facebook_page_plugin

Mi és a Szövetség

bmtszatlatszo

Az MTSZ berkeiben itt-ott már jó néhány éve felmerül a kérdés: szükség van-e a megyei természetbarát szövetségekre? A kérdésre a Magyar Természetjáró Szövetség vezetősége sem adott eddig egyértelmű választ, hogyan képzeli el a működést: közvetlenül a tagszervezetekkel tartva a kapcsolatot, vagy a megyei szövetségeken keresztül, azok közreműködésével? A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnökségében, és természetjáró barátaimmal beszélgetve is többször szóba került ez a kérdés. Lássuk tehát, mi is a mi álláspontunk!


Megyénkben a szervezett természetjárás a magyarországi természetjáró mozgalom kialakulásával, és szervezeteinek létrejöttével csaknem egy időben indult el. Kezdetek-ben két meghatározó szervezet: a Mecsek Egyesület (alakulása: 1891), és a Természetbarátok Turista Egyesülete (TTE) pécsi csoportja (alakulása: 1911) fémjelezte a baranyai, elsősorban a mecseki természetjárást. A két egyesület tevékenységéhez köthető a Mecsek turisztikai fejlesztése: turistautak létrehozása, források foglalása, kilátók és menedékházak építése, térképek kiadása, útikalauzok megjelentetése. Aztán a történelem úgy alakította az eseményeket, hogy a második világháború után mindkét szervezet megszűnt (pontosabban megszüntették). A természetjárók viszont továbbra is járták az erdőket, és keresték azt a szervezeti formát, ami számukra az egybetartozást, a közös célok iránti elkötelezettséget jelenthette. 1948-ban megalakult a Magyar Természetbarát Szövetség, mely – különböző formákban – azóta is működik. Sorra alakultak a különféle természetjáró közösségek (egyesületek, szakosztályok), és 1950-ben Baranya megyében is megalakult Baranya Megyei Természetjáró Társadalmi Szövetség néven az első megyei szervezet, amely összefogta a megyében működő természetjáró közösségeket, és azóta is végzi ezt a fajta tevékenységét (többszöri névváltozás, és a működési feltételeinek változása ellenére is). E szervezet neve ma: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, melyet mi, a szervezett természetjárók alkotunk, jelenleg 18 tagszervezettel.

 


Nézzük hát sorra, mi mindent végez a megyei szövetség (nem fontossági sorrendben, hanem valamennyi tevékenységet egyaránt fontosnak tekintve):


– főként és elsősorban őrizzük a baranyai természetjárás gazdag múltját, hagyományait, értékeit; alapvetően ez határozza meg működésünket;
– összefogjuk tagszervezeteinket, koordináljuk az egyesületek programjait (lehetőleg a megyénken belül ne legyenek ütközések);
– kapcsolatot tartunk a természetjáráshoz bármilyen módon kapcsolódó szervezetekkel (Mecsekerdő Zrt., Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, Biokom Kft. stb.), melyekkel egyeztetjük programjainkat és az „erdő használatát”;
– működtetjük a honlapunkat, melyen – közhasznú szervezetként – az összes baranyai természetjáró közösség (nem csak a tagszervezeteink) programjait megjelentetjük, bemutatjuk régiónk, tájegységeink természeti értékeit, összesítve megjelentetjük a megyénkben vezető turistautakat, bemutatjuk az egyesületek kezelésében lévő kulcsosházakat, ismertetjük túrmozgalmainkat, illetve helyet adunk túraleírásoknak, élménybeszámolóknak stb.;
– nyilvántartjuk a Baranya megyei turistautakat, a jelzések felújítását (a baranyai turistautak jelzéseinek minősége országosan elismert), koordináljuk a jelzésfestési munkákban részt vállaló egyesületek tevékenységét (munkák tervezése);
– képzéseket szervezünk (túravezetőket, jelzésfestőket képezünk tanfolyamokon);
– megjelentetjük programjainkat a különböző médiákban;
– immár több évtizede kiadjuk a Mecsek Híradót, mely – tartalmát tekintve – a baranyai természetjárás egyfajta „krónikája” is (tudomásunk szerint ilyen jellegű, és ilyen tartalommal havonta rendszeresen megjelenő kiadvány egyik megyében sincs);
– működtetjük a Természetbarátok Klubját, melynek keretében havonta érdekes előadásokat szervezünk túravezetőink és minden érdeklődő számára;
– tagszervezetinknek lehetőséget biztosítunk programjaik megjelentetésére a honlapunkon és a Mecsek Híradóban;
– éves nyílt túra programokat szervezünk, melyekkel felkelthetjük a természetjárás iránt fogékony emberek érdeklődését, és új tagokat szerezhetünk;
– az egyesületek programjain túl természetjáró eseményeket rendezünk (teljesítmény-túrák, vetélkedők iskolások számára, „Hegyek Napja” stb.);
– karbantartjuk a Baranya megyei jelvényszerző túramozgalmakat, azok bélyegzőhelyeit, ezáltal országos érdeklődési igényt is kielégítünk;

– árusítjuk a jelvényszerző túramozgalmak (megyei túramozgalmak, Dél-dunántúli Pirostúra, OKT, RPDDK, AK) igazoló füzeteit, valamint egyéb, a természetjárással kapcsolatos helyi kiadványokat;
árusítjuk az MTSZ kiadványait;
elbíráljuk a túramozgalmak teljesítését, kiadjuk a teljesítőknek a jelvényeket;
intézzük a természetjáró minősítéseket (elbíráljuk azokat – arany fokozatig –, lejelentjük az MTSZ felé és megigényeljük a teljesítők részére a jelvényeket);
képviseljük tagszervezeteinket – megfelelő megbízólevél birtokában – a különböző tanácskozásokon (országos választmányi ülések, szakmai tanácskozások, bizottsági tagságok stb.);
részt vállalunk a régiónkat érintő turistatérképek aktualizálásában;
konzultációs lehetőségeket biztosítunk a tájékozódási ismeretek témakörében, a GPS használatával kapcsolatban; az elmúlt években többször is tartottunk számítógéppel, GPS-szel kapcsolatos „tanfolyamokat”;
ügyeleti időben, keddenként van egy hely, ahol hetente összejöhetünk mi, természetbarátok bármelyik egyesületből, és megbeszélhetünk bármilyen közös témát, elősegítve ezzel a személyes kapcsolatok fenntartását;
információkat adunk a természetjárást érintő bármilyen témában, kérdésekre válaszolva, külsős érdeklődőknek is;
szoros kapcsolatot ápolunk közvetlen szomszédainkkal (Somogy Megyei Természetbarát Szövetség, Tolna Megyei Természetbarát Szövetség), régiós programokat rendezünk;
támogatjuk a helyi (falusi) kezdeményezéseket a „falusi turizmus”, „zöld utas” természetjárás kialakításában;
támogatjuk a természet- és környezetvédelem érdekeit szolgáló törekvéseket, hazai és nemzetközi szervezetekkel alakítjuk a természetjárást elősegítő szakmai és társadalmi kapcsolatokat (pl. az Arad megyei egyesület által szervezett Közép-európai Természetjáró Találkozó);
tagszervezeteink számára intézzük a különböző programokhoz (pl. teljesítménytúrák rendezése) szükséges hatósági engedélyeket, levéve ennek terhét a vállukról;
és végül: mozgatunk egy „csapatot”, melyben tagszervezeteink tagjai különböző módon, különböző rendezvények alkalmával, de együtt, egy cél érdekében dolgoz-nak. Ők Baranya megye szervezett természetjárói.
Ezek után feltehetjük a kérdést: ha nem működne a megyei szövetség, mindezeket a feladatokat ki (melyik szervezet) vállalná és végezné el úgy, hogy valamennyi szervezet tevékenységét koordinálná, adott esetben a szerezetek (érdek)képviseletét is ellátná? A feladatok köre annyira sokrétű, hogy – bár elvileg elképzelhető, hogy mindezt elvállalja egy egyesület –, gyakorlatilag kizártnak tartom.

A válasz tehát a bevezetőben felvetett kérdésre: igen, nagyon is szükségünk van erre a szövetségre (és itt kiemelném a „szövetség” szót)!

 

A Baranya megyei természetjárás szép, értékes, több mint egy évszázados tradícióit, és országosan is elismert hírnevét – úgy gondolom – kötelességünk tovább vinni, ami csak egy jól működő megyei szervezet keretében lehetséges, mely a tagjainak (egyesületek, szakosztályok) aktív, közreműködő munkájából építkezik.

Fogjunk össze ennek érdekében, és próbáljunk minél több természetjárót bevonni csapatunkba, hogy közös munkával tervezzük, szervezzük a jövőt, nem feledve azt, hogy a szervezetet működtetni kell, a vállalt feladatok megvalósítását, a hozzájuk kapcsolódó tevékenységeket szervezni kell, s ez személyes, egyéni feladatvállalást és felelősség¬vállalást is igényel!

Ehhez pedig elkötelezett emberek kellenek, akik nem csak túrázni szeretnek, de a közös céljaink érdekében feladatokat is vállalnak szövetségünk működtetésében!


Strasser Péter