facebook_page_plugin

2009. december 174. szám

 

MECSEK HÍRADÓ

 

174. szám                                                    2009. december

Új könyvek a Mecsekről

2009. november 13-án, pénteken délután a Tettyei Mésztufa-barlang volt a hely­színe Müller Nándor két új, a Mecsekről szóló könyve bemutatójának. Az egyik egy fotó­album, címe: Négy évszak a Mecsekben, a másik egy túra­könyv, címe: Baran­golá­sok a Mecsekben.

Az exkluzív fotóalbum képanyagának jórészét az erdőben kúszva-mászva, tú­rázva, hosszú évek munkájával állította össze a könyv szerzője. Az album a Nyu­gat-Mecsektől indulva be­mu­tatja a Kö­zép- és Kelet-Mecsek leg­szebb tájait, ter­mészeti értékeit, védett nö­vény- és állat­világát. Amit a Me­csek­ben látni lehet és érdemes, az ebben a könyvben meg­ta­lál­ható. 168 oldalon, 222 kiváló minőségű fotóval, szakszerű, köz­érthető képaláírá­sokkal és összekötő szöveggel ismerheti meg a kedves olvasó a Mecsek hegy­ség cso­­la­tos, néha rej­tett, titokzatos világát.

A Barangolások a Mecsekben című könyv séták, ki­rándulások, bakancsos túrák leírását tar­tal­mazza. A kötet segítségével a hegységet átszövő turis­tautakat is­merhetik meg a kedves olvasók. Az érintett helyek ne­ve­ze­tes­sé­geit, műemlé­keit, mondákat, hasznos infor­­mációkat ismerhetnek meg a könyv hasábjain. A 236 színes fotó kiválóan illusztrálja, mikor, merre já­runk, és milyen látnivalók várnak ránk. A Mecsek turista­útjainak össz­hosszú­sága 760 km, ebből a könyv­ben közel hét­szá­zat baran­gol­hatunk be. A túra­út­vonalakat a szerző az elmúlt években újra bejárta, így szü­letett meg a könyv.

Mindkét kötetnek feltétlenül helye van a Mecseket szerető, a Mecsek útjait járó ter­mé­szet­­barátok könyvespolcán, de ajánljuk a kezdő turistáknak is, és min­den érdeklődőnek, hiszen ilyen színvonalas fotóalbum, és ilyen, prak­ti­kus tanácso­kat és részletes túra­le­írá­so­kat tartalmazó, sok-sok fény­kép­pel illusztrált túra­könyv még nem jelent meg a Mecsekről.

A fotóalbum és a túrakönyv megvásárolható az alábbi he­lyeken: a Duna-Dráva Nemzeti Park Igaz­ga­tóság bemu­ta­tóhelyein (a pécsi Pintér-kert, a Tettyei Mésztufa-barlang és az Aba­ligeti-cseppkő­bar­lang bejára­tánál), a Baranya Megyei Ter­mé­szet­­barát Szövet­ség­nél (Pécs, Timár u. 21) kedden­ként 16-18 óra között, vala­mint a Pécs Mé­dia­köz­pont Hirdetésfelvevő Iro­dában (Pécs, Rákóczi u. 11.). A könyvek meg­ren­del­he­tők tele­fo­non is, a 20/9575-775, 72/672-202 tele­fon­szá­mo­kon, va­la­mint e-mailben:           Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; illetve          
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

A fotóalbum ára 4000 Ft, a túrakönyvé pedig 2500 Ft. Könyvbemutató lesz még 2009. december 3-án, csü­­tör­tö­kön a Ciszterci rend Nagy Lajos Gim­ná­ziu­mában a Túra­vezetők Klubja összejövetelén (Pécs, Széchenyi tér 9.), ahol a könyvek meg is vásárolhatók.

21. Skóciai Szent Margit Emléktúra

Mintegy 250 ember indult november 14-én Mecsek­ná­dasd­ról a Réka-vár meghódítására. Az őszi erdő arany­színben ragyogott, s a kellemes napsü­tésben a várhoz vezető kaptatót sem éreztük olyan fárasz­tónak, mint más­kor.

A Réka-vár felejteni látszik hajdani szebb napjait. Falai már csak itt-ott emelkednek ki a felszínből, a haj­dani várudvart erdő borítja. A délnyugati bástya maradványa magasodik csak elénk. A várnak ezen az egyetlen mar­káns pontján állította fel a Pécsváradi Erdészet segítségével a Pécsi Túra­kerékpáros Klub a Skóciai Szent Margit Emlékkövet 2007-ben.

Miután az emlékkőnél elhelyeztük tiszteletünk virágait, műsor következett. Skóciai Szent Margit magyar királylány, majd Skócia királynéja (1046(?)–1093) életéről a Novotny testvérek által összegyűjtött anyag alapján a túra­vezető be­szélt. Az ismertetést a budapesti Patrona Hungariae gimnázium rög­tönzött ka­marakórusának, majd a pécsi 10. sz. cserkészcsapat egyik örsé­nek Margitról szóló énekei keretezték (a budapestiek Oláh Gábor tanár úrral, a pécsiek Ivasivka tanár úrral érkeztek, Farkas Ferenc ide vonatkozó szer­zeményét So­mogyi Ber­na­dett adta elő, s kísérte a többi énekszámot is gitárján). A kis ün­nepség befejezéseként a résztvevők együtt énekelték el népünk ősi Mária-éne­két, a „Boldogasszony Anyánk” kezdetűt.

A Szt. Margit úton folytattuk a túrát a gerincúton. A Vadászlaktól rövid pihenő után eresz­kedtünk le a Réka-völgybe, majd nekiveselkedtünk az újabb kapasz­kodónak a Szép Ilonka kilátóhoz. Az idő továbbra is kellemes maradt. A kilátó­ból szép volt a környező erdős hegyeket borító, alkonyi fényben játszó, színes erdők látványa.

Innen már szinte séta volt a túra hátra lévő része: a Dóri-úton az Antal-képig, onnan le a nemrég rendbetett Büdös-kúthoz, tovább a lőtér felé, majd az erdé­szeti műúton Pécsváradra. A különböző menetsebességek miatt hosszan elhú­zódó csapat fél 4 körül ért a célba, a pécsváradi várhoz.

Az idő kegyes volt hozzánk. Az út nem volt fárasztóan sáros. A mintegy 14 km-es távot a mecseknádasdi templom 80 éves kántora is végiggyalogolta ve­lünk. A résztvevők népes táborát a pécsi és pécsváradi természet­ba­rá­to­kon kí­vül Komlóról, Kozármis­lenyből, Bonyhádról, Szekszárdról, Bajáról és Buda­pestről érkezettek gyarapították. A túra résztvevői emlékjelvényt kap­tak (sajnos nem mindenkinek jutott).

Dr. Novotny Iván

ÏÐÏÐÏÐ

Pécs Városismereti Verseny

A Pécs Városi Természetbarát Szövetség ez évben no­vember 7-én rendezte meg a hagyományos vá­ros­is­me­reti versenyt, melyet a belvárosba terveztünk, de az útvonal kijelölését nehezítették a közterületi fel­újí­tá­sok: így többek kö­zött a Kossuth tér, a Széche­nyi tér, a Király utca egy része és a 48-as tér is építési terület volt. Ettől függetlenül sikerült a ver­senyt az eredeti ter­vektől eltérő, mó­dosított út­vo­na­lon sikeresen lebonyolítani. A rajt és a cél a Janus Pan­no­­nius Gimnáziumban volt, ezúton is köszönjük Ritter Attila igazgató úrnak a helyszín biztosítását. A résztvevő csapatok száma a szoká­sosnál kevesebb volt (18 csa­pat), de akik ott voltak, egyöntetűen pozitívan ér­tékelték a versenyt.

Eredmények

Általános Iskolás kategória: 1. Kaposvári túrázók, KTTE Gyakorló Iskola, Kaposvár (Bondor Anett – Fodor Dorina – Pál Petra – Nagy Anna); 2. Fantasy, KTTE Gyakorló Iskola, Kaposvár (Bodó Judit – Csepregi Lilla – Plantek Kata­lin);

Középiskolás kategória: 1. Vészbejárat, KTTE Gyakorló Iskola, Kaposvár (Nyúl Eszter – Szabó Zsanett – Szőcs Álmos); 2. Almák, Táncsics Mihály Gimnázium, Kaposvár (Balogh Noémi – Fokvári Dalma); 3. Nekem 8, Ár­pád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola, Pécs (Bognár Adrienn – Bosnyák Odett – Kondor Lilla – Tavaszi Eszter);

Felnőtt – családi kategória: 1. Táncsics, Táncsics Mihály Gimnázium, Ka­posvár (Béleczky Petra – Terlaky Edit); 2. Öttorony őrzői, Pécs (Gaál Do­rottya – Gaál Katinka – Schranz Tamás); 3. Kaposvári trió, KTTE Gyakorló Iskola, Kaposvár (Molnár Magdolna – Kósa Eszter – Szőcs Zsombor).

2010-ben az eddigitől eltérő időpontban, szeptember 18-án rendezzük meg a Pécs Városismereti Versenyt, kapcsolódva a Természetjárók Napjához, me­lyet a Magyar Természetbarát Szövetség – az EKF program jegyében – Pé­csett fog megrendezni.

Strasser Péter
rendező

Őszi Kupa és Tájékozódási Hétvége

A versenyt szeptember 19–20-án rendeztük Árpádtetőn. A rendezésben részt­vevő szervezetek: elSant, PITE-BIOKOM, POEÜ, Baranya Megyei Ter­mé­szet­barát Szövetség, AVON Női Futóklub.

A szeptemberi hétvégén az időjárás kegyes volt hozzánk: mindkét nap az őszi napsütésnek örvendhettünk. A verseny a csapatbajnoki “futamokkal” kez­dődött, majd délután tájékozódási futóverseny is volt és új sportágként debütált a tájékozódási íjászat. A vasárnapot az egyéni bajnoki ver­se­nyek­kel folytattuk és vele párhuzamosan a kirándulni vágyók vehettek részt egy rövid kis 18 km-es „teljesítménytúrán”.

A verseny az előző évihez hasonló létszámú résztvevőt vonzott. 47 csapat, 17 sport­egye­sület/sport­kör 155 fővel vett részt. A csapatok és egyéni részt­vevők 12 helységből érkeztek. Az "A" kategóriában 7 csapat; az "A 36" kate­gó­riában 4 csapat; az "A50" kategóriában 5 csapat; az A/60-70 kategóriában 8 csapat, a "B" kategóriában 11 csapat; a "C" kategóriában 7 csapat, "em.sz. C" kategóriá­ban 5 csapat; a tájékozódási futó­versenyen 2 fő, a tájékozódási íjászaton 6 fő, az egyéni versenyen 8 fő női és 26 fő férfi versenyző, a telje­sítménytúrán 12 fő indult. Voltak versenyző sporttársak, akik több ver­seny­számban is összemérték erejüket. A RITÁCS kiírás hiányában nem került külön értékelésre. A verseny lebonyolításában 19 fő vett részt.

Új sportágat is kipróbálhattak a vállalkozó kedvű sporttársak, a tájé­ko­zó­dási íjászatot. A bevezető játék kezdeti hibáitól eltekintve a visszajelzések alapján kedvezős fogadtatásban részesült.

A helyszíni visszajelzések alapján a többség megelégedésére sikerült lebonyo­lítani versenyt, ami a rendezésben résztvevők lelkiismeretes munkájának köszönhető. Akik ezt megtették; Áment Tamás, Bárdos Tibor, Bárkányi Tamás, Benczes Dani, Benczes Gáborné, Braun Andrea, Geisz Feri, Juhász Zoltán, Koszér Anett, Mazács Ádám, Mazács Zoltán, Márton Zoltán, Pálfi Zsuzsi és a leányai, Rácz Robi, Stix Zsuzsi, Tátrai Bea, Tihanyi László, Tóth Saci.

Az elért eredményekhez gratulálunk és mindenkinek köszönjük, hogy eljött. További jó túrázásokat kívánva a jövő évi viszontlátásra!

Eredmények

„A” kategória: 1. Eltájolok I. (Tóth Alexandra – Döme Géza – Kerekes Vik­tor); 2. Katica Tanya Zöldpont (Fodor Péter – Herner Ágnes); 3. Sztereo (Dörnyei Ágnes – Topán László),

„A 36” kategória: 1. Demeter (Jakab Albert – Jakab Évi – Bányai László); 2. DÉMÁSZ REZÉT III. (Franczva László – Cikk József – Gelányi Zoltán); 3. Mátrai Farkasok (Vályi N. Károly – Rabecz Péter),

„A 50” kategória: 1. Zöldpont (Tóth Iván, Radó János);Dráva Talpasok (Jan­csi Attila – Romvári Tibor – Balog Árpád – Ujságh Zsolt), 3. HORVÁTHKA (Horváth András – Szentpáli Piroska – Bali F. – Knell Cecilia),

„A 60-70” kategória: 1. Zöldpont Életmód Klub (Dr. Pavlovics György – Jónás Péter); 2. Őszapó (Horváth T. Csaba – Farkas János); 3.MVM SE (Fornay Péter – Járai Béla),

„B” kategória: 1. Gémes 87 (Farkas Sándor – Szabó Zsuzsa); 2. Katica Tanya Zöldpont IV. (Nagy Endre – Balogh Ádám); 3. Katica Tanya Zöldpont X. (Balázs L. – Balázs B. – Balázs B. – Balázs P.),

„Emelt C” kategória: 1. Kiscsávolyi SZSE Fürge Rókalábak (Szittyai Melinda – Huzsvay Edit – Szép Lászlóné – Szép Boglárka); 2. Falábúak (Halász Ist­ván – Kutak László); 3. KTTE Gyakorló, Vészbejárat (Nyúl Eszter – Szabó Zsa­nett – Szőcs Álmos – Gulyás Gréta),

„C” kategória:   1. KTTE Villanypásztor (Borsós Ábel – Bogdán Patrik – Kósa Eszter); 2. KTTE Kuszkuszos medvetarkó (Bogdán Erik – Szőcs Soma – Szőcs Zsombor –Molnár Magdolna); 3. Öreg (Deutsc Ottó – Deutsc Ottóné).

Benczes Gábor
rendező

BARANYA TELJESÍTMÉNYTÚRÁZÓJA 2010

A Pécs Városi Természetbarát Szövetség 2010-re meghirdeti a „Baranya Teljesítménytúrázója” túramozgalmat.

A túramozgalom teljesítésének feltételei:2010-ben teljesíteni kell a szövet­ség és tagszervezetei által rendezett alábbi teljesítménytúrák közül leg­alább kilenc túrát, bármely résztávon:

Téli Mecsek (30, 15); PITE (30, 20, 10); Nőnapi túra (20, 10); Mecseki Négy Évszak (35, 15); Tenkes (30, 20, 15); PITE Születésnapi Túra (13); Mecsek (50, 30, 15); Gyermeknapi túra (20, 10); Mecsek-Zselic határán (85, 50, 25, 10); Hegymenet 55, II. Béla 35, Várad 15; Mecsek 600-as csúcsai, Mecsek 35, Tubes 20; Mecsek 1800, Mecsek 23; Papi pipa (30, 15); DÖKE (40, 30, 15); Mecseki Kikelet Maraton (84, 42, 21); Mecseki Mikulás (12); Dombay-tó Maraton (35, 30, 25, 15).

Az arany fokozat eléréséhez 15, az ezüst fokozathoz 12, a bronz fokozathoz lega­lább 9 túra teljesítését kell igazolni. A díjkiosztó 2011. január 8-án, a Téli Me­csek teljesítménytúrán lesz. A túramozgalomba bármelyik túrán lehet ne­vezni, 2010. szeptember 4-ig. Nevezési díj: 2010. május 29-ig (Gyermeknapi túra) 100 Ft/fő, május 30-tól szeptember 4-ig (Mecsek 1800, Mecsek 23 túrák) 1500 Ft/fő. A túrák teljesítésének igazolását utólagosan is elfogadjuk az igazoló lapok bemutatásával. További információ kérhető: Juhász Zoltán ( 20/310-5754.

Bota János
elnök

Szalacska

Kora reggel Baranyajenő központjából a piros háromszög jelzésen indulok északi irányba. Szép színesek a fák és az út is jól járható, egyáltalán nem sáros. A piros háromszög jelzés később nyugatra fordul a Hármashatár felé. Én jel­zetlen úton érek ki a piros sáv jelzésre. Ez a turistaút már Somogy megyéhez tartozik.

A Várhegy 245 m-es magassági pontja körül szétnézek az erdőben. Egy he­lyen kis sáncszerű építmény vehető ki, de erősen lekopva. Ezen a helyen valószínű­leg földvár lehetett. Egy tarvágásos területen szép kilátás nyílik a Jenői-erdők vonulataira. A Szilvási-erdőnél ér ki a piros sáv a Kercseliget felől jövő erdé­szeti feltáró útra. Az utat nemrég javították és zúzottkővel szórták le. A régi korlátokat és kőoszlopokat is szépen helyreállították. Nemsokára a zöld sáv jelzés is becsatlakozik és a fonódó jelzéseket követve érek az erdészeti út for­dulójához. Az út itt sorompóval van lezárva, és jel­zetlen úton a Szalacskai-erdő völgyébe térek. Gyönyörű ez a meredek szur­dokvölgy a csordogáló pa­takkal. A térképen jelzett erdészházat nem talá­lom, ezért a Kaba-hegynél a piros kereszt jelzésen folytatom az utat. A Szent-kúti réten megtalálom a régi Szent-kutat, melyet téglából és kútgyű­rűből építettek és most is van benne víz.

Most jön a túra egyik legizgalmasabb része: megkeresni a kelta halomsíro­kat. A szán­tá­son baktatva három darab halomsírt figyelek meg. Egy nagy és két kisebb látható itt. A nagy átmérője kb. 30 m lehet, magassága 8 m. Ezek a ha­lomsírok jócskán meghaladják a Jakab-hegyen lévő több tucat halomsír mére­tét. A halomsírok tetején megásott gödrök vannak, nyilván a legutóbbi ásatás­kor hagyták így. Lefotózom a föld­hal­mokat minden irány­ból, majd az elhagyott pincék között térek vissza a völgybe, ahol megkere­sem a jelzett utat. A piros és zöld jelzésen a Sárkánytói-erdőben újabb érde­kes­séget figyelek meg. Az elő­zőnél sokkal nagyobb, elnyújtott kiterjedésű halomsír áll a szántáson. Hossza legalább 50 m, szélessége 20 m lehet, és magassága is meghaladja a 10 m-t. Néhány halomsír tetején magasles áll.

A zöld sáv jelzésen hosszú, de enyhe emelkedőn egy akácos erdőben érek fel a tetőre, ahol ismét az öreg tölgyes fogad. A Szőlő-hegyen már sok pince romos és elhagyatott, az út­ menti kereszt is megcsonkítva dacol az időjárás­sal. Az egyik telektulajdonost kér­dezem meg, hogy merre találom a térké­pen jelzett forrást. Útbaigazít, így a présházak között érek a kelta eredetű földsánchoz. Kiterjedése és magassága alapján igen jelentős, de kisebb, mint a Jakab-hegyi építmény. A Szalacska-hegyen egy ősi földvárral talál­koz­ha­tunk. Ha jobban megfigyeljük, az egész szőlőhegy tulajdonképpen erre települt. Bár­merre is megyünk a szőlőskertek, présházak között, ha elérjük a domb peremét, azt vesszük észre, hogy az igen meredek, sőt, néhol több­lépcsős sáncokat is meg­fi­gyel­he­tünk. Különösen télen lehet látványos ez, amikor nem lombosak a fák. Fent a hegyen nagyon jó minőségű a talaj, töb­bek között ennek köszönhető, hogy a Szalacska-hegy országosan nyilvántar­tott bortermő hely.

A földvár kiterjedése 900 x 600 m. A hegy felszíne vízszintes, itt terült el egy­kor az erődített város. A földvár belsejéből az elmúlt 150 évben szám­ta­lan al­kalommal kerültek elő leletek. Régészeti ásatások is több alkalommal folytak a környéken. Korlátokkal megerősített falépcsőkön lehet lejutni a völgykatlanba, ahol a Várkút-forrás fakad: téglából épített merítős kút bő vízhozammal. Tiszta vizéből merítek két üveggel, ami hazáig kitart. Sajnos az építmény elég rossz állapotban van, ráférne a felújítás. A forrás a sánc­rendszeren belül van, így az ott lakóknak folyamatosan biztosítva volt a szükséges vízmennyiség. Ezért a völgy száját magas sánc zárta el.

A pincékhez visszatérve megkeresem a Szent Antal-kápolnát, ahol látoga­tók kíséretében a püspök úr van jelen. A kápolna melletti pincéknél a he­lyiek meg­kínálnak engem is egy kis tájjellegű vörösborral. A kápolna a sza­lacskai Szőlő-hegy legmagasabb pontján épült 1773 környékén. A kör­nyék látnivalóiról kitű­nően tájékoztat a http://www.szalacska.hu/ honlap. Innen visszafelé egészen Gödréig a zöld sáv jelzésen megyek. Egy magas­lesről szép panoráma nyílik a közeli dombokra. A távolban egy mérőtorony lát­szik, éppen olyan, mint a Zen­gőn lévő betonhenger. A mai túrán egész nap jól jelzett turistaútvonalakon ba­rangoltam, hiszen a Somogy megyei termé­szetbarátok ebben az évben ezen a környéken az összes turistaútvonalat újrafestették. Ajánlom másoknak is a kör­nyék bejárását, mert a felsorolt látnivalók a térkép segítségével könnyen beazo­nosíthatók.

Biki Endre Gábor

œ›œ›œ›œ›œ›

Feked – Cikó

Hajnalban indulok a 28 km-es túrára. Még sötét van. Csak az egyre távo­lodó Pécsvárad fényei látszanak. Egy kis zsákfalu: Feked. A sötétség percei lassan eltűnnek és felkel a Nap. Még nehéz jó fotót készíteni a párás völgy­ben meghú­zódó faluban. Gyönyörűek a régi parasztházak. Nem csoda, hi­szen Feked a magyarországi német építészet gyöngyszeme. A falu központ­jában a templom közelében igényes turistaház fogadja a természet szerel­meseit.

Elindulok a faluból kivezető úton, melyen a zöld sáv jelzés halad. Több színnel jelzett emlékösvény vezet errefelé, ami összeköti a helyi látnivaló­kat. Egy fon­tos tájékozódási ponthoz érek, neve: Stiller-kereszt. A feszületet a Stiller csa­lád állította 1904-ben, elhunyt fiuk emlékére. A fiú egyszer kő­faragás közben egy nehéz kővel megemelte magát, belső vérzést kapott. Édesapja hordágyat készített és lovaskocsival elindultak Bonyhádra orvo­sért. A fiú azonban útköz­ben ezen a helyen életét vesztette.

Fiatalos erdő következik, majd kitágul a völgy és a zöld sáv jelzés egy elha­gyott, fából készített vadászkunyhó mellett visz el. Tarvágásos területen vezet tovább az út és az emelkedő után már az erdei feltáró út kanyarjában vagyok. A zöld sáv jelzés itt találkozik össze a kék sáv jelzéssel. A hely neve Harsányi-kereszt. A ke­reszt története: az 1930-40-es években Harsányipuszta vadászta­tási joggal ren­del­kezett. Egy vaddisznóhajtás al­kalmával Harsányi János va­dászbalesetet oko­zott. A baleset szerencsés kimenetelű volt, ezért hálából Isten dicsőségére állít­tatta a keresztet és felhagyott a vadászattal. Az új esőbeálló még a nyers fa illatát áraszt­ja. A nemrég épített tűzrakó is teljesen érintetlen még.

Egy darabon a műúton haladok, majd hamarosan a Héthárs-pihenőhöz érek. Érdekes, hogy jelenleg csak hat darab hársfa áll. A fák alatt útjelző oszlop, pa­dok és tűzrakó. Szemben a kék kör jelzés mutatja, hogy a közel­ben foglalt for­rás is található. Néhány perc, és a Tőkés-kútnál állok. Sajnos a vize most csak a falazat alatt szivárog, és nagyon rendezetlen a környe­zete. Fél órát szánok arra, hogy némiképp kipucoljam ágak és botok segít­ségével, na meg puszta kézzel, mert a forrástisztító felszerelésemet nem hoztam magammal.

Kis kaptató, és újra a kék sáv jelzésen folytatom az utat. A régi Nyolchárs-pi­henő helye még látszik, itt most egy útbaigazító tábla és egy magasles áll. A hársfák közül három még áll, kettőnek pedig a csonkja látszik. Találomra egy jelezetlen kocsiutat választok. Szerencsém van, éppen a Dér-völgyi fe­nyőfák­hoz vezet. Az itt lévő forrás a szokásos (3 liter/perc) vízmennyiséget adja. Ki­söpröm a forrás előteréből a leveleket és elindulok a zöld kör jelzé­sen. Szép kilátás fogad: a távolban a Zengő, alattam pedig Erdősmecske házai látszanak.

A zöld sáv jelzésen a mezőn jutok ki ismét a kék sáv becsatlakozásához, ahol a Hessz-kereszt is található. A hagyomány szerint itt lőttek le és te­mettek el egy erdészt. Egy kis fakereszt is állt itt korábban, de ez most nincs meg, a helye viszont még látható. A kis fakereszt jelölte régen a kis halomból kővel körülra­kott sírt. A zöld sáv jelzésen a Héthárs-tető mellett megyek el. Az egykori kunyhó, amit a térkép is jelez, már nincs meg. A tu­ristaúttól beljebb az erdőben egy nemrég készített útjelző tábla áll. Sajnos rossz helyre ásták be, mert nem itt vezet a turistaútvonal. A tábla Mész­ke­men­cét is nyíllal mutatja, de abban az irányban út sincs, így kissé meg­té­vesztő számomra. Egy széles mezőn csodá­latos kilátás nyílik a szem­közti hegyek vonulataira, a csendes kis völgyben Ófalu házai so­ra­koz­nak.

A régi pincesoron érek be Ófaluba. Lefotózom a templomot és a tájházat, majd kis kitérőt teszek a műúton az Éger-forráshoz. Itt erdei pihenőhelyet ala­kított ki az erdészet asztalokkal, padokkal. Sajnos a forrás most nem folyik. Visszatérek Ófaluba és a piros sáv jelzést követem Eszterpusztáig. Átlépem a megyehatárt, innen Tolna megye következik. Ez a néhány ház jelenti Cikó, kültelek lakott területét. Egy jelentős rom található itt. Az épület megmaradt tornya jelképezi az egykori Östör falu templomát. A tört­kő­ből épült gótikus rom a 14-15. század derekán épülhetett. Több beomlott pince nyílása mellett vezet tovább a turis­taút, ami valamikor a falu fő­ut­cá­ját jelenthette. A sárga jelzésen egy kietlen mezőn jutok fel a gerincre. Az út elején nincsenek jelzések, feljebb is csak el­vétve, mivel nem igazán lehet itt mire festeni. Szántóföldek mellett érek az 1896-ban állított fehérre meszelt kereszthez, aminek több darabja a földön fek­szik. Innen a megkopott sárga négyzet jelzésen haladok tovább. Egy rövid löszmélyút és Cikó következik.

Hosszú ez a falu, sokáig tart, míg a felső végétől leérek az alsóig. A Szent Ró­kus-kápolnát lefotózom és a cikói műúton közelítek meg egy helyet, melynek neve: Ótemplom. A Máriaszéplaki-templomrom található itt. A 13. szá­zadban emelt templom monumentális szentélye maradt csak meg. Kü­lö­nö­sen szép a tégladíszítés. A romok méreteiből is sejthető, hogy milyen ha­tal­mas lehetett az egykori templom. Mária templomát még romjaiban is kegy­helyként tisztelik és szépen gondozzák.

Biki Endre Gábor

—˜–——˜–—

Szent Márton túra

November 7-én 16 érdeklődő turista részvételével nyílt túrát vezettünk Szent Márton tiszteletére, Orfű-Égervölgy útvonalon.  Az időjárás kegyes volt hoz­zánk, eső nem áztatta túránkat, egy időre a Nap is kisütött. Orfű-Mecsekrákoson megtekintettük a Szent Márton kápolnát, ahol a szent éle­tét ismertettük, vala­mint a Márton napjához kapcsolódó hagyományokról beszélgettünk. Orfűn a kápolnát sajnos csak kivülről néztük meg, a gond­nok hölgy elfoglaltsága miatt.  Büdöskúton Baronek Jenő üdvözölt bennün­ket, már égett a tűz, jólesett a  me­legénél elfogyasztani az elemózsiát. Büdöskút panteonjánál felidéztük a régie­ket, volt olyan túrázó, aki az ott olvasott túratársakat szinte mind ismerte. Re­meteréten még tartottunk egy rövid megállót, aztán a Kis-Mély-völgyön át az orfűi műútra értünk, ahonnan egy jelzetlen úton közelítettük meg Teca Mama égervölgyi kisven­déglőjét. Még 1 órácskát elpihengettünk, elbeszélgettünk nála, majd min­denki hazaindult. Jólesett ez a laza, 12 km-es kis túra, jó hangu­latban telt.  A Szent Márton vándorlásokat terveink szerint jövőre újabb nyílt túrával folytatjuk.

Szabó-Dalecker Ibolya, Szabó Sándor


HÍREK

  • Nyílt túrák: a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség összeállította a jövő évi nyílt túrák tervezetét. 2010-ben 50 db nyílt túra lesz változatos tá­jakat érintve régi és új túravezetőkkel. Lesz túra a Villányi-hegység­ben, az Ormánságban, a  Zselicben, a Geresdi-dombságban, a Baranyai-dombságban és persze sok-sok túra a Mecsekben. A „Nyílt túrák 2010” programfüzetet az érdeklődők december 1-jétől a vehetik át a szö­vet­ségben, keddenként 16-18 óra között.
  • Túravezetők Klubja: decembertől a Túravezetők Klubja programjai min­den hónap első csütörtökjén a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimná­ziumá­ban kerül­nek megren­de­zésre. A programokat a „Rendezvények” rovatban közöljük.
  • Új esőbeálló: Feked határában, a Harsányi-kereszt mellett új esőbeálló ké­szült el, melyet a Szülőföldünk Baráti Kör megbízásából a Mecseki Er­dészeti Zrt. készített a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány támo­gatásával. Ez a menedékház a Dél-dunántúli Kék Túra útvonala mellett épült meg, ahol több gyalogösvény is találkozik. Itt a baráti kör és az ön­kormányzat már ko­rábban térképeket és padokat helyezett ki a kirán­dulók tájékoztatását és meg­pihenését szolgálva.
  • Tolna megyei évzáró túra: a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség és a Völgység Turista Egyesület tisztelettel meghív minden érdeklődő termé­szet­járót a hagyományos „Évzáró túrára”. Időpont: december 20, vasár­nap. A túra 10 órakor indul Magyar­eg­regy­ről, az ABC bolt elől. Útvonala: Magyaregregy – Babina – Kecske-hát – Vörös­fenyő kulcsosház – Szászvár (10 km). Program: Szászváron 13-15 óra között a Bányászati és Helytör­téneti Kiállítás megtekintése. 15 órától étkezés a faluházban (az étke­zésre előzetes megrendelés kell: Dománszky Zoltán ( 20/365-9550).

Rendezvények

¨  december 3, csütörtök: Túravezetők Klubja. Helyszín: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, időpont: 17 óra. Müller Nándor: Négy évszak a Me­csekben, és a Mecseki Barangolások könyveinek bemutatója.

¨  december 13, vasárnap: „Dombay-tó Maraton” (45 km), „Dombay-tó 35, 30, 25, 15” teljesítménytúrák. R.: Erdők Népe TE. Rajt: Dombay-tó, Ifjú­sági tábor, 6.00-8.00 (45, 35, 30 km), 7.00-9.00 (25 km), 8.00-9.00 (15 km). Cél ugyanott. Nevezési díjak: minden távon 600 Ft/fő. Információ: Radó Jó­zsef ((30/298-7991), Doszpod Edina (( 30/526-8196).

¨  december 17, csütörtök: „Örökségünk” – délutáni diskurzus a komlói múze­um­ban. R.: Hétdomb TE. Feketéné Móró Erzsébet: A „Hétdombo­sok” 2008. évi élményei.

¨  január 7, csütörtök: Túravezetők Klubja. Helyszín: A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziuma, időpont: 17 óra. Feketéné Móró Erzsébet: Vá­raink múltja és jelene I. (vetített képes előadás a magyarországi várak­ról).

¨  január 9, szombat: „Téli Mecsek 30, 15” teljesítménytúrák. R.: Pécsi Ifjú­sági Természetjáró Egyesület. Rajt: Pécs – Éger-völgy, Teca Mama Kis­ven­déglője, 6.30-8.00 (30 km), 8.00-9.00 (15 km). Cél ugyanott. Nevezési díj: 600 Ft/fő (30 km), 500 Ft/fő (15 km). Információ: Bota János ( 30/993-8595.

NYÍLT TÚRÁK

  december 12, szombat: Patacs – Árnyas-forrás – Éger-tető – Pál-irtás – Gégen-kút – Szentkút – Kis-Mély-völgy (12 km). Találkozás a pécsi urán­városi autóbusz állomáson, a 25-ös autóbusz megállójában 8.55-kor. Tú­rave­zető: Biki Endre Gábor.

  december 28, hétfő: Máriagyűd – Siklós (12 km). Találkozás a máriagyűdi templom előtt 9.00-kor. Túravezető: Tollas Tibor.

  január 9, szombat: „Baranyai Aurél” emléktúra. Útvonal: Szentkút – Vö­rös-hegy – Cinke-tanya emlékkő – Szuadó-nyereg – Jakab-hegy – Mohosi-kis-kút – Éger-völgy (12 km). Találkozás a pécsi uránvárosi autó­busz állomáson, a 24-es busz megállójában 9.10-kor. Túravezető: Tóth Klára ((20/527-8913).

A Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái,
komlói kiindulással

  • december 5, szombat: „Találkozás a Mikulással”. Útvonal: Kárász – Vörös­fenyő kulcsosház – Kárász. Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárat­tal. Túravezető: Bora Tiborné (( 30/574-6392)
  • december 13, vasárnap: Sikonda – Új-hegy – Mecsekpölöskei tó – Mecsekfalu – Körtvélyes (8 km). Indulás a 8 órai sikondai buszjárattal. Tú­ravezető: Németh Katalin (( 20/418-3851)

¨  január 2, szombat: Újév köszöntő a Vörösfenyő kulcsosházban. Útvonal: Kárász – Vörösfenyő kulcsosház – Kárász (10 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Bora Tiborné ((30/574-6392)

¨  január 10, vasárnap: „Jégcsap túra”. Útvonal: Zobákpuszta – Hidasi-völgy (Csurgó) – Pusztabánya – Zobákpuszta (10 km). Indulás a 7.35-ös mekényesi buszjárattal. Túravezető: Rácz János (( 70/561-5587)

A PTTE Vámos Mihály Túraszakosztály nyílt túrája

  • december 27, vasárnap: Pécs, Éger-völgy – Jakab-hegy – Kelta földvár – Éger-völgy (12 km). Találkozás az Éger-völgyben, Teca Mama kisven­dég­lőjénél 9 órakor. Túravezető: Marton József.

DDNPI rendezvények

DDNPkicsiA Duna–Dráva Nemzeti Park Igazgatóság rendez­vé­nyei­ről infor­máció kérhető, és a prog­ra­­mok­­ra előzetes jelent­kezés a 72/518-221, 72/518-222, 30/377-3388, 30/405-4571 tele­fon­­­­szá­­mokon, illetve a kö­vetkező e-mail címeken: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. To­vábbi információk a www.ddnp.hu hon­lapon talál­hatók.

  december 5, szombat: Fényképező túra az Abaligeti-barlangban (túra­ve­ze­­tés gya­kor­­lott természetfotóssal). Maximális csoportlétszám 20 fő, elő­ze­tes bejelentkezés szük­séges. Az indulási időpontról a túra előtt né­hány nappal kapnak értesítést a jelent­­kezők. Részvételi költség: 2000 Ft/fő.

  december 15, kedd: BarlangászKlub. Gábor Olivér régész: Régészeti ása­­­sok a kovács­szénájai Füstös-lik barlangban. Helyszín: DDNPI Tettye Oktatási Központ. Időpont: 17 óra. A prog­ram ingyenes.

  december 31, csütörtök: Óévbúcsúztató a Tettyei Mésztufa-barlangban. A bar­lang­ban a nap folyamán különleges, művészi igényű rendezvénnyel vár­ják a látoga­tó­kat. Elő­zetes bejelentkezés szükséges, ( 30/580-3424, 72/211-830. Részvételi díj: a bar­lan­gi belépők ára.

 

buek2011

 

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és örömökben, szép élményekben gaz­dag boldog
új esztendőt kívánunk minden természetbarát társunknak!

Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség in­formációs kiad­ványa. Szer­keszti: Strasser Péter. A közlésre szánt anya­gokat minden hónap 20-áig kérjük a szö­vetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Tímár u. 21.). (72/525–376 (napközben); 72/525–377 (ügyeleti időben). Fax: 72/525–377. Ügyeleti idő: kedd 16–18 óra.   
Internet: www.baranyatermeszetbarat.hu; e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.