facebook_page_plugin

Beszámoló 2009

Beszámoló a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2009. évi működéséről

 

 

 1. Szövetségünk működése

2009-ben szövetségünknek 478 tagja volt, az előző évben 480. Ez igazából örvendetes, hiszen az elmúlt évekre jellemző létszámapadás gyakorlatilag megállt. Továbbra is jel­lemző azonban a diákok számának csökkenése: 2008-ban 142, 2009-ben 119 volt a lét­számuk, ez 16%-os csökkenést jelent. A felnőttek száma kb. azonos, a nyugdíjas befize­tés néhány fővel nőtt; hiába, „öregszünk”. Jó lenne, ha több fiatal csatlakozna hozzánk. Kevés volt az új jelentkező is, csak 65 igazolvány fogyott.

2009-ben 24 tagszervezet érvényesítette tagjainak természetbarát szövetségi tagságát. A tagszervezetenkénti 1000 Ft-os szövetségi tagdíjat – melyet a 2009. évi közgyűlés fogadott el – öt szervezet kivételével az egyesületek, szakosztályok befizették. Valószínűleg a hiányzó szervezetek esetében a mulasztás feledékenységből fakad, re­méljük, 2010-ben va­la­mennyi tagszervezetünk befizeti a tagdíjat.

A Magyar Természetbarát Szövetség 2010-től új tagsági rendszert vezet be, az eddigi tag­sági igazolványok mellett kiváltható az arcképes Természetbarát Igazolvány és Tu­rista Kártya, melynek tulajdonosai többféle kedvezményt vehetnek igénybe az országban és kül­földön is (szállásdíjak, belépőjegyek, vásárlások). Kíváncsian várjuk, hogy az új tagsági rendszer mennyiben befolyásolja majd pozitív irányba a létszámot.

Szövetségünk 2009. február 14-én tartotta éves közgyűlését, amelyen új vezetőség vá­lasz­tá­sára is sor került, mivel Baronek Jenő elnök – és vele együtt az elnökség is – beje­len­tette le­­mondását. A közgyűlés elnöknek Tóth Klárát, alelnöknek Strasser Pétert, tit­kár­nak La­­katosné Novotny Saroltát, elnökségi tagoknak pedig Börcsök Györgyöt és ­naky Gi­zellát választotta. Az ellenőrző bizottság elnöke dr. Tihanyi László, tagjai Andrasek Csaba és Őri Zsuzsanna lettek.

A közgyűlés alapszabályt is módosított, melyben elfogadta többek között a szövetség új jel­vényét. Az új alapszabály alapján a közgyűlés tiszteletbeli elnöknek választotta Ba­ro­nek Jenőt.

A közgyűlésen – a hagyományoknak megfelelően – elismerések átadására is sor került. Arany Bakancs Díjat kapott Baronek Jenő leköszönő elnök, illetve Závoczky Sza­bolcs, a Duna-Dráva Nemzeti Park igazgatója. Kimagasló természetjáró munkájukért elisme­rés­­ben részesültek: Balatonyi László (Mecseki Kóborlók), Eisenberg Péter (PITE), Futó László (Dél-Zselic TK), Gáspár János (PTTE Nyugdíjas Szakosztály), Kazal Márton (Pécsi Vörös Meteor), Korcsmár Istvánné (Hétdomb TE), Miklovits György (DÖKE).

Végezetül a közgyűlés elfogadta az új tagszervezeti tagdíjakat, melynek mértéke 1000 Ft/év, tagszervezetenként.

A 2009. évi létszámadatok:

 

Ifjúsági

Aktív

Nyugdíjas

Össze-
sen

A szövetségi tagdíjat
befizette

Arany Horda TE

2

 

6

8

X

Dél-dunántúli Távközlési Sport E.

 

2

3

5

X

Dél Zselic TK

3

10

4

17

X

DÖKE, Komló

6

12

2

20

 

Dráva TSE

3

17

2

22

X

Felhőtlenek

   

6

6

X

Hétdomb TE, Komló

6

12

35

53

X

Kenderföldí Természetjárók, Komló

25

1

 

26

X

Majtényi József Hagyományőrző Csapat

10

1

 

11

X

Mecseki Erdészeti Zrt.

2

10

1

13

 

Mecseki Kóborlók

5

6

5

16

X

Mediterrán Gyalogló Klub

7

10

10

27

X

Mindszentgodisai Ált Isk. DSK

10

1

 

11

X

Nyugdíjas Szakosztály

   

61

61

X

Öttorony Szakosztály

 

18

 

18

X

Pécsi Ifjúsági Unió

8

9

2

19

 

Pécsi Túrakerékpáros Klub

2

13

3

18

X

Pécsi Vörös Meteor

1

1

4

6

 

REZÉT SE Baja

3

8

1

12

 

Szent Imre Iskolai Sportkör, Siklós

8

2

 

10

X

Szuadó TE

8

7

 

15

X

Szúrós Csodabogyó Szakosztály

2

16

23

41

X

Tenkes TE, Siklós

1

15

2

18

X

Vámos Mihály Szakosztály

7

3

15

25

X

 

119

174

185

478

 

Szövetségünk működésének feltételei 2009-ben is biztosítva voltak. Pécsett a Tímár u. 21/a számú épületben – ahová 2008-ban „költöztünk” – a megszokott helyen vártuk az ér­­deklődőket keddenként. Ez a hely egyetlen helyiséget kínál szövetségünknek, mind­össze heti két órában. Így a Túravezetők Klubja tervezett, majd ősztől megvalósult újra­indí­tá­sá­nak, valamint a szűkebb körű megbeszéléseknek (pl. elnökségi ülés) más helyet, ill. más idő­pontot kellett keresni. Az év során munkánkat több szervezet, intéz­mény is támogatta, illetve együtt működött velünk a programok propagálásában, szerve­zésében. A mű­kö­dés­hez az NCA-pályázaton, valamint a Baranya Megyei Önkormány­zat által kiírt pályázaton sze­reztünk támogatást, de kiemelkedő volt ebben az évben az MTSZ által kiírt pályá­za­to­kon való részvétel is. A PÉCS 2010 EKF pályázatán nyertünk támogatást a 2010-ben megvalósuló „Természetjárók Napja” programunkhoz.

Kapcsolataink sokszínűsége, gazdagsága nélkül szövetségi szinten és egyesületi, szak­osz­tályi szinten is jóval nehezebben tudnánk megvalósítani elképzeléseinket. Esetenként konk­rét segítséget, anyagi támogatást, szakmai együttműködést könyvelhettünk el kap­csola­taink területén. Kapcsolatainkban első helyen az MTSZ újjáalakult vezetőségét kell emlí­tenünk. Érezhető a dinamikus változás, sokszínű programajánlattal, pályázati lehető­séggel indult az év, melynek során három komoly területen tudtunk csatlakozni az MTSZ programjaihoz a hagyományos programokon kívül.

Így a „Természet Oszlopcsarnokai” programban szervezetten 4 diákcsoport vett részt, kö­zel 120 gyerek, s 40 felnőtt. E csoportok részben a rendszeresen túrázók közül valók (Me­cse­ki Erdészeti Zrt. Árpád-tetői Móku-Suli Erdei Iskolája Adorján Rita vezetésével, a kom­lói Kenderföldi Általános Iskola csapata Strasser Péter vezetésével), másrészt a jövő re­mény­teli túrázói a Bártfa utcai iskolából Gyöngyösné Dudás Mária szervezésében és a Leőwey Klára Gimnázium egyik osztálya Bús Éva tanárnő vezetésével. E csoportok a tú­rá­­­zás örömei mellett a természetben játszható közösségfejlesztő játékok élményével is gaz­­­dagodtak, mivel ezek szervezése feltétele volt a pályázatnak. A játékokat a TÖBB MINT JÁTÉK című, a Természetjáró Fiatalok Szövetsége által kiadott gyűjteményből vá­lasz­­­tották. Az élményeken kívül a pályázat lehetőséget adott e csoportok anyagi tá­mo­ga­tá­sára is, melyet további, a közösségük számára szervezhető programokon használ­hattak fel.

Az MTSZ másik lehetősége a TÁMOP pályázaton elnyert szervezetfejlesztő tréningen való részvétel volt. Ezen hárman vettek részt a megyéből. 3x3 napos tréninget, majd egy­na­­pos zárókonferenciával végződő programsorozatot jelentett ez, melynek hasznát re­mél­he­tően a megyei szövetség is érzékelni fogja a jövőben. Scheitler Adrienn (Mecseki Er­dé­szeti Zrt. Móku-Suli Erdei Iskola), Czére Zsóka (Mecseki Erdészeti Zrt. Mecsextrém Park) és Tóth Klára (BMTSZ) hasznos ismeretekre, jó természetbarát kapcsolatokra tett szert a kép­zés folyamán.

Az MTSZ harmadik programja a „Nordic Walking” oktatásához szükséges ismeretek, ta­pasz­­­talatok átadását célozta meg. E lehetőség tovább gazdagítja tevékenységrendsze­rün­ket, remélhetően új „célcsoportokat” hódít meg szövetségünk számára. Adorján Rita és Künstler Róbert az elmúlt év során rendszeresen hirdette programját a NOWA hon­lapján. 20 túrát szerveztek, de ott voltak más szervezetek rendezvényein is, akár szemé­lyesen, akár csak az eszközök biztosításával. Van még lehetőség e tevékenység további elter­jesz­té­sé­ben.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség élén bekövetkezett vezetőségváltás miatt a meglévő kapcsolatok további ápolása, ill. új kapcsolatok kialakítása volt a feladat. Van­nak kapcsolatok, amelyek személyhez kötődnek, vannak, amelyek a tevékenységhez.

Eddigi kapcsolatainkat továbbra is fenntartottuk azokkal a szervezetekkel, intézmények­kel, amelyek eddig is segítették munkánkat: Magyar Természetbarát Szövetség (Bog­nár Mária, Pálmai Vencel, Szabó Imre, Duró Imre), Mecsek Egyesület, Baranya Me­gyei Ön­kor­­mányzat, Bara­nya Megyei Sportszövetségek Szövetsége (Tátrai Bea, Feny­vesi­né Fehér Mónika), Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság (Závoczky Szabolcs igaz­gató, Kulcsár Péter táj­egy­ség­vezető, Nagy Gábor), Mecseki Erdészeti Zrt. (Káldy József vezér­igaz­­­gató, Szőnyi János ve­zérigazgató helyettes, Rip­szám István, Hohn Miklós, Várady József, Sajgó Ferenc erdészeti igazga­tók), Nemzeti Sport­szö­vetség (Elbert Gábor sportért felelős szak­állam­tit­kár, Szántó Éva főtitkár, ill. dr. Rózsa­ligeti László), Pécsi Városüzemelési és Vagyon­ke­zelő Rt. (dr. Ke­lemen László ve­zér­igaz­gató, Nagy János), Pécs Megyei Jogú Város Önkor­mány­zata, Pécsvárad Város Ön­kor­mány­zata, Pécs­­váradi Művelődési Köz­pont, Orfű Köz­ség Ön­kor­mány­zata (Füziné Kajdi Zita pol­gár­mes­ter, dr. Harmat Béla jegyző), Magyar Madártani és Ter­mészet­védelmi Egye­sület Ba­ranya Megyei Csoportja (Bank László irodavezető), Turizmus Rt. Dél-dunán­túli Mar­ke­ting Igazgatóság (Hegyi Zsuzsanna igazgató), Du­nántúli Napló (dr. Grünwald Géza főszerkesztő-helyettes), Pécs TV (Mokos Tibor ügy­vezető, Szí­jártó Ildikó szer­kesz­tő), Régió Rádió (Kis Tünde, Gungl László), Pont Most hirdetőújság (Bota János), Ba­ra­nya Megyei Múzeumok Igazgató­sá­ga, Baranyai Pe­da­gó­giai Szakszolgálatok és Szak­mai Szol­­gál­ta­tá­sok Központja (Koszta Zsuzsanna), Dél-dunántúli Környezet­vé­delmi, Ter­mé­szet­védelmi és Víz­ügyi Felügyelőség (Jeszták Lajos igazgató, dr. Riskó Andrea természet- és tájvédelmi osz­tály­ve­zető), és még mások.

Az idei év során avatandó Szent Márton Zarándokút (Kisújbányától Máriakéméndig) ter­ve­­zése, bejárása, kijelölése okán munkakapcsolatban állunk a Kisújbányai Baráti Kör vezető­jével, Derksen Gyöngyivel és az általa szervezett további segítőkkel. De itt kell meg­em­líteni a Pécsi Hírekkel (Pécs Város Önkormányzata által támogatott lap) való jó kap­csolatunkat, amely Müller Nándor rendszeresen megjelenő túraajánlásai formájában nyil­vánul meg és széles körben ismerteti túraszervezői munkánkat. A tervezett, bá­nyá­szati emlékhelyeket összekötő turistaút tervezése révén kapcsolatot kerestünk és tartunk a Pécsi Bányásztörténeti Alapítvánnyal, a Jánosi Engel Adolf Komlói Bányászati Gyűjteményért Közhasznú Alapítvány tagjaival, a Komlói Önkormányzat munkatársai­val, valamint komlói természetbarát társainkkal. Sikeres pályázatunk révén kapcsolatban állunk a PÉCS 2010 Menedzsmentközpont munkatársaival.

Köszön­­jük partnereink támo­gatását!

A szomszéd megyék természetbarát szövetségeivel, azok vezetőivel való kapcsolataink fő­ként a Dél-Dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség keretein belül élnek. Há­rom el­nök­ségi ülésen tárgyalta a regionális elnökség a megyékben zajló és regionális szinten is szá­mottevő eseményeket, folyamatokat. Jó kapcsolatunk eredményeként re­méljük az évek óta halogatott regionális találkozó sikeres megszervezését. Örömmel veszünk részt egy­más rendezvényein, túráin, találkozóin (közgyűlések, konferenciák, túrák stb.). Egy-egy ta­lál­kozó, megbeszélés erejéig Fejér megye és Zala megye termé­szetbarát életébe is bele­­tunk, ill. elnökünk személyében a Pannon Természetbarát Szö­vetség munkáját is fi­gye­lem­mel kísérhetjük. Szövetségünk képviseletében Tóth Klára elnök a Dél-Dunántúli Re­gio­nális Civil Fórum, a Baranya Megyei Civil Fórum munkájá­ban, ülésein rendszeresen részt vesz.

Szervezetünk sokrétűségét bizonyítják még az egyesületek, szakosztályok egymással, ill. más csoportokkal való kapcsolatai is.

Munkánkról, programjainkról rendszeresen hírt adtunk a Mecsek Híradóban, melyet Strasser Péter szerkesztett. A Híradó anyagának összeállításához ez évben is sokan hoz­zá­já­rul­tak információkkal, élménybeszámolókkal, túraleírásokkal. Köszönjük az írásokat a kö­­vetkezőknek: Adorján Rita, Baumann József, Benczes Gábor, Biki Endre Gábor, Blum András, Bota János, Dománszky Zoltán, Gábori Márton, dr. Gundrum Károly, Hoványi Zsu­zsanna, Iván Attila, Jancsi Attila, Juhász Zoltán, Kazal Márton, dr. Koncz Eszter, La­ka­tosné Novotny Sarolta, Marton József, Müller Nándor, Nagy Gábor, dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Plaszauer István, Raub Bálintné, Romvári Tibor, Rónaky Gizella, Strasser Péter, Szabó-Dalecker Ibolya, Szabó Sándor, Takácsné Jakabos Laura, Tóth Klára.

A Mecsek Híradóban szövetségünk programjai mellett közzétettük tagszervezeteink nyílt programjait is (Hétdomb TE, Komló; PTTE Vámos Mihály Szakosztály), illetve a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programjait, valamint a Tolna Megyei Természetbarát Szö­vetségnek a Mecsekben rendezett programjait is.

Internetes honlapunk az év során megújult, többféle rovattal várja a „böngészőket”, kö­szö­net Biki Endre Gábornakés Fenyvesiné Fehér MónikánakAz aktuális programok mellett fényképes élménybe­szá­mo­ló­kat, túraleírásokat, várak, templomok, települések ismertetőit is olvashatnak az ér­dek­lő­dők.

2009-ben ismét több baranyai természetjáró kapott kitüntetést, melyeket szeptember 19-én, Dobogókőn adtak át a Természetjárók Napján. A Magyar Természetbarát Szö­vet­ség Örökös Tagja címet kapta Baronek Jenő és Kiss Lajos, Dr. Téry Ödön Em­lék­érem kitüntetést vehette át Őri Zsuzsanna, Gábor Ignác Emlékérmet pedig Ta­kácsné Hartmann Piroska.

 1. Részletesen az egyes területekről

2.1. Nyílt túrák

Az éves programban kiemelten fontosnak tartjuk a nyílt túrák szervezését. Nem csak azért, hogy új résztvevőkkel szerettessük meg az erdőben való sétálást, hanem azért is, mert sok, rendszeresen velünk járó tagunk van. Ha egy hétvégén nincs a programban túra, szemrehányóan kérdezik. 2009-ben 46 túrát terveztünk, melyeket meg is valósítot­tunk, azok jól sikerültek. A legtöbben szokás szerint a Skóciai Szent Margit emléktúrán voltak, 220-an. A nyílt túrák megszervezését Lakatosné Novotny Saroltának köszönhet­jük. A túrafüzet elkészítését Biki Endre Gábor vállalta el.

Köszönjük a túravezetést, a felkészülést és a felelősség vállalást a következő túraveze­tőknek: Andrasek Csaba, Balatonyi László, Balog Árpád, Baranyai Rudolf, Baumann József, Becze László, Biki Endre Gábor, Börcsök György, Gida Tibor, Gőbölös István, Herman Tibor, Jancsi Attila, Kaszás Károlyné, Kazal György, Marton József, Márton Zoltán, Müller Norbert, Dr. Novotny Iván, Őri Zsuzsanna, Raub Bálintné, Romvári Ti­bor, Rónaky Gizella, Schóber József, Szabó-Dalecker Ibolya, Szecsődi Imre, Tollas Tibor, Tóth Klára, Újságh Zsolt, Végh Zoltán.

Külön meg kell köszönnünk Gőbölös István munkáját, aki 11 éven keresztül évente 3 túrával mutatta be a részvevőknek Baranya megye ismeretlen tájait.

2.2. Túravezetők Klubja

E fórum működtetését igen fontosnak tartja elnökségünk, ezért a több hónapos szünet után 2009 őszén „újjáélesztettük”. Azóta a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázi­uma ad helyet (igaz, csekély bérleti díj fejében) minden hónap első csütörtökjén e talál­kozási lehe­tő­ség­nek. Először októberben találkoztunk: egy körutazás élményeit osztotta meg velünk az a csa­pat, amely nagyrészt pécsi, szervezett természetjárókból tevődött össze és 2009 má­ju­sá­ban utazták be Erdély gyönyörű hegyeit, látogatták meg a törté­nelmi, nép­rajzi, hely­tör­téneti szempontból oly értékes helyeket. E programot Stefánovics Istvánné turistatársunk szer­vezte. Azután Kókány Jenő színes vetítését nézhettük, be­számolóját hallgathattuk a Dolomi­tokban tett túráiról, majd decemberben lehetőséget adtunk Müller Nándornak, hogy bemutassa két gyönyörű és hasznos művét a Mecsekről.

2.3. Túravezetőképző tanfolyam

Több éve nem volt elegendő jelentkező a bronzjelvényes túravezető képzésre. 2009. szep­tem­ber 1-jén kezdődött egy tanfolyam 16 fő részvételével. Szeptember, október és no­vem­ber elején az általános elméleti képzés történt meg, jelenleg a térképészeti isme­retek és a gyakorlati képzés folyik. A tanfolyam várható befejezése 2010 februárja.

Hagyományosan jó kapcsolatunkra alapozva a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség ke­re­tein belül szervezett oktatásra irányítottuk ezüstjelvényes képzést igénylő turistatár­sainkat. Öten választották a képzés e formáját.

Jövőbeni feladataink megoldásában nagymértékben számítunk a „friss erő”-re!

2.4. Jelvényszerző túramozgalmak

Szövetségünk – mint ahogy azt már hosszú évek óta teszi – 2009-ben is biztosította a felté­­te­­leket ahhoz, hogy a turisták továbbra is hódolhassanak jelvénygyűjtő szen­ve­dé­lyük­nek. Az állandó túramozgalmak korábban kialakított bélyegzőhelyeit rendszeresen ellenő­riztük, és helyeztük ki a bélyegző lenyomatokat, pótoltuk a hiányosságokat. Bizto­sítottuk az érdeklődők számára az igazoló füzeteket, kiadtuk a teljesítések után járó jel­vényeket, és egy új túramozgalmat is indítottunk.

A „Rockenbauer Pál” Dél-dunántúli kéktúra és a „Dél-dunántúli piros túra” baranyai sza­ka­szán lévő, valamint a „Mecseki barangolások háztól házig” mozgalom kialakított bé­lyegző­­helyei kivétel nélkül rendben vannak.

Ebben az évben 10 db fémdobozt készítettünk el, azokat a korábban alkalmazott színek­nek megfe­lelően lefestettük, és így a hiányzó vagy megrongálódott dobozokat le tudtuk cserélni.

kéktúra útvonalán Zobákpusztán cseréltük le a megrongálódott fadobozt fémdobozra. Fehér-kúton a rossz állapotban lévő fadobozt februárban, még az új dobozok elkészülte előtt felújítottuk, így az még jó állapotban van.

piros túra útvonalán csak a szentkúti volt erdészház előtti bélyegzőhely felújítására volt szükség, a meglazult, elkorhadt faoszlopot – amelyen a doboz és a tábla van elhe­lyezve – kicseréltük, és a dobozt lefestettük.

„Barangolások háztól házig” túramozgalom bélyegzőhelyeinek rendbe tétele több munkát igényelt. Orfűn, a volt Sárkány kulcsosháznál lévő bélyegzőhelyet megszüntet­tük, és áthelyeztük a Barlangkutatók forrásánál lévő Mecsek Házához. Elkészítettük a házat ábrázoló új bélyegzőt Plaszauer István rajza alapján. A dobozt a bejárat előtti is­mertető táblán helyeztük el. Koszonya-tetőn és Sikondán, a Természetbarátok Házánál a rossz állapotban lévő fadobozokat fémdobozokra cseréltük. A Lóri erdészháznál és a Dombay-tónál a régi, megfakult dobozokat átfestettük. Zobákpusztán – korábban a Kárá­szi Erdészet táborhelyeként ismert – Vargánya Tanyán a főút melletti bejárat kapuján egy fémdobozt helyeztünk el. Az új bélyegző szintén Plaszauer István rajza alapján készült el. Itt régóta nem volt megoldott a bélyegzi lehetőség. A Vár-völgyi – a Szekszárdi Ifjú­sági Unió kezelésében lévő – kulcsosháznál, mivel már több alkalommal elvitték a do­bozt, új technikát próbáltunk ki, „habarcsba ágyazva” szereltünk fel egy új dobozt.

„Mecseki Zöld Túra” vasasi bélyegzőhelye nem volt megoldott. A Szövetkezet utcá­ban – amely a túra kiinduló helye, vagy végállomása – a 14-es helyi járat megállójá­tól kb. 200 m-re lévő Frézia presszóban szívesen vállalták a bélyegzést, egyelőre saját bélyegzőjük­kel.

A bélyegzőhelyek karbantartása terén végzett munkákat köszönjük Futó Lászlónak az új do­bozok elkészítéséért és a Patacsi-mezőn lévő bélyegzőhely gondozásáért, Plaszauer Istvánnak (Oszinak) a Mecsek Háza és a Vargánya Tanya bélyegzőihez elkészített rajzai­ért, Kazal Marcinak a Fehér-kúti kulcsosháznál lévő felújításáért, a bélyegzőhelyek gya­kori ellenőrzéséért és a lenyomatok pótlásáért, Baumann Józsefnek és feleségének, Ági­nak a Várvölgyi kulcsosháznál a doboz felszereléséért és a Petőc-pusztai bélyegző­le­nyomatok pótlásáért, Marton Józsefnek a szentkúti volt erdészháznál lévő új oszlopért, és annak kicseréléséért.

Új túramozgalmunk 2009-ben a „Baranya kilátói”. A mozgalmat teljesítőknek 20 kilá­tót kell felkeresni, és azt fényképpel kell igazolni. Az új mozgalom Biki Endre és Rónaky Gizella ötlete alapján valósult meg. A füzetet Biki Endre készítette el, ő hatá­rozta meg a fel­ke­resendő kilátókat is. A kitűző Rónaky Gizella elgondolása szerint a János-kilátót áb­rá­zolja, melyet a kilátó avatása előtt készült – a meghívón szereplő – fénykép alapján Szabó-Dalecker Ibolya készített el, és biztosítja a folyamatos utángyártást. A mozgalom iránt nagy az érdeklődés.

A szövetség kezelésében lévő állandó túramozgalmak számszerű adatai:

A túramozgalmakat teljesítők száma 2009-ben:

Mecsek turistája: 2 fő; Baranyai várak: 5 fő; Kincses Baranya: 2 fő; Mecsek barangolá­sok: 2 fő; Kerékpáros körtúra: 1 fő; Dél-Zselic turistája: 3 fő; Baranya legszebb templo­mai: 2 fő; Mecseki Zöld Túra: 8 fő; Mecsek forrásai: 14 fő; összesen: 39 fő.

A hosszú távú (Országos Kék, DDK és a DDP) túrák teljesítőiről nincs adatunk.

Igazoló füzetek értékesítése:

Országos Kék Túra: 11 db; Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kék Túra:12 db; Dél-dunán­túli Piros Túra: 7 db; Túramozgalmak Baranya megyében: 20 db; Megyei kis füzetek: 19 db; Mecseki Zöld Túra: 14 db; Mecsek forrásai: 37 db; Baranya kilátói: 68 db.

A túramozgalmakat teljesítők száma az előző évekhez hasonlóan alakult. A régebbi mozgalmakat általában kevesebben teljesítik. Új túramozgalmak indulásakor az első évben sokan vásárolják meg a füzeteket, de a teljesítés ennél lényegesen kevesebb. En­nek talán az lehet az oka, hogy a mozgalmak teljesítése nincs időhöz kötve, így a teljesí­tések a kö­vet­kező évekre is áthúzódhatnak. Még mindig népszerű a „Túramozgalmak Baranya me­gyében” c. összesített füzet, amely a hét baranyai túramozgalmat tartalmazza, de idén töb­ben kérték a külön is megvásárolható kis füzeteket.

„Dél-Baranya turistája” túramozgalom

A „Dél-Baranya turistája” túramozgalmat, melyet a Dráva TSE hirdetett meg, indítása óta 111-en kezdték el, ebből a tavalyi év­ben 44-en. 2009-ben 5-en, eddig összesen 10-en fe­jez­ték be. Ami ennél örvendete­sebb, hogy a Dráva TSE és a Tenkes TE túra­moz­ga­lom­hoz kapcsolódó nyílt túráin 25 fölötti volt a lét­szám. Valamint az, hogy a Villányi-hegységben és az Ormánságban is meg­nőtt az egyé­nileg, kerékpárral vagy gyalog túrázók száma – ezt a helyi emberek mondják –, ami kö­szönhető a turistautak folyamatos karbantartásának és túramozgal­munknak is. Ja­va­sol­juk, hogy az egyesületek e két tájegységbe is szervezzenek túrákat, mert ezzel kiválthatók a már „megszokott” útvonalak!

2009 szeptemberétől a túramozgalmak igazolófüzetei letölthetők szövetségünk honlapjá­ról is pdf-es formátumban. A papírforma mellett azért tettük elektronikusan is elérhetővé, mert így a vidéki jelentkezőknek nem kell postán kiküldeni azokat.

2.5. Találkozók, táborok

 1. augusztus 21–23-a között Baranya megye adott otthont a Dunántúli Megyék Ter­­­szetbarát Vezetőinek Találkozója rendezvénynek. A találkozó rendezője szövet­sé­günk megbízásából a Mecsek Egyesület volt, élén Baronek Jenő ügyvezető elnökkel. A ren­dezvényen részt vett Szabó Imre, a Magyar Természetbarát Szövetség elnöke, Duró Imre, a Magyar Természetbarát Szövetség igazgatója, Pusztay Sándor, a Természetbarát Turista Magazin főszerkesztője, valamint a dunántúli megyék természetbarát szövetsé­geinek vezetői (Komárom-Esztergom és Vas megye kivételével).

A három napos találkozó gazdag programjáról a Mecsek Híradó 2009. szeptemberi szá­má­ban részletesen beszámoltunk. Ezúton is köszönjük valamennyi, a rendezésben részt­vevő, segítő társunk, kiemelten Börcsök György, Pál Krisztina és Tóth Klára munkáját.

Természetjáró Gyerekek és Diákok Országos Találkozóján (TEGYOT-TEDOT) 2009-ben Baranya megyét a PITE csapatai képviselték eredményesen, egy 2. és egy 5. helyezés­sel tértek haza.

Sajnos az idei évben sem sikerült megszervezni a Dél-Dunántúli Regionális Természet­barát Találkozót. A Somogy megyei Bánya lett volna a helyszíne. Érdeklődés hiányában el­ma­radt. Ennek oka talán a késői meghirdetés, az egyébként is zsúfolt májusi program. Remélhető, hogy az idei évre tervezett (már az eseménynaptárba beillesztett) találkozóra megyénkből is nagyobb lesz az érdeklődés.

2.6. Túraversenyek

2009-ben is megrendezésre kerültek a hagyományos túraversenyek, így az „elSant” Őszi Kupa Tájékozódási Hétvége, valamint a PITE Kupa. Köszönjük arendezést Benczes Gábornak, Bota Jánosnak és segítőiknek.

Októberben a Mindszentgodisai Általános Iskola DSK ismét megrendezte a „Zselic csücskében” túraversenyt általános iskolásoknak, Schóber József vezetésével. Ez a ver­seny nagyobb figyelmet és propagandát érdemelne!

2.7. Teljesítménytúrák

Továbbra is az egyik legnépszerűbb rendezvényei a természetjáró programoknak. A baranyai teljesítménytúra-kínálat az eddigi szokásos túrák mellett két továbbival bővült: a Pécsi Vörös Meteor Kelet-Mecseki Barangolások”, illetve a szövetségünk által rende­zett „Pécs 2009” teljesítménytúrákkal. A programtervezetben meghirdetett valamennyi túrát megrendeztük, köszönet a rendező egyesületeknek, vezetőiknek és a közreműkö­dőknek: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Dél-Zselic TK, DÖKE, Dráva TSE, Hétdomb TE, Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub, Pécsi Vörös Meteor SK, PITE, Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Tenkes TE.

2.8. Kerékpáros szakág

A kerékpáros programok nagy részét 2010-ben is a Pécsi Túrakerékpáros és Környe­zetvédő Klub szervezte. A 2009-es szezonban összesen 21 kerékpártúrát szerveztek, mindig ügyelve arra, hogy a tekerésen kívül valami látvány, érdekesség is jusson a részt­vevőknek. A túrák mindegyike „nyílt túra” volt, azokon bárki részt vehetett. A legtöbb túrát Eperjesi József és Keményfi Balázs vezette.

Pünkösdi Regionális Kerékpáros Találkozón Pécsváradon 58 fő vett részt. A „2x100 km Ba­ranyában” országúti kerékpáros teljesítménytúra június első szombatján 86 főt vonzott. A Mecseki Hegyikerék” elnevezésű MTB teljesítménytúrának 52 sikeres részt­vevője volt. A klub tevékenyen részt vett a község önkormányzata által kezdeményezett Bere­mendi KerékpárosTalálkozó megszervezésében, lebonyolításában.

„Kerékváros” című újság 2009. áprilistól az interneten olvasható.

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub mellett a másik egyesület a komlói DÖKE Iván Attila vezetésével, mely szintén sikeres kerékpáros rendezvényeket szer­ve­zett: a „DÖKE 25-50-75” valamint a „Baranya 50, 100” kerékpáros teljesítmény­túrá­kat.

2.9. Technikai munkák

2009 a technikai munkák szempontjából eredményes évnek tekinthető. A turistautak jel­zései mintegy 90 km hosszon újultak meg, ebben 20 km új útjelzés is van a Dél-Zselic­ben. A Nyugat- és Közép-Mecsek, a Dél-Zselic, az Ormánság és a Villányi-hegy­ség útjelzéseit fo­lyamatosan gondozzák a Dél-Zselic TK, a Dráva TSE és a Tenkes TE tagjai. Az út­jel­zé­se­ket festették: Andrasek Csaba, Balog Árpád, Biki Endre Gábor, Gida Tibor, Jancsi Attila, Jancsi Ibolya, Juhász László, Németh Dorottya, Németh György, Romvári Tibor, Rom­vári Tiborné, Soós Zoltán, Strasser Péter, Strasserné Csapó Ilona, Ujságh Zsolt.

Sokat szépült tehát a baranyai hegyvidék, s ebben szerepet játszott az erdészeti igazgató­ságokkal kialakított jó kapcsolat is. A Mecseki Erdészeti Zrt. pályázat útján a Mecsek és a Dél-Zselic területén tájékoztató táblákat helyezett ki, valamint a Dél-Zselicben új tu­rista-út­vonalakat alakított ki. Így bekapcsolódott a jelzett úthálózatba Kán és Gorica egy, Nagy­má­téról kiinduló körtúra kialakításával, valamint új jelzett út készült Szabás és Alsó­kö­vesd között. Szintén az erdészet pályázata alapján felújításra kerültek a Sasrét és Te­re­cseny körüli turistautak jelzései is. Ezeket a munkákat – a sásdi és a szigetvári erdé­szetek fel­kérésére – Strasser Péter végezte el. Az Árpádtetői Erdészet által a Közép-Me­csekbe ki­he­lyezett útjelző táblákra a turistajeleket pedig Király László festette fel. Saj­náljuk azon­ban, hogy az erdészet nem egyeztetett a táblák kihelyezése előtt szövetsé­günkkel egy egy­sé­ges táblarendszerről, így a négy különböző területen (Kelet-Mecsek, Közép- és Nyugat-Mecsek, Nagymáté, Kán, Gorica környéke, ill. Sasrét környéke) más-más alakú és feliratú táblák készültek és lettek kihelyezve. Véleményünk szerint célsze­rűbb és szebb lett volna egy egységes útjelző-rendszer kialakítása.

Jelentős esemény volt az év folyamán, hogy elkészült az Ormánságban a Mailáthpusztától a Markó csárdáig vezető sárga sáv jelzés folytatása a Nyugat-Mecsek­ben egészen Bükkösd vasút­állomásig, így a két, jelzett utak által eddig össze nem kap­csolt terület most össze lett kötve, így az Ormánság – Villányi-hegység úthálózata szer­vesen kapcsolódik már az orszá­gos úthálózathoz.

Néhány útszakaszon – különböző okok miatt – megszüntettünk egy-két turistajelzést. Így a Sikonda – Cserma-tető – Mánfa – Budafa – Sugói-rét útvonalon a Z+ jelzést, mivel a Cserma-tetőnél a szántóföldön az utat évről évre be­szántják. A vetés kikerülése magánte­rület miatt más irányból nem lehetséges. A Sugói-réttől a Z sáv elágazásától a Z+ jelzés helyett a Z■ jelzés vezet Mánfa (Budafa) autóbuszmegállóig. Ugyancsak megszűnt a Pécs, Bártfa utcai templom – Szamár-kút – Gyükés között a S+ jelzés, mivel végig be­épített, lakott területen halad, fenntartása fe­lesleges. A továbbiakban az említett jelzés Gyükés, autó­­buszfordulótól indul, és a Közép-Me­csekben változatlan útvonalon halad Magyarhertelendig. A 2009-es Me­csek térkép már tartalmazza a változásokat.

Turistautak jelzéseinek felújítása

A Mecsekben:

 1. Rákosvölgyi-vadászház – Bugyogó-forrás (Mecseki Zöld Túra, részben új nyomvo­nal), táv: 1,5 km
 2. 66-os út – Vágotpuszta (Mecseki Zöld Túra, részben új nyomvonal), táv: 3 km.
 3. Bükkösd, vasútállomás – Szentdomjánpuszta – Boda – Markó-csárda (sárga sáv, új út), táv: 15 km.
 4. Róka út: Büdöskút – abaligeti műút (Z+, útvonal meghosszabbítás), táv: 0,4 km.
 5. Meleg-mál-tető – Boda, Sárga sáv elág. (P■ jelzés, új út a régi sárga sávjelzés he­lyett), táv: 2,8 km.
 6. „Fellbach” sétaút: javítás a Kardos úti-kulcsosház felé (részben új nyomvonal), táv: 0,2 km.
 7. Sugói-rét – Mánfa, Budafai autóbuszmegálló (Z■ jelzésváltozás a Z+helyett), táv: 1 km.
 8. Slelágazás – Balázs-hegyi-kilátó (S▲ jelzés, új út), táv: 0,6 km
 9. S+ elágazás – Napszentély-kilátó (S▲ jelzés, új út), táv: 1 km.

10.Szentkút, autóbuszforduló – Vörös-hegy (Z▲ jelzés), táv: 2 km.

11.Sárga sáv elágazás – Botos-kút (Sl jelzés, új út), táv: 0,1 km.

 1. Koponya-kút II. – Koponya-kút I. (Zljelzés meghosszabbítása a régi Koponya-kúthoz), táv: 0,7 km.

13.Piros sáv elágazás – Volt Magyarok-kunyhója emlékoszlop (P jelzés, új út), táv: 0,1 km.

 1. Máré-csárda – Vörösfenyő-kulcsosház (S■ jelzés), táv: 3,2 km.

15.Döngölt-árok, Z+ elágazás – Óbányai-kilátó (Z▲ jelzés, új út), táv: 0,5 km.

16.Zöld sáv elágazás – Dérvölgyi-forrás (Zl jelzés, új út), táv: 0,6 km.

17.„Hat torony” teljesítmény túra teljes szakaszán a P+ jelzés javítása, táv: 6 km.

A Dél-Zselicben:

 1. Terecseny – Pap-domb – Tótvárosi-erdő (K+jelzés), táv: 7 km.
 2. Szabás – Szent István-forrás – Éger-kút – Kék sáv elág. (K+jelzés, új út), táv: 5 km.
 3. K+ és P összekötő út (P+jelzés, új út), táv: táv: 0,5 km.
 4. Sas-rét – Kis-Ördöglik (K■ jelzés), táv: táv: 2,4 km.
 5. K sáv elágazás – Hollófészek (K▲ jelzés, új út), táv: 0,4 km.
 6. Zrínyi-kulcsosház – Aligvár-forrás (Kljelzés, új út), táv: 0,3 km.
 7. Nagymáté – Kán – Gorica – volt Ratkóczapuszta – Nagymáté (kék „irányított kör”jelzés, új út), táv: 15 km.

A Villányi-hegységben:

 1. Máriagyűd – Emlékkereszt (piros sávjelzés), táv: 5 km.
 2. Túrony – Szőlő-hegy, műút (S+ jelzés), táv: 1,7 km.

Az Ormánságban:

Hegyszentmárton, Szőlő-hegy – Baksa (sárga sáv jelzés), táv: 7 km.

Vajszló – Kisszentmárton (zöld sáv jelzés), táv: 6 km.

Z sáv elágazás – Cseri-erdő – Baranyahídvég (Z■ jelzés, új út), táv: 2 km.

Tovább folytatódott a források felújítása is, és a felújított forrásokhoz bevezető utak jelzéssel lettek ellátva. A felújítások mellett folyamatos karbantartási munkák, forrástisz­títások is folytak.

Forrásfelújítások 2009-ben:

A Mecsekben a következő források felújítás történt meg: Apacsok-kútja, Baglyas-forrás, Büdös-kút (Pécsvárad felett), Büdös-kút (Közép-Mecsek), Csöpögő-forrás, Dérvölgyi-forrás,Etelka-forrás,Fodorgyöpi-kút, Horgász-forrás, Jószerencsét-forrás, „régi” Koponya-kút, Kígyós-kút, Máré-forrás, Mohosi-kis-kút, Mosókút-forrás, Pataki-forrás, Ravasz-kút, Tibor-Gábor-forrás, Wein György-forrás, Zsolnay-kút. A Dél-Zselicben új forrást foglaltunk Aligvár-forrás néven. A forrás a terecsenyi Zrínyi-kulcsosház közelében talál­ható. A Szekszárdi-dombság területén a Henrik-forrás került felújításra. Ukrajnában, a Keleti-Kárpátokban nagy társadalmi összefogással a Fekete-Tisza forrása került újjáépí­tésre, melyben pécsi természetbarátok is dolgoztak.

Ezeken kívül a Nyugati-Mecsekben, a volt Magyarok kunyhója helyén felállításra került egy emlékoszlop, és 2010-ben itt kialakításra kerül egypihenőhely is.

A munkákban részt vettek, illetve támogatták:Baronek Jenő, Baumann József, Baumann Józsefné, Baranyai Rudolf, Biki Endre, Biki Endre Gábor, Borbély András, Bús Gizella, Főző Péter, Füziné Kajdy Zita, Golubics István, Hohn Miklós, Kiss László, Kollár Ta­más, Korcz Miklós, Kovács Szabó János, Kozáné Molnár Ibolya, Kőnig Éva, Kulcsár Péter, Kriston Barnabás, Kriston Ádám, Feketéné Czifra Éva, Horváth Ákos, Horváth Péter Brúnó, Horváth Zoltán, Marton József, Meleghné Jenei Gyöngyi, Molnár Dénes, Pongrácz Viktor, Ripszám István, Rácz János, Rácz Jánosné, Ripszám István, Rónaky Gizella, Rostás Attila, Sajgó Ferenc, Mohácsi Attila, Stálenberger Tíbor, Szajkó Károly, Szűcs Attila, Tasnádi János, Tóth Klára, Varga Jenő, Várhelyi Sándor, Várnai József.

2.10. Természetjáró minősítések

A tavalyi évben szövetségünk által elbírált minősítés 32 volt, ez az előző évihez (37) ké­pest enyhe visszaesést mutat úgy darab számra, mint egyesületileg. Ennek oka valószí­nű­leg a belépő „friss” tagok kisebb száma lehet. 7 egyesület tagjai értek el valamilyen fo­ko­za­tot a tavalyi 10-hez képest. Ez talán az egyesületek létszámának megtartó erejére utal­hat, a régebbi turisták már kaptak valamilyen fokozatot. Ezen kívül „Érdemes ter­­szet­járó” fokozatot ért el Biros Béláné.

Valamennyi, minősítést elért túratársunknak ezúton is gratulálunk!

Egyesület

bronz

ezüst

arany

Hétdomb TE, Komló

12

2

 

BMTSz Szúrós Csodabogyó Szakosztály

2

1

3

Dráva TSE

 

2

1

DÖKE, Komló

2

1

 

Kenderföldi Természetjárók, Komló

3

   

Dél-Zselic Természetbarát Klub

2

   

BMTSZ Öttorony Szakosztály

 

1

 

Összesen:

21

7

4

A minősítésekhez tartozik azok leadási formátuma és adatai. Az egyéni túranaplóban leadottakkal minimális probléma van, mivel ezekben le van írva a kitöltési útmutató. A leggyakrabban előforduló hibák a számítógépen kialakított példányokon vannak, itt saj­nos pontszámítási adatok is hiányoznak (pl. téli-, síkvidéki-, csillag-, vándor túra stb.)! A városnéző túrák továbbra sem számítanak bele az értékelésbe a minősítő szabályzat sze­rint! A minősítések leadására továbbra is ajánljuk szövetségben 300 forintért kapható egyéni túranaplót!

2.11. Térképek, kiadványok

Szövetségünk továbbra is folyamatosan továbbította az észlelt változásokat, ill. térképi hibákat a Cartographia kiadóhoz, ennek is köszönhetően a 2010-ben megjelent új Me­csek és Zselic turistatérképek már viszonylag jók, bár még mindig tartalmaznak olyan eltéréseket, amelyeket jeleztünk. A térképek lektorálását – saját, ill. a begyűjtött adatok alapján – Biki Endre Gábor végezte. Kérjük a természetjárókat, hogy a túráik során ész­lelt változásokat továbbra is folyamatosan jelezzék szövetségünkben!

Bár nem szövetségünk munkájához tartozik, de itt kell megemlíteni Müller Nándor két újonnan megjelent könyvét a Mecsekről: a „Mecseki barangolások” túrakönyvet és a „Négy évszak a Mecsekben” fotóalbumot. Mindkettő színes, tartalmas kiadvány, mely nagyban hozzájárul hegységünk népszerűsítéséhez.

Végezetül köszönetet mondunk mindenkinek, akik bármilyen módon közreműködtek a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség munkájában.


A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége