facebook_page_plugin

1999. január 65. szám

MECSEK HÍRADÓ

65. szám                                                                                                                   1999. január

 

 

Beszámoló  a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség  1998.évi tevékenységérõl:

 

Szervezeti felépítés, a szövetség mûködése

Szövetségünk életében 1998-ban két alapvetõ változás történt. Az elsõ: február 9-én a szövetség önálló jogi személlyé vált. A másik pedig: június 29-iki hatállyal a Baranya Megyei Bíróság - a beadott kérvény alapján - közhasznú szervezetté nyilvánította a szövetséget. Ez a besorolás többféle elõnyt jelenthet a szövetség mûködésében a társadalmi szervezetek között.

További lényeges esemény volt az újbóli "költözés": a nyár folyamán a Rákóczi u. 34. sz. alatti, a Baranya Megyei Közgyûlés épületébõl a János u. 22. sz. épületbe kellett áttenni a szövetség székhelyét. Ez ugyan kisebb helyiségekbõl álló irodaépület, de késõ õszre elkészült a pinceklub-helyiség is, ami sokat segít a teremgondokon (Túravezetõk Klubja, túravezetõi tanfolyamok, egyéb összejövetelek).

Az év során szövetségünk egy rendes és egy rendkívüli közgyûlést tartott, ez utóbbit a közhasznú szervezet kérvényezésével kapcsolatos - és szükséges - alapszabály-módosítás témájában. Az elnökség az alapszabálynak megfelelõen tartotta meg üléseit.

Szövetségünk taglétszáma 1998-ban az elõzõ évekhez hasonló módon alakult, de kis mértékû növekedés volt tapasztalható. Év végéig 1561 igazolt természetbarát tartozott a szövetséghez, 50 tagszervezetben. (1997-ban ez a szám 1526 fõ, 50 tagszervezetben). 1998-ban is szûnt meg néhány tagszervezetünk (legalábbis természetbarát tagságot nem érvényesítettek), ugyanakkor újak is alakultak, illetve léptek be szövetségünkbe: Gyalog Galopp; Mecseki Kóborlók; PTTE Hétpróbások (pécsi szakosztályok), Nagyatádi Úszó SE; REZÉT SE, Baja; Kenderföldi Ált. Iskola, Komló; Bicsérdi Általános Iskola (vidéki szakosztályok). Említést érdemel, hogy Baranyán kívüli tagszervezeteink is mûködnek, s növekvõ számmal (1998-ban Baján, Borotán, Budapesten és Nagyatádon voltak tagegyesületeink).

A létszámban 61%-ot képviselnek az ifjúsági természetjárók, továbbra is kb. fele arányban a felnõtt szakosztályokhoz kapcsolódva, és fele arányban iskolai csoportokban.

Az év során a szövetség folyamatos mûködéséhez a személyi és tárgyi feltételek adottak voltak. Néhány sporttársunk ez évben is kitüntetésben részesült, melyet a Természetjárók Napján adtak át részükre: dr. Téry Ödön emlékérmet kapott Kovács Szabó János (a tubesi kilátó építésének szervezéséért), dr. Thirring Gusztáv emlékérmet pedig Baronek Jenõ (természetjáró irodalmi munkásságért). Az Országos Meteor Találkozón Hattayer Béla Emlékplakettet adtak át dr. Gundrum Károlynak.

A szövetség 1998-ban is több szervezettel alakított ki, ill. folytatott jó együttmûködést. Ezek között most is elsõként kell említenünk a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségét, amely az adminisztratív tevékenységet, valamint a Baranya Megyei Közgyûlés Sport Csoportját, amely a pénzügyi, gazdasági munkát végezte. Továbbra is kiváló kapcsolatot tartunk fenn a Mecseki Erdészeti Rt.-vel és személy szerint Káldy József vezérigazgató úrral, valamint elsõsorban az árpádtetõi, a kárászi, a hetvehelyi és a szigetvári erdészetekkel, illetve Pap Kálmán, Szõnyi János, Fekete Miklós és Könyves Kálmán erdészeti igazgatókkal. Ugyancsak sokrétû és folyamatos a kapcsolatunk a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal, különösen dr. Iványi Ildikó igazgatóval, Nagy Gábor mecseki tájegységvezetõvel és Tóth István Zsolttal, a Keleti-Mecsek természetvédelmi õrével. Az együttmûködés kiterjedt a természetvédelemre, a turistautak felújítására, a védett területeket érintõ és egyéb rendezvényekre, a térkép-korrekciókra, és folytathatnánk a sort. Úgy érezzük, ezek példa értékû kapcsolatok.

Szövetségünk a közhasznú szervezetté válással egyidejûleg megállapodásban is rögzítette az együttmûködést a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósággal, a Mecseki Erdészeti Rt.-vel, a Baranya Megyei Közgyûlés Pedagógiai Intézetével és a Baranya Megyei Polgári Védelmi Parancsnoksággal.

Szövetségünket az év folyamán anyagilag támogatta a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, a Pécsi Erõmû Rt., a Szigetvári Takarékszövetkezet, a Pécsi Gabona Rt., a Mecseki Erdészeti Rt., illetve pályázat útján a Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidõsport az Egészséges Életmódért Közalapítvány (NISZKA) és a Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány (GYIA).

Mûködésünk, rendezvényeink propagálása érdekében sokat tettünk,de nem mindig eredményesen. Az Új Dunántúli Napló, illetve a Pécsi Extra többnyire rendszeresen közreadta a rendezvények kiírását, de néhány esetben nem jelentek meg a hírek. Az Új Dunántúli Naplóban viszont többször is olvashattunk tudósításokat természetbarát eseményekrõl vagy munkákról (pl. a Hidasi-völgy rendbetétele, a komlói Hétdomb Egyesület mûködése, a tubesi kilátó helyzete stb.). Ezek a cikkek is hozzájárultak tevékenységünk ismertebbé tételéhez. A szövetség rendezvénynaptára alapján a Pécs Városi Televízió képújságában rendszeresen olvashatók voltak a túrák kiírásai Rozvány György szerkesztõ jóvoltából, és többször hallhattunk Kis Tünde szerkesztõ-riporter által készített riportokat a Pécsi Rádióban is természetbarát rendezvényekrõl. A Magyar Televízió Zöld Pont mûsorában is jelentek meg ismertetõk baranyai túrákról, és év végén az MTV Pécsi Körzeti Stúdiója is érdeklõdött a rendezvényekrõl; kérte a rendszeres tájékoztatást. Reméljük, ezzel is bõvül a lehetõségek köre programjaink ismertetésére.

A Természetbarát Híradó, az MTSZ kiadványa rendszeresen "tallózott" a Mecsek Híradó híranyagából. A Mecsek Híradót 1998-ban is az eddigi formában jelentettük meg, 160 példányban, és tagszervezeteink továbbra is térítésmentesen kaphatták meg. Ezt a gyakorlatot folytatni kívánjuk 1999-ben is. A Mecsek Híradó - úgy érezzük - tartalmában sokszínû volt, köszönhetõ rendszeres és alkalmi íróinknak. A versenyek eredményeirõl igyekeztünk gyors és pontos tájékoztatást adni, ha egyes eredmények nem jelentek meg, az nem a szerkesztõn múlott, hanem a rendezõkön, akik nem juttatták el az eredményeket hozzá. Kimeríthetetlen rajzolónk, Plaszauer István továbbra is ellátta a szerkesztõséget a baranyai természetjárók arcképeivel; jelenleg is több kép vár kinyomtatásra, és a sor még igen hosszú.... Ez is igazolja a baranyai természetjárás szép hagyományait és "gazdag" jelenét. Köszönjük a tudósításokat, beszámolókat valamennyi sporttársunknak, akik írásaikkal megtisztelték az év során a Mecsek Híradót.

A Mecsek Híradót a pécsi egyesületek, szakosztályok képviselõi kérésünk ellenére sem mindíg vették át a hónapok elsõ keddjein személyesen a szövetségben, így azokat a következõ héten postáztuk (sajnos, ez a postaköltségeinket jelentõsen növelte). Jó lenne ezen jövõre változtatni.

Kapcsolatainkról: a baranyai természetjárók mind a Magyar Természetbarát Szövetség elnökségében (Baronek Jenõ révén), mind a Természetjáró Fiatalok Szövetsége elnökségében (Strasser Péter révén) közvetlenül képviseltetik magukat, így szövetségünk "hírközelben" van az országos szervezetekben. A szomszéd megyékkel továbbra is jó kapcsolatokat tartunk fenn, bár 1998-ban elsõsorban a Tolna Megyei Természetbarát Szövetséget - és annak vezetõjét, Dománszky Zoltánt - lehet e téren kiemelni: igen sokrétû az együttmûködésünk (rendezvények egyeztetése, turistautak, források felújítása, térképkorrekciós munkák, közös találkozók stb.). A Somogy megyei természetjárókkal ez év során kevésbé volt hatékony az együttmûködés. Külföldi kapcsolataink közül a fellbachi természetjárókkal 1998-ban nem találkoztunk, a következõ meghívás 1999-re szól, amikor õk tesznek látogatást Baranyában. Felmerült az év során, de nem realizálódott az újvidéki kapcsolat felújítása, talán jövõre sor kerül rá. Ugyancsak felmerült, és egy elsõdleges levélváltás formájában el is kezdõdött egy erdélyi kapcsolat kialakítása, marosvásárhelyi célponntal, ennek konkretizálása szintén 1999-re tervezett.

A szövetség 1998. évi tevékenységérõl részletesen

Az 1998-as évre szóló eseménynaptárt - az elõzõ évihez hasonlóan - az elnökség úgy állította össze, hogy abban helyet kaptak a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és tagszervezeteinek rendezvényei mellett más, nem a szövetség keretében mûködõ szervezetek (egyesületek, szakosztályok, iskolák stb.) rendezvényei is, amennyiben azok helyszíne megyénk, ill. közelebbrõl a Mecsek volt. Tettük ezt olyan megfontolásból, hogy ezek a rendezvények is népszerûek a szövetség tagsága körében, és kötelességünknek éreztük tagságunkat minél szélesebb körben informálni, minél színesebb kínálatot nyújtani számunkra. Ezen rendezvényeknek a továbbiakban is szívesen helyt adunk a Mecsek Híradóban.

 • Versenyek

Úgy gondoljuk, túlzás nélkül állíthatjuk: a Baranya megyében megrendezett természetjáró tájékozódási túraversenyek országosan ismertek és népszerûek, és jó színvonalon rendezettek. Bizonyítja ezt a résztvevõk nagy száma mellett az is, hogy három mecseki verseny szerepelt az 1998-ban elõször kiírt Országos Természetjáró Túrabajnokság fordulójaként az országos versenynaptárban is. A legtöbben ismét a Tavaszi Kupán indultak(166 csapat 488 versenyzõje), ami több mint egyharmaddal több az 1997. évi indulók számánál. A tájékozódási túraversenyek rendezésében a legtöbb feladatot vállalták: Benczes Gábor, Csuport András, Jillek Rita, Kovács István, Márton Zoltán és a PITE több tagja, valamint Geisz Ferenc és társai.

A Tavaszi Csellengõ versenyen - a kezdeteknek megfelelõen - kevesen vettek részt (25 fõ). Reméljük, azzal, hogy ez a verseny az 1999. évi országos bajnokság egyik fordulója lesz, a résztvevõk száma is növekedni fog. A Zsolnay-Tubes Kupán - a Tavaszi Kupához hasonlóan - 1/3-dal több versenyzõ indult (106 csapat, 297 fõ), mint az elõzõ évben. Az "eLSant Õszi Kupa" verseny mutatta a legnagyobb fejlõdést: az elõzõ évhez képest kétszer annyi csapat indult (51 csapat, 128 fõ). A túraversenyek résztvevõinek létszáma tehát jelentõs növekedést mutatott, köszönhetõ ez az 1998-ban elõször elindított országos bajnokságnak is. A résztvevõk összetételében is változás mutatkozott: egyre többen jönnek hozzánk az ország távolabbi vidékeirõl versenyezni.

Színesítették a versenyeket a természetjáró akadályversenyek, a Papp Csaba és a Lõrinci Barangolók által rendezett Zselic-Triász Kupa, valamint a Schóber József és a Mindszentgodisai Ált. Iskola DSK által rendezett "A Zselic csücskében" nevû természetjáró tájékozódási akadályverseny. Ezeken fõleg általános iskolások vettek részt.

Általános iskolások számára rendeztük meg májusban - Strasser Péter vezetésével - az immár hagyományosnak nevezhetõ "Madarak és Fák Napja - túra és vetélkedõ" nevû versenyt a pécsi parkerdõben.

A hagyományos Pécs Városismereti Versenyen ismét emelkedett a résztvevõk száma, s három év alatt - amióta az új útvonalakon, a belvárosból kivezetõ versenyeket rendezzük - kétszeresére nõtt (94 csapat, szemben az 1996-os 47 csapattal). A versenyrõl a résztvevõk elismerõen nyilatkoztak.

Összességében elmondhatjuk: a a baranyai eseménynaptár 1998-ban is bõven kínált lehetõséget a versenyezni vágyóknak és szeretõknek, és versenyeinken az ország minden részébõl megjelent résztevõk jól érezhették magukat. Egyetlen "komolyabb" kifogás merült fel, az is a Mecsek Híradó szerkesztõjének a részérõl: több versenyrõl kaptunk olyan eredménylistát, melyben a csapatok neve (és esetleg a csapat tagjainak nevei) mellett nem derül kell, hogy a csapat honnan érkezett, kit (milyen egyesületet, iskolát stb.) képvisel. Az eredményértesítõt olvasónak viszont nem sokat mond önmagában a csapatok "fantázianeve". Így ezúton is kérjük a rendezõket a részletesebb eredménylista elkészítésére.

 • Találkozók, táborozások

A hagyományos ifjúsági találkozók mellett 1998-ban "régi újdonságként" szerepelt a rendezvénynaptárban a Baranya-Tolna Megyei Természetbarátok Találkozója, melyet több éves szünet után rendezett meg ismét szövetségünk. Június 24-26 között Pusztabányán a közel 100 résztvevõ között Tolna megyei természetbarátok is voltak. Reméljük, e szép hagyomány - a több éves szünet után - az 1998-as "újjáélsztéssel" tovább folytatódik. A találkozó fõ rendezõi voltak: Király László, Kiss Lajos, Márton Zoltán.

Baranya megyét az országos találkozók közül a TEDOT-on két csapat képviselte, az AKELA TSE és a PITE. Kettõjük közül a PITE szerepelt jobban a versenyeken. Örülünk, hogy a nem túl nagy számú résztvevõ között két baranyai csapat is ott volt.

Szövetségünk "társrendezõként" részt vett a Zöld Szív Ifjúsági Természetvédõ Mozgalom IX., Pécsett rendezett országos találkozóján: a háromnapos program második, "szakmai" napján túravezetõink (név szerint: Baranyai Rudolf, Gida Tibor, Jillek Rita, dr. Koncz Eszter, Lengyel Zoltánné, Rónaki Gizella, Rónaki László) vezetésével tettek a résztvevõ gyerekek igen szép kirándulásokat a Mecsek különbözõ részeiben. A túravezetõk felkészültségét és a túrák vezetését a rendezõk nagyra értékelték.

 • Teljesítménytúrák

A szövetségünk, illetve tagszervezeteink által megrendezett hagyományos baranyai teljesítménytúrák (Tenkes 40; Mecsek 50-30-15; 2x100 km Baranyában (kerékpáros); Papi pipa 30) mindegyikét megrendeztük 1998-ban is, sõt, a "kínálat" tovább bõvült a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület PITE 30 túrájával. A teljesítménytúrák továbbra is népszerûek, rendezésük színvonalas volt. A Mecsek 50 túrán kellett csak a kiíráshoz képest útvonalat módosítani, az ónos esõ okozta fabedõlések miatt. S még egy elõnye a teljesítménytúráknak: a túrák során érintett útvonalszakaszokat a rendezõk évente folyamatosan felülvizsgálják és javítják (útjelzések, járhatóság), így a teljesítménytúrák közvetve a turistautak folyamatos karbantartásához is "hozzájárulnak".

 • Nyílt túrák

1998-ban 43 nyílt túrát terveztünk, s ezek közül egy sem maradt el. A résztvevõk száma változó volt, 4-82 között mozgott. Legsikeresebb nyílt túránk volt - ahogy évek óta mindig - a Kiss Lajos vezette Csokonai Sándor emléktúra (82 résztvevõ), majd Arató Csongor téli, a Villányi-hegységben tartott túrája (51 fõ), Baumann József nyílt túrája (40 fõ), illetve a Skóciai Szent Margit emléktúra, melyet dr. Novotny Iván vezetett (38 fõ). Egy-egy túrán átlagosan 18 résztvevõ volt.

Problémánk volt a sajtóban való megjelenéssel, gyakran elõfordult, hogy sem az Új Dunántúli Naplóban, sem a Pécsi Extrában nem jelentek meg a túrakiírások, annak ellenére, hogy a túraterveket mindig idõben leadtuk. Szerencsére a Mecsek Híradóban a havi túrák indulási helyei és idõpontjai mindig megtalálhatók.

Mint mindig, így ez évben is voltak a túráknak új és rendszeres résztvevõi. Mindig öröm, ha új embereket nyerünk meg a természetjárás örömeinek, bár változatlanul a nyílt túrákon résztvevõk nagy része ismerõs. Az éves nyílt túra programot dr. Lakatosné Novotny Sarolta állította össze; ezúton is köszönjük az õ, valamint minden túravezetõ munkáját, akik nyílt túrákat vezettek.

 • Túravezetõk klubja

A Túravezetõk Klubja minden hónap elsõ keddjén tartotta rendszeresen összejöveteleit. Problémát jelentett, hogy a szövetség nyár óta új székhelyén, a János u. 22. sz. alatti épületben hónapokon keresztül nem készült el a pinceklub, így nem volt megfelelõ helyünk az elõadások, diavetítések megtartására. A klubösszejöveteleknek az év során a következõ témái voltak: erdészeti törvény, kõzetek és ásványok, a Mecsek madarai, orvosi tanácsok, városunk múltja, nemzeti parkok, Olaszország. Május 16-án nagyon szép autóbuszos túrát szervezett a klub a Tolnai-hegyháton, Dománszky Zoltán túravezetésével. A klub tagjai túráztak a gyulaji vadrezervátumban, jártak a tamási kilátónál, a csicsói kegytemplomnál és a lengyeli kastélyparkban. Augusztusban prdig egy hetes túrát szervezett a klub Erdélyben, a Hargita-hegységben.

1999-tõl dr. Lakatosné Novotny Sarolta - aki tíz éve vezette a klubot és szervezte a programjait - átadja a Túravezetõk Klubjának vezetését Börcsök Györgynek. Reméljük, az új vezetõ új ötletekkel, színes programokkal fogja gazdagítani a Túravezetõk Klubjának programjait, sok érdekes és a túravezetés szempontjából hasznos téma kerül terítékre, és a résztvevõk száma is emelkedni fog.

 • Tanfolyamok, túravezetõképzés

A túravezetõképzést Börcsök György szervezte az év során. Az év elején szövetségünk ezüstjelvényes túravezetõi tanfolyamot szervezett, melynek vizsgája április 24-én volt a Gubacsos kulcsosházban. A résztvevõk egy szakdolgozatot adtak le, ami több elméleti kérdést dolgozott fel. A vizsgáztatást a Magyar Természetbarát Szövetség központjából érkezett budapesti vizsgabizottság végezte, melynek tagjai Gáspár László és Pálmai Vencel voltak. A tanfolyamon 15 résztvevõ szerzett ezüst jelvényes túravezetõi minõsítést.

Tavasszal, februártól április elejéig egy bronz jelvényes túravezetõi tanfolyamot is indítottunk, melyen 11 hallgató vizsgázott eredményesen. Áprilisban és májusban folytatódott az egyetemi hallgatók képzése is. A tanfolyamon, melyen 50 hallgató vett részt, turista történelem, turista egészségtan és túraterv készítés volt a tananyag. Minden résztvevõnek egy túratervet kellett készítenie, ahhoz a tájhoz kapcsolódva, ahonnan érkezett. A foglalkozásokat Benczes Gábor, Börcsök György, dr. Lakatosné Novotny Sarolta és Tóth Éva tartotta.

Július végén-augusztus elején került sor a szokásos túravezetõképzõ táborra, Koszonyatetõn, a kulcsosházban. Ezúton is köszönjük Kiss Lajosnak, a ház kezelõjének a helyszín biztosítását. A tábor létszáma sajnos évek óta csökkenõ tendenciát mutat.

 • Jelvényszerzõ túramozgalmak

A baranyai jelvényszerzõ túramozgalmak "gondozója" Rónaki Gizella, aki igen sok munkával igyekezett karbantartani a bélyegzõhelyeket, gondoskodni arról, hogy valamenyi helyen folyamatosan megtalálhatók legyenek a matricák. Sajnos, az eddigi évekhez hasonlóan most is rengeteg rongálással találkoztunk (ellopot, letört vagy éppenséggel szemetessé vagy hamutartóvá "átalakított" dobozok, kiszórt matricák stb.).

Az év során hét jelvényszerzõ túramozgalomban összesen 77 teljesítõnek adhattuk át a túramozgalmak jelvényét.

 • Természetbarát minõsítések

1998-ban örvendetesen nõtt a természetjáró minõsítések száma a baranyai természetbarátok körében. 54 bronz, 29 ezüst, 11 arany és 2 érdemes minõsítést adhattunk át (e két utóbbit Eperjesi Balázsnak és Keményfi Balázsnak, a Pécsi Túrakerékpáros Klub tagjainak). A minõsítések adminisztrálását Plaszauer István végezte.

 • Ifjúsági szakági tevékenység

A szövetség ifjúsági korosztályi taglétszáma évek óta nagyjából azonos szinten mozog. Bár a rendezvényeken viszonylag magas az iskolások részvételi aránya, mégis az iskolákban mûködõ, vagy az azokhoz vagy valamilyen ifjúsági szervezethez kötõdõ természetbarát szakosztályok száma kevés. Ezen az arányon évek óta nem tudunk változtatni.

1998-ban új túramozgalmat hirdettünk "Bakancsra fel" névvel általános- és középiskolások számára - sajnos nem túl nagy érdeklõdés követte. Megyénkbõl hat település (Komló, Mindszentgodisa, Mohács, Pécs, Pécsvárad, Sellye) iskoláiból kacsolódtak be a Természetjáró Fiatalok Szövetsége (TFSZ) országos vetélkedõjébe.

Az ifjúsági természetjárás fejlesztésének kérdésével az elnökség folyamatosan foglalkozik. Célunk, hogy - elsõsorban rendezvényeinken keresztül - minél több fiatalt megnyerjünk a szervezett természetbarát mozgalomnak is. Ezúton mondunk köszönetet azoknak a tanároknak, akik az iskolákban fontosnak érzik a természetjárás ügyét, és rendszeresen foglalkoztak a gyerekekkel, az év során iskolai természetjáró csoportot mûködtettek: Adorján Rita, Börcsök György, Csonka Miklósné, Herger Edéné, Iván Attila, Jelenszkyné Fábián Ildikó, Kabai Józsefné, Kevy Albert, Lipcsik László, Nagy Lajosné, Schóber József, Soós József, Strasser Péter, Szabó Mihályné, Takácsné Hartmann Piroska, Tóth Klára, Uzsoki Csaba, Varga Ferenc, Zeiler Simon.

 • Technikai munkák

A technikai munkákat érintve három fõ területrõl beszélhetünk: turista útjelzések felújítása, turistautak és erdei létesítmények karbantartása, kulcsosházak üzemeltetése.

Turista útjelzések felújítása

Két nagy eredményrõl számolhatunk be ezen a területen: 1998-ban megtörtént a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra Baranyán átvezetõ útszakasza turistajelzéseinek a felújítása (Mecseknádasd fölött a 6-os útig, az azon túli szakaszt - megállapodás alapján - a Tolna megyei természetbarátok festik) , illetve a Villányi-hegység turistaút-hálózatának nagy részén a jelzések felújítása (ez utóbbi több éve váratott magára).

Mindezek mellett természetesen tovább folytatódott a Mecsek és a Dél-Zselic útjelzéseinek a felújítása is. 1998-ban összesen 140 km hosszúságú turistaút-jelzés került felújításra Baranyában.

A kék túra útvonal mellett az alábbi útszakaszok jelzései készültek el újonnan:

Mecsek:

 •  Cseresznyeág-Vörösfenyõ kulcsosház (12 km)
 •  Magyarhertelend-Végföldek (3 km)
 •  Végföldek-Vágotpuszta (5 km)
 •  Vágotpuszta-Sikonda (3 km)
 •  Komló, Kökönyös-Varga-hegy (2,5 km)
 •  Kövestetõ-Bányató közötti új nyomvonal (2 km)
 •  Lámpásvölgy-Zsuppon parlag (1 km)
 •  Petõc akna-Jakabhegy (2 km)
 •  Abaligeti barlang-kék sáv elágazás (1 km)

Villányi-hegység

 •  Túrony-Bisse (2 km)
 •  Bisse, sárga sáv elágazás-Csicsó-hegy, piros sáv becsatlakozás (7 km)
 •  Tenkes-hegy-Kistótfalu, zöld sáv elágazás (6 km)
 •  Gyûdi nyereg-Vokány vasútállomás (5 km)
 •  Gyûdi nyereg-Templom fölött /zöld sáv becsatlakozás/(2 km)
 •  Kistótfalu vasúti megálló- Hosszú rét, kék sáv becsatlakozás (2 km)

Dél-Zselic

 •  Dinnyeberki-Korpád/új nyomvonal/-Ibafa (11 km)
 •  Ibafa-Zsibóti szõlõhegy, szilvási csárda (12 km)

Az útjelzések felújítását a Nyugati-Mecsekben és a Dél-Zselicben Strasser Péter vezetésével a Dél-Zselic TK tagjai, a Keleti-Mecsekben Király László vezetésével a Komlói Hétdomb TE tagjai, míg a Villányi-hegységben szintén a Dél-Zselic TK, valamint kis részben a siklósi Tenkes Természetbarát Egyesület tagjai végezték (az õ munkájukra a Villányi-hegységben nagyobb mértékben számítunk!).

Turistautak, erdei létesítmények karbantartása

Kiemelten kell említeni Király Lászlóék nagy munkáját: a Keleti-Mecsekben elkezdték a téli ónosesõ okozta fabedõlések miatt járhatatlanná vált turistautak megtisztítását, és a nyár folyamán - hatalmas munkával - járhatóvá tették a Hidasi-völgyet.

Baumann József és felesége igen nagy munkával rendbehozta az Ordas-tanyát, illetve a közelében található forrást; ezekrõl a Mecsek Híradóban is rendszeresen olvashattunk.

Kiss Lajos vezetésével a Csengõ-hegyen lévõ kilátóponthoz vezetõ gyalogösvény, illetve a hegytetõn pihenõpad készült.

Baranyai Rudolf több útszakaszt tisztított meg a bozótbenövésektõl a Dömörkapu és Orfû környékén.

Dr. Koncz Eszter és barátai a Darázs-forrást hozták rendbe.

Bár szövetségünknek anyagi lehetõségei az ilyen fajta munkákra nemigen vannak, úgy véljük, sikerül - ha kis lépésekben is - elõre lépni ezen a téren, köszönhetõen a elõzõekben felsorolt sporttársaknak. Továbbra sem megoldott viszont - Balogh István tavalyi elköltözése óta - a technikai vezetõ kérdése, aki koordinálná e munkákat.

Kulcsosházak mûködtetése, fejlesztése

A baranyai kulcsosházak mûködésével kapcsolatban 1998-ban a következõ lényeges változásokról kaptunk híreket:

 • a kisújbányai kulcsosház szeptember 1-tõl beszüntette mûködését, a hosszúhetényi önkormányzat a házat visszakérte a PTTE-tõl (a ház további üzemeltetésére vonatkozó terveket nem ismerjük, amennyiben természetbarát szálláshelyként fog mûködni, ezt természetesen közzétesszük a Híradóban);
 • befejezte mûködését - úgy tûnik, véglegesen - a szászvári kulcsosház, amelynél a bánya bezárásával megszûnt a víz- és áramszolgáltatás;
 • a pécsi Kardos-úti kulcsosház mûködtetését a PTTE keretében átvette az újonnan alakult PTTE Hétpróbás Természetjáró Szakosztály, Kevy Albert vezetésével;
 • a tettyei Vándor kulcsosháznál (kezelõje a PTTE Vándorsport Szakosztály, Vámos Mihály vezetésével) udvari padok, asztalok készültek el;
 • a Büdös-kúti kulcsosház a Spartacus természetjáróitól - kérésükre - a szövetség kezelésébe került át. A ház kezelõje személy szerint Baronek Jenõ. Az elnökség felajánlotta iskolai természetjáró csoportoknak a ház igénybevételét a ház körül végzendõ munkák fejében, így is számítunk segítségre. Természetesen továbbra is lehetõség van a szálláshelyek igénybe vételére is.
 • Koszonyatetõn a Kiss Lajos által üzemeltetett kulcsosháznál elkészült egy 6x8 méter alapterületû társalgó, továbbá az udvaron két db fedett nyári pavilon; egyúttal a régi romos melléképületeket lebontották;
 • az Óbányai-völgyben lévõ dr. Pataki József kulcsosház kezelését átvette a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság;
 • a terecsenyi Zrínyi kulcsosházban, melyet a Dél-Zselic TE üzemeltet Strasser Péter vezetésével, az év során kicserélték az egyik szoba padlózatát, új udvari WC-k és tûzrakó épült, elkészült a tetõ javítása és a nyílászárók mázolása, a régi fatárolót lebontották, parkosítást végeztek, valamint bevezették - egyelõre csak a ház udvarára a kerti csapig - a vezetékes ivóvizet;
 • az Ormánságban, Majláthpusztán a Dráva TSE - Gida Tibor vezetésével -megkezdte egy új kulcsosház kialakítását

Novemberben szövetségünk Nagymányokon rendezte meg a kulcsosházkezelõk tanácskozását, melyen többek között ismét elhangzott, hogy a házak mûködtetésével kapcsolatos legnagyobb problémát a sorozatos rongálások és a betörések jelentik. Sajnos a házakat igénybevevõknek csak kis hányada szervezett természetjáró. Gondot jelent továbbá, hogy a házak felújítására a pályázati lehetõségek gyakorlatilag nullára csökkentek, a bevételek pedig sok esetben jó, ha a folyamatos karbantartásra elegendõek, a fejlesztésekre már nemigen jut pénz.

A Baranyában mûködõ turista szálláshelyekrõl szövetségünk 1998 januárjában kiadott egy tájékoztató füzetet, melynek újbóli megjelentetését 1999 elejére is tervezzük.

 • Kerékpáros szakág

Az 1998. év a szakág munkájában a korábban kialakított rend szerint folyt. Nagyobb rendezvényeink az alábbiak voltak:

Évadnyitó összejövetelt ("Szezonkezdõ Szeansz") tartottunk márciusban a Baranya Megyei Közgyûlés nagytermében. Itt hirdettük meg az éves programtervünket, melyben minden rendezvényünk, túránk pontos dátummal és kezdési idõponttal szerepelt.

Az összejövetelen ismertetésre került Pécs város kerékpárút-hálózatának (a szakág közremûködésével készült) koncepciója, amit azóta a város önkormányzata elfogadott és törvényerõre emelt. Ugyanitt volt a láncnélküli bicikli (egy új magyar szabadalom) pécsi õsbemutatója is.

Egy bringás nem csinál nyarat jeligével földnapi kerékpártúrára invitáltuk a nem autóval közlekedõket április 18 -án.

A Péntek esti teker(g)ést április 24 -tõl szeptember 18 -ig minden héten megtartottuk.

A Pünkösdi kerékpáros találkozó Pécsváradon (június 1., pünkösdhétfõ) egyre népszerûbb. Ez évben a pécsieken kívül szekszárdiak is szép számban vettek részt.

Itt adtuk át az érdemes természetjáró kitüntetéseket két kerékpárosnak és a "Suliba? Bringával!" akció vándorserlegét a gyõztes Bártfa utcai ált. isk. ide is kerékpáron érkezõ delegációjának.

A 2×100 km Baranyában 100 ill. 200 km-es távú országúti kerékpáros teljesítménytúra ez évi útvonala az Ormánságba vezetett. A részvevõk száma évrõl évre elemkedik.

A kiadott mûsorunknak megfelelõen a szakág az év során 16 túrát szervezett kb. 2100 km hosszban. A jelentõsebbek: háromnapos túra keretében folytattuk a Rockenbauer Dél-dunántúli Kéktúra tavaly elkezdett bejárását. Ugyancsak többnapos túrán jártunk a Balaton déli partján a nyár elején átadott kerékpárúton, megtoldva azt Gorsium, Székesfehérvár meglátogatásával és a Velencei-tó megkerülésével. A szokásos nyári nagytúra célpontja Bajorország, a Königsee környéke és a svájci Obergoms (Felsõ-Vallis) volt.

Túráink mindíg nyitottak, azokon bárki részt vehet, aki elég erõsnek érzi magát hozzá.

Változatlanul kéthavonta jelenik meg a Kerékváros címû kiadványunk, a kerékpáros társadalom fóruma.

A szakágon belül az idei "termés" 2 érdemes természetjáró minõsítés.

A Dél-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Kht. novemberben egynapos konferenciát szervezett "a kerékpáros turizmus fejlesztési lehetõségei" témában, melyen dr. Novotny Iván meghívott elõadóként a kerékpárosok álláspontját ismertette.

Sok vitát váltott ki az erdei utakon való kerékpározás kérdése. Úgy a természetvédelem, mint a gyalogos természetjárók részérõl ellenállás mutatkozik a kerékpárosokkal szemben. Meggyõzõdésünk, hogy itt néhány fegyelmezetlen fiatal rémtetteit általánosítják. Célunk, hogy az erdõtörvényben rögzített feltételeknek megfelelõen a Mecsekben is meghatározzuk és a helyszínen jelöljük a "kerékpárosok számára kijelölt utak" -at.

Az év végén dr. Novotny Iván, a szakág vezetõje a város önkormányzatának "Pécs sportjáért végzett áldozatos munkájáért" plakettjét vehette át.

 • Természetjáró kiadványok

1998-ban három kiadvány jelent meg: Baronek Jenõ két könyve a Villányi-hegységet és Püspökszentlászlót mutatja be, illetve Fekete László "Kab-hegytõl a Kékesig" c. összeállítása Magyarország összes 600 méternél magasabb hegycsúcsát sorolja fel, tájegységenként, térképkoordinátákkal.

Befejezésül a szövetség elnöksége köszönetet mond valamennyi sporttársnak, akik bármilyen módon segítették az év során a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség munkáját, és hozzájárultak ahhoz, hogy - a természetesen mindig adódó problémák mellett - ismét sok szép eredményrõl számolhassunk be.

Összeállította:
a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége.

 


SZJA 1 %!

Felhívjuk természetbarát társaink figyelmét, hogy az 1998. évi jövedelemadó-bevallással egyidejûleg lehetõség van a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlására. Kérünk minden barátunkat, támogassák az 1 %-kal szövetségünket, és ismerõseik körében is próbáljanak támogatókat szerezni. A felajánlásokat az alábbi megjelölésre várjuk:

Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
adószám: 18312928-1-02

 


Rockenbauer Pál túra

1998. november 26-án reggel havas-esõs idõben a PTTE Nyugdíjas Szakosztály tagjai, 22-en túrára indultunk.

Rockenbauer Pál sírját kerestük fel a zengõvárkonyi szelídgesztenyésben. Annak az embernek a sírját, aki szívvel-lélekkel a természet imádója volt, aki bejárta a világot, közte Magyarország legszebb tájait, helyeit: az Országos Kék Túra útvonalát a Nagy-Milictõl Írott-kõig, 1083 km-en. Errõl a túráról készítette a "Másfél millió lépés Magyarországon" c. filmjét. Utána még elkészítette a folytatást, az "Újabb egymillió lépés"-t, ami az Írott-kõtõl Szekszárdig vezetõ útszakaszról szólt. Õt is megfogta a mecseki táj szépsége. A zengõvárkonyi szelídgesztenyést választotta végsõ nyughelyéül.

Immár több mint tíz éve, halála évfordulóján szakosztályunk felkeresi a sírját, hogy emlékezzünk rá és sírján elhelyezzük a kegyelet virágait.

Keczeli Vilmosné
túravezetõ

 "A VÍZ AZ ÉLET"

A november 28-iki úszással befejezõdött a Baranya Megyei Szabadidõsport Szövetség "A víz az élet" rendezvénysorozata. Néhány adat a próbákról:

A hagyományos négy "sportágban" hét plusz kettõ próba alkotta a rendezvénysorozatot. Több mint 1200-an vettek részt, 2880 alkalommal. Százhuszonegyen teljesítettek legalább öt próbát, s így átvehették az emblémás pólót és a kitûzõt. Idén már huszonhatan voltak, akik mind a hét próbát teljesítették. A legaktívabb általános iskolák: az abaligeti, a kozármislenyi, az orfûi, a szabadszentkirályi és a szentlõrinci Ifjúság úti általános iskola; a legaktívabb családok: a Nemes, az Angster, a Varga és az Illés család voltak. Az eredményekhez ezúton is gratulálunk. Az iskolák közötti eredményhirdetésre, valamint a különdíjak átadására 1999. január 26-án kerül sor.

Jövõre folytatódik a "Víz az élet" rendezvénysorozat. Fõ támogatónk továbbra is a Pécsi Vízmû Rt.

Papp Csaba
elnök, BSZSZ


A Hargitán kezdõdött, Árpádtetõn folytatódott

1998 augusztusában a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség tagjainak egy része együtt töltött egy hetet Erdélyben, a Gemenci Erdõgazdaság dolgozóival. Jó barátság alakult ki köztünk, amit az is bizonyít, hogy november 21-én Árpádtetõn egy közös vacsorán vettünk részt.

A Hargitán túrázók közül csak pár fõ hiányzott, tehát komolyan vettük az erdészek által kezdeményezett vacsora-meghívást. A gemenciektõl indult el a kezdeményezés, elõször õk ajánlották a Kakasd mellett lévõ Sötét-völgyet, de a késõ õszre tekintettel úgy döntöttek, hogy jobb lesz a baranyaiak által felajánlott árpádtetõi helyszín.

Az erdei iskolában volt a találkozás, amelyet természetesen Lakatosné, Saci és Tarnóczai Mária szervezett meg. Ismét meg kellett állapítani, hogy az erdei iskola nagyon patinás, igen jól felszerelt helyiségekkel rendelkezik és a rend, a tisztaság patika színvonalú. A szarvaspörkölt már rotyogott, amikor a pécsiek kiértek a helyszínre. Amíg a vacsora elkészült, felelevenítettük a nyáron történteket szóban és fényképekrõl. Vetítés is volt a gemenci erdõrõl, annak állat- és növényvilágáról, a különbözõ évszakokban.

A szarvaspörkölt igen jól sikerült, olyanra fõtt, mint a vaj, és az íze is kitûnõ volt. Vittünk süteményt, pogácsát és egyéb falánkságokat, amit nem is bírtunk elfogyasztani. A megmaradt pörköltet az erdészek Pécsett hagyták nekünk, mondván, mi úgyis ritkán jutunk ilyen finomsághoz.

Találkozásunkkor kedvezett nekünk az idõjárás és a gemenciek is haza tudtak még érni; másnapra megbénult a közlekedés Pécsett. Búcsúzáskor úgy váltunk el, hogy tavasszal Baján találkozunk egy halászlé mellett.

dr. Koncz Eszter


HÍREK

 • Kérjük a szakosztályokat, egyesületeket, hogy az év végipontverseny összesítéséhez a szakosztályi- és ezen belül az egyéni - pontszámokat, minõsítéseket, a túrajelentéseket, a szakosztályi névsorokat ill. a természetbarát munkákról szóló leírásokat legkésõbb 1999. január 12-ig adják le a szövetségben Lakatosné Novotny Saroltának.
 • Útakadály: a misinatetõi autóbuszfordulótól a Tubes felé vezetõ sárga sáv jelzésû turista sétaút nyomvonalán munkaárok nehezíti a közlekedést, melyet az út közepén ástak ki, és egész a Rotary-sétányig tart.

Nyílt túrák

 • január 16, szombat: Abaliget-Petõc akna - Farkas-forrás - Égervölgy (12 km). Találkozás reggel 9.15 órakor a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron. Túravezetõ: dr. Lakatosné Novotny Sarolta.
 • január 23, szombat: Mandulás - Remeterét - Jakabhegy - Panoráma-út - Égervölgy (15 km). Találkozás reggel 8.45-kor a pécsi fõpályaudvar elõtt, a 34-es autóbusz megállójában. Túravezetõ: Baranyai Rudolf.
 • január 30, szombat: Hosszúhetény - Pusztabánya - Püspökszentlászló - Hosszúhetény (10 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron 8.45-kor. Túravezetõ: dr. Gundrum Károly.
 • február 6, szombat: Állatkert - Tubes - Lapis - Rábay-fa - Pécsbánya (14 km). Találkozás a pécsi fõpályaudvar elõtt, a 34-es busz megállójában 8.45-kor. Túravezetõ: Budai Jánosné.

RENDEZVÉNYEK

 • január 9, szombat: Téli Mecsek 30 teljesítménytúra. R.: Fekete Bárány TE. Rajt: Pécs-Égervölgy, Teca mama vendéglõje, 6.30-8.00 óráig. Nevezési díj: 250 Ft (TTT, CsBT tagoknak 200 Ft).

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiadványa. Szerkeszti a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége. A közlésre szánt anyagokat minden hónap 20-ig kérjük a szövetséghez eljuttatni. (7621 Pécs, János u. 22. Tel: (72) 310-226; fax: (72) 312-019. Ügyeleti idõ: kedd 16-19 óra)