facebook_page_plugin

Beszámoló 2008

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2008. évi tevékenységéről

 

 

 1. Szövetségünk működése

2008-ban szövetségünk taglétszáma csökkent; ez a tendencia az országos létszám­ada­tok­hoz hasonló. Tagszervezeteinkben összesen 480 igazolt természetjáró volt, különösen az iskolás (általános és középiskolás) korosztálynál alacsony a létszám. Kevés a vezető tanár, aki túrákat szervez a gyerekeknek. Ilyenek szövetségünkben Iván Attila, Pálinkás István, Takácsné Hartmann Piroska, Schóber József, Strasser Péter, akik rendszeresen túráznak ta­nít­ványaikkal, és ifjúsági szakosztályt működtetnek. Az ő lelkesedésüket követhetnék má­sok is.

Felnőtt és nyugdíjas tagjaink száma az előző évihez hasonló. Új jelentkező viszonylag kevés volt, mindössze 55 igazolványt igényeltek. Sajnos néhány szakosztály, egyesület tag­­sági érvényesítési száma minimálisra, némely esetben 1-2 főre csökkent. Ugyanakkor örömmel mond­hatjuk el, hogy hosszú évek után ismét tagjaink között tudhatjuk a Pécsi Bőr­gyár Szak­osztályt, és a Mecseki Erdészeti Zrt. Szakosztálya is ismét rendes taglét­szám­mal szere­pel.

A taglétszám kérdésével a Magyar Természetbarát Szövetség is foglalkozik, reméljük, egy országos megújulás keretében rövidesen sikerül e kérdésben is előbbre lépnünk.

Az alacsonyabb taglétszám nem befolyásolta rendezvényeink számát, és szín­vo­na­lát sem. Tagszervezeteink 2008-ban is igen gazdag programmal álltak az érdeklődők – nem csak a szervezett természetbarátok – rendelkezésére. A programokról a későbbiekben szólunk.

A működés személyi és tárgyi feltételei 2008-ben is adottak voltak, bár az év közepén ismét egy „költözés” jelentett nem kis munkát. A már megszokott helyünkről, az Apáca utca 2/1. sz. alatti helyiségből a Tímár u. 21. sz. alá költözött szövetségünk, a többi sport­szö­vetséggel együtt. Itt kissé szűkösebb körülmények között, de azért biztosított volt működésünk. Az előző évekhez hasonlóan keddenként 16 és 19 óra között tudtuk fogadni az érdek­lő­dőket.

A működéshez elsősorban az NCA-pályázaton szereztünk támo­gatást, vala­mint tá­mo­gatást kaptunk a Baranya Megyei Önkormányzattól, a Baranya Megyei Sport­­szö­vet­sé­gek Szö­vet­sé­gétől és a Turizmus Rt. Dél-dunántúli Marketing Igazgatóságától.

Szövetségünkről, programjainkról, s az egyesületek életéről két helyen adtunk hírt fo­lya­ma­tosan. Internetes honlapunk (www.baranyatermeszetbarat.hu) az év során fo­lya­ma­tosan, mindig friss tartalommal működött, és új rovattal is bővült: a „Programok” menü­pont alatt található „Hírek” rovatban az aktuális információk mellett fényképes is­mer­te­tő­ket is olvashatunk. Köszönet Biki Endre Gábornak és Fenyvesiné Fehér Mó­ni­ká­nak a honlap működtetésével kapcsolatos naprakész, odafigyelő munkájáért.

Mecsek Híradó – Strasser Péter szerkesztésében – 2008-ban is folyamatosan megjelent,és tudósított a természetbarát programokról, eseményekről. Nem csak szövetségünk és tag­­szervezeteink rendezvényei jelentek meg; közreadtuk a Mecsekben megrendezett más természetjáró események kiírásait, így a nem szövetségünkhöz tartozó egyesületek tel­je­sít­mény­túráit, valamint a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság által rendezett túrákat, elő­adá­sokat is. A Híradót valamennyi tag­szer­ve­ze­tünk számára – korlátozott pél­dány­számban – biztosítottuk, egyénileg azonban némi előfizetési díj fejében lehetett hozzájutni. A Híradó változatlanul olvasható internetes honlapunkon.

A Híradóban az év elején a szakosztályok, egyesületek beszámolhattak előző évi mun­kájuk­­ról. Ezzel a lehetőséggel csak kevés – mindössze négy – tagszervezetünk élt (Dráva TSE, Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület, Felhőtlenek, PTTE Nyugdíjas Szak­osz­tály). Be­szá­mo­lói­kat a februári számban olvashattuk. Ezúton köszönjük a Mecsek Híra­dóba küldött írásaikat a következőknek: Balogh Bettina, Baumann József, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Bota János, Börcsök György, Cziczer István, Fehérné Kardos Ágnes, Feketéné Móró Erzsébet, Gábori Márton, Glöckler Gábor, Hajdú Örs, Herman Tibor, Iván Attila, Jancsi Attila, Kis Olga, dr. Koncz Eszter, Lakatosné Novotny Sarolta, Milkovics Jenő, Müller Nándor, dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Papp Lászlóné, Plaszauer István, Pu­lai Lászlóné, Raub Bálintné, Romvári Tibor, Sásdi Viktória, Stefánovits Istvánné, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Szabó Sándor, Tóth Klára.

Szövetségünk 2008. február 9-én tartotta meg évi rendes közgyűlését, melyen részt vett Szabó Imre, a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke is. A közgyűlésen veze­tőség­vá­lasz­tásra is sor került: a következő öt éves időtartamra elnöknek választották Baronek Jenőt, alelnöknek Strasser Pétert, titkárnak Lakatosné Novotny Saroltát, az elnökség tagjainak Börcsök Györgyöt, dr. Novotny Ivánt, Rónaky Gizellát és Tóth Klárát. Az ellenőrző bizottság elnöke dr. Tihanyi László, tagjai Andrasek Csaba és Őri Zsuzsanna lettek. A közgyűlésen – a ha­gyo­mányoknak megfelelően – el­isme­ré­sek át­adására is sor került. Aranybakancs Díjat kapott Kulcsár Péter, a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazga­tóság Mecsek tájegységvezetője, illetve Csiszár Gyula, a Dél-dunántúli Távközlési SE vezetője. Elismerő plakettet kaptak a természetbarát mozgalomban végzett munká­jukért: Balla László, Balog Árpád, Csábi Mária, Eperjesi József, Juhász Zoltán, Keményfi Balázs, Lengyel Zoltánné, Marton József, Mátyás Elemérné, Őri Zsuzsanna, Papp Lászlóné, Szabó-Dalecker Ibolya, Tollas Tibor, Zana Szilvia.

A baranyai természetbarátok közül 2008-ban Baronek Jenőa Mecseki Erdészeti Zrt.-től a „Mecseki Erdőkért Díj” elismerésben részesült.

Túravezetők Klubja – Pál Krisztina vezetésével – csak az év első felében működött, majd munkája elszólította Pécsről. Utódját keressük.

Szövetségünk sokoldalú kapcsolatokat tartott fenn más intézményekkel, szervezetekkel, ami az év során egyrészt segítette programjaink propagálását, másrészt szakmai együtt­mű­kö­­dést, de több esetben anyagi támogatást is jelentett. Ezek a kapcsolatok termé­sze­tesen sze­mé­lyekhez is köthetők, akik közül itt csak a vezető munkatársakat sorolhatjuk fel, de ter­mé­szetesen segítőink köre ennél bővebb: Magyar Természetbarát Szövetség (Bog­nár Mária, Pálmai Vencel, Szabó Imre, Duró Imre), Mecsek Egyesület, Baranya Me­gyei Önkor­mányzat, Bara­nya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Tátrai Bea, Feny­vesi­né Fehér Mónika), Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igaz­gató, Kulcsár Péter táj­egy­ség­vezető, Nagy Gábor), Mecseki Erdészeti Zrt. (Káldy József vezér­igaz­­­gató, Szőnyi János ve­zérigazgató helyettes, Nagy Gábor természetvédelmi igazgató, Rip­szám István, Hohn Miklós, Várady József, Sajgó Ferenc erdészeti igazgatók), Nemzeti Sport­szövetség (Elbert Gábor sportért felelős szak­állam­tit­kár, Szántó Éva főtitkár, ill. dr. Rózsa­ligeti László), Pécsi Városüzemelési és Vagyon­ke­zelő Rt. (dr. Kelemen László ve­zér­igazgató, Nagy János), Pécs Megyei Jogú Város Önkor­mány­zata (Tasnádi Péter polgár­­mester, dr. Tóth Bertalan és Gonda Tibor alpol­gár­mes­te­rek), Pécsvárad Város Ön­kor­mány­zata, Pécsváradi Művelődési Köz­pont, Orfű Köz­ség Ön­kor­mány­zata (Füziné Kajdi Zita polgármester, dr. Harmat Béla jegyző), Magyar Madártani és Ter­mészet­védelmi Egye­sület Ba­ranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Turizmus Rt. Dél-dunán­túli Mar­ke­ting Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Dunántúli Napló (dr. Grünwald Géza főszerkesztő-helyettes), Pécs TV (Mokos Tibor ügyvezető, Szí­jártó Ildikó szer­kesz­tő), Régió Rádió (Kis Tünde, Gungl László), Pont Most hirdetőújság (Bota János), Ba­ra­nya Megyei Múzeumok Igazgató­sá­ga, Baranyai Pe­da­gó­giai Szakszolgálatok és Szak­mai Szol­­gál­ta­tá­sok Központja (Koszta Zsuzsanna), Dél-dunántúli Környezet­vé­delmi, Ter­mé­szet­védelmi és Víz­ügyi Felügyelőség (Jeszták Lajos igazgató, dr. Riskó Andrea természet- és tájvédelmi osz­tály­ve­zető), és még mások. Köszön­­jük partnereink támo­gató együtt­mű­kö­­dé­­sét!

A szomszéd megyék természetbarátaival a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szö­vet­ség keretében ápoljuk kapcsolatainkat, mely mindkét megyével jónak mondható. Szövetségünk részt vesz a Dél-dunántúli Regionális Civil Fórum, a Baranya Megyei Civil Fórum és a Pécsi Kistérségi Civil Fórum, valamint a Természet­védelmi és Terület­fej­lesz­tési Kerekasztal munkájában.

 1. Részletesen az egyes területekről

2.1. Találkozók, táborok

 1. június 30-tól július 4-ig a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület rendezte Aba­li­ge­ten a Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találkozóját(TEGYOT-TEDOT). Az egyesület későn kapta a felkérést a találkozó megrendezésére – eredetileg a ren­dezvény Sopronban lett volna, de a rendező az utolsó pillanatban visszamondta –, ennek ellenére a PITE sikeresen, zökkenőmentesen szervezte meg és bonyolította le az orszá­gos találkozót és annak programjait. A fiatal természetjárók ismét bizonyították jó szervezőkészségüket, nem véletlen, hogy a megyében a legtöbb rendezvényt ők szervezik. Köszönet Bota Jánosnak és csapatának! Sajnálatos, hogy a találkozón baranyai csapat csak egy vett részt, a komlói Kenderföldi Természetjáróktól.

2.2. Versenyek

A tájékozódási túraversenyek köre 2008-ban bővült. Májusban a Pécsi Ifjúsági Ter­mé­szet­járó Egyesület I. PITE Kupa néven új túraversenyt rendezett a volt Pécsbánya­te­lepi Is­ko­lá­tól. A verseny – melyen 42 csapat indult – része volt az országos csapatbaj­nok­ságnak is.

A hagyományos „elSant Őszi Kupa” tájékozódási túraversenyt 12. alkalommal rendezte meg az elSant Bt. és a Pécsi Orvos Egészségügyi Sport Kör, ezúttal is – az előző évekhez hasonlóan, immár ötödször – tájékozódási hétvége ke­re­tében, szeptemberben. A versenyek hely­színe Fehér-kút volt, ahol 17 egyesület 46 csapata versenyzett. A tájékozódási hétvé­gén a túraverseny mellett egyéni túraverseny és tájfutó verseny, valamint teljesít­mény­­túra is szerepelt a programban. Köszönjük a versenyek rendezését Bota Jánosnak, Benczes Gábornak és segítőknek.

Októberben került sor a hagyományos „A Zselic csücs­­ben” elnevezésű túraversenyre, melyet a Mindszentgodisai Általános Iskola sportköre rendezett általános iskolások részére Schóber József vezetésé­vel.

A november 8-án megrendezett Pécs Városismereti Versenyen három kategóriában 46 csapat indult. A verseny témája ezúttal Pécs történelmi belváro­sa volt. A versenyt a Pécs Városi Természetbarát Szövetség rendezte Strasser Péter vezetésével.

Köszön­jük a versenyek szervezésében és lebonyolításában a közreműködést valamennyi rendező­nek, résztvevőnek!

Tudjuk, hogy néhányan rendszeresen vesznek részt Baranyán kívül is tájékozódási túraversenyeken. Örömünkre szolgálna, ha az ott elért eredményeikről beszámolnának, és ezeket a Mecsek Híradóban is közzétehetnénk.

2.3. Nyílt túrák, emléktúrák

A szövetség programjában kiemelten fontosnak tartjuk a nyílt túrákat. Nem csak azért, hogy új résztvevőkkel szerettessük meg a túrázást, hanem azért is, mert sok, rendszeresen velünk járó tagunk van. A szakosztályok nagy része nem minden hétvégén szervez túrákat, és többen vannak, akiknek igényük van a heti egy kimozdulásra. A nyílt túra programot Lakatosné Novotny Sarolta állította össze, aki a túravezetőkkel fo­lya­ma­to­san tartotta a kapcsolatot, s tette közzé a kiírásokat. A nyílt túrák kiírásait a Mecsek Híradó közölte, de az érdeklődők már többnyire az internetes honlapunkról szereztek in­for­má­ció­kat az útvonalakról, indulási helyekről és időpontokról. A Pécsi Hírek ingyenes informá­ciós újság is közölte a nyílt túrák kiírásait, és mellette Müller Nándor újságíró érdekes túraleírásait olvashattuk a különböző túraútvonalakról.

Szövetségünk 2008-ben 50 nyílt túrát tervezett, ebből 47-et tartottunk meg. A résztvevők száma változó volt, és elsősorban az időjá­rás­tól függött. A legtöbb résztvevő – szokás szerint – a dr. Novotny Iván által vezetett Skóciai Szent Margit emléktúrán volt, szám szerint 208 (!).

A nyílt túrák sorába kapcsolódtak az emléktúrák. A tervezett valamennyi emléktúrát megtartottuk, így a Baranyai Aurél, Csokonay Sándor, a Takács Gyula, a Rocken­bauer Pál, a Skóciai Szent Margit emléktúrákat, ill. 2008-ban először a Horváth Adolf Olivér emléktúrát.

Köszönjük a felkészülést és a túrák vezetését a következő túra­ve­ze­tők­nek: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Baranyai Rudolf, Baumann József, Becze László, Biki Endre Gábor, Csábi Mária, Eperjesi József, Gida Tibor, Gőbölös István, Gruber Mihály, Jancsi Attila, Kaszás Károlyné, Kazal György, Lakatosné Novotny Sarolta, Marton József, Márton Zoltán, Má­tyás Ele­mérné, dr. Novotny Iván, Pál Krisztina, Raub Bálintné, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Schóber József, Szabó-Dalecker Ibolya, Szecsődi Imre, Tollas Tibor, Tóth Klára.

Szövetségünk nyílt túra programját kiegészítette a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület, illetve a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub túráinak sora, melyeket nyílt túraként hirdettek meg a Mecsek Híradóban.

2.4. Teljesítménytúrák

Változatlanul a legnépszerűbb természetbarát rendezvények, melyek évente több ezer résztvevőt vonzanak. Néhány rendezvényen a vártnál jóval magasabb résztvevői létszám volt, nem kis munkát adva ezzel a rendezőknek (pl. PITE teljesítménytúrák: 512 fő, Ten­kes teljesítménytúrák: 600 fő). A baranyai teljesítménytúra-kínálat 2008-ban is gazdag volt. Tagszervezeteink az év során a következő teljesítménytúrákat rendezték meg: „Téli Me­csek 30, 15” (PITE); „PITE 30, 20, 10” (PITE); „Tenkes 30, 15” (Dráva TSE, Tenkes TE); „PITE XI.” születésnapi túra (PITE); „Mecsek 50, 30, 15” (BMTSZ); „Baranya-Tolna 60, 30, 15” (Komlói Hétdomb TE), „Mecseki Maraton”, Mecseki Dupla­ma­ra­ton”, Me­cseki Félmaraton”, „Mecseki Láthatatlanok”, „Herman Ottó” (PITE); „Mecsek 1800”, „Mecsek 23” (PITE);; „Hegymenet 50”, „II. Béla 30”, „Vá­rad 15” (PITE), „Gyalogolj az ötösért” (DÖKE, Komló); „Papi pipa 30” (Dél-Zselic TK); „Szent Imre 20, 10” (Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Siklós); „2 x 50 km Ba­ra­nyá­ban” – kerékpáros (DÖKE, Komló), „DÖKE 75, 50, 25” – kerékpáros (DÖKE, Kom­ló), „2x100 km Baranyában” – kerékpáros (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub). Kö­szönjük a teljesítménytúrákat rendező egyesületeknek, és a munkákban résztvevő va­lamennyi sporttársnak a munkáját!

A baranyai teljesítménytúra-kínálatot bővítették más rendező szervezetek túrái is, mely túrák kiírásait a Mecsek Híradóban szintén közöltük.

A Baranya Megyei Teljesít­ménytúrázók Szövetsége 2008-ra is meghirdette a „Baranya Tel­jesítménytúrázója” túramozgalmat, melyben 12 baranyai teljesítménytúra szerepelt. A túramozgalom értékelésére 2009 januárjában kerül sor.

2.5. Jelvényszerző túramozgalmak

Szövetségünk 2008-ban is biztosította a feltételeket ahhoz, hogy a turisták továbbra is hó­dol­hassanak jelvénygyűjtő szenvedélyüknek. Az állandó túramozgalmak korábban ki­ala­kí­tott bélyegzőhelyeit rendszeresen ellenőriztük, és helyeztük ki a bélyegző lenyomatokat, pótoltuk a hiányosságokat. Biztosítottuk az érdeklődők számára az igazoló füzeteket, kiadtuk a teljesítések után járó jelvényeket, és két új mozgalmat indítottunk útjára.

A bélyegzőhelyek a Vár-völgyi táborhely (Máré-vár alatt) kivételével rendben vannak, he­lyü­kön vannak a dobozok és a táblák. A Máré-várba májusban betörtek és elvitték a dobozt is, de hamarosan pótoltuk. Feltehetően ekkor vitték el – már másodszor – a vár alatti táborhelynél lévő dobozt is; ezt még nem tudtuk pótolni. A már nem kulcsosházként üze­melő házaknál – a Lóri erdészháznál, az orfűi Sárkány kulcsosháznál, Koszonya-tetőn és Kis­újbányán – még helyükön vannak a dobozok, új tulajdonosaik még „eltűrik” azokat. Nagymányokon megszűnt a bélyegzési lehetőség.

A jelvényszerző túramozgalmakat, a bélyegzőhelyeket Rónaky Gizella gondozta. A bélyegzőlenyomatok kihelyezésében és a Máré-vári doboz felszerelésében Kazal Márton, a Pécsi Vörös Meteor Szakosztály ifjú tagjasegített. Futó László a Szuadó-nyeregben (Patacsi-mezőnél) lévő, Baumann József pedig a Petőc-pusztán lévő dobozt töltötte fel rendszeresen bélyegző-lenyomatokkal.

A két új jelvényszerző túramozgalmunk a MECSEKI ZÖLD TÚRA és a MECSEK FORRÁSAI.

Mecseki Zöld Túra egy hosszabb távú mozgalom, a 101 km-en át kacskaringózó zöld sáv jelzésű utat kell végigjárnia és 10 helyen kell bélyegeznie az erre vállalkozónak. Új bélyegzőt nem készítettünk, olyan helyeket jelöltünk meg bélyegzőhelyként, ahol már van kialakított bélyegzőhely, vagy más formában megoldott a bélyegzési lehetőség. A teljesítés „jutalma” egy szép kitűző, amely Plaszauer István rajza alapján készült.

Mecsek Forrásai túramozgalom Biki Endre Gábor – lelkes forrásfelújító – ötlete. A Me­csek­ben található 210 kiépített forrás közül 60-at kell felkeresni, és azt fényképpel igazolni. A fény­képeket hagyományos formában, CD-n, vagy akár kinyomtatott formában (fény­má­soló papíron) is le lehet adni. A teljesítésért Plaszauer István rajza alapján ké­szült kitűző jár.

Mindkét új túramozgalom iránt nagy volt az érdeklődés. A régi baranyai mozgalmak inkább a vidékieket érdekelték jobban. A baranyai túramozgalmak összesített számai el­ma­radást mutatnak a tavalyihoz képes, ami éppen a két új mozgalom népszerűségével magyarázható, melyeket sokan kezdtek el, de a Mecseki Zöld Túra hosszúsága, illetve a források felkeresése több időt vesz igénybe, így azok teljesítése később jelentkezik.

2008-ban összesen 43 jelvényt, kitűzőt adtunk ki a különböző túramozgalmak telje­sí­té­séért, a következők szerint: Mecsek Turistája (5), Baranyai Várak (4), Kincses Baranya (4), Mecseki Barangolások (8), Kerékpáros Körtúra (1), Dél-Zselic turistája (1), Baranya Leg­szebb Templomai (3), régi Dél-Dunántúli Piros Túra (2), Mecsek Forrásai (4), Mecseki Zöld Túra (11). A három hosszú távú túramozgalom (Országos Kék Túra, Rocken­bauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra, Dél-dunántúli Piros Túra) teljesítésekről nincs adatunk.

A Dráva TSE által szervezett Dél-Baranya Turistája túramozgalom igazolófüzetéből a 2007-es meghirdetés óta 66 fő vásárolt (ebből 2008-ban 17 fő). A túramozgalmat eddig 9-en teljesítették, ebből négyen 2008-ban.

A túramozgalmakhoz kapcsolódóan az év során 170 igazoló füzetet vásároltak a kü­lön­böző túramozgalmakból, így jövőre több teljesítés várható.

2.6. Technikai munkák

Kulcsosházaink száma az utóbbi években – leginkább tulajdonos-váltások miatt – csökkent. A meglévő házak folyamatosan fogadtak vendégeket. Jó hír, hogy „életre kel” a már-már romossá vált Kardos úti kulcsosház, amelyet átvett kezelésre az Ifjúsági Unió, és ősszel elkezdte a ház felújítását.

turistautak jelzéseinek felújítása tervszerűen, illetve a szükségesnek megfelelően folytatódott. Megyénkben – ezt mások, az itt túrázók véleménye alapján mondhatjuk – jók a turistaút-jelzések. Természetesen mindig kapunk kritikákat is, de ezt a munkát „naprakészen” nem lehet végezni, hiszen a nem várt erdőirtások sokszor, sok helyen adnak előre nem tervezett feladatokat az útjelzés-festőknek. Ennek ellenére nem csak a felújítások folynak, hanem új jelzett útvonalak is születnek. Ezt mutatja az is, hogy míg a Mecsekben 1994-ben – a Mecsek Turistakalauz 1995-ös kiadásában szereplő adat szerint – 642 km jelzett út volt, addig mára ez a szám 734 km-re nőtt, és ehhez jön még az új ormánsági, egyre bővülő úthálózat. A Dél-Zselic és a Villányi-hegység turistaútjait is folyamatosan karban tartjuk. 2008-ban Baranyában mintegy 130 km hosszan újítottunk fel turistaút-jelzéseket.

A Mecsekben:

 • Lapis – Sós-hegyi kilátó (Z▲)
 • Tubes – Lapis – Mandulás (Bányász-út, P▲)
 • Tettye – Dömörkapu (sáv)
 • K+ elágazás – Zipernowszky-forrás (K●)
 • K+ elágazás – Sárkány-kút – Orfűi-tó gátja, aut.m. (S●)
 • P sáv elágazás – Húsvét-forrás (P●, új út)
 • Kárász, S sáv elágazás – Derzsó-forrás (S●, új út)
  ●  Füstös-lik, S+ elágazás - Horgász-forrás (S●, új út)
 • a „Baranya-Tolna 30, 60” teljesítménytúrák teljes útvonala a Keleti-Mecsekben
 • Komlón és környékén a „Bányász emléktúra” útvonalán egyedi jelzés

A Villányi-hegységben:

 • Máriagyűd – Harkány, autóbusz pályaudvar (P sáv)
 • Bisse, szőlőhegy – Bisse – S+ elágazás (Z sáv)
 • Túrony, templom – Bisse, szőlők (sáv)
 • Csukma, emlékkereszt – borút – Máriagyűd (S sáv)
 • Bisse, Z sáv elág. – Tenkes gerinc (S+)
 • Máriagyűd – Siklósi szőlők v.m. – Siklós, autóbusz pályaudvar (P■)

A Dél-Zselicben:

 • Bükkösd v.á. – Dinnyeberki – Ibafa (P sáv)
 • Ibafa – Szabás (sáv)
 • S sáv elágazás – Kisibafa – Korpád – Bükkösd, v.á. (S■)
 • K sáv elágazás - Tóth-forrás (K●, új út)

Az Ormánságban:

 • Diósviszló – Hegyszentmárton, szőlőhegy (K+)
 • Vajszló a.m. – Cseri-erdő – Kisszentmárton (Z sáv)

Ezen kívül a felújított forrásokhoz vezető „kör” jelzéseket is felfestették.

A jelzéseket a Dél-Zselicben, a Nyugati- és Közép-Mecsekben a Dél-Zselic TK, a Villányi-hegységben és az Ormánságban a Dráva TSE és a Tenkes TE, a Keleti-Mecsekben a komlói Hétdomb TE tagjai festették. A felújított forrásokhoz a munkát végzők festették fel a jelzéseket.

Források felújítása: 2008-ben is folytatódott az a lelkes forrásfelújító munka, mely már sok éve folyik a Mecsekben, köszönhetően elsősorban Baumann Józsefnek, Biki Endre Gá­bornak és Tasnádi Jánosnak. Így felújították a Húsvét-forrást, a Hársas-forrást, a Hármasbükk-forrást, a Bokor-forrást, a Zarándok-kutat, a Zipernowszky-forrást, a Gubacsos-forrást. Új forrás épült a Virágos-völgyben, mely a Kiss Lajos-forrás nevet kapta. Új beépített táblát kapott a Szürke-forrás, az Egészség-forrás, a Szőke-forrás, a Zarándok-kút, a Csendes-kút, a Három-kút, a Bokor-forrás. A forrásfelújításokat, építé­se­ket a Mecseki Erdészeti Zrt. erdészetei és a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tá­mo­gatta, és sokan segítették: Baumann Józsefné, id. Biki Endre, Biki Endréné, Farkas Tibor, Feketéné Cifra Éva, Herke Barnabás, Kézsmárki Zsolt, Lévai Gábor, Sárszegi Attila, Schumann Tamás, Varga Jenő.

A felújítások mellett felmérték a mecseki és a zselici forrásokat és azok állapotát. A forrá­sok helyét GPS beméréssel ellenőrizték. Csiszár Gyula anyagilag támogatta a GPS mérő­eszköz beszerzését. Információkat gyűjtöttek a források történetéről, legendáiról. A munkákat a Mecseki Erdészeti Zrt. kerületvezető erdészei segítették. A kutatás és a mé­ré­sek eredményei olvashatók a szövetség internetes honlapján.

Ezúton köszönjük meg mindenki munkáját, akik a turistaút-jelzések és a források felújításában közreműködtek.

2.7. Turista térképek

A Cartographia turistatérképek a Mecsekről és a Zselicről szinte évente megjelennek új kiadás­ban, sajnos elég sok pontatlansággal. A 2008-as Zselic térképre például vissza­kerültek olyan – régen megszűnt – turistaút-nyomvonalak is, melyeket az előző ki­adáso­kon már módosítottak. A Mecsek turistatérkép 2008-as kiadásán a lektorok által beküldött mó­dosításoknak csak egy része jelent meg, így téves jelzések láthatók a térképen. A térké­pe­ket szövetségünktől többen, folyamatosan ellenőrzik, lektorálják, és a módosításokat összegyűjtve elküldjük a Cartographia kiadónak. Ebben ki kell emelni Biki Endre Gábor munkáját, aki mind a Mecsek, mind a Zselic turistatérképpel kapcsolatban igen részletes – helyszíni bejárásokon alapuló – „feltáró munkát” végzett, és összesítette a változásokat. Reméljük, hogy a további kiadásokban a térképek már pontosabbak lesznek, és tartal­maz­zák az általunk jelzett változásokat.

2.8. Kerékpáros szakág

A szakág fő képviselője 2008-ban is a dr. Novotny Iván vezette Pécsi Túrake­rék­pá­ros és Környezetvédő Klub volt.

A Túrakerékpáros Klub 2008-ban is megtartotta fő rendezvényeit: a Pün­kösdi Túrakerék­pá­ros Találkozót Pécsváradon, a „2x100 km Baranyában” ország­úti kerékpáros tel­jesít­mény­túrát, és a „Suliba? Bringával!” akciót az iskolás korosztálynak. A „Kerékvá­ros” című újság az eddigieknek megfelelően, kéthavonta jelent meg. A klub programjait nyílt túrákként a Mecsek Híradóban is közreadtuk.

Másik kerékpáros tagszervezetünk, a komlói DÖKE (vezetője: Iván Attila) kerékpá­ros szakosztálya 2008-ban is két rendezvénnyel kapcsolódott be a teljesítménytúrák sorába (DÖKE 25-50-75, 2x50 km Baranyában). Az egyesület a Mecsek Híradóban rendszeresen beszámolt programjairól. Mindkét egyesület saját internetes honlapot is működtetett, melyeken olvashatók az aktuális hírek, programkínálatok, élménybeszámolók.

2.9. Természetjáró minősítések

A minősítések összesítését és nyilvántartását ez évben is Plaszauer István végezte, kö­szön­jük mun­ká­ját! Összesen 39 minősítést értek el tagjaink. A minősítések száma önmagában nem túl nagy, ugyanakkor két szempontból is jónak mondható: egyrészt a regisztrált tagság 8%-a ért el valamilyen minősítést, másrészt a 26 tagszervezetből 10-ből érték el a minősítéseket, ez a szakosztályok 38%-át jelenti. A minősítések viszonylag kis száma valószínűleg az ifjúsági korosztály alacsony létszámával is összefügg: idősebb ter­mé­szetjárók már rendelkeznek a természetjáró minősítések különböző fokozataival, az új minősítéseket inkább a fiatalok érik el.

2008-ban a Baranya Megyei Természetbarát Szövetségnél benyújtott minősítések:

Egyesület

Bronz

Ezüst

Arany

BMTSZ Öttorony Szakosztály

3

4

 

Büdöskút Barátai

1

5

 

DÖKE, Komló

1

1

2

Dráva TSE

2

   

Kenderföldi Természetjárók

5

   

Komló Hétdomb TE

3

1

 

Pécsi Vörös Meteor SK

1

1

 

Radír Pók Túra Club

1

2

 

Szent Imre Iskola DSK, Siklós

2

   

Tenkes TE

   

2

Összesen

19

14

4

Arany fokozatot értek el: Sásdi Viktória, Hohmann Ferenc (DÖKE, Komló); Andrasek csaba, Újságh Zsolt (Tenkes TE, Siklós).

Végezetül szeretnénk megköszönni minden természetbarát társunk munkáját, akik hozzá­já­rul­tak ahhoz, hogy a 2008-ra tervezett programjainkat sikeresen megvalósíthattuk, vala­mint támoga­tóink­nak, együtt­­­működő partnereinknek, hogy hozzájárultak szövetségünk eredményes működésé­hez.

Pécs, 2008. december 31.

Összeállította
a Baranya Megyei Természetarát Szövetség Elnöksége