facebook_page_plugin

2006. március 137. szám

MECSEK HÍRADÓ

                 

137. szám                                                                              2006. március

 

 

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség

közhasznúsági jelentése a 2005-ös évről

Támogatások, célszerinti juttatások felhasználása

A)       Támogatás működési költségek fedezetére

                        Bm-i Sportszövetségek Szövetsége           490.000

                        Bm-i Önkormányzat

                        Összesen:                                                       490.000

Az „A” pont szerinti összegeket működésünk általános költségei részbeni fedezetére kaptuk, ennek felhasználása pénzforgalmi beszámolónk kiadási oldalán, nyomon követhető.

B)        Céljellegű juttatások

NCA                                                                850.000

Összesen:                                                       850.000

NCA pályázatból átutalt összeget két szakmai programban használtuk fel. Az egyik részből a működési költségek rendbeni kiadásait és a szakmai konferencián való részvétel lehetőségét, tárgyi eszköz beruházását valósítottuk meg. Másrészről pedig önálló honlap szerkesztés és karbantartás került megvalósításra.

Összegezve megállapítható, hogy a támogatások, juttatások felhasználása a céloknak megfelelően történt.

Közhasznú tevékenység ismertetése

Szövetségünket a Megyei Bíróság 60.017/98/4. számon jegyezte be közhasznú szervezet­ként. Az 1997. évi CLVI. törvény 19.§/3/ bekezdésben foglaltak alapján teszünk eleget beszámolási kötelezettségünknek.

2005. évi bevételünk                        2.871.909

2005. évi kiadásaink                         2.350.255

Pénzmaradványunk                          521.654

2005. évi bevételek megoszlása

saját bevételek                                  1.531.909            54%

támogatás                                             490.000            16%

pályázatok                                             850.000            30%

2005. évi kiadások megoszlása

alaptevékenység szerinti működési kiadás            100%

Bevételek

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség gazdálkodását az előző évről áthozott pénzmaradvány terhére kezdtük meg. (1.016 M Ft). Bevételeink kizárólag vállalkozáson kívüliek voltak. Rendezvényeinkre és túraversenyeinkre 27 E Ft nevezési díjat fizettek be a résztvevők. A Baranya Megyei Önkormányzat támogatása a Baranya Megyei Sportszö­vet­­ségek Szövetsége által történt jóváírásra a számlánkon, ez az összes bevétel 27%-a. NCA pályázaton 850 E Ft-ot nyert szövetségünk, mely két szakterületen került fel­hasz­nálásra. Érvényesítés 265,3 E Ft, mely több a tervezetnél.

Egyéb bevételek között számoltuk el azokat a tételeket, amely nem kapcsolódnak szo­rosan a saját bevételekhez. Itt szerepel az igazoló és túrafüzet eladásából származó bevétel. A térképek lektorálása is egyéb bevételekhez került nyilvántartásra. Az egyéb bevé­tel sorban említhetjük a túraszervezés lebonyolításából származó 150 E Ft bevételt. Kamat 2.542.- Ft.

Összességében a bevételek 982,9 E Ft-tal magasabbak a tervezettnél, így megfelelő alapot biztosítottunk a Szövetség működéséhez.

Kiadások

A kiadások lényegében követték a bevételek által adott lehetőségeket. Készletbeszerzés magasabb 169 E Ft-tal a tervezettnél. Egyéb készletvásárlásnál kevesebbet költöttünk, hiszen a turistaház karbantartása és komfortosságának fenntartása és a táblák-turista jelzések festése is folyamatosan történt. Eltérés a tárgyi eszközök és kis értékű TE be­szer­zé­sénél jelentkezett. Számítástechnikai eszközök működéséhez szükséges alkatrészek beszer­zése fontos volt. Indokoltnak láttuk a már nem működő nyomtató cseréjét is. Szövet­ségünk képviseltette magát az országos és regionális szakmai konferen­ciá­kon, ennek részvételi díja 58,8 E Ft. Szolgáltatás sorban az NCA pályázaton elnyert összeg­ből megvalósított honlap szerkesztés költsége szerepel. Túraszervezés kiadásai is a szolgál­tatá­sok sorában szereplő tételsor.

A Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szövetség részére 33 E Ft-ot tagdíjat utal­tunk át. Teljesítmény túra, közgyűlés és egyéb rendezvény reprezentációs költsége a részt­vevői élelmezésként lekönyvelt kiadás.

A Baranya megyei Önkormányzat célirányos támogatást nyújtott a Baranya megyei Ter­mészetbarát Szövetségen keresztül tagszervezetünknek, meghatározott szakmai feladat ellátására. Költségek többi részénél csökkenés mutatkozik az előirányzathoz viszonyítva. Összkiadás 2350 E Ft.

Értékelés

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2005. év végén 521 E Ft pénzmarad­vánnyal rendelkezik. A bevételek és kiadások a szakmai munka eredményes elvégzését biz­to­sí­tot­ták.

Szövetségünk megyei közhasznú társadalmi szervezetként, 765 fő (338 ifjúsági, 256 fel­nőtt és 171 nyugdíjas) létszámmal 33 szervezeti egységgel, szakosztállyal, egyesülettel műkö­dött. Tagjaink minden évben eleget tesznek kötelezettségünknek, érvényesítik tagsá­gu­kat. Megyei szövetségünk tevékenysége sokrétű, változatos, amely munkát tag­ságunk és se­gítőink együttműködésével végezzük.

2005-ben a természet és a környezetbarát magatartás és szem­lélet szellemében végeztük munkánkat. Munkánk keretét az alapszabályban fog­lal­tak adták meg. Prog­ram­jaink mindenki számára nyitottak voltak. A programok szervezése során fi­gye­lembe vettük, hogy egyesületeink, csoportjaink, tagjaink, tevékeny részei legyenek a termé­szeti, környezeti értékeinek megőrzésének, a környezet állapotát javító kezde­mé­nye­zések felka­ro­lásának. A legjobb egyesületek, csoportok munkáját sokféle formában ismer­tük el, ösz­tö­nözve őket a természet- és a környezetvédelemmel kapcsolatos tevé­kenység fon­tossá­gára. A munkát az elnökség szervezi, irányítja és koordinálja.

Tevékenységünk legfontosabb területei:

Nyílt túrák szervezése, éves program kiadása, teljesítmény túrák szervezése, lebonyo­lítása, tájé­kozódási túraversenyek szervezése és lebonyolítása, város- és település-, tájegység is­me­reti versenyek szervezése, túramozgalmak szervezése, források felújítása, karban­tar­tá­sa, tisztítása, kulcsosházak működtetése, rendben tartása, a jelzett úthálózat felújítása (Mecsek, Dél-Zselic, Villányi-hegység, Ormánság), természetbarát talál­kozók szer­vezése, lebonyolítása, túravezető-képzés, túravezetők klubjának ha­von­kénti megszervezése, ke­rék­pá­ros túrák szervezése, lebonyolítása, barlangászat segítése, barlangtúrák szervezése ve­ze­tő­vel, Mecsek turistatérkép aktualizálása, lektorálása, versenyeinkhez térképek he­lyes­bí­té­se, javítása, felnőtt és ifjúsági természet­járó csoportok szervezése, Mecsek Híradó rend­sze­res, havi megjelentetése.

A működést meghatározó, segítő kapcsolatok:

Magyar Természetbarát Szövetség, Baranya Megyei Önkormányzat, Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége, Mecseki Erdészeti RT, Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz­gató­sága, Tolna Megyei Természetbarát Szövetség, Somogy Megyei Természetbarát Szövetség, sajtó képviselői: Dunántúli Napló, Pécsi Rádió, MTV Körzeti Stúdió, Pécsi Hét, Pécsi Extra, Remény Rádió.

Tagjaink és – a közhasznúsági minősítésnek megfelelően – a város, a megye polgárai ré­szére nyílt túrákat, teljesítménytúrákat, tájékozódási túraversenyeket, városismereti ver­senyeket szervezünk és bonyolítunk le egész évben.

Változatos, sokszínű tevékenységünket sokan – éves szinten 10-15 ezer fő – veszik igénybe. Szövetségünkben a munkáját mindenki társadalmi munkában végzi, elhiva­tott­ság­ból, természet iránti szeretetből.

Éves tevékenységünk egyik fontos feladata a turista-úthálózat gondozása, újrafestése. A megyében lévő közel 1100 km (Mecsek hegység, Villányi-hegység, Ormánság, Dél-Zselic) jelzett turista-úthálózat használható állapotban tartása sok idő- és energiaráfor­dítást igényel, szintén társadalmi munkában. Munkánkat segítette a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, a Mecseki Erdészeti Rt. Előbbitől szakmai segítséget kaptunk, utóbbival, mint működési területünk gazdájával napi jó együttműködést alakítottunk ki.

Szövetségünk vezető tisztségviselői – mint közhasznú társadalmi szervezet tisztség­viselői – juttatást nem kaptak, munkájukat társadalmi munkában végezték. Szövetségünk maradéktalanul eleget tett minden törvényes előírásnak, s nincs köztartozása.

Baronek Jenő
elnök

Közgyűlés

 

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség a 2006. évi rendes közgyűlését február 11-én tartotta Pécsett a Baranyaházban. A közgyűlésen az egyesületek, szakosztályok kép­vi­se­lőn kívül részt vett Nagy Gábor, a Magyar Természetbarát Szövetség főtitkára, Dománszky Zoltán és Kis-Gali János, a Dél-dunántúli Regionális Természetbarát Szö­vet­ség társelnökei, valamint a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság részéről Nagy Gábor és Gergely Tibor.

Először szóbeli kiegészítések hangzottak el a 2005. évről szóló beszámolóhoz, majd a közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2005. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést.        
Ezután elismerések átadására került sor. Arany Bakancs Díjat kapott Ripszám István, a Mecseki Erdészeti Rt. Pécsváradi Erdészet igazgatója a természetjárást segítő munká­jáért, valamint Baranyai Rudolf sporttársunk a technikai munkákért, túravezeté­sért.

Elismerő plakettet kaptak: Bota János (PITE) a 2005. évi TEGYOT-TEDOT ren­de­zé­séért, dr. Novotny Iván (Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub) a 2005. évi Ke­rék­páros Túrázók Országos és Nemzetközi Találkozója rendezéséért, Rácz János, Rácz Jánosné és Németh Margit (Komlói Hétdomb TE) a Keleti-Mecsekben végzett technikai mun­kákért és a Vörösfenyő kulcsosház működtetéséért, Pálinkás István (Szent Imre Katolikus Iskola, Siklós) az ifjúsági természetjárásban végzett munkájáért és teljesít­mény­tú­rák rendezéséért, Pulai Lászlóné (PTTE Nyugdíjas Szakosztály) szakosztályvezetői mun­kájáért, Raub Bálintné (PTTE Nyugdíjas Szakosztály) túravezetői munkájáért, Pál Krisztina (PTTE Mediterrán Klub) a Túravezetők Klubja programjainak szervezéséért. Az elismerésekhez ezúton is gratulálunk, és további eredményes munkát kívánunk!

A közgyűlést – hagyományosan – kötetlen beszélgetés zárta, az elmaradhatatlan fino­mabb­­­nál finomabb szendvicsekkel, süteményekkel és a káposztás pogácsával. Érdemes volt az előtérben megtekinteni a Páger János botveret-gyűjteményéből rendezett alkalmi bemu­tatót is.

Strasser Péter

 

   DDNP HÍREK

Madárinfluenza

Felhívjuk a természetbarátok figyelmét, hogy elérhető Baranya megyében a madárinfluen­zával kapcsolatban egy állandó ügyeleti szám, a 30/241-2942, vagy országosan a 189.

Javasoljuk, hogy elhullott vagy beteg (bágyadt, szelíd, nem védekező, nem menekülő) ma­dár felfedezése esetén jelentsék be a helyszínt és az egyéb adatokat a fenti telefon­szá­mok egyikére és semmiképp se próbálják a madarat maguk megfogni, elszállítani. Az elpusz­tult, beteg madarak összegyűjtése, vizsgálata térségünkben a Baranya Megyei Állateg­észségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás feladata.

Nagy Gábor, tájegységvezető

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség
2005. évi egyéni túrapontversenyének végeredménye

Férfiak

18 év alattiak

1. Németh Dániel (Dél-dunántúli Távközlési SE) 1754 pont

18-50 évesek

1. Pető Sándor (PITE) 9607 pont

2. Eperjesi József (Pécsi Túrakerékpáros Klub) 4575 pont

3. Jancsi Attila (Dráva TSE) 3473 pont

4. Kalangya Attila (PITE) 2426 pont

5. Németh Ferenc (Dél-dunántúli Távközlési SE) 2418 pont

6. Balog Árpád (Tenkes TE) 2259 pont

7. Iván Attila (DÖKE, Komló) 2228 pont

8. Blum András (DÖKE, Komló) 2207 pont

9. Vass Koppány (Mecseki Kóborlók) 1746 pont

10. Balatonyi László (Mecseki Kóborlók) 1402 pont

11. Romváry Tibor (Dráva TSE) 1382 pont

12. Karch Kálmán (Mecseki Kóborlók) 1380 pont

50 év felettiek

1. Szecsődi Imre (Dél-dunántúli Távközlési SE) 1452 pont

2. Tasnádi János (Komlói Hétdomb TE) 1340 pont

3. Rácz János (Komlói Hétdomb TE) 1139 pont

Nők

18 év alattiak

1. Németh Tamara (Dél-dunántúli Távközlési SE) 1271 pont

2. Sásdi Veronika (DÖKE, Komló) 1179 pont

18-50 évesek

1. Orbán Jutka (Pécsi Túrakerékpáros Klub 2799 pont

2. Sásdi Viktória (DÖKE, Komló) 2442 pont

3. Stiksz Zsuzsanna (PTTE Vándorsport Szakosztály) 2028 pont

4. Braun Andrea (PTTE Vándorsport Szakosztály) 1946 pont

5. Szilvási Anikó (DÖKE, Komló) 1424 pont

6. Lencse Katalin (PTTE Nyugdíjas Szakosztály) 1356 pont

7. Németh Katalin (Komlói Hétdomb TE) 1254 pont

50 év felettiek

1. Lakatosné Novotny Sarolta (Mecseki Kóborlók) 2434 pont

2. Kiss Olga (PTTE Vándorsport Szakosztály) 2380 pont

3. Szecsődi Imréné (Dél-dunántúli Távközlési SE) 1657 pont

4. Strenger Jánosné (Dél-dunántúli Távközlési SE) 1358 pont

5. Trinn Ágota (Mecseki Kóborlók) 1137 pont

6. Bora Tiborné (Komlói Hétdomb TE) 1083 pont

7. Feketéné M. Erzsébet (Komlói Hétdomb TE) 1042 pont

 

„Baranya Teljesítménytúrázója”
2005

A Baranya Megyei Teljesítménytúrázók Szövetsége, tagszervezetei támogatásával, a nagy érdeklődésnek eleget téve másod ízben hirdette meg a „Baranya Teljesítménytú­rázója” túramozgalmat. A túramozgalom teljesítésének feltételei az alábbiak voltak: 2005-ben teljesíteni kellett a szövetség és tagszervezetei által rendezett alábbi teljesítménytúrák közül legalább hat túrát (bármely résztávon): Téli Mecsek 30-15,  PITE 30-20,  Tenkes 30-15, Mecsek 50-30-15, Mecsek 1800-1000 ,  Zengő-Misina 50-30-15,  Papi Pipa 30,   Mecseki Duplamaraton 84-64-42-21.

A mozgalomra 88 nevezés érkezett. Akik a feltételeket elfogadták és teljesítették, azok egy a „Baranya Teljesítménytúrázója 2005” feliratú emléktárggyal (2005-ben névre szóló gravírozott emléktállal) lettek gazdagabbak, a teljesítés számától függően. Bronz fokozatot 15-en, ezüst fokozatot 8-an, míg arany fokozatot 21-en értek el.           
Az arany fokozat követelményeit teljesítették: Átol Csaba, Martinka István, Benda László, Bögyös István, Czigány Gábor, Egres Bála, Hoffmann Gabriella, Iván Attila, Kalangya Attila, Kalangya Anikó, Koroknai László, Mátis Dávid, Szilvási Anikó, Balatonyi László, Braun Andrea, Harasztia István, Karch Kálmán, Stiksz Zsuzsanna, Jancsi Attila, Plósz Balázs, Balog Árpád.

Gratulálunk a díjazottaknak!

A szövetség ezúton is köszönetet mond azon tagszervezeteinek, (BMTSZ, Dél-Zselic TK, Dráva TSE, PTTE Vándorsport Szakosztály, PITE), amelyek hozzájárultak rendezvé­nyeik­kel és vállalták az ezzel járó plusz munkát.

Bota János

Megtalált források

A Réka-völgyben (Halász-patak völgyében) található Kedves-forrásról eddig mindenki azt gondolta, hogy már nem létezik. Ugyanis az eddigi leírások mind azt írták, hogy a forrás eltűnt. Dománszky Zoltán is írt korábban arról, hogy már nem létezik. Az eltűnést valamennyien az „új” erdészeti útra fogták, pedig az a forrástól több mint száz méterre van, útépítés miatt pedig nem tűnik el forrás. Ezért is gondoltam, hogy megpróbálom legalább a helyét megkeresni. Gyanítottam, hogy ha a forrás építménye meg is semmisült, de a vízkifolyásnak működnie kell.                
Először tavaly nyáron kerestem, de akkor a vélt helyen több vízkifolyást találtam, és így nem tudtam, hogy melyik lehet az. Majd elővettem a Mecseki forráskatasztert, és az alternatívák segítségével január 11-én újabb felfedezőtúrát tettem a környéken. Zengő­várkonyból indultam és a Legény-sír érintésével jutottam le a Réka-völgybe. A piros háromszög jelzésről leérve az erdei feltáró útra, az út menti fában forrásjelzés látható, mely a Disznós-kútra utal: Kati-kút 25 m. A forrást ugyanis Katica-forrásként is emlegetik. Először a Disznós-kutat tisztítottam meg a le­ve­lek­től és a hordaléktól. A forrás széthullott köveit még tavaly raktam össze, mivel a szá­ra­zon rakott köveket teljesen elsodorta a lezúduló víz. Hogy inni is lehessen a forrásból, egy csövet helyeztem a kövek közé, és egy fából készült névtáblát is elhelyeztem. A for­rás kirakott kövei tavaly óta változatlanul feküdtek egymáson, szépen folyt a csövön a víz. Vízhozama az eddigi le­írá­sok­kal ellentétben mindig nagy, most is legalább 50 liter/perc érték volt mérhető. Ezután elin­dultam a Kedves-forrás irányába, de több for­rás­me­zőt is találtam, mígnem egy nagy fa gyökereinél lévő vízkifolyásnál kezdtem keres­gélni, és íme: a Kedves-forrás márvány táb­lája került elő. A táblát levelek takarták be, eze­ket leszedtem róla és letisztítottam, majd a vízkifolyás útját tisztítottam meg. A forrás helye: a Réka-völgyben (P+ jelzés), az erdei út fordulója és a Disznós-kút között, a fordulótól kb. 50 m-re induló gyalogösvényen kö­ze­lít­hető meg. Egy gyertyánfa alatt található, felette a nyiladékban egy vadetető is van. Már­vány­táb­lával ellátott forrás, melynek vize egy sziklaüregből folyik ki. Szép mésztufa kiválást lehet látni a csorgó víz körül. Régebben a forrás szárazon rakott kövekkel volt kirakva, most ezek a kövek a patakmederben hevernek, kifolyócsöve is volt, de ez jelenleg hiányzik. A kifolyó víz egy sziklahasadékból csorog ki. Most 30 literrel folyt percenként. Csoko­nay Sándor foglalta a forrást, és ő adta a nevét is, ugyanis neki ez volt a kedves forrása. Készítettem róla fényképeket is, és nagy örömmel indultam további úti célom felé, mely egészen Hosszúhetényig vezetett. Feltételezésem szerint a Réka-völgy alsóbb szakaszán egykor létezett Erzsike-forrás is megkerül majd, mint ahogyan tavaly a Szúnyog-forrás is meglett.

Ezen a télen több forráskereső túrát is tettem, így Jánosipusztától északnyugatara a P túraútvonaltól délre eső völgyben Baumann Józsival megtaláltuk a Margit-forrást, melyet 3 éve foglalt a Kisvaszari Erdészet. Kisvaszartól délre a Bikádi-völgyben sikerült megta­lál­nom a Tibor Gábor-forrást, melyet a Sásdi Erdészet 2005-ben felújított. Az építmény szép, de a foglalás sajnos nem sikerült, mivel a forrás vize nem a kifolyócsövön je­lent­kezik, hanem az építmény mellett tör ki. A forrásépítményen a cső felett szép vésett név­tábla látható. Az erdészet még egy forrást foglalt ezen a területen, ez a Csúszó-hegy kö­ze­lé­ben, attól délre eső kövesút alatti gödörben található, a műúti elágazástól kb. 2 km-re. Ennek neve: Gáj-kút. A Cikai-forrást is sikerült megtalálnom az Akai-tető közelében, ezt már korábban is kerestem, de mivel több vízkifolyás is található itt ezért, csak most si­ke­rült megtalálnom. A forrás nagyon elhanyagolt állapotban volt, alig látszott belőle valami, jórészt eliszaposodott. A kikotrás és tisztítás után volt csak kivehető a szárazon rakott kis kőfal maradványa. A forrás egyébként bővizű, valamikor sok kiránduló kereshette fel, erről tanúskodnak a fába vésett nevek, feliratok.

Biki Endre

Téli kirándulás Bicsérden

A PTTE Nyugdíjas Szakosztály szeretné jobban megismerni a Pécs közeli ősi magyar falvakat. Havonta egyszer ilyen jellegű kirándulásokat iktathatnánk be, színesítve programjainkat. Nehezebb a helyzetünk információkban: míg a Keleti- és a Nyugati-Mecsek legkisebb falvait is bejártuk kirándulások, hetes túrák alkalmával, és a kis falvak történetét megtaláljuk túra könyvünkben, amiből túravezetőink könnyen felkészülhetnek, addig a déli kisebb településekről kevesebb az információ. Így segítséget kértem Nőt Bélától és Icukától, kapcsolatteremtés céljából. Én már személyesen is találkoztam Vér Józseffel, Bicsérd polgármesterével Béláék kiállításain.

Január 12-én 20 fővel indultunk Bicsérdre. Előzetes megbeszélés alapján 10-en mentünk volna. Nem tudtam, hogy ilyen nagy lesz az érdeklődés, de örültem neki, mivel ezen a napon volt egy közép-mecseki túránk is.

Szeretettel vártak ránk, már a busznál is. Mikor beértünk a hivatalig, csodálatos meleg és friss pogácsa illata szállt a levegőben. Vér József, Bicsérd polgármestere fogad­ta kis társaságunk. Beszámolóját nagyon élveztük, úgy a lakosság számát illetően, mint a megélhetőség megteremtésében: sertéstelep, szarvasmarha-állomány, ami biztosítja a jó minőségű tejet a faluban. A faluban óvoda, iskola, orvosi rendelő, nyugdíjas klub, helyi lap, könyvtár, kiállító terem található. Jó a kapcsolat Pécs főiskoláival, egyetemeivel. Bio táplálkozásra való felkészülés pályázatokkal, a lakosság egészségesebb ellátásáért.

A Bicsérden 10 éve működő művésztelep létrehozásával minél több ember számára biztosítani tudják a kultúra elterjedését. Példamutató, hogy így is lehet fejleszteni a falu jobb megélhetésének a lehetőségét.

A polgármester úr – beszámolóját követően – finom meleg pogácsával vendégelte meg társaságunkat. Könyveket, prospektusokat osztott szét a templomról, a művésztelep 10 évéről, a falu 2006. évi programjairól. Majd Kedves Tamásra bízott bennünket, aki be­mutatta Bicsérdet: a faluház, ahol a művészek fogadására, vagy bármilyen ren­dez­vény­re alkalmas helyet tudnak biztosítani, okosabban, mint Pécsett; az új toronyház épülete az órá­val, ami további pályázatokból nyerheti el végső befejezését; a sziget vagy horgász­paradicsom a szabadidő hasznos eltöltésére hivatott; a játszótér, ami a gyerekeknek ad lehetőséget a kikapcsolódásra.

A templom belső szépsége, majd a templomkertben Soltra Elemér kiváló kortárs művész bronzból készült kálváriája mind azt mutatják, hogy Bicsérd híressé vált művészeti alkotótáboráról és kiállításairól. Művészek, szobrászok, építészek, költők is szívesen járnak ide, külföldiek is. Adott a lehetőség az alkotó munkára.

Nagyon szép a temető kapuja, amit a Dévényi Kft. készített különleges, égbe törő csúcsaival. Szép gondolat a temetőben elhelyezett kopjafa. Felfedeztük a régi sírkövek között a Jakab-hegyi vörös homokkő használatát, a sírkövek barokk csavart mintázatát. A faluban sétálva Márkus Ilona tűzzománcát is láthattuk, és Pécs kortárs művészeinek kiállítását nézhettük meg. Ez tette még színesebbé ott tartózkodásunkat.

A falu tisztaságot, gondozottságot sugall. Mivel turisták vagyunk, így a télből a tavaszba, majd a nyárba röppentünk képzeletünk szárnyain, így láthattuk Bicsérd szép virágos tereit, parkjait, a kertekben, az ablakokban virágzó piros muskátlikat. Elkép­zel­tünk egy szép nyugdíjas otthont a tó partján szép kort megért embereknek, ahol jó, szakszerű bánásmódot, szeretetet kaphatnak megfelelő csendes, békés, kulturális kör­nye­zet­ben, Pécs vonzásában. Ez is lehetne munkalehetőség.

Köszönjük, hogy itt lehettünk. Jól éreztük magunkat, de reméljük, kapcsolatunk meg­ma­rad, és lehetőség lesz a szomszédos Zók megismerésére is. Még egyszer köszönjük Vér József polgármester úr meghívását, munkatársainak szeretetét, segítőkészségét, Bé­lá­nak és Icukának a segítséget. További jó szolgálatot, egészséget kívánunk a még virágzó Bi­csérdért, az emberekért való küzdelemben.

Raub Bálintné
PTTE Nyugdíjas Szakosztály túravezetője

 
DÉL-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓ
Mailáthpuszta, 2006. május 19-21.

A találkozó helyszíne ebben az évben Baranya megye, a találkozót a Dráva TSE rendezi.

A programból: a „BŐKÖZ” tanösvény avatása; „Bőköz 30” „Bőköz 15” vezetett túrák, autóbu­szos túra az Ormánságban, esti sétatúra, sétahajózás a Dráván, sétakocsikázás, lovaglás, turista teszt – vetélkedő, tábortűz, turistabál.        
Részvételi költségek (szállás + étkezés + kitűzők ára): saját sátorral 1000 Ft/fő, épületben 2000 Ft/fő. Az autóbuszos túra költsége 1500 Ft/fő, a drávai sétahajózás költsége 1200 Ft/fő. A lovaglás és a sétakocsikázás önköltséges. Az autóbuszos kirándulásra, a hajókirándulásra, valamint az épületben lévő szállásra a helyek korlátozottak!

Jelentkezési határidő: április 15. További információ, ill. jelentkezés a következő címen: Dráva Természetbarát SE, 7630 Pécs, Eozin u. 9, Gida Tibor. Telefon: 72/310-390.

 

GYALOGOS TERMÉSZETJÁRÓK XIII. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA
Vajta (Fejér megye), 2006. június 2-5.

 

A találkozó rendezője a Fejér Megyei Természetbarát Szövetség, társrendező a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség.

A programból: teljesítménytúrák (Demeter 30, 15), autóbuszos kirándulások (Kastélyok Fejér megyében, XVI. Nemzetközi Sárkányeresztő Találkozó, illetve a Paksi Atomerő­mű­be), kerékpáros és gyalogos túrák, éjszakai túra, hajókirándulással egybekötött autóbuszos túra, elméleti verseny, „Tápéi Tekergő” gyalogos természetjáró tájékozódási akadály­ver­seny, helyi kézművesek kiállítása, fotókiállítás, bakancsos bál.

Részvételi költség 1500 Ft/fő. Szállásdíjak: saját sátorral 600 Ft/fő/éj, épületekben 700-3500 Ft/fő/éj, szálláshelytől függően. Étkezései lehetőségek: reggeli 400 Ft/fő, vacsora 900 Ft/fő.

Jelentkezés a következő címen: Fejér Megyei Természetbarát Szövetség, 8000 Székes­fe­hér­vár, Piac tér 12-14. Fax: 22/316-028. Jelentkezési határidő: március 25.

A találkozóról további információ kérhető Bükiné Törő Ágnes főrendezőtől, tel.: 30/243-9794, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

A találkozó részletes kiírása, programfüzete és a jelentkezési lap a szövetségben (Pécs, Apáca u. 2/1.) Lakatosné Novotny Sarolta titkárnál megtekinthető.

KI KICSODA? – Bemutatkoznak túravezetőink

(Pál Krisztina sorozata)

Szövetségünk folyamatosan szervezi a nyílt túrákat, amelyeken hetente más-más túravezetők kalauzolnak bennünket gyönyörű tájakon. De vajon kik ők? Hogyan váltak a természet elkötelezett híveivé és mit üzennek nekünk? Most induló sorozatunkból közelebbről megismerhetjük túravezetőinket egy bemutatkozáson keresztül. Elsőként a Túravezetők Klubjának vezetője mutatkozik be:

Pál Krisztina vagyok. A győri Műszaki Főiskolán szereztem közlekedésmérnöki dip­lo­má­mat, majd a Budapesti Műegyetemen műszaki pedagógusi oklevéllel egészítet­tem ki. Mindvégig a szakmámban dolgoztam: a Közlekedési Felügyeletnél, a rendőrsé­gen, egy nem­zetközi szállítmányozó cégnél voltam speditőr és kamionsofőr is (ez utóbbit csak má­sodik ránézésre szokták elhinni rólam), majd a Matávnál gépjármű főelőadó és oktató­tiszt. Jelenleg saját vállalkozásban fuvarozás-szervezéssel foglalkozom, valamint egy szere­lés­tech­nikai cégnél üzletvezetői feladatokat látok el. Szabadidőmben a sportot és a „csa­var­gást” szerettem legjobban: voltam rövidtávfutó 4x100 m váltóban, aerobic-órákat tar­tottam és cselgáncsban a narancssárga övfokozatig jutottam. Sokat kirándultam és utaz­tam Ma­gyarországon és külföldön is, munkámból adódóan ez ma sincs másképp. Öt évvel ez­előtt egy pályázat útján az Avon kozmetikai cég pécsi szabadidősport-klubjának vezető edző­jévé választottak. Feladatom, hogy az évek óta nem sportoló hölgyeket vissza­szok­tas­sam a rendszeres testmozgásra, ami elengedhetetlen az egészség megőr­zé­sé­hez. A túrázás, a séták a természetben egy mindenki által folytatható és nem költséges sport, ami heti rend­szerességgel űzve a testi-lelki egészség fenntartásában nagy se­gít­sé­get nyújt. 2001 nyarán elvégeztem a szövetség túravezető-képző táborát, hogy szak­sze­rűen és hivatalosan tudjak működni e sportágban is klubvezető- edzőként.

Azóta részt vettem sok nyílt túrán és más szervezetek kirándulásain is, ahol hasz­no­sít­ható gyakorlati tapasztalatokat szereztem, és jelenleg is sok mindent ellesek a túravezetőktől. Itt szeretném megköszönni a szövetség vezetőségének és túravezető kollégáimnak a segítségét. Máig kedvenc útvonalam maradt az Óbányai-völgy - Márévár szakasz, mivel egyrészt csodálatos a környezet és nem túl nehéz  a terep, másrészt ezen a nyílt túrán vittem először zöldfülűként teljesen ismeretlen sporttársakat, akik kedvesen biz­tattak és inkább ők vezettek engem a változatos tájakon keresztül. Az idei évtől az általam vezetett csapat új néven szerepel: PTTE Mediterrán Klub Szakosztály. Szeretettel várom a turista életmóddal most ismerkedő kezdőket, valamint a vidám társaságra és sokszínű programokra vágyó haladókat klubtársaim sorába. Üzenetem: a természetjárás nemcsak sport, hanem kulturális program is egyben.

Pál Krisztina

HÍREK

    2006. évi természetbarát tagsági érvényesítés: a 2006. évi természetbarát szövetségi tagsági igazolványok (betétlapok) megvásárolhatók a szövetségben Lakatosné Novotny Sarolta titkárnál. Tagsági díjak: felnőtt dolgozó: 1200 Ft, nyugdíjas: 600 Ft, diák: 300 Ft.

    Szálláshely címjegyzék: megjelent a „Szálláshelyek turistáknak, a Mecsekben, a Dél-Zselicben, a Villányi-hegységben, az Ormánságban” című kiadvány 2006. évi kiadása. Beszerezhető a szövetségben, vagy olvasható a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség internetes honlapján (www.baranyatermeszetbarat.hu).

    Turistautak jegyzéke: elkészült a Baranya megyei jelzett turistautak összesítő jegyzéke (szerk.: Strasser Péter), mely tartalmazza valamennyi turistaút jelzését, kiinduló- és vég­pont­ját és térképen mért hosszát a Mecsekben, a Dél-Zselicben, az Ormánságban és a Villányi-hegységben. A turistautak összes hossza jelenleg 1099 km, ebből a Mecsek­ben 739 km, a Dél-Zselicben 150 km, a Villányi-hegység – Ormánság tájegységben pedig 210 km vezet. A jegyzék megtekinthető a Baranya Megyei Természet­ba­rát Szövetség inter­netes honlapján (www.baranyatermeszetbarat.hu).

    Túravezetők Klubja: dr. Novotny Iván„Provance – kerékpáros szemmel” vetített ké­pes előadást hallgathatják-láthatják az érdeklődők április 4-én, kedden 17 órai kez­det­tel.

    Hiányzó útjelzések: a Dél-Zselicben, a Terecseny melletti területen a K+ és a P négyzet jel­zések egy szakaszon – erdőirtás miatt – „eltűntek”. A területen a tavasz folyamán a jelzéseket a Dél-Zselic TK pótolja.

Rendezvények

  március 15, szerda: Erdei akadályverseny a márciusi ifjak emlékére. Rendező: Szi­vár­vány Gyermekház. A kitűzött útvonal állomásait érintve a résztvevők egy kellemes erdei séta keretében játékos fizikai próbatételeket teljesítenek és egyszerű ter­­szet­is­me­re­ti feladatokat oldanak meg. Külön feladatsor foglalkozik az 1848-as történelmi eseményekkel. 3-5 fős csapatokat várunk, általános iskolás, ifi, valamint családi és kiscsaládi kategóriákban. Gyülekezés és indítás: március 15-én reggel 8-11-ig az orfűi Sárkány kulcsosháznál. Kisgyermekes családok (kiscsaládi kategória) számára rövidített körpályát tűzünk ki. Ennek rajtja a Kardos úti kulcsosházban lesz! Útvonal: Orfű-Remeterét-Mandulás-Kardos úti kulcsosház. Nevezés: március 10-ig 100 Ft/fő, a helyszínen 150 Ft/fő. Információ: Varga Ágnes, tel.: 72/253-142.

  március 16, csütörtök: ÖRÖKSÉGÜNK – délutáni diskurzus. „Nekem ne lenne hazám?”. Vendég: Szabados Tamás. Helyszín és időpont: Komló, Helytörténeti Múzeum, 17 óra. Rendező: Komlói Hétdomb TE.

  március 18, szombat: „Szuadó 40, 17” teljesítménytúrák. Rendező: Fekete Bárány Természetjáró Egyesület. Rajt: Pécs – Éger-völgy, Teca Mama Kisvendéglője, 6.00-7.30 (40 km), 7.30-9.00 (17 km). Cél ugyanott. Nevezési díj: 500 Ft/fő (40 km), 300 Ft/fő (17 km). Információ: Becze László, tel.: 72/259-940.

  április 1, szombat: „Az ismeretlen Mecsek” túramozgalom 7. túrája. Rendező: Pécs Városi Természetbarát Szövetség. Helyszín: Koponya-kút (Vágotpusztától északra), 11–13 óra között. Információ: Strasser Péter, tel.: 72/256–508.

  április 8, szombat: „Tenkes 30, 15” teljesítménytúrák (Villányi-hegység). Rendező: Dráva TSE. Rajt: Túrony, templom előtti tér, 7.00-9.00 (30 km), 8.00-10.00 (15 km). Cél ugyanott. Nevezési díj: 500 Ft/fő (30 km), 450 Ft/fő (15 km). Előzetes nevezés esetén (márc. 15-ig), ill. diákoknak, nyugdíjasoknak, MTSZ tagsági igazolvánnyal 50 Ft kedvezmény. Információ és előzetes nevezés: Romvári Tibor, 7632 Pécs, Kamilla u. 6., tel.: 72/437-443, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Jancsi Attila, 7624 Pécs, Szigeti út 4/a, tel.: 20/580-6078, e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

NYÍLT TÚRÁK

    március 11, szombat: „Csokonay Sándor emléktúra”. Útvonal: Orfűi elágazás – Vásáros út – Szuadó nyereg – Éger-völgy (14 km). Találkozás a pécsi távol­sági autóbusz pályaudvaron 9.15-kor. Túravezető: Baumann József

    március 19, vasárnap: Diósviszló – Kovácshida – Szödönyi tó – Dráva­pal­konya (22 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron a 18-as kocsiállásnál 7.30-kor. Túra­vezető: Romvári Tibor. A túra egyúttal a „Dél-Baranya Turistája” túramozgalom túrája is!

    március 2, szombat: Állatkert – Misina – Tubes – Lapis – Mandulás (10 km). Találkozás a pécsi főpályaudvar előtt a 34-es autóbusz megállójában 8.50-kor. Túravezető: Pulai Lászlóné

    április 1, szombat: Túra a Koponya-kúthoz (16 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron a 4-es kocsiállásnál 9.15-kor. Túravezető: Lakatosné Novotny Sarolta.

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái,
komlói indulással