottsága. A képzést továbbra is a területi szervezetek tervezhetik, bonyolíthatják le. A változtatás - a remények szerint - megszünteti azokat a színvonal­beli különbsége­ket, amelyek jelenleg az országban tapasztalhatók ezen a téren.  

Szó esett arról is, hogy a túravezető képzés egyszintű lesz, de (a jelenlegi ezüstjelvényes szint helyett) lesz a rendszerben egy képzés, amelynek során a civil vezetők számára fontos ismereteket (jog, gazdasági ismeretek, pályázatok stb.) lehet elsajátítani.

Távlatokban az MTSZ azon dolgozik, hogy ezek a képzések az állam által is elismert, "hatósági" bizonyítvánnyal záruljanak.

Az egyeztető sorozat végén az oktatási szakbizottság javaslatot tesz az elnökségnek az új vizsgaszabályzatra. 

A következő túravezetőképző tanfolyamunk már biztosan az átdolgozott rendszer szerint zajlik majd. Esetünkben nem kell tartani a változástól, megyénkben évtizedekre vissza­nyúló jó hagyományai vannak az igényes, hasznosítható tudást biztosító képzésnek.

Tóth Klára

Az ÜVEGESEK ÚTJÁ-n jártunk

Október 5-én, pénteken délután avató túrán vettünk részt Hosszúhetény, Pusztabánya, Kisújbánya térségében. Az Üvegesek Útját avattuk.

A kellemes őszi napsütésben a Hosszúhetényi Üvegmúzeumnál találkoztunk, ahol dr. Csörnyei László, Hosszúhetény polgármestere nyitotta meg a rendezvényt, majd Mendöl Zsuzsa művészettörténész beszélt a mecseki üveghuták, az üveggyártás jelentőségéről. A múzeumban megtekinthettük az üvegkiállítást és a falu lakóitól összegyűjtött gyönyörű szőtteseket, majd ifj. Lang Ádám történész, a téma kutatója vezetésével indultunk el az úton, amelyen 11 db magyar, német és angol nyelvű tájékoztató tábla mutatja be az üveg történetét, alapanyagait, az üvegkészítés eszközeit, a Kelet-Mecsek XVIII. századi hutáit.

Pusztabányán hosszabban időztünk, hisz itt az üveghuta romjai, ill. rekonstruált változata alkalmas terep volt a huták működésének részletes ismertetésére. Lang Ádám szavait érdeklődéssel hallgatta a csoport, melynek tagjai között jelen voltak a környék civil szer­vezeteinek képviselői, az önkormányzatok munkatársai, s nem utolsó sorban dr. Sólyom László volt köztársasági elnök és felesége is. Érdeklődő kérdéseink sorát csak a közeledő sötétedés szakította félbe. Pusztabányáról felkapaszkodtunk a Miske-tetőre, ahol a le­menő Nap fényében az őszi kikericsek sokaságában gyönyörködhettünk. Leereszkedtünk Kisújbányára. A faluház udvarán csábító illatok terjengtek, amelyek kemencében sült finomságoktól, illatos teától és finom boroktól "származtak".

Az élménydús délutánt a Szent Márton templomban folytattuk, ahol az orgonamuzsika tovább növelte bennünk az érzést, hogy megint gazdagodtunk. S még nem volt vége a prog­­ramnak. A faluházban olyan kisfilmeket néztünk meg, amelyek üvegművészek al­kotó folyamatát, alkotásaikat, üvegfúvó mesterek gondolatait ismertették meg velünk. Szel­­lemi, érzelmi és fizikai gyarapodásunk sok jó ember összefogásának és a lelkes szer­ve­zőnek, Derksen Gyöngyinek, a Kisújbányai Baráti Kör Alapítvány irányítójának kö­szönhető.

Az útvonal végigjárását fákon, tereptárgyakon elhelyezett üveges jel segíti, amely a turista útjelzések szabályainak megfelelően lett kialakítva. Az útjelzések festésében a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség képviseletében Rónaky Gizella és Szűcs Istvánné, Olgi nyújtott nagy segítséget. Ezúton köszönjük nekik! 

Tóth Klára

Ünnepség a Bazsarózsa kulcsosháznál

2012. október 13: lassan kiderül az ég, és néhol feltűnnek az apró kék foltok a szürke fellegek között. Az eső szerencsére már elállt és jó hangulatban szedegetjük lábainkat Püspökszentlászló felé. A faluban sok háznál dolgoznak, csinosítják a házakat, kerteket. Az arborétumot elérve balra fordulunk és bemegyünk a Bazsarózsa kulcsosház udvarába. Itt már nagy a sürgés-forgás, készülődés. Az udvaron szépen terített asztalok, sok finom­ság­gal; a fákon himbálózó léggömbök és sok kedves ismerős fogad bennünket. Vannak, akiket nagyon régen nem láttunk már.

A kulcsos turistaházat 40 éve kezeli a Pécsi Vörös Meteor SK Természetjáró Szakosz­tálya. Itt vannak a szekszárdi turisták is, akik rendszeres vendégei a háznak. Gundrum Károly, a szakosztály vezetője feláll, és figyelmet kér. Csend lesz, még a madarak is halkabban csipognak a párás lombok között.

Karcsi köszönt bennünket, akik itt vagyunk az ünnepségen, és szót ejt azokról is, akik már nem lehetnek közöttünk. A házat éppen negyven évvel ezelőtt vették birtokukba és kezdték szép lassan rendbe tenni. Előzőleg évtizedekig a falu iskolája volt, és a tanító lakása is egyben. A ház a csodálatos környezetnek köszönhetően igen keresett a kirán­dulók körében. Az ország számos megyéjéből jönnek ide túrázni idősek és fiatalok egy­aránt. A ház folyamatos karbantartását az ügyes kezű szakosztálytagok végezték és vég­zik ma is. Minden szakipari munkához volt és van ügyes kezű "mesterember". Repül­tek az évek, de a szép környezet és a takaros kulcsosház semmit sem veszített varázsából.

A megemlékező beszéd után Tóth Klára, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöke kér szót. Méltatja a ház kezelőinek szorgalmát, kitartó munkájukat, emberszere­tetüket. Köszöni, hogy a BMTSZ rendezvényein rendelkezésre bocsátják a házat és gon­dozott udvarát, valamint a finom süteményeket, melyekkel a versenyzőket megkínálják. Megköszöni Gundrum Karcsi barátunknak a több évtizedes kitartó munkát, melyért idén szeptemberben a Magyar Természetjárók Napja ünnepségén a "Dr. Téry Ödön Emlék­érem" kitüntetésben is részesült. Nagy tapssal gratulálunk munkája elisme­résé­nek. Majd a mai nap másik fontos eseménye következik, melyhez a hátsó kertbe vonul a népes csapat. Itt virágot helyezünk el Csokonay Sándor emlékkeresztjénél, amit teljesen felújí­tottunk. Csokonay Sándor a mecseki források lelkes építője és gondozója volt évtizede­ken keresztül, segítő barátaival együtt. Tarka virágcsokor kerül a kereszt tövébe; kattog­nak a fényképezőgépek. Innen a ház mögötti partoldalhoz sietünk, ahol az elhunyt turis­tatársak emlékére keresztet állítottunk. Ide is szép virágcsokor kerül, és csendben emlé­kezünk elhunyt barátainkra, akik hosszú vándorútra mentek.

A napsugarak kibújnak a szürke felhők közül és bearanyozzák a tisztást. Mindenki lel­kébe nyugalom és béke költözik. Elkészülnek a fotók, és lassan lesétálunk a terített asz­talokhoz, ahol kedvesen kínálják a finom szendvicseket. A szendvicsekhez minőségi borokat is kapunk, mindenki ízlésének megfelelőt választhat. Pezsgők pukkannak később és jó egészséget, sok kellemes túranapot kívánunk egymásnak. Kellemes a hangulat, jót beszélgetünk régen látott túratársainkkal. Beszélgetés után van még idő, hogy felmen­jünk a felújított Ferenc-kápolnához. Szép lett a kápolna, de még van tennivaló, hogy eredeti szépségét visszanyerje. A meredek úton felfele és lefele beszélgetünk, hogy min­den percet kihasználjunk és elmeséljük, mi történt velünk, amióta nem találkoztunk. Mire a házhoz érünk, sokan már elmentek és többen készülődnek. Mi buszosok összetartunk, és együtt indulunk gyalog a buszmegállóig ezen a négy kilométeres távon. Kellemes az idő és a hangulat, a táj pedig egyenesen varázslatos az őszi virágokkal, tarka levelekkel ezen a szép napon.

Baumann József

Kutyasír

Az idősebb turisták még emlékeznek rá, hogy a Gubacsos kulcsosház közelében a sárga sáv jelzésű turistaút mellett volt egy kutyasír a szép szálerdőben. A vágásérett fákat le­termelték, idővel helyükre új erdő települt. A turistaút is odébb került az új erdészeti út mellé. Teltek, múltak az évek, és a vadásztacskó sírját elborította az áthatolhatatlan fiatal erdő. Az erdészeti munkák ebben az évben tették lehetővé, hogy megkeressük és felújít­suk ezt a feledésbe merült kis emlékhelyet. Kérésemre az erdészet munkatársai egy gya­logösvényt vágtak az erdészeti és egyben jelzett turistaútról a kis sírhelyhez.

Váradi József kővágószőlősi műhelyében Baranyai Józseffel elkészítettük a két fatáblát. Az egyikre a "Kutyasír" felirat, a másikra egy tacskó egyvonalas rajza került, melyet Hu­szár Ferenc grafikusművész barátom készített. A gerendák és az írás, valamint a rajz marógéppel lett kialakítva. Külön vasszerkezet készült, hogy a vékony gerendák - a földdel érintkezve - minél tovább megőrizzék szilárdságukat. Az elkészült táblákat és vas­szerkezeteket védőszerekkel lekentük. Feleségemmel, Ágival kivittük a szerszámokat, eszközöket, táblákat, hogy beépítsük, de kis városi autónk elakadt a felázott meredek erdészeti úton. Vissza kellett tolatni és eldugni a kevésbé értékes dolgokat a bokrok rej­tekébe. Gyalog mentünk a sírig, hogy a lyukat kifúrjuk a tartószerkezetnek. Sajnos újabb kudarc következett. A tárcsás kézi fúró, de leginkább az én erőm hiánya nem bírt a szá­raz, kötött talajjal. A sírnál az alumínium tábla tisztításának, festésének álltunk neki, valamint a környék szebbé tételének.

Ismét az erdészet segítségét kértem, és Kerekes Károly erdőmunkás jött segítségemre terepjáróval, és a benzinmotoros fúrógéppel. Átpakoltunk a terepjáróra és kissé csúsz­kálva feljutottunk a sírhoz. A benzinmotoros fúrógépnek meg sem kottyant a kemény kiszáradt föld. Károly, mielőtt elindult terepjárójával, segített egy nehéz fatuskóval még egy kicsit mélyebbre ütni a vasszerkezetet. Ragasztóval és csavarozással rögzítettem a táblákat a tartószerkezethez, majd a ragasztott, javított, részeket átfestettem.

Összeszedtem szerszámaimat és a felújított Vadásztacskó sírjáról fotókat készítettem.

A sír felirata: "Itt alussza örök álmát az a vadász tacskó, aki gazdáinak sok örömet, vadászélményt szerzett. Hű kis kutyaszíve 1976. III. 8-án dobbant utoljára. Élt hat évet."

Baumann József

 

Új turistautakon a Dél-Zselicben

A Mecsekerdő Zrt. Szigetvári Erdészete tervei alapján ez év májusában két új turistaút létesült a Dél-Zselicben, Mozsgó környékén. A turistautak kapcsolódnak az Ezüsthárs tanösvényhez, melyet az erdészet szintén felújított májusban. Az útjelzéseket a Dél-Zse­lic Természetbarát Klub tagjai festették fel.

2012. október 4-én délután Nagy Balázzsal és Futó Lacival bejártuk az új turistautakat. A bejárás egyik célja az útvonalak rögzítése volt: Balázs GPS-szel felmérte az útvonalakat, amelyek alapján kerülnek majd rá a Zselic turistatérkép következő kiadására.

A mozsgói sportpálya végén található Szent-kúttól indultunk, ami egyben az Ezüsthárs tanösvény kiinduló pontja (a tanösvény 6,2 km hosszan vezet nagyjából a műúttal pár­hu­za­mosan az erdőben az Almáskeresztúr közelében, vadregényes helyen található László-forrásig, és bemutatja a környék élővilágát, ismerteti a helyi elnevezések eredetét).

A tanösvény 4. táblájánál ágazik le az első új turistaút, melyet zöld háromszög jelzéssel láttunk el, és szerpentinezve, mintegy 400 m hosszan vezet föl az Aranyos nevű magas­latra. Az elágazóban lévő tanösvény táblán olvasható a hely története:

"Aranyos a Pringli-völgyet (a sportpályát) határoló magaslat (224 m) és domb neve. A hegytetőre a XIX. század végén készített tölgyfalépcsős, salakozott, pihenőkkel tarkított út vezetett. A csúcson tiroli stílusban épített pihenő állt, tetejéről gyönyörű kilátás nyílt a vidékre. A kilátás biztosítására széles nyiladékot vágtak az erdőben a négy égtáj felé. Az 1900-as évek elején kedvelt kirándulóhely volt, ma az alapzatának kis halma jelzi a hely­rehozásra váró nyomokat. A pihenőtől a hegygerincen délre az út mentén az oldalban mesterséges terasz búvik meg. A kis plató közepén 2 méter átmérőjű, 5 méter mély, kút­szerű üreg a néphagyomány "Török-pincéje". A dombtetőről északra leereszkedve haj­dani homokbánya nyomaira bukkanhatunk. A dombtetőn közel százéves tölgyerdő zöl­dellt, az 1940-es évek végén azonban e domboldalak ősi tölgy-bükk-ezüsthárs erdeit kitermelték, helyettük ma ezüsthársas-gyertyános erdőt találunk itt."

A zöld háromszög jelzésen visszatértünk a tanösvényre, és mentünk tovább keleti irányba. Közben egy szép rétet kereszteztünk, melyen két ember szorgosan keresgélte a csiperkegombákat. Hamarosan elértük a tanösvény 6. tábláját, innen indul a másik új turistaút, melynek jelzése zöld kereszt. Az út felvezet az ún. Szerb-hegyre, ahol az első világ­háború után, a szerb megszállás idején húzódott a demarkációs vonal. A tanösvény táblája ismerteti a hely történetét:

"Rászta, Szerb-hegy. A Körtvélyes-domb keleti oldalán találjuk a Kollári-völgyet, az Almáskeresztúr felé húzódó dombvonulat harmadik völgyét. Régebben az uradalmi erdé­szet faiskolája volt itt. Kelet felé tovább haladva a Kollári-völgyet keletről határoló domb a Rászta. A Rászta szláv eredetű név, Szerb-hegyet jelent, mely az 1918-1921-es évek szerb megszállását idézi. Ekkor épített a szerb határőrség a domb tetején állandó őrparancsnokságot (szerb kunyhó, szerb barakk) őrszobával, és ettől délkeletre kilátót. Az építmény omladékai a tetőn lévő kis tisztáson még ma is fellelhetők."

Felérve a Szerb-hegyre megmutattam Balázsnak és Lacinak, hol állhatott a szerb kunyhó (ezt a helyet az útvonal tervezésekor ismertem meg, amikor Szabados Zoltán erdésszel bejártuk a helyszínt. Az építmény omladékait azonban nem találtuk).

A zöld kereszt jelzésű út szép szálerdőben haladva hamarosan egy rét szélére ér ki, itt rátér a sárga sáv jelzésű útra (mely a Dél-Zselic egyik fő turistaútja, a Szigetvár melletti Szilvási-csárdától vezet Almáskeresztúron és Ibafán át Szabásig). A két jelzés egy sza­kaszon együtt halad, majd az új zöld kereszt jelzés északi irányba leágazik, és egy lejtős úton visszavezet az Ezüsthárs tanösvényre. Ebben az elágazóban indul egy rövid zöld háromszög jelzésű út a volt szerb kilátóig. Az egykori kilátó alapjaiból itt sem látszik már semmi.

Visszatértünk a tanösvényre, és azon Mozsgóra. Útközben gyönyörű őzláb­gom­bá­kat láttunk, az elmúlt napok csapadéka (melyre valószínűleg a gombák is vártak már) szép nagyra növesztette azokat. Az útvonal nagyon szép, kár, hogy az "emlékhelyeket" (volt kilátó, szerb őrház) a helyszínen nem jelölték meg lega­lább egy táblával. A tanösvényen elhelyezett ismertető táblákon ugyan olvas­hatjuk a történetüket, de arra semmilyen utalás sincs, hogy a táblától kiinduló zöld háromszög, zöld kereszt jelzések vezetnek ezekre a helyekre.

Balázs rögzítette a felmért adatokat, melyek alapján az új turistautak felkerülnek majd a térképre. Egy szép délutánt töltöttünk el Mozsgó környékén. 

Strasser Péter

"MÚLTIDÉZŐ"

KINEK A PAP, KINEK A PAPNÉ

Már a rendszerváltást követő év derekán ott voltunk Erdélyben, hogy megszervezzük egy nagyobb csoport székelyföldi kirándulását. Ketten mentünk ki. A társam - Asztalos Gyuri - az iskolánkban tanító kolléga volt, amúgy meg az egyházi életben is közreműkö­dött, mint világi lelkész.

Szóval vele keltünk útra, hogy bejárjuk a tervbe vett kirándulás helyszíneit. Így ju­tottunk el Kalotaszeg központjába, Bánffyhunyadra is.

Itt először is a templomot csodáltuk meg; a négy fiatornyos erődtemplomot, a román és gótikus stílusjegyeket magába foglaló építészeti remeket, amely ma is fennen hirdeti a régmúlt idők dicsőségét, s hordozza magában a romlást is. A romlást, amely a múltbéli hadipusztítások következményeként formálta át az építményt, és amely események foly­tán a templom tetőszerkezete többször is beomlott. Ennek köszönhetően építették át a XVIII. században népi stílusban, s tette fel örökbecsű névjegyét a mennyezetre idős Umling Lőrinc szász asztalosmester és piktor, festett kazetták formájában.

Na, az újabb időkre is jellemző ez a kettősség. Főleg a romlás. Akár a mindent fel­dúló háborúkat illetően (lásd a déli szomszédainknál Vukovárt!), akár modern korunk alatto­mos környezetpusztító hatásait illetően: légyen szó akár a humán értékrombolásról (lásd itt Pécsett a Tettyét), akár biológiairól.

Ez utóbbi jelenség következménye volt az a farontó gombásodás is, amely ott jártunk előtt megtámadta a szóban forgó műemléktemplom faszerkezeteit, s a kazetták is ve­szélybe kerültek. Ezt már a tiszteletes úr panaszolta el nekünk, s azt is: sok pénz kellene a baj elhárításához, az meg nincs. Ha csak az anyaországból nem jönne valami segítség.

Akkor, abban az eufórikus hangulatban ez sem volt reménytelen. Sok elkötelezett építész tette le a névjegyét ilyen ügyekben: akkor is, most is. Szó szót követett, s elhatá­roztuk Gyurival, hogy megpróbáljuk a lehetetlent.

Hazatértünk után megkerestünk egy építészt. Dr. Tihanyi Csabára esett a választá­sunk, aki akkoriban megyei főépítész s volt, meg műemlékes is. Mint utólag kiderült, jó gon­dolat volt ez. Tihanyi Csaba elkötelezett hozzáállása országos pénzeket tudott Bánffy­hunyadra irányítani, s így lett az újkori romlásból dicsőség újra: a templom fa­építményeit rendbe hozták, ma is gyönyörködhet a sok míves alkotásban akárki, aki arra jár.

S járunk is. Mi baranyaiak is egyre többen. Jó, ha tudjátok, abban a templomban Ba­ranya megye is benne lakozik, most már több mint két évtizede.

Szóval, megmenekült a műemléktemplom, mi meg szerveztük az erdélyi utakat egyre-másra. Néhány év múlva népes társasággal érkeztünk Kalotaszegre. Tordaszent­lász­lón szálltunk meg, onnan jártuk be a környéket.

Naná, hogy Bánffyhunyadra is ellátogattunk. Templomnézőbe mentünk. Már előre el­képzeltem a glóriát a fejem körül, amikor majd a tiszteletes bemutatja a nemrég felújított templomot és hálás szavakkal ecseteli a templom felújításban vállalt szerepemet.

Nos, szaladtam is a parókiára a tiszteletes úrért, hogy általa minél előbb megferedőz­hes­sem a dicsőség hőn óhajtott sugaraiban.

Jött is a csöngetésre a tiszteletes asszony szaporán. Látta ő már a csoportot az ablak­ból, így a kulcsokat is hozta, mert akkor még nagy becsben tartották az anyaországi láto­gató­kat.

- Hát a tiszteletes úr merre? - kérdeztem teljesen lelombozódva.

- A tiszteletes úr elment - mondta az asszony. S hozzátette: örökre.

Nos, amint az kiderült, a bánffyhunyadi tiszteletes urat elcsábította egy nagyváradi fe­hérnép. Neki jutott a pap. Nekem meg a papné. Igaz, nagyon szakszerű alapossággal mondott el minden tudnivalót a műemléktemplomról, de a felújítás ügyeibe ő nem folyt bele. Velem is akkor találkozott először. Így hát az annyira áhított dicsfény is elmaradt.

Maradt az élmény, s a konklúzió: kinek a pap, kinek a papné.

Varga Ferenc

Túravezetők Klubja

Kedves Túravezető- és Túratársak! A Túravezetők Klubjának idei évzáró programjára december 8-ra (szombat) - a tavalyi évhez hasonlóan - az erdőbe, egy kellemes túrára és a Gubacsos kulcsosházba, batyunkban hozott finomságok falatozásával egybekötött közös beszélgetésre hívlak Benneteket. Aki teheti, hozzon batyujába szendvicsei mellé pogácsát, sütit, esetleg egyéb nyalánkságot, butykosába "hegylevét". Kérlek, hozzátok magatokkal e napra kedvenc bögréteket is. Bízom benne, hogy a közösen eltöltött idő jó beszélgetéseket és sok ötletet szül majd a jövő évi közös programok összeállításához és megvalósításához. Amennyiben nem az utolsó pillanatban derül ki, hogy velünk tartasz a túrán, kérlek jelezd felém (tel.: 20/340-4184, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ).
A túra útvonala:
Éger-völgy - Szuadó-tető - Vásáros-út - Gubacsos kulcsosház (10 km). Találkozás: 7.45-kor az uránvárosi buszvégállomáson, a 24-es busz megállójában. Indulás: 8-kor a 24-es busszal Éger-völgybe. Várható hazaérkezés: 15.30-kor.

Scheitler Adrienn

  
HÍREK

 • "Nemzeti Kincseink Kupa": Baranyában van az első Nemzeti Kincseink Kupa! A Vasas SC Természetbarát szakosztálya dr. Fabók Julianna szervezésében saját túra­mozgalmakat indított 2002-ben. Ezek: Pálos kolostorok Magyarországon; Szent-kutak Magyarországon; Templomromok a Dunán innen; Templomromok a Dunán túl; To­vábbi templomromok Magyarországon; Zsidó emlékhelyek Magyarországon; Protes­táns Gályarab Prédikátorok Emlékezete Magyarországon. 2010-ben Nemzeti Kincse­ink Kupát indítottak azok számára, akik ezen túramozgalmak közül négynek az első fokozatát, majd a II. fokozatot azoknak, akik az összes túramozgalom összes fokozatát teljesítik. Feketéné Móró Erzsébet, a komlói Hétdomb TE tagja 2010-ben nyerte el a mozgalom első fokozatát. Miután idén az összes feltételt teljesítette, október 15-én Budapesten a Vasas SC "Lombhullató" értékelő taggyűlésén az országból elsőként vehette át Dani László szakosztályvezetőtől a Nemzeti Kincseink Kupa II. fokoza­tának serlegét. A teljesítéshez gratulálunk!
 • 2013. évi természetbarát eseménynaptár: a Mecsek Híradó decemberi számában megjelentetjük a jövő évi eseménynaptárt a Baranya megyei természetbarát rendezvé­nyekről. Kérjük a rendezvények szervezőit, hogy a 2013. évi adatokat legkésőbb no­vember 27-ig adják le Strasser Péternek (tel.:20/522-2953, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., vagy személyesen keddenként a szövetségben 16-17 óra között).
 • Munkanap áthelyezések 2013-ban: 2013-ban a következő munkanapok kerülnek áthelyezésre, kialakítva így "hosszú hétvégéket":

- augusztus 19, hétfőpihenőnap, helyette: augusztus 24, szombat munkanap;

- december 24, kedd pihenőnap, helyette december 7, szombat munkanap;

- december 27, péntek pihenőnap, helyette december 21, szombat munkanap.

Felhívjuk a túravezetők, rendezvényszervezők figyelmét, hogy a 2013. évi programok tervezése során a fentieket vegyék figyelembe!

 • Megújult turistaútjelzések a Villányi-hegységben: a Tenkes TE és a Dráva TSE tagjai felújították a kék sáv jelzést a Vylyan-pincészet - volt Teleki présház - Csillag-völgy - Szoborpark - Villány - templomhegyi tanösvény - Villány vasútállomás út­vonalon. Ezzel elkészült a Villányi-hegységben a legrégebben festett jelzés felújítása, amit "A kék úton" nyílt túra résztvevői mindjárt le is ellenőrizhettek. A munkálatokat Andrasek Csaba, Juhász László és Jancsi Attila végezte, a "dolgozók" szállítását Andrasekné Dávid Erika vállalta magára.
 • Új térkép a Papuk hegységről: a baranyai természetjárók között is kedvelt úti cél a Horvátországban húzódó közeli Papuk hegység, melyről új, 1:30.000 méretarányú tu­ristatérkép jelent meg, ára: 3600 Ft. A térkép megrendelhető a Térképkirály Pécsi Térképboltban (7624 Pécs, Alkotmány u. 47.;  tel.: 72/315-987; 30/469-7358, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Véget ér a Kelet-Mecsek élőhelyvédelmi programja: befejeződik idén a Mecsek­erdő Zrt. élőhelyvédelmi programja, amelyet a Kelet-Mecsek őshonos állatai és növényei, köztük a fokozottan védett bánáti bazsarózsa megőrzésére indított az ál­lami vállalat - mondta a cég pécsváradi erdészetének igazgatója az október 25-én Pécs­vá­ra­don tartott sajtótájékoztatón. Ripszám István közölte: a projektre elnyert 82 millió fo­rin­tos uniós forrásból több mint ezer hektáron folytattak természetvédő erdő­gazdálkodást az elmúlt három évben.

A munkálatok részeként ritkították a nem őshonos fafajtákat, kivágták a fényigényes bánáti bazsarózsák fejlődését akadályozó bokrokat, biztosították az erdők közé éke­lődő gyepterületek fenntartását, és egyebek mellett vadkárelhárító kerítéseket is emeltek.

Mint elhangzott, a program lezárását követően öt-hat év projektkövetésre és további 25 millió forintra van szükség ahhoz, hogy a területet a mostani állapotában még har­minc-ötven évig megőrizhessék. A világon található bánáti bazsarózsák 96 százaléka a Kelet-Mecsekben él, a növény eszmei értéke 250 ezer forint szálanként. A programtól a növénypopuláció gyarapodását várják.

A bánáti bazsarózsa főként a Civilek a Zengőért Mozgalomnak köszönhetően vált szé­les körben ismertté. A zöldszervezet ugyanis e növény élőhelyének védelmére hi­vat­kozva kezdett tiltakozni a Zengőre tervezett katonai lokátorállomás telepítése ellen, és támogatóivalegyütt elérte, hogy a radar ott ne épülhessen meg. (Forrás: Mecsek­erdő Zrt.).

 • Természetvédelmi beruházások a Mecsek és a Villányi-hegység barlangjaiban

A Nyugat-Mecsek 14, valamint a Villányi-hegység 2 fokozottan védett barlangjában mintegy 66 millió forint értékben valósulnak meg természetvédelmi beruházások. Ezek célja egyrészt az engedély nélküli behatolások megakadályozása lezárásokkal, másrészt a kezeléshez szükséges műtárgyak (pl. a biztonságos bejárást segítő létrák) beépítése, illetve felújítása.

A mánfai Kőlyuk-barlang és az orfűi Vízfő-barlang esetében elbontják az egy­kori vízműhöz kapcsolódó, ma már nem használt berendezéseket, szerelvényeket. A pro­jekt megvalósulásával a 16 védett barlang és azok képződményeinek megóvása, vala­mint a szintén védelem alatt álló denevérek élő- és telelőhelyeinek védelme, to­vábbá a barlangokban az élet- és balesetveszély elhárítása biztosítható. A júliusban megkez­dődött projekt az Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program pályázat keretében valósul meg. (Forrás: Természetjáró Turista Magazin, 2012. október).

 • "Értékesebb" védett természeti értékek: a vidékfejlesztési miniszter október elsejé­től hatályos rendelete, a 100/2012. (IX.28.) VM rendelet, újraszabályozta a védett és fokozottan védett növény- és állatfajok (beleértve a védett gomba- és zuzmófajokat), ill. a fokozottan védett barlangok körét, valamint az érintett élőlények természetvé­delmi értékét. A rendelet 1385 tételt, azaz fajt sorol fel. Az ilyen jellegű természetron­gálás, a fajok egyedeinek elpusztítása nem jellemző ránk, természetjárókra, de néhány érdekesség azért ide kívánkozik.

A mohák közül van akár 5-10 ezer Ft természetvédelmi értéket képviselő faj is: óriás moha, fehérítő vánkos moha. A harasztok között még nagyobb a szórás: az igen ritka tarajos pajzsika eszmei értéke 100.000 Ft. A virágos növények jó része is "értéke­sebb" lett. A szépséges kakasmandinkó és a kockás liliom 50-50.000 Ft, míg az Ist­ván király szegfűje 100.000 Ft-os védelmet élvez tövenként.

Az állatvilág is "felértékelődött". Például az erősen ritkuló őshonos rákjaink (fo­lyami-, kövi- és kecskerák) értéke egységesen 50.000 Ft. A ritka ragadozó madaraink fő táplálékét adó ürge egyedei 250.000 Ft-os védelmet élveznek, míg az őket fo­gyasztó rétisas eszmei értéke éppúgy 1.000.000, mint a parlagi viperáé. A teljes jog­szabály itt olvasható: http://nmhh.hu/dokumentum/153733/mk_12_128.pdf (Forrás: MTSZ Hírlevél 2012/44. szám).

Rendezvények

¨   november 16, péntek: "Örökségünk" - délutáni diskurzus. Rendező: Hétdomb Termé­szetbarát Egyesület. Szépségek és értékek világunkban - vetítéses élménybe­számoló.Helyszín:Komló, Közösségek Háza (48-as tér 1.). Időpont: 17 óra.

¨   december 8, szombat: Túravezetők Klubja: év végi túra. Útvonal: Éger-völgy - Szuadó-tető - Vásáros-út - Gubacsos kulcsosház (10 km). Találkozás: 7.45-kor között az uránvárosi buszvégállomáson, a 24-es busz megállójában. (Indulás: 8-kor a 24-es busszal Éger-völgybe. Túravezető: Scheitler Adrienn (tel.:20/340-4184). Lásd még a külön kiírást!

NYÍLT TÚRÁK

  november 17, szombat: "Skóciai Szent Margit" emléktúra. Útvonal: Pécsvárad -Büdös-kút - Szép Ilonka kilátó - Réka-vár - Mecseknádasd (16 km). Találkozás: Pécsvárad, Kossuth tér, 10 órakor (Pécsről 9.25-kor indul autóbusz a távolsági autó­busz-pályaudvarról a 8-as kocsiállásról.) Túravezető: Dr. Novotny Iván (tel.: 20/336-2237);

  november 24, szombat: "Rockenbauer Pál" emléktúra. Útvonal: Mecseknádasd - régi 6-os út - Fodor-gyöp - Zengővárkony - Pécsvárad - Dombay-tó (18 km). Zengővárkonyban 12 órakor megemlékezés Rockenbauer Pál sírjánál. Találkozás: 8.10-kor a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron. Túravezető: Tóth Klára (tel.:20/527 -8913 ).

 

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái,
komlói kiindulással

 • november 7, szerda: Szászvár - Vörösfenyő kulcsosház - Babina - Magyaregregy (12 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437);
 • november 11, vasárnap: Emlékezés a már "végtelenben túrázókra". Útvonal: Ká­rász - Vörösfenyő kulcsosház - Kata-forrás - Kárász (11 km). Megemlékezés a Vörösfenyő kulcsoháznál. Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Bora Tiborné (tel.: 30/674-6392);
 • november 17, szombat:"Vízi világ". Útvonal: Jánosipuszta - Gadányi tavak - Komló, Szilvás (6 km). Indulás a 8 órai kisbattyáni buszjárattal. Túravezető: Őri Zsu­zsanna (tel.: 20/376-6437);
 • november 18, vasárnap: "Kalandos úton". Útvonal: Szilvás - Szöge-hegy - Barna-kő - Sín-gödör - Szederindás-kút - Cigány-horhos - Iharos-kút - Máré-vár - Máré csárda (12 km). Indulás 8 órakor Komlóról, a szilvási SPAR áruháztól. Túra­vezető: Horváth Attila (tel.: 70/953-3050);
 • november 24, szombat: "Rockenbauer Pál" emléktúra Komlóról. Útvonal: Zobákpuszta - Püspökszentlászló - Komlós-kanyar - Zengővárkony, szelídgesz­tenyés - Ruzsama - Hosszúhetény (20 km). Indulás 8 órakor a hosszúhetényi busz­járattal. Túravezető: Horváth Attila (tel.: 70/953-3050). Rövid táv: Hosszúhetény - Ruzsama - Pécsvárad - Zengővárkony - Hosszúhetény (12 km). Indulás 9.20-kor a hosszúhetényi buszjárattal. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437);
 • december 1, szombat: "Mánfa környéki kalandozások". Útvonal: Komló, Petőfi tér - Mánfa - Árpád-kori templom - Petnyák - Kőlyuk - Sikonda (13 km). Indulás 8.10-kor a Petőfi térről. Túravezető: Németh Katalin (tel.: 20/507-0776);
 • december 2, vasárnap: "Szent Borbála Emléktúra" (túra a bányász emlékhelyek vonalán). Útvonal: Komló,Jánosi Engel Adolf szobra - Altáró - Templom tér - Hasmányi templom romjai - Majális tér - Kossuth légakna - Kossuth I.II. - Sze­rencse-táró - Anna-akna - Ady Endre utca - József Attila utca - Kossuth L. utca - Bányászpark, emlékmű (6 km). Indulás 9 órakor a múzeum parkjából. Túravezető: Őri Zsuzsanna (tel.: 20/376-6437);

DDNPI rendezvények

 

  november 10, szombat: Márton napi éjszakai túra. A program az Ökocsali Csoport­tal együttműködésben valósul meg. A program során virágszirmos-leveles lampiont készíthetnek az érdeklődők a Biobia portán, majd az elkészült lámpásokkal tehetnek érdekes esti sétát a Babás-szerkövekig. A program során gyógytea és libatöpörtyűs kemencés lángos kóstolására is lehetőség nyílik. Helyszín: Cserkút, Pajta szálló, idő­pont: 17 óra. A túra hossza: 3 km, időtartama: 3-4 óra. Részvételi díj: 500 Ft/fő.

  november 13, kedd: Öko-szemlélet a mindennapokban - Buchert Eszter be­szél­ge­tés­so­rozata.A nyitott beszélgetés során a témában jártas meghívott vendé­gekkel kere­sünk választ arra, hogy egy kis odafigyeléssel, néhány változtatással ho­gyan élhetjük környezettudatosabban mindennapjainkat, hogyan tehetjük "zöldebbé" otthonunkat. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 17 óra. A program in­gyenes.

  november 15, csütörtök: Képes útirajz Dél-Afrikából és Kenyából - Sallai Zoltán előadása. Sallai Zoltán 2011. augusztus 16 - szeptember 9. között "Az európai és afri­kai vidrák  életmódjának tanulmányozása" program keretében ismerkedett Dél-Afrika és Kenya vidrás élőhelyeivel,  a különleges növény- és állatvilággal.  Több száz kép­pel illusztrált előadása a különleges Afrikát mutatja be az érdeklődőknek. Helyszín: Dráva Kapu Bemutatóközpont, Barcs-Drávaszentes; időpont: 15 óra. A program in­gyenes.

  november 19, hétfő: Kis Természetbúvárok Szakköre. Távoli tájak küldöttei. Hely­szín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 15 óra. A program időtartama: 1,5 óra. Részvételi díj: 300 Ft/fő.

  december 4, kedd: DDNP Klub.A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Pro Silva szellemiségű tevékenysége - Nagy Gábor diavetítéses előadása. Helyszín: Pécs, Tettye Oktatási Központ, időpont: 17 óra. A program ingyenes.

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. Megjelenik minden hónap első keddjén (július és augusztus kivételével). A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). Ügyeleti idő: kedd 16-18 óra. Szerkesztői telefon: 20/522-2953; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; internet: www.baranyatermeszetbarat.hu.