facebook_page_plugin

2002. február 96. szám

MECSEK HÍRADÓ

 

96. szám                                                                                                                                                                                                                                                                       2002. február

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2001. évi mérlegbeszámolója

MÉRLEG

E Ft

A) Befektetett eszközök

309

C) Saját tõke

0

Tárgyi eszközök

309

Induló tõke

0

Befektetett pénzügyi eszközök

0

Tõke vált.

309

B) Forgóeszközök

105

Tárgyévi eredmény

105

Pénzeszközök

105

D) Tartalék

0

Pénztár

5

E) Céltartalék

0

Bankbetét

100

F) Kötelezettségek

0

Eszközök összesen

414

Források összesen

414

2001. évi eredmény levezetése (E Ft)

A) Összes bevétel                                            1.511

B) Összes kiadás                                             1.406

C) Pénzmozg. nem kapcs. ktg.hely                        0

D) Adózás elõtti eredmény                                105

E) Adófizetési kötelezettség                                  0

F) Tárgyévi eredmény                                        105

2001. ÉV PÉNZFORGALMI BESZÁMOLÓ


BEVÉTELEK

 

1. Vállalkozáson kívüli bevételek

 

1.1 Nevezési díj

80,610

1.2 Támogatások

 

1.2.1 Wesselényi

550

1.2.2 Szöv.Szöv.

220

1.2.3 Egyéb

252

1.4 Nyomtatvány

 

1.5 Kamattérítés

2,037

1.6 Egyéb bevételek

4.500

Bevételek összesen

1.329.427

Elõzõ évi pénzmaradv.

182.204

BEVÉTELEK MINDÖSSZ.

1.511.631

 KIADÁSOK

 

1. Készletbeszerzés

 

1.1 Serleg, érem, oklevél

12.230

1.2 Papír, írószer

38.429

1.3 Egyéb készlet

136.897

1.4 Tárgyi eszköz

309.500

Összesen

497.056

2. Egyéb költségek

 

2.1 Postaköltség

39.349

2.2 Telefon, fax

 

2.3 Úti elszámolás

22.025

2.4 Egyéb szolgált

73.889

2.5 Fénymásolás

 

2.6 Szállítás

 

2.7 Résztvevõi élelm.

55.295

2.8 Szállás

303.600

2.9 Személygk ktg.

208.286

2.10 Reprezentáció

9.000

2.11 Bérleti díj

2.000

2.12 Érvényesítés

115.746

2.13 Egyéb költség

80.183

2.14 Könyv, közlöny

 

Összesen

909.373

Éves kiadások összesen:

1.406.429

3.1 Tartalék

105.202

KIADÁSOK ÖSSZESEN

1.511.631


A BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

1. Bevételek

Bevételeink kizárólag vállalkozáson kívüliek voltak. A Wesselényi Alapítványtól 300 ezer Ft-ot számítógép vásárlásra, 250 ezer Ft-ot túra- és szállásköltségre kaptunk. A Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége 220 ezer Ft-tal támogatta szövetségünket. Cartographia Kft.-tõl 100 ezer Ft juttatás érkezett a Mecsek turistatérkép lektorálásért, 140 ezer Ft közérdekû kötelezettségvállalásból származik. Az érvényesítések összege az MTSZ tagdíjak emelkedése miatt haladta meg a tervezettet. Összességében a bevételek 342 ezer Ft-tal magasabbak a tervezettnél. Így a bevételek megfelelõ alapot adtak a szövetség mûködéséhez.

2. Kiadások

A kiadások lényegében követték a bevételek által adott lehetõségeket. A Wesselényi Alapítványból nyert összegbõl 309.500 Ft-ért számítógépet vásároltunk, szállásdíjra 303.600 Ft-ot költöttünk. A személygépkocsi használatra fedezett költség lényegesen csökkent. Az összes kiadások 381 Ft-tal haladták meg a tervezettet. Így a szövetség pénztartaléka 77 ezer Ft-tal csökkent az elõzõ évhez viszonyítva.

3. Értékelés

A szövetség 2001. év végén 105 ezer Ft pénzmaradvánnyal rendelkezik. A bevételek és kiadások a szakmai munka eredményes elvégzését biztosították.

TÁMOGATÁSOK, CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA

 

A) Támogatás mûködési költségek fedezetére            B) Céljellegû juttatások

Szövetségek Szövetsége                        220.00                Wesselényi pályázat          550.000

                                                                                               ISM                                                 

Összesen:                                  220.000                Összesen:                           550.000

Az "A" pont szerinti összegek mûködésünk általános költségei részbeni fedezetére kaptuk, ennek felhasználása pénzforgalmi beszámolónk kiadási oldalán nyomon követhetõ.

A "B" pont alatti Wesselényi pályázaton nyert pénzt szállás- és útiköltség fedezésére és számítógép vásárlása használtuk fel.

Összegezve megállapítható, hogy a támogatások, juttatások felhasználása a céloknak megfelelõen történt.

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE

Szövetségünket a Megyei Bíróság 60.017/98/4 számon jegyezte be közhasznú szervezetként. Az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (3) bekezdésben foglaltak alapján teszünk eleget beszámolási kötelezettségünknek.

1999. évi bevételünk         1.511.631 Ft

1999. évi kiadásaink          1.406.429 Ft

Pénzmaradványunk              105.202 Ft

2001. évi bevételek megoszlása

saját bevételek                                          32,39%

támogatások                                               31,22%

juttatások                                                   36,39%

2001. évi kiadások megoszlása

alaptevékenység szerinti mûködési kiadás100 %

Szöveges rész:

Szövetségünk megyei közhasznú társadalmi szervezetként, 860 fõ (416 ifjúsági, 222 felnõtt és 222 nyugdíjas) létszámmal 37 szervezeti egységgel, szakosztállyal, egyesülettel mûködött.

Tagjaink minden évben eleget tesznek kötelezettségüknek, érvényesítik tagságukat. Megyei szövetségünk tevékenysége sokrétû, változatos, amely munkát tagságunk és segítõink együttmûködésével végezzük. A munkát az elnökség szervezi, irányítja és koordinálja.

Tevékenységünk legfontosabb területei:

– nyílt túrák szervezése, éves program kiadása,

– teljesítménytúrák szervezése, lebonyolítása,

– tájékozódási túraversenyek szervezése és lebonyolítása,

– város- és település-, tájegységismereti versenyek szervezése,

– túramozgalmak szervezése,

– források felújítása, karbantartása, tisztítása,

– kulcsosházak mûködtetése, rendben tartása,

– a jelzett úthálózat felújítása (Mecsek, Dél–Zselic, Villányi–hegység),

– természetbarát találkozók szervezése, lebonyolítása,

– túravezetõ–képzés,

– túravezetõk klubjának havonkénti megszervezése,

– kerékpáros túrák szervezése, lebonyolítása,

– barlangászat segítése, barlangtúrák szervezése vezetõvel,

– Mecsek turistatérkép aktualizálása, lektorálása,

– versenyeinkhez térképek helyesbítése, javítása,

– felnõtt és ifjúsági természetjáró csoportok szervezése,

– Mecsek Híradó rendszeres, havi megjelentetése.

A mûködést meghatározó, segítõ kapcsolatok:

– Magyar Természetbarát Szövetség,

– Baranya Megyei Önkormányzat,

– Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége,

– Mecseki Erdészeti Rt.,

– Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság,

– Tolna Megyei Természetbarát Szövetség,

– Somogy Megyei Természetbarát Szövetség,

– Sajtó képviselõi; Dunántúli Napló, Pécsi Rádió, MTV Körzeti Stúdió, Pécsi Hét, Déli Extra, Fordan-Zengõ Rádió, Remény Rádió.

Tagjaink és – a közhasznúsági minõsítésnek megfelelõen – a város, a megye polgárai részére nyílt túrákat, teljesítménytúrákat, tájékozódási túraversenyeket, városismereti versenyeket szervezünk és bonyolítunk le egész évben. Változatos, sokszínû tevékenységünket sokan – éves szinten 10–15 ezer fõ – veszik igénybe.

Szövetségünk munkáját mindenki társadalmi munkában végzi, elhivatottságból, természet iránti szeretetbõl.

Éves tevékenységünk egyik fontos feladata a turistaút-hálózat gondozása, újrafestése. A megyében lévõ közel 900 km (Mecsek, Dél–Zselic, Villányi–hegység) jelzett turistaút-hálózat használható állapotban tartása sok idõ és energiaráfordítást igényel, szintén társadalmi munkában.

Munkánkat segítette a Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatósága, a Mecseki Erdészeti Rt. Elõbbitõl szakmai segítséget, utóbbival, mint mûködési területünk gazdájával napi jó együttmûködést alakítottunk ki.

Szövetségünk vezetõ tisztségviselõi juttatást nem kaptak, munkájukat társadalmi munkában végezték.

Baronek Jenõ
elnök

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Ellenõrzõ Bizottságának beszámolója a 2001. évrõl

Aszövetség a 2001. gazdasági évet 182 E Ft induló pénzkészlettel kezdte.

A szövetség 2001. évi összes bevétele 1.511 E Ft-ot tett ki, melybõl pályázatokból, támogatásokból 1.022 E Ft, az összes bevétel 67,6%-a származott. Érvényesítésbõl 220 E Ft, kamatként 2 E Ft, egyéb bevételekbõl 85 E Ft folyt be.

A pályázatok közül a Wesselényi pályázaton 550 E Ft, szövetségi támogatásként 220 E Ft-ot kapott a szövetség.

A kiadások összege 1.406 E Ft volt. A szövetség mûködési költségei közül a személygépkocsi használat 208 E Ft, útiköltség 22 E Ft volt.

A személygépkocsi használat összege lényegesen csökkent az elõzõ évhez képest is.

Eszközvásárlásra és javításra (számítógépek, lámpa stb.) 497 E Ft-ot fordítottak. A Mecsek természetjáró kalauzba készült képek fotószolgáltatására 74 E Ft, rendezvényekre 55 E Ft került kifizetésre. Szállásköltség 304 E Ft volt.

Az érvényesítésbõl beszedett összegbõl 116 E Ft került átutalásra az országos szövetségnek.

A bank- és postaköltségre 39 E Ft került átutalásra. Egyéb költség 395 E Ft volt

A szövetség záró pénzkészlete 105 E Ft, 77 E Ft-tal kevesebb a nyitó összegnél.

A szövetség 2001-ben vállalkozást nem folytatott, ilyen jellegû bevétele nem volt.

A vezetõ tisztségviselõk a szövetségtõl anyagi juttatást nem kaptak, munkájukat társadalmi jelleggel látták el.

A gazdasági eseményeket rögzítõ dokumentumokat tételesen átvizsgáltuk, és megállapítottuk, hogy azok a számviteli elõírásoknak megfelelnek. A szövetség a rendelkezésre álló eszközöket megfelelõen használta fel.

Dr. Gundrum Károly
az Ellenõrzõ Bizottság elnöke

 

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség létszámadatai

2001

 

 

Sorszám

Egyesület, szakosztály

Ifjúsági

Felnõtt

Nyugdíjas

Összesen

1.

PTTE Nyugdíjas Szakosztály

 

 

75

75

2.

PTTE Vándorsport Szakosztály

3

27

27

57

3.

Pollack M. Szakközépiskola

50

 

 

50

4.

MATÁV Rt. Túraszakosztály

9

23

10

42

5.

Pécsi Túrakerékpáros Klub

15

25

 

40

6.

Mecseki Erdészeti Rt. Erdei Iskola

27

7

 

34

7.

PTE Testnevelési Tanszék

33

 

 

33

8.

Pécsi Vörös Meteor

5

8

14

27

9.

Büdöskút Barátai

7

12

8

27

10.

Dél-Zselic Természetbarát Klub

6

17

4

27

11.

Arany Horda Természetjáró Egy.

4

14

6

24

12.

Dráva TSE

7

14

1

22

13.

PTTE Hétpróbás Szakosztály

17

5

 

22

14.

Szuadó Természetbarát Egyesület

14

7

 

21

15.

PTTE Eszperanto Szakosztály

4

 

15

19

16.

Csokonai V. M. Ált. Isk.

16

1

 

17

17.

Mecseki Kóborlók

3

7

4

14

18.

POEÜ

7

7

1

15

19.

Najád Vízi Sport Egyesület

12

1

 

13

20.

PITE

5

2

 

7

21.

Mecseki Remeték

6

 

 

6

22.

Felhõtlenek

 

1

9

10

23.

Jó Barátok

 

 

4

4

24.

Pécsi Avon

 

4

 

4

25.

Babits Gimnázium

4

 

 

4

26.

Old Jumpers

 

2

 

2

27.

ANK 2. sz. Általános Iskola

2

 

 

2

28.

Bánki Donát U. Ált. Iskola

3

 

 

3

 

(Pécs Városi Természetbarát Szöv.)

259

184

178

441

29.

Komlói Hétdomb TE

14

18

43

75

30.

Kenderföldi Ált. Iskola, Komló

45

 

 

45

31.

Szent Imre Kat. Iskola Sk., Siklós

38

3

 

41

32.

Kiss Géza Ált. Isk., Sellye

23

1

 

24

33.

REZÉT SE, Baja

2

15

1

18

34.

Mindszentgodisai Általános Iskola

15

1

 

16

35.

Görcsönyi Általános Iskola

10

 

 

10

36.

Kazinczy Egészségügyi SzKI, Komló

10

 

 

10

 

ÖSSZESEN

416

222

222

860

IN MEMORIAM

Vámos Mihály
(1928–2002)

Fájdalmas veszteség érte a Baranya megyei és a pécsi természetbarátokat. 74 éves korában elhunyt Vámos Mihály (Misi), a PTTE Vándorsport szakosztályának alapítója és évtizedekig vezetõje.

Önként vállalt feladatairól 2001-ben mondott le, amikor betegsége már nem tette lehetõvé azok ellátását.

Vezetése alatt a szakosztály tagjait túravezetõként nemcsak szeretett Mecsek hegységébe vezette, hanem szinte az ország összes hegységébe elvitte.

Természetszeretetére jellemzõ, hogy 1987-ben a pécsi parkerdõben átvett egy teljesen romos, elhagyott épületet, melyet kis csapatával igen rövid idõ alatt, sok-sok fáradságos és önzetlen társadalmi munkával az ország egyik legszebb kulcsos turistaházává építette fel.

Mint a PTTE elnökségének tagja, igen aktívan vett részt az egyesületi munkában, tapasztalatait, ötleteit mindig hasznosítani tudtuk.

Odaadó munkájának elismeréséül 1997-ben a Magyar Természetbarát Szövetség a Czárán Gyula-emlékéremmel, a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség pedig 2001-ben „Életmû-díjjal” tüntette ki.

Kedves Misi barátunk elment élete utolsó túrájára, de példamutató természet- és emberszeretetét soha nem felejtjük el, emlékét megõrizzük.

Karádi Károly
PTTE elnöke

kkkkkkkkkkk

Téli Mecsek 30, 15

A Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület 2001. január 12-én rendezte meg a „Téli Mecsek 30, 15 teljesítménytúrákat”, melyen 32,8 km és 13,5 km táv ill. 1360 m és 570 m szintemelkedés várt az indulókra. A túrákon összesen 420 fõ indult a következõ megoszlásban:

30 km: 244 (41 nõ és 203 férfi), akik 62 településrõl érkeztek. 120-an elõször, 6-an pedig nyolcadik alkalommal vettek részt. A legidõsebb 66 éves, a legfiatalabb 6 éves volt. A távot 231-en teljesítették.

15 km: 176 (66 nõ és 109 férfi) akik 33 településrõl érkeztek. 138-an elõször, 8-an pedig harmadik alkalommal vettek részt. A legidõsebb 63 éves, a legfiatalabb 7 éves volt. A távot 173-an teljesítették.

A következõ településekrõl érkeztek a résztvevõk.

Abaliget, Baja, Balinka, Bana, Barcs, Békéscsaba Bicsérd, Budajenõ, Budakeszi, Budapest, Dombóvár, Dunabogdány, Dunaújváros, Egyházaskozár, Erdõkertes, Erzsébet, Gödöllõ, Görcsöny, Gyöngyösfalu, Isaszeg, Iváncsa, Kaposvár, Kisszállás, Komló, Kozármisleny, Mánfa, Mecseknádasd, Miháld, Mohács, Mór, Nagyhajmás, Nagykanizsa, Nagypeterd, Orosháza, Palkonya, Páty, Pécs, Pécsudvard, Pécsvárad, Siófok, Sülysáp, Szalánta, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentlõrinc, Szigetszentmiklós, Szombathely, Tapolca, Taszár, Tatabánya, Vác,Veszprém, Zalaegerszeg,

Ezúton is köszönet illeti a rendezvény támogatóit:

PODRAVKA, BIOKOM, Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány, Mobilítás Ifjúsági Szolgálat, Informatika 2000 Kft, Dráva Tej Kft, Sooter’s, Magyar Országgyûlés, Family Drink Kft, Pécsi Pék Kft, Drávanet, Az Ifjúsági Turizmusért Alapítvány, Pécs Város Önkormányzata, Éger-völgyi Teca mama kisvendéglõ.

                                                                               Bota János, rendezõ

[[[[

Vízitúra-vezetõ képzés

A Pécsi Tudományegyetem Testnevelés- és Sporttudományi Intézete – a Gazdasági Minisztérium, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Magyar Természetbarát Szövetség támogatásával – vízitúra-vezetõ tanfolyamot indít.

A tanfolyam mindenben illeszkedik a 2002. évben bevezetésre kerülõ új vízitúra-vezetõ képzés szabályaihoz és tematikájához, mely – a sporttörvényben foglaltakhoz igazodva – a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Magyar Természetbarát Szövetség kidolgozásában került akkreditálásra.

A tanfolyam elméleti és gyakorlati részekbõl áll. Az elméleti oktatás helyszíne a PTE tantermeiben (valószínûleg hétvégi napokon), a gyakorlati részek az intézet uszodájában és ötnapos vízi túrán kerülnek lebonyolításra. A képzés elméleti és gyakorlati vizsgával zárul, melyek sikeres teljesítése esetén a résztvevõk vízitúra-vezetõi igazolványt kapnak.

A tanfolyam tervezett idõpontja: 2002. március – 2002. július (130 óra).

A képzés költségei: PTE hallgatók részére ingyenes, másoknak önköltséges.

Részletesebb információk kaphatók: Bélaváry Zsolt (30) 368–5201

 

HÍREK

 

n     "Ezüst PITE": a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület (PITE) csapata a 2001. évi Országos Természetjáró Tájékozódási csapatbajnokságon II. helyezést ért el. A csapat tagjai: Bota János, Csuzi András, Kovács István, Márton Zoltán, Sikó Emese, Szabó Tamás. A PITE 2001-ben 40 versenyen indult, ezeken 7 arany, 5 ezüst és 7 bronz érmet szereztek. Az egyesület eredményeihez gratulálunk!

n     Tavaszi Kupa: a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör Természetjáró Szakosztálya a XIII. Tavaszi Kupa túraversenyt a Szigetvári Takarékszövetkezet támogatásával Szigetvári Takarékszövetkezet Kupa néven 2002. március 23-án, szombaton rendezi meg Orfû térségében. A versenyen "A", "A 36", "A 50", "A 60", "B", "C1" és "C2" kategóriákban lehet indulni, 2-4 fõs csapatokkal. Rajt: Danubius Béta Hotel Club, Orfû, 7.30–10.00 óráig. Nevezési díj: elõzetes nevezéssel 250 Ft/fõ, helyszíni nevezéssel 350 Ft/fõ. Érvényes MTSZ tagsági igazolvánnyal elõzetes nevezés esetén a nevezési díj 200 Ft/fõ. Elõzetes nevezés 2002. március 10-ig a következõ címen: Baronek Jenõ, 7634 Pécs, Bajmi dülõ 4, vagy e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. A versennyel kapcsolatban információ kérhetõ Baronek Jenõtõl a 30/959-0026 vagy a 72/259-345-ös telefonszámon.

Nyílt túrák

·     február 10, vasárnap: "Téli Jakab-hegy". Útvonal: Mandulás – Remete-rét – Jakab-hegy – Éger-völgy (16 km). Találkozás 8.50-kor a pécsi fõpályaudvar elõtt a 34-es busz megállójában. Túravezetõ:Baranyai Rudolf.

·     február 16, szombat: túra a Szársomlyóra. Táv: 14 km. Találkozás a pécsi fõpályaudvar csarnokában 6.45 órakor. Túravezetõ: Börcsök György.

·     február 17, vasárnap: "Mecseki Zöld Túra II.". Útvonal: Hõsök tere – Kõlyuk – Lapis – Deindol (16 km). Találkozás a pécsi fõpályaudvar elõtt a 31-es busz megállójában 9 órakor. Túravezetõ: dr. Lakatosné Novotny Sarolta.

·     február 23, szombat: "A kihalt falu újraéled" – túra Gyûrûfûre. Útvonal: Cserdi-Helesfa vasúti megálló – Dinnyeberki – Gyûrûfû – Korpád – Bükkösd (19 km). Találkozás a pécsi fõpályaudvar csarnokában 7 órakor. Túravezetõ: Keményfi Balázs.

·     március 3, vasárnap: "A Szuadó-völgy".       Útvonal: Abaliget vasútállomás – Gubacsos kulcsosház – Szuadó-völgy – Éger-völgy (15 km). Találkozás a pécsi fõpályaudvar csarnokában 7 órakor. Túravezetõ: Szabóné Kõnig Éva.

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrája, komlói kiindulással

·     február 10: Hosszúhetény – Zengõ – Mária-kápolna (Püspökszentlászló) – Zobákpuszta (10 km). Indulás a 8 órai hosszúhetényi buszjárattal. Túravezetõ: Rácz János.

·     február 17: Béta-akna – Koszonya-tetõ – Bugyogó-forrás – Budafa – Komló, Kökönyös (10 km). Indulás 9 órakor a bétai (3-as) busszal. Túravezetõ: Iván Attila.

·     február 23-24: "Farsangi túra" a Vörösfenyõ kulcsosházhoz. Indulás a 7.35 órai mágocsi buszjárattal. Túravezetõ: Németh Katalin.

·     március 3: Buszpályaudvar – Cseresznyeág – Guth-tanya – Barna-kõ – Jánosipuszta – Szilvás (9 km). Indulás 8 órakor a buszpályaudvarról. Túravezetõ: Guth Ferenc.

Rendezvények

·     február 9: a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség közgyûlése. Idõpont: 8 óra. Helyszín: BARANYAHÁZ, Pécs, József Attila u. 10. A közgyûlésre az egyesületek, szakosztályok hivatalos képviselõi mellett minden természetbarát társunkat szeretettel várjuk!

·     február 16: "PITE 30" teljesítménytúra. R.: Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület. Rajt: Abaliget, Hotel Barlang, 7.00–9.30. Cél ugyanott. Nevezési díj: 300 Ft/fõ. Információ: Bota János, tel.: 30/9938–595.

·     március 2: XIII. Sopianae Városismereti Verseny, Pécs. Információ: Mátrai Gábor, tel.: 72/252-390.

 

 


Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiadványa. Szerkeszti a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége. A közlésre szánt anyagokat minden hónap 20-ig kérjük a szövetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Apáca u. 2/1. ( 72/525–376; fax: 72/525–377. Ügyeleti idõ: kedd 16-19 óra). Internet: www. extra.hu/bmtsz.hu E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.