facebook_page_plugin

2000. március 77. szám

MECSEK HÍRADÓ

 

77. szám                                                                                                                                                                                                                                                              2000. március

 

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 1999. évi mérlegbeszámolója

MÉRLEG

    E Ft       E Ft
A, Befektetett eszközök 95   C, Saját tõke 579
  Tárgyi eszközök 195     Induló tõke 0
  Befektetett pénzügyi eszközök 0     Tõke vált. 195
B, Forgóeszközök 384     Tárgyévi eredmény 384
  Pénzeszközök 384   D, Tartalék 0
  Pénztár 6   E, Céltartalék 0
  Bankbetét 378   F, Kötelezettségek 0
Eszközök összesen 579   Források összesen 579
1999. évi eredmény levezetése (E Ft)
A) Összes bevétel 1.943,3
B) Összes kiadás 1.559,0
C) Pénzmozg. nem kapcs. ktg. helyesb. 0
D) Adózás elõtti eredmény 384,2
E) Adófizetési kötelezettség 0
F) Tárgyévi eredmény 384,2


1999. ÉV PÉNZFORGALMI BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK  
1. Vállalkozáson kívüli bevételek  
  1.1 Nevezési díj 52.99
  1.2 Részvételi díj 76.6
  1.5 Pályázat 350
  1.6 Támogatások  
    1.6.1 Országgyûlés 200
    1.6.2 Megyei Önkormányzat 187
    1.6.3 Szövetségek Szövetsége 93
    1.6.4 Egyéb 79.4
  1.9 Adomány 224.5
  1.10 Nyomtatvány 26
  1.12 Kamattérítés 15.593
  1.13 Egyéb bevételek 107.528
Bevételek összesen 1.412.611
Elõzõ évi pénzmaradvány 530.657
BEVÉTELEK MINDÖSSZ. 1.943.268
KIADÁSOK  
1. Készletbeszerzés  
  1.1 Serleg, érem, oklevél 55.57
  1.3 Papír, írószer 50
  1.4 Egyéb készlet 60
  1.5 Tárgyi eszköz 195
Összesen 666.629
4. Egyéb költsések  
  4.1 Postaköltség 18.16
  4.2 Telefon, fax 10
  4.4 Úti elszámolás 48.856
  4.6 Egyéb szolgált 152.435
  4.7 Könyv, közlöny 50
  4.8 Szállítás 61.008
  4.9 Résztvevõi élelm. 17.031
  4.10 Szállás 342.6
  4.12 Személygk ktg. 159.368
  4.13 Reprezentáció 12.408
  4.14 Fénymásolás  
  4.15 Érvényesítés 70.606
  4.16 Egyéb költség 9.9
Összesen 892.372
5. Vás.term.szolg.  
6. Tartalék 384.267
KIADÁSOK ÖSSZESEN 1.943.268


A BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

1. Bevételek

Az 1999. évrõl készített pénzforgalmi beszámolónk bevételi oldalát elemezve megállapítható, hogy a teljesítés mértéke (+38%) jónak mondható. A bevételek döntõ hányadát (72, 69%) vállalkozáson kívüli bevételek képezik. A teljesítés mértéke összefügg a nem tervezhetõ pályázati összeggel, az adomány összegével. Kritikusan kell értékelnünk tervezési hibánkat, hiszen pl. az önálló bankszámlánk pénzforgalma kamattérítést is eredményez. Az egyéb bevételek között az érvényesítési díj és a jelvények térítési díja szerepel, ezt is terveznünk kellett volna.

2. Kiadások

A bevételek megfelelõ fedezetet biztosítottak a kiadások teljesítéséhez. A pályázati támogatások lehetõséget nyújtottak komplett számítógép beszerzésére (1. 4 és l. 5) színvonalasabb feladatellátáshoz. Alaptevékenységünk céljaihoz igazodóan került sor az egyéb költségek teljesítésére. Szállás, szállítás, személygépkocsi költség tételek teljesítésére a pályázati források nyújtottak megfelelõ fedezetet, a tételeken tapasztalható megtakarításokkal együtt.

3. Értékelés

Megítélésünk szerint gazdálkodásunk racionális, célirányos és egyben eredményes volt. Pénzforrásaink felhasználása céljaink, feladataink teljesítése érdekében történt. Szövetségünk 1999. évi eredménye 384 ezer Ft.

TÁMOGATÁSOK, CÉLSZERINTI JUTTATÁSOK FELHASZNÁLÁSA
 
A) Támogatás mûködési költségek fedezetére   B) Céljellegû juttatások
Megyei önkormányzat 187   Országgyûlés 200
Szövetségek szövetsége 93   Wesselényi pályázat 300
      Megyei Önkormányzat 50
Összesen: 290   Összesen: 550

Az "A" pont szerinti összegek mûködésük általános költségei részbeni fedezetére kaptuk, ennek felhasználása pénzforgalmi beszámolónk kiadási oldalán nyomon követhetõ.

A "B" pont alatti juttatások célszerinti jogcímen - számítógép és szállásköltség - kerültek felhasználásra.

Összegezve megállapítható, hogy a támogatások, juttatások felhasználása a céloknak megfelelõen történt.

Támogatási kérelmet nyújtottunk be az Országgyûlés Társadalmi Szervezetek Bizottságához számítógép vásárlásra, azonban az elbíráláskor kevesebb pénzt kaptunk, mint ahogy azt kértük. Ezért más pénzeszközökbõl kellett a vásárlás feltételeit biztosítani. A számítógépen kiadványok szerkesztése, térképrajzolás stb. készül.

A Wesselényi Alapítványtól kapott pénzeszközöket a szerzõdésben meghatározott útiköltségre, szállásra, versenyrendezésre használhattuk fel.

A Baranya Megyei Önkormányzat Sportbizottsága a megyei diáktalálkozót támogatta 50 ezer forinttal.

A Pécs Városi Vagyonkezelõ Szervezet 60.000 forinttal támogatta szövetségünk mûködését.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS
(az 1999. évi mérlegbeszámoló melléklete)

Szövetségünket a Megyei Bíróság 60.017/98/4 számon jegyezte be közhasznú szervezetként.

Az 1997. évi CLVI. törvény 19. § (3) bekezdésben foglaltak alapján teszünk eleget beszámolási kötelezettségünknek.

1999. évi bevételünk        1.943.268 Ft 
1999. évi kiadásaink        1.559.001 Ft 
Pénzmaradványunk           348.267 Ft 
1999.évi bevételek megoszlása 
saját bevételek              35,62% 
támogatások                25,44% 
juttatások                38,94%
1999.évi kiadások megoszlása 
alaptevékenység szerinti mûködési kiadás  100 %

Szöveges rész:

Szövetségünk megyei szervezetként 45 szervezeti egységben (egyesület, szakosztály stb.) 1600 fõ taglétszámmal mûködik.

Tagjaink minden évben eleget tesznek kötelezettségüknek, érvényesítik tagságukat. Szakágaink saját területükön önállóan fejtik ki tevékenységüket, amely tagságuk érdeklõdésének megfelelõen változatos, sokszínû és eredményes (gyalogtúra, kerékpáros, barlangász, hegymászó, vízitúra, sízõ).

Szövetségünk közhasznú szervezetként tevékenykedik. Ennek szellemében rendezvényeinket tagjainkon kívül bárki látogathatja és látogatja is az ország más részeibõl, megyéjébõl, városából. A rendezvényeinken a résztvevõk száma igazolja, hogy a természetbarátok nagy családjának része vagyunk mi is.

Megyei Szövetségünk tevékenysége sokrétû, változatos, amely munkát tagságunk és segítõink együttmûködésével végezzük. A munkát az elnökség szervezi, irányítja és koordinálja.

Tevékenységünk legfontosabb területei:

 • nyílt túrák szervezése, éves program kiadása,
 • teljesítménytúrák szervezése, lebonyolítása,
 • tájékozódási túraversenyek szervezése és lebonyolítása,
 • város- és település-, tájegység ismereti versenyek szervezése,
 • túramozgalmak szervezése,
 • források felújítása, karbantartása, tisztítása,
 • kulcsosházak mûködtetése, rendben tartása,
 • a jelzett úthálózat felújítása (Mecsek 687 km, Dél-Zselic 120 km, Villányi-hegység 70 km)
 • természetbarát találkozók szervezése, lebonyolítása,
 • túravezetõ-képzés,
 • túravezetõk klubjának havonkénti megszervezése,
 • kerékpáros túrák szervezése, lebonyolítása,
 • barlangászat segítése, barlangtúrák szervezése vezetõvel,
 • Mecsek turistatérkép aktualizálása, lektorálása,
 • versenyeinkhez térképek helyesbítése, javítása,
 • felnõtt és ifjúsági természetjáró csoportok szervezése,
 • Mecsek Híradó rendszeres, havi megjelentetése.

A mûködést meghatározó, segítõ kapcsolatok:

 • Magyar Természetbarát Szövetség,
 • Baranya Megyei Önkormányzat,
 • Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetsége,
 • Mecseki Erdészeti Rt.,
 • Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság,
 • Tolna-Somogy megyei természetbarátok,
 • Sajtó képviselöi; Dunántúli Napló, Pécsi Rádió, MTV Körzeti Stúdió, Pécsi Hét, Déli Extra, Fordan-Zengõ Rádió.

Munkánk részletes leírását az 1999. évrõl szóló írásos beszámoló tartalmazza, amely a Mecsek Híradó 2000. januári számában jelent meg.

A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség Ellenõrzõ Bizottságának beszámolója az 1999-es évrõl

Aszövetség 1999. évi induló pénzkészlete 531 ezer forint volt. Abevételek 80% át, 1.134 ezer forintot pályázatokból, támogatásokból és adományokból származó összeg tette ki. A Baranya Megyei Önkormányzattól 197, a Baranya Megyei Sportszövetségek Szövetségétõl 93, az Országgyûléstõl 200, NISZKA és megyei önkormányzati pályázatok révén 350, a Pécsi Erõmû Rt. és a Városi Vagyonkezelõ Rt. 79 ezer forinttal támogatta a szövetséget.

A támogatásokon felül nevezési díjból 53, rendezvények részvételi díjából 77, pályázati nyomtatványok eladásából 26, kamatból 16, érvényesítésbõl 100 és jelvény eladásából 7 ezer forint bevételt ért el a szövetség.

Vállalkozási bevétele (reklám, hirdetés) 1999-ben a szövetségnek nem volt.

Az összes bevétel 1.413 ezer forintot tett ki, ami közel háromszorosa a tervezettnek. Ennek oka, hogy a támogatásokból befolyt összeg közel négyszerese a tervezettnek. A bevételek felhasználása a szövetség célkitûzéseit szolgálta. A nyilvántartások, iratszerkesztések és fõként a térképek helyesbítésének szakszerûbb elvégzése céljából egy számítógép vásárlására került sor, amely az alapgép és kiegészítõivel együtt 400 ezer forintba került. A Büdüskúti kulcsosház az elmúlt évben a szövetség kezelésébe került, a fenntartásra, felszerelésre mintegy 60 ezer forintot fordítottak. Az útfestések anyagköltsége 50 ezer forint feletti összegbe került. Serleg, érem oklevél 23, írószer, nyomtatvány 46, fénymásolás 16, rendezvények résztvevõinek élelmezése és reprezentáció 29 ezer forint volt. A postaköltség 18 ezer forintot tett ki. A nyílt túrán résztvevõk útiköltségét 49 ezer forinttal támogatta a szövetség. Szállítási költség 61 ezer forint. Nagyobb összeget tett ki a szállításra fordított 343 ezer forint, amely tanfolyamok és a megyében rendezett gyermek turisztikai találkozó megrendezésére szolgált. Személygépkocsi használatra 159 ezer forintot fordítottak. Javasoljuk, hogy a vonattal könnyen megközelíthetõ helyekre a kiküldöttek a tömegközlekedési eszközöket vegyék igénybe (Budapest, megyeszékhelyek). A Magyar Természetbarát Szövetségnek az érvényesítési díjból 71 ezer forint került átutalásra, így ezen a címen a megyei szövetséget 30 ezer forint illeti meg.

Az összes költség 1.559 ezer forint volt, ennek 42,8%-át tette ki a készletbeszerzés, 57,2%-át pedig egyéb, fõleg szolgáltatás jellegû költségek.

A költségfelhasználás a bevételek tervezettnél nagyobb mértékû növekedése miatt 124%-kal haladta meg az elõirányzottat.

A szövetség pénzmaradványa 1999. december 31-én 384 ezer forint volt, 147 ezer forinttal alacsonyabb a nyitó pénzösszegnél.

A szövetség gazdasági eseményeit rögzítõ dokumentumait tételesen átvizsgáltuk, megállapítottuk, hogy azok a számviteli elõírásoknak megfelelnek. A szövetség a pályázatokban rejlõ lehetõségeket jól használta ki és az eszközök felhasználását a tevékenységének, céljainak elérése megfelelõen használta fel.

A szövetség vezetõ tisztségviselõi a szövetségtõl anyagi juttatást nem kaptak, munkájukat társadalmi jelleggel látták el.

Dr. Gundrum Károly sk.
az Ellenõrzõ Bizottság elnöke

 


Közgyûlés - baráti hangulatban

Varga Ferenc igazgató jóvoltából ismét a Szivárvány Gyermekház adott otthont ez év február 12-én a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség közgyûlésének. A rendezvény fél 9-kor kezdõdött, de sokan már jóval korábban érkeztek. Jártak a szorgos kezek, szelték a kenyeret, kenték a vajat, készültek a szendvicsek... A terített asztalra kerültek még a túratársaink által sütött finomságok, és az itókában sem volt hiány, de természetesen elõbb az érdemi munkáé volt az elsõség.

Baronek Jenõ elnök elõterjesztette az 1999. évrõl szóló munka- és pénzügyi beszámolót, melyet a közgyûlés egyhangúlag elfogadott csakúgy, mint az ellenõrzõ bizottság jelentését a pénzügyi gazdálkodásról. Ezután következett a 2000. év munka- és költségvetési tervének elfogadása, majd a küldöttek megválasztása a Magyar Természetbarát Szövetség közgyûlésére. Szövetségünket Baronek Jenõ, Gida Tibor, Márton Zoltán, Õri Zsuzsanna és Rónoki Eszter fogja képviseli május 6-án Budapesten.

Ezek után felszólalások következtek. Márton Zoltán, mint a versenybizottság vezetõje röviden összefoglalta az elõzõ év versenyeinek tapasztalatait. Dománszky Zoltán, a Tolna Megyei Természetbarát Szövetség elnöke - aki vendégként érkezett a közgyûlésre - mondandójában többek között a jó együttmûködést emelte ki, és további sikereket kívánva elismerõleg szólt a baranyai természetbarátok tevékenységérõl. Nagy Gábor, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetõje röviden beszélt gondjaikról, de örömmel tájékoztatott arról is, hogy megalakult a természetõr szolgálat, mely tagjainak nagy része baranyai. A szolgálat tagjainak munkája nagy segítség lehet a természeti értékek megóvásában, amiért elõre is köszönetet mondott. Dr. Lakatosné Novotny Sarolta az elõzõ év gyalogtúráiról számolt be, dr. Novotny Iván kerékpáros szakági vezetõ pedig a "kerekezõk" életébõl adott ízelítõt. Elmondta, hogy megkezdték az erdei kerékpárutak jelzéseinek felfestését, melyet folyamatosan végeznek, az új Mecsek turistatérkép jelöléseinek megfelelõen. Gida Tibor, a technikai bizottság vezetõje beszámolt a Gyalogtúrázók Országos Találkozója elõkészületeirõl, valamint ismertette a Dráva TSE eddig végzett tevékenységét, kiemelve a majláthpusztai kulcsosház fontos szerepét azon törekvésükben, hogy az Ormánságot is minél ismertebbé tegyék, és bekapcsolják a természetjárás vérkeringésébe. Ebben nagy lépésnek tekinthetjük a tavaly nyári regionális turisztikai találkozót.

Király László, a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület vezetõje néhány percben adott áttekintést a komlói természetjárók elõzõ évérõl, melynek során a túrázáson és munkatúrákon kívül érdekes elõadások, városismereti kirándulások, jótékonysági koncert és egyéb kulturális rendezvények is helyet kaptak az egyesület programjában. Ezután Kovács Szabó János tájékoztatta a közgyûlés résztvevõit a Mecsek Egyesület tevékenységérõl és a tubesi kilátó építésének jelenlegi állásáról. A hallgatóság nagy örömmel fogadta a hírt, mely szerint hamarosan felkerül a teljes vaskorlát-szerkezet és remélhetõleg júniusra, az országos találkozó idõpontjára a födém is elkészül.

Strasser Péter, a szövetség elnökhelyettese több témához is kapcsolódott hozzászólásában. Többek között köszönetét fejezte ki azért, hogy a tájékozódási túraversenyek "C" kategóriájában - többszöri kérés és javaslat után - megoldották az általános iskolások külön értékelését. (Elõször a március 25-iki Tavaszi Kupa versenyen lesz ilyen értékelés.)

Nagy sikert aratott Kevy Albertnek, a PTTE alelnökének - és a Hétpróbás Szakosztály vezetõjének - a hozzászólása, melyben megköszönte a természetjárás "nagy öregjeinek", hogy ma is élhet ez a szép mozgalom, valamint kiemelte a gyerekek, a fiatalok mielõbbi bekapcsolásának a fontosságát a természetjárásba.

A közgyûlés vendége volt Szabó Imre, a Magyar Természetbarát Szövetség fõtitkára, aki egyúttal a Wesselényi Miklós Közalapítvány elnöke is. A fõtitkár elismeréssel szólt a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség munkájáról, további sikereket és jó együttmûködést kívánva, és tájékoztatta a közgyûlést a közalapítvány nyújtotta pályázati lehetõségekrõl és feltételekrõl.

A felszólalások után az egyéni és szakosztályi pontverseny eredményhirdetése és a munkatúrák értékelése következett, majd a szövetségi munkát segítõ társaink "A Jakab-hegy és környéke természetjáró kalauz" címmel most megjelent könyvet kapták ajándékul, megköszönve tevékenységüket.

A közgyûlés hivatalos részét kellemes eszmecsere, baráti beszélgetés követte. Nyugodtan mondhatjuk, hogy családias hangulatban üdvözöltük régi és újabb ismerõseinket, felidéztük a közösen vagy külön átélt túraélményeket, és közben éhségünket és szomjunkat csillapítottuk a sok földi jóval. Remekül szervezett, tartalmas és hangulatos délelõttöt tölthettünk el barátaink társaságában, és meggyõzõdésem, hogy hasznára vált a természetjárás közösen képviselt ügyének.

Õri Zsuzsanna


1999. évi szakosztályi túrapontverseny eredménye
 

Sor-
szám
Szakosztály, egyesület Túra Minõsítés Össz-
pontszám
Aktív tagok száma Egy fõre
esõ pont-
szám
1 Pécsi Túrakerékpáros Klub 25 067 1 050 26 117 16 1 632
2 MATÁV SE 35 576 1 500 37 076 23 1 612
3 Mecseki Kóborlók 20 112 650 20 762 13 1 597
4 Dráva Természetbarát SE 18 596 1 050 19 646 16 1 228
5 PTTE Vándorsport 23 354 750 24 104 27 893
6 PTTE Nyugdíjas 26 899 200 27 099 36 753
7 Komlói Hétdomb TE 18 230 650 11 880 31 609
8 Felhõtlenek 3821   3821 8 478
9 Mezõszeles Túramanók 1367   1367 3 456
10 PTTE Eszperanto 735   735 3 245


1999. évi szakosztályi munkatúrák pontversenyének eredménye
  

Sor-
szám
Szakosztály, egyesület Munka Résztvevõk Pont-
szám/fõ
1 Dráva TSE 6630 11 602
2 PTTE Vándorsport 6810 37 184
3 Komlói Hétdomb TE 4620 37 125
4 Felhõtlenek 450 7 64
5 Mecseki Kóborlók 600 12 50
6 MATÁV SE 90 3 30
7 Pécsi Túrakerékpáros Klub 30 1 30
8 PTTE Nyugdíjas 1410 47 30

1999. évi egyéni túrapontverseny eredménye
(1200 pont feletti eredmények)
 

Sor-
szám
Név Szakosztály, egyesület Túrapontszám
1 Jankovics Béla MATÁV SE 5711
2 Németh Ferenc MATÁV SE 4203
3 Eperjesi József Pécsi Túrakerékpáros Klub 3490
4 Orbán Jutka Pécsi Túrakerékpáros Klub 3365
5 Lévai Gábor Pécsi Túrakerékpáros Klub 3344
6 Lakatosné N. Sarolta Mecseki Kóborlók 3197
7 Máté Rita MATÁV SE 2664
8 Dalecker Ibolya Mecseki Kóborlók 2572
9 Szabó Sándor Mecseki Kóborlók 2461
10 Csapó Júlia MATÁV SE 2354
11 Vass Koppány Mecseki Kóborlók 2117
12 Németh Dániel MATÁV SE 1985
13 Jancsi Attila Dráva TSE 1955
14 Gida Tibor Dráva TSE 1866
15 Gyöngyösiné Nagy Viktória MATÁV SE 1816
16 Keményfi Balázs Pécsi Túrakerékpáros Klub 1733
17 Dr. Novotny Iván Pécsi Túrakerékpáros Klub 1731
18 Papp Lászlóné Mecski Kóborlók 1731
19 Zöld László PTTE Nyugdíjas Szakosztály 1627
20 Koszorú Tamás Pécsi Túrakerékpáros Klub 1587
21 Dr. Nagy Gábor PTTE Vándorsport Szakosztály 1553
22 Zöld Lászlóné PTTE Nyugdíjas Szakosztály 1533
23 Dr. Nagy Gáborné PTTE Vándorsport Szakosztály 1532
24 Rácz János Komlói Hétdomb TE 1497
25 Nagy Barnabás PTTE Vándorsport Szakosztály 1458
26 Gõbölös István Mecseki Kóborlók 1441
27 Szecsõdi Imréné MATÁV SE 1439
28 Járányi Lászlóné MATÁV SE 1415
29 Benedek György MATÁV SE 1392
30 Romvári Tibor Dráva TSE 1350
31 Husvéth Ilona PTTE Vándorsport Szakosztály 1344
32 Kovács II. János PTTE Vándorsport Szakosztály 1333
33 Babari Béláné PTTE Nyugdíjas Szakosztály 1314
34 Vámos Mihály PTTE Vándorsport Szakosztály 1310
35 Lippai Pálné PTTE Nyugdíjas Szakosztály 1255
36 Várhelyi Sándor Pécsi Túrakerékpáros Klub 1246
37 Friedszám Józsefné MATÁV SE 1242
38 Szecsõdi Imre MATÁV SE 1235
39 Simai Margit PTTE Vándorsport Szakosztály 1223

 


PITE 30

Harmadízben rendezte meg február 19-én a Pécsi Ifjúsági Természetjáró Egyesület a "PITE 30" elnevezésû teljesítménytúrát, melyen 26,6 km táv és 960 m szintemelkedés várt az indulókra. A tavalyi évhez hasonlóan idén is a Mecsek Tours Kft. adott otthont a rendezvényünknek.

A túra útvonala az elmúlt évekhez képest - kismértékben ugyan, de - változott. Kimaradt a vágotpusztai állomás, és a Gubacsos kulcsosház helyett az orfûi kulcsosház lett ellenõrzõpont. A túrán összesen 191 fõ indult (62 nõ és 129 férfi), akik 51 településrõl érkeztek. 141-en elõször, 40-en másodszor és 10-en harmadszor vettek részt, s a távot az indulók 96 %-a teljesítette. Pécsen kívül néhány település, ahonnan érkeztek résztvevõk: Bácsalmás, Barcs, Budapest, Dunaújváros, Hódmezõvásárhely, Kaposvár, Keszthely, Komló, Öskû, Pilisvörösvár, Siófok, Sopron, Söjtör, Súr, Székesfehérvár, Szombathely, Veszprém... A szolgáltatásokról: volt üdítõ, csokoládé, alma, forró tea, meleg leves, zsíros kenyér hagymával, savanyú káposzta stb. Továbbá: elfogyott 60 liter üdítõ, 200 db csokoládé, 50 kg alma, 200 db PEZ cukorka, 80 liter tea, 90 liter leves, 20 kg kenyér, 8 kg zsír, 5 kg hagyma, só, paprika és 50 kg almás pite.

Aki már egyszer teljesítette a "PITE 30"-at, már tudja, hogy a túra után egy kis füzet megy körbe a résztvevõk között, melybe bárki leírhatja negatív és pozitív véleményét, javaslatait, megjegyzéseit a túrával kapcsolatban. Az idei évben 18 oldal íródott, közte egy vers is. Ebbõl idézünk:

"Piték pitéje
almás és 30-as,
tetszett, jó volt,
finom és izgalmas."
          ...Dominika...

Ezúton is köszönetet mondunk a rendezvény támogatóinak: Bestfood-Magyarország Rt. (Knorr), Dél-Hús Rt., Biokom, Mevid Rt., Mecsek Tours Kft., Wesselényi Miklós Közalapítvány, Az Ifjúsági Turizmusért Alapítvány, Pécsi Zöld Kör, Family Drink Szörpüzem, Pécsi Pék Kft., Környezetünkért Alapítvány, Szirken-Zsó Bt., Harangozó Autókereskedés. Köszönetet mondok továbbá mindazon PITE-tagoknak, akik segítettek, hogy ez a rendezvény sikeres legyen.

Bota János
fõrendezõ

 


Téli varázs

Csillogó, fehér hótakaró borította a tájat, amikor január elején elindultunk Zobákpusztáról aznapi "forrástúránkra". A friss, tiszta levegõben vidám hangulatban baktattunk a talpunk alatt ropogó hóban a Hidasi-völgy felé. A téli természet teljes valóját tárta elénk. Azt hiszem, valamennyien úgy éreztük, hogy a gyönyörû látvány erõsíti és gazdagítja lelkünket. A hófedte vidék, a zúzmaracsipkés bokrok és fák csodája mintha mesebeli világba repítettek volna.

A Csurgónál és a Betyár-forrásnál a hó alól kibukkanó, zöld mohával borított kövekrõl lecsüngõ jégcsapképzõdményeken megcsillant a pajkos napsugár. A csillogó menyasszonyi ruhába öltözött vadrózsabokrokon drágakövekként villantak fel a piros bogyók. Pusztabányán, a Betyár-tanyát õrzõ délceg fenyõk és cserjék is szikrázó zúzmarafátyolban fogadtak. A józan valóságtól távoli, varázslatos világban éreztük magunkat. Természetesen Püspökszentlászló sem akart lemaradni, a látvány itt is felejthetetlen volt.

Hogy is keletkezik a harmat és a zúzmara? "Az éjszakai hideg hozza létre. A sötétség beállta után lehûlõ levegõ fokozatosan közelíti meg a harmatpontot, azt a hõmérsékletet, amelyen vízgõzzel telítetté válik. Amint a telített levegõ a levelek, fûszálak hidegebb felületével érintkezik, víztartalma harmat formájában lecsapódik rájuk ugyanúgy, ahogy a fülledt nyári napon a jéghideg vízzel töltött pohár oldalán is harmat csapódik le.
Zúzmara csak fagypont alatti hõmérsékleten keletkezik. Ilyenkor a fagyosan hideg felülettel érintkezõ telített levegõ víztartalma nem folyadékként csapódik le, hanem egyenesen apró jégkristályokká dermed. A folyamatosan növekvõ kristályokból gyakran gyönyörû, leheletfinom minták rajzolódnak ki."

Ezek a képzõdmények még varázslatosabbá teszik a természet nyújtotta szépségek tárházát, tehát szívbõl ajánlom megfigyelésüket. Bár már közeleg a tavasz a maga csodáival, decemberben pótolhatjuk, vagy újra átélhetjük a téli varázslatot.

Õri Zsuzsanna
Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület

 Csak itt a parkerdõben

A turista csak megy-megy, rója a kilométereket és igyekszik a távolabbi tájakat is meghódítani, pedig amikor csak áthaladunk és szaladunk a perkerdõn, nem is vesszük észre az itt lévõ értékeket, látnivalókat.

Az év elsõ vasárnapján a Mandulásban szálltunk le a buszról. Zúzmarás fák, csúszós út várt bennünket, és kísért végig egész napos túránk során. A Mandulás kihalt, a fajátékok árván várják a gyermekeket a csend megtörésére. A Kardos úti kulcsosház is csendes, sehol senki, pedig betértünk volna egy kis látogatásra turistatársainkhoz. A Hotel Kikelet, az Állatkert és a Dömörkapu környékének bebarangolása után kerestük a piros négyzet jelzést, hogy majd arról letérve Kantavárra menjünk. Erdõirtás volt a környéken, így csak toronyiránt értünk a kitûzött célhoz. A Lámpás-völgy után Gyükés igen jeges útjait jártuk, míg felértünk a Bertalan-kápolnához. Kívülrõl igen takaros építmény, sajnos belsõ megtekintésére csak legközelebb lesz lehetõség. Igen meredek turistaúton értünk vissza a Dömörkapuhoz, majd a Flóra pihenõhöz, ahol egy üveg pezsgõvel, és más finomságokkal köszöntötte kis csapatunk az új évet. Felsõgyükésen át a Vándor kulcsosházhoz értünk, amely szintén kihalt volt, de innen gyönyörû élményt nyújtott számunkra a városra való kilátás. A kék négyzet jelzésû úton tovább haladva értük el az Ilonka-pihenõt, majd ismét a Kikelet szállót érintve a Pálos templomnál kötöttünk ki, úgy 12 kilométer megtétele után.

Következõ túránkon január 8-án az Éger-völgyet és környékét jártuk be. Örömmel tapasztaltuk, hogy a völgy elején helyreállították az esõbeállót; reméljük, hosszabb életû lesz, mint elõdje volt. Érthetetlen, hogy mi öröme telik a vandáloknak abban, hogy tönkreteszik a turista létesítményeket, útjelzéseket.

A tó vize befagyott, a patak medrét az esõzések úgy kimosták, hogy bizony erõsen a lábunk elé kellett nézni, hogy le ne csússzunk a völgybe. A Farkas-forrás, a Négy barát-forrás és a Jancsi-forrás ontotta vizét. A Patacsi-mezõn lévõ erdészházikót ismét feltörték, a "nyílászáró szerkezetek" mûanyaggal voltak befedve. A Vörös-hegy déli részén erdõirtás volt, a zöld háromszög jelzés "eltûnt", így itt is toronyiránt mentünk Szentkútra. A mecsekszentkúti haranglábat elhagyva a Remete-rét, majd a Mandulás érintésével értünk haza.

Mindkét túránkon a zúzmarás fák látványa pótolta a csúszós úttal járó gondokat. Utunk során egy lélekkel sem találkoztunk, csak mi nyolcan róttuk az utat és szívtuk magunkba az erdõ látványát a jó levegõvel együtt.

dr. Koncz Eszter


Tavasz

Lágyan simítja végig a napsugár az erdõt,
A kék égre felzavar néhány habos felhõt.
Szél kerget száraz levelet a hegyoldalon,
Néhány patakba hull, s tovább oson.

Mogyorófa vesszõn sok-sok barka nyílik,
Sárga ruhácskájuk csak õrájuk illik.
Hóvirágtól fehér a patak menti avar,
A gyors folyású víz vastag ágat zavar.

Lepkék libegnek sárga nászruhában,
Nem fárad testük a hosszú vándorlásban.
Hunyorba a poszméh fejét beledugja,
Sárga is lett tõle szõrös feje búbja.

Kék égen az ölyvek násztáncukat járják,
A szaladó egeret onnan is meglátják.
Odút váj a harkály hatalmas csapással,
Párját csalja a kerek alkotással.

Melegszik az erdõ, ébred a természet,
Felidéz bennem sok-sok szép emléket.
Erdõnek, rétnek pompás illatát,
Élvezni szeretem minden pillanatát.

Baumann József

 


DDNPI hírek

 • A nyár végén folytatjuk az Abaligeti-barlang felújítási munkálatait. Elõreláthatólag augusztus 1-jétõl kezdõdnek a munkák, mikortól természetesen a barlang látogatása szünetel.
 • Folyamatosan kerülnek kihelyezésre az új hatósági táblák (Nemzeti Park /Dráva-mente, Béda/, Tájvédelmi Körzet, Természetvédelmi Terület) és a különbözõ tájékoztató táblák. Kérjük a természetbarátok segítségét a táblák épségének és egyáltalán a meglétének a megóvása érdekében.
 • Igazgatóságunk álláspontja szerint a Mecsek-hegység lefedettsége a foglalt források szempontjából megfelelõ. Ezért a jövõben a törvény erejénél fogva ("ex lege") védett források foglalását a természetvédelmi hatóság csak rendkívül ritka esetben engedélyezi. Felhívjuk tehát külön is a természetbarátok figyelmét, hogy források foglalásával kapcsolatos bármilyen tevékenység csak természetvédelmi hatósági hozzájárulással engedélyezett, és kérjük ez ügyben együttmûködésüket.
Nagy Gábor
tájegységvezetõ

 


HÍREK

 • Szálláshelyek turistáknak a Mecsekben és Baranyában. Megjelent a baranyai szálláscím-jegyzék átdolgozott kiadása, a legújabb adatokkal. Beszerzhetõ a szövetségben.
 • A Jakab-hegy és környéke természetjáró kalauza címmel Baronek Jenõ szerkesztésében új könyv jelent meg. A kötetben a Jakab-hegy és környéke természeti leírásán kívül olvashatunk a vidék történelmérõl, településeirõl, és megismerhetjük a Jakab-hegyhez kapcsolódó mondákat. A Jakab-hegyre vezetõ turistautak leírását is megtaláljuk benne, melyekben újdonság a túraútvonalaknak a szintemelkedést ábrázoló metszetrajza. A könyvet színes fényképmellékletek egészítik ki.

Nyílt túrák

 • március 12, vasárnap: Túra a Dél-Zselicben: látogatás a terecsenyi "Zrínyi" kulcsosházba. Útvonal: Almamellék - Sasrét - Terecseny (10 km). Találkozás a pécsi vasútállomás csarnokában 6.30 órakor. Túravezetõ: Strasser Péter.
 • március 19, vasárnap: Abaliget vasútállomás - Gubacsos kulcsosház - Szuadó-völgy - Éger-völgy (15 km). Találkozás a pécsi vasútállomás csarnokában, 7.00 órakor. Túravezetõ: Szabóné Kõnig Éva.
 • március 25, szombat: Állatkert - Tubes - Lapis - Kardos-úti kulcsosház (12 km). Találkozás a pécsi vasútállomás elõtt, a 34-es autóbusz megállójában 8.50 órakor. Túravezetõ: Leiszter Józsefné.
 • április 1, szombat: Abaliget vasútállomás - Abaligeti cseppkõbarlang - Büdös-kút - Remeterét - Szentkút (16 km). Találkozás a pécsi vasútállomás csarnokában 7.00 órakor. Túravezetõ: Szilágyi Tiborné.

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái, komlói kiindulással

 • március 12, vasárnap: Állatkerti séta. Útvonal: Sikonda-Vágotpuszta-Takács-tanya-Sikonda (7 km), ill. Sikonda-Vágotpuszta-Büdös-kút-Lapis-Állatket-Pécs (16 km). Indulás 8 órakor a sikondai buszjárattal. Túravezetõ: Õri Zsuzsanna.
 • március 19, vasárnap: Zobákakna-Zobákpuszta-Kövestetõ-Pusztabánya-Takanyó-Zobákpuszta (8 km) - Komló (13 km). Indulás a 8.30 órai zobáki járattal az OTP elõl. Túravezetõ: Müller Norbert.
 • március 25, szombat: Kisbattyán-Magyaregregy-Vörösfenyõ kulcsosház-Máré csárda (13 km). Indulás a 7.50 órai kisbattyáni buszjárattal. Túravezetõ: Rácz János.

Rendezvények

 • március 3-5: "FOUND RAISING" (Hogyan szerezzünk szponzorokat?) - tanfolyam természetbarát egyesületek vezetõinek. Pécs, Vándorsport kulcsosház. R.: Magyar Természetbarát Szövetség.
 • március 18: "Szuadó 40, 17" teljesítménytúrák. R.: Fekete Bárány Természetjáró Egyesület. Rajt: Pécs-Égervölgy, Teca mama kisvendéglõ, 6.00-7.30 (40 km); 7.30-9.00 (17 km). Cél ugyanott. Információ: Becze László, tel.: 72/259-940.
 • március 25: Tavaszi Kupa Tájékozódási Túraverseny, Fehérkút térsége. Rajt a Fehér-kúti kulcsosháznál 7.30-10.00 óráig. Kategóriák: A (A/19, A/36), A/50, A/60, B, C1 (iskolák 1-8. évfolyam), C2 (iskolák 9. évfolyamától és felnõttek). Nevezés március 10-ig írásban, 2-4 fõs csapatokkal a következõ címre: Baronek Jenõ, 7634 Pécs, Bajmi dûlõ 4. Nevezési díj 250 Ft/fõ, elõzetes nevezés hiányában 350 Ft/fõ; a 2000. évre érvényes természetbarát igazolvány felmutatásával, elõzetes nevezés esetén 200 Ft/fõ. A nevezési díjakat a helyszínen kell fizetni. A versenyrõl további információ kérhetõ a 72/259-345-ös telefonszámon.
 • április 1: "Tenkes 30" teljesítménytúra. R.: Dráva TSE. Rajt: Villány, vasútállomás, 8.00-10.00. Cél: Turony. Nevezési díj: 300 Ft (MTSZ tagsági igazolvánnyal 250 Ft). Információ: Gida Tibor, tel.: 72/310-390.
 • április 1: Csizmazia túra, Komló. (15, 25 és 50 km). R.: 501. sz. Szakképzõ Iskola DSK, Komló. Rajt: Komló, Közösségek Háza. Információ: Iván Attila, tel.: 72/481-358.
 • április 1-2: Ripszám Henrik Tájékozódási Hétvége. R.: Az Ifjúsági Turizmusért Alapítvány. Információ: Mátrai Gábor, tel.: 72/252-390.

Mecsek Híradó A Baranya Megyei és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiadványa. Szerkeszti a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége. A közlésre szánt anyagokat minden hónap 20-ig kérjük a szövetséghez eljuttatni. (7621 Pécs, János u. 22. (72/310-226; fax: 72/312-019. Ügyeleti idõ: kedd 16-19 óra)