facebook_page_plugin

2002. március 97. szám

MECSEK HÍRADÓ

 

97. szám                                                                                              2002. március                                                                                                                                                                                                                               

 

KÖZGYÛLÉS

Új helyen, régi tartalommal

"...Ha én völgy volnék! Élnék ott alant         
A nagyvilágtól mélyen rejtve el,      
S cserélgetném a boldogságot         
A szép tavasz kedves szülöttivel!"

Rónoki Eszter tolmácsolásában, Petõfi Sándor szép gondolataival kezdõdött február 9-én a Baranyaház nagytermében a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség 2002. évi közgyûlése.

Ha a Mecsek Híradó januári számának elsõ oldalán – a BMTSZ 2001. évi tevékenységérõl szóló beszámolóban – az elõzõ évi közgyûlésrõl szóló összefoglalót olvassuk, azt hihetnénk, hogy valaki elõre megírta a mostanit. Szinte azonosak a meghívott vendégek, a résztvevõk, a történések és a jó hangulat, de ez bizonyára így természetes.

EzévbenisThúróczyLajos–minttiszteletbelielnök–képviselteaMagyarTermészetbarátSzövetséget;aTolnamegyeivezetõségbõlDománszkyZoltánésFodorPéter,asomogyiaktólpedigKisGaliJánosésHevesiZoltánvettrésztarendezvényen.Ameghívottakközöttvolttöbbekközöttdr.TóthAladáraMecsekiErdészetiRt.részérõl,valamintNagyGáborésWágnerLászló,aDuna-DrávaNemzetiParkiIgazgatóságtájegységvezetõi.Ajelenlévõkegyhangúlagelfogadtáka2001.évrõlszólóbeszámolótéspénzügyibeszámolót,azEllenõrzõBizottságjelentésétésaközhasznúságijelentést,valaminta2002.éviköltségvetést.Azalábbiakbannéhánygondolatotelevenítünkfelahozzászólásokból.

Dr. Lakatosné Novotny Sarolta többek között a nyílt túrák népszerûségére tért ki, megköszönve a túravezetõk önzetlen munkáját. Rámutatott arra is, hogy a lecsökkent taglétszám (860 fõ) fõként az aktív dolgozók és a diákok létszáma visszaesésének tudható be.

Baronek Jenõ arról tájékoztatta a jelenlevõket, hogy a jelenleg is folyó – a szabványosítással összefüggõ – útjelzés-felújítás 217 km hosszú turistaút-szakaszt érint a Mecsekben. Mindenkinek megköszönve áldozatos munkáját külön kiemelte Király Lászlót, Strasser Pétert és segítõiket, akik a munkát végzik. Elmondta, hogy a változásokat tartalmazó új turistatérkép ez év márciusában megjelenik, valamint egy Mecsek turistaatlasz megjelenése is várható az év végére. Már nyomdában van a kb. 400 oldalas, színes fényképmellékletet is tartalmazó új Mecsek természetjáró kalauz, melynek megjelenése szintén március végére, április elejére várható.

Dr. Novotny Iván a kerékpárosok 10 éves múltját foglalta össze dióhéjban, kiemelve a felejthetetlen túrák szépségeit hazai és idegen tájakon. Ma már mint a Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédõ Klub tagjai segítik aktívan a szövetség munkáját.

Király László, a 75 fõs Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület elnöke fõként az aktív tagok nélkülözhetetlen segítségét emelte ki hozzászólásában. Örömmel beszélt a rendszeres túrák mellett szervezett és már hagyománnyá váló "Régi turisták találkozójáról", csillagtúráikról hazánk más tájain, felnõtt- és gyermektáboraikról, az idõsebbek között népszerû falu- és városnézõ túrákról.

Gida Tibor elõször mint a szövetség technikai munkatársa osztott meg néhány gondolatot a jelenlevõkkel, majd a Dráva TSE életébõl és munkásságából adott ízelítõt. Egyebek mellett a Villányi-hegységtõl az Ormánságban lévõ majláthpusztai kulcsosházukig vezetõ turistaútvonal kialakítását, a kulcsosház bõvítését, kerékpáros állomás kialakítását, valamint rendezvényeiket emelte ki. Felhívta a figyelmet, hogy már gondolkodni kell a 2003. évi regionális találkozó programján, melyet Baranyában rendezünk.

Strasser Péter arra adott választ, miért is kellett részben megváltoztatni a Mecsekben a már megszokott turistajelzéseket. Mint elmondta, annakidején a számjelzésrõl a színjelzésre való áttéréskor nem a magyar szabványnak megfelelõen alakították ki a jelzéseket. Megnyugtatta a hallgatóságot, hogy egy áttekinthetõ, jó útjelzésrendszer alakul így ki, mely alkalmas lesz hosszú túrák tervezésére is (pl. az új zöld sáv jelzésû, közel 100 km hosszúságú mecseki útvonal). Hozzászólásában arra is kitért, hogy bár a taglétszám csökkent (és ebben az egyesületek, szakosztályok vezetõinek is van némi felelõssége, gondosabb adminisztrációra van szükség), az igazolt természetjárók számának csökkenése nem jelentette a programok számának és minõségének, illetve az azokon résztvevõk számának a csökkenését. Kérte továbbá, hogy akinek tudomása van újabb turista szálláshelyek létesítésérõl, az jelezze, hogy minél pontosabb lehessen a szövetség által összeállított baranyai szálláscím-jegyzék.

Dománszky Zoltán köszöntötte a baranyai turistákat. Elmondta: mindig büszke arra, hogy a Mecsekben lett igazi természetjáró. Gratulált a PITE tagjainak a 2001. évi TEGYOT és TEDOT remek szervezéséért. Említést tett a Tolna megyei szövetség életérõl, a tagok munkájáról, mely többször érinti a Keleti-Mecsek területét is. Végül – a jelenlévõkön keresztül – meghívta a baranyai turistákat az ez évi, általuk rendezendõ regionális találkozóra.

Thúróczy Lajos a Magyar Természetbarát Szövetség elnökségének üdvözletét hozta. Örömét fejezte ki, hogy a baranyai természetbarátoknál tudatos és tervszerû munka folyik. Beszélt a pályázati lehetõségekrõl és az új kiadványokról, turistaújságokról. Újra kiadták az Országos Kék Túra igazolófüzetet, amely kiegészül a dél-dunántúli és az alföldi szakasszal is. Megköszönte a remekül sikerült Európa túra     szervezõinek és résztvevõinek aktivitását.

A közgyûlés a hivatalos rész után elismerések átadásával folytatódott. Elõször dr. Lakatosné Novotny Sarolta ismertette a 2001. évi egyéni és szakosztályi túrapontverseny, valamint a munkatúrák eredményét, a gyõztesek serleget és oklevelet kaptak. Ezután a "Arany Bakancs" díjat adta át Baronek Jenõ elnök Király Lászlónak, a Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület vezetõjének és Nagy Gábornak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Mecsek tájegységvezetõjének. Elismerõ plakettet kapott a természetbarát mozgalomban végzett sok éves munkájáért Jakab Ferencné, a PTTE Nyugdíjas Szakosztály vezetõje, és az ifjúsági természetjárásban végzett munkájáért Takácsné Hartmann Piroska, a Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola természetjáróinak vezetõje.

Végezetül a közgyûlés valamennyi résztvevõje megkapta a Mecsek Egyesület 2001. évi évkönyvét. A közgyûlés ezt követõen – a hagyományoknak megfelelõen – baráti beszélgetéssel és "finom falatokkal" zárult.

Õri Zsuzsanna

2001. évi szakosztályi túrapontverseny eredménye    
(Az értékelést 8 egyesület, szakosztály adta be)

 

Sorszám

Szakosztály, egyesület

Túra

Minõsítés

Összpontszám

Aktív tagok száma

Egy fõre esõ pontszám

1.

Mecseki Kóborlók

17138

650

17788

12

1482

2.

PTTE Vándorsport Szo.

48907

2200

51107

38

1345

3.

MATÁV SE

29241

 

29241

22

1329

4.

Pécsi Túrakerékpáros Klub

14542

 

14542

12

1212

5.

Komlói Hétdomb TE

18544

500

19044

17

1120

6.

PTTE Nyugdíjas Szakoszt.

24751

550

25301

34

744

7.

Felhõtlenek

4410

 

4410

6

735

8.

Dráva TSE

12555

50

12605

18

700

2001. évi szakosztályi munkatúrák pontversenyének eredménye
(Az értékelést 6 egyesület, szakosztály adta be)

Sorszám

Szakosztály, egyesület

Munka pontsz.

Résztvevõk

Pontszám/fõ

1.

Komlói Hétdomb TE

7530

19

396

2.

PTTE Vándorsport Szakoszt.

6600

25

264

3.

Dráva TSE

2460

16

154

4.

Mecseki Kóborlók

810

13

62

5.

Felhõtlenek

330

6

55

6.

PTTE Nyugdíjas Szakosztály

840

20

42

2001. évi egyéni túrapontverseny eredménye
(2000 pont feletti eredmények)

Sorszám

Név

Szakosztály, egyesület

Túrapontszám

1.

Jankovics Béla

MATÁV SE

7378

2.

Kriszt Gábor

PTTE Vándorsport Szakosztály

4629

3.

Meskó János

PTTE Vándorsport Szakosztály

4109

4.

Kriszt Gáborné

PTTE Vándorsport Szakosztály

3334

5.

Kondi Gyula

PTTE Vándorsport Szakosztály

3209

6.

Hammer Emil

PTTE Vándorsport Szakosztály

3162

7.

dr. Lakatosné Novotny Sarolta

Mecseki Kóborlók

3004

8.

Orbán Jutka

Pécsi Túrakerékpáros Klub

2582

9.

Eperjesi József

Pécsi Túrakerékpáros Klub

2519

10.

Szabó Sándor

Mecseki Kóborlók

2365

11.

Vass Koppány

Mecseki Kóborlók

2265

12.

Jancsi Attila

Dráva TSE

2211

13.

Õri Zsuzsanna

Komlói Hétdomb TE

2172

14.

Csapó Júlia

MATÁV SE

2124

15.

Máté Rita

MATÁV SE

2006

 

 

Természetjáró minõsítések, 2001.

 

Egyesület, szakosztály

Arany

Ezüst

Bronz

Összesen

PTTE Vándorsport Szakosztály

4

11

12

27

Kenderföldi Ált. Isk. Természetjárók, Komló

 

4

7

11

PTTE Nyugdíjas Szakosztály

2

1

3

6

Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület

 

4

2

6

Mecseki Kóborlók

3

 

1

4

Szent Imre Katolikus Iskola DSK, Siklós

 

 

4

4

Büdöskút Barátai

 

1

2

3

Dráva TSE

 

 

1

1

Összesen

9

21

32

62

Arany minõsítési fokozatot értek el: Hammer Emil, Kondi Gyula, Kriszt Gábor, Zsoldos Gyula (PTTE Vándorsport Szakosztály); Kaszás Károlyné, Polhammer Magdolna (PTTE Nyugdíjas Szakosztály); Gõbölös István, Papp Lászlóné, Nagy Ferenc (Mecseki Kóborlók).

ÐÑÐÑÐÑÐÑÐÑÐÑÐÑÐÑ

 

Vámos Mihály emlékére

Drága Misi bácsi!

 

Elkövetkezett hát a leghosszabb túra,

Elmentél mitõlünk az utolsó útra.

Szívünkben mély a gyász, örökös a bánat,

Elhagytál bennünket, mint pásztor a nyájat.

A Vándorsport minden tagja mélyen gyászol,

Emléked köztünk él, nem fedi el fátyol.

 

Míg éltél, szerettünk, tiszteltünk, becsültünk,

Ezután fájó hiányodat szenvedjük.

Mit értünk fáradtál, nem veszett el kárba,

Átmentjük emléked minden télre s nyárra.

Erõs összetartó erõ voltál köztünk,

Velünk maradsz örökre, soha nem felejtünk.

Gernert Józsefné

Két völgyrõl a Keleti-Mecsekben

 

Csodálatos idõjárás volt februárban. Elkényeztette a turistákat. Nagyon kevés csapadék esett, a napi hõmérséklet messze az ilyenkor megszokott átlag felett járt. Igazán kellemes ajándékot kaptunk ebben az évben a természettõl. Sok „hirtelen jött”, mármint ötlet túrát provokált kirándulásaim között ez a váratlan tavaszi idõ, pedig nálam a február a közgyûlések és értekezletek hava. Nem szoktam e hónapban három-négy túránál többet tervezni. Az igazi évkezdés március, addig csak bemelegítés és felkészülés.

A februári tavaszi idõjárás mellett a Keleti-Mecsek tucatnyi zegzugos patakvölgyeinek bejárása örvendeztetett meg rengeteg új látnivalóval, élménnyel és tudással. Azokat a völgyeket kerestem fel, amelyeket kevésbé ismertem vagy már régen jártam. Kalandozásaim elõtt – hiszen legtöbbször egyedül vágtam a hegyekbe – gondosan tanulmányoztam a térképeket, párszor a tájfutó térképeket is elõvettem, hogy a részleteket is megismerjem. A kedves látnivalók közül kettõre szeretném felhívni a figyelmet.

Az egyik a Csepegõ-árok völgye. Bár jelzett turistaút vezet végig rajta, alig ismerik, csak az igazán ínyenc gyalogosok keresik fel télen, ahol a megfagyott vízesések és a nagy ügyességet követelõ bejárás hagy maradandó emléket. Az aljnövényzet és lombkorona hiánya miatt ilyenkor kora tavasszal tárulkozik ki teljes szépségével a patak völgye. A legszebb látványban a völgy mélyén, a patakmeder mellett gyalogolva lesz részünk. Vékénytõl és a Vörösfenyõ kulcsosháztól is könnyen megközelíthetõ a zöld kereszt jelzésû turistaúton a völgy. A vékényi lõtér után vagy a Csiszár-tetõ vonalában kell letérni a turistaútról. A Keleti-Mecsekben ritka szurdokvölgy tárul fel a kíváncsi turista elõtt. Három szép vízesést is láthatunk. A sikeres haladás érdekében párszor sziklára is kell mászni, persze ne gondoljunk hatalmasra. A tájékozódást segítve megjegyzem, hogy a Csöpögõ-forrás jele nem teljesen pontos a térképen, a valóságban északabbra van. A forrást nehéz megtalálni az árokban, nincs táblája. A patakvölgy középsõ szakaszán a második vízesés alatt sziklába vésett üregben egy Mária-szobor látható. Ebben a völgyben régen is volt egy Mária-szobor. A mostani elhelyezése és felszentelése 2000-ben történt. Az üreget rejtõ sziklától viszonylag könnyen fel lehet jutni a jelzett útra. Sajnos az útról nehéz észrevenni a lejutás pontos helyét. Így, kora tavasszal a zöld lomb hiányában jól be lehet látni a völgyet. A turistaútról nehezebb a tájékozódás, mert a magasból nem mindig lehet a sziklás völgy alját látni. Újabban a régi kocsiúton vezetõ ösvényt friss hajtások nõtték be. A bedõlt fák is nehezítik a járást. Havas, jeges idõben nehéz közlekedni a szekérúton, mert könnyen a mélybe lehet zuhanni.

Ezen a kellemes februáron háromszor jártam végig a völgyet, és igazi csodás látványban volt részem. Az ebben az évszakban szokatlan idõjárás a felfedezés örömét csak fokozta.

A másik alig ismert gyönyörû völgy a Farkas-árok. Váralja, Máza, Kisújbánya és Óbánya felõl lehet megközelíteni. Február végén egy napsütéses délután volt idõm felkeresni a számomra mindig csodálatos völgyet. Óbánya felõl indultam el a régi zöld kör jelzésû turistaúton – amely ma már zöld kereszt – a Harács-mezõ felé. Csodák csodája, a napos déli oldal szinte virágba borult. Rengeteg májvirág nyílott a turistaút mellett. Pompázott az illatos hunyor, de elõbújt a kankalin is. Láttam virágozni a fehér ibolyát a napos hegyoldalban. Szokatlan volt ez február végén. Az erdõ jelezte, hogy már több hete itt van a tavasz. A Harács-mezõn letértem a jelzett útról, a fák között virágokban gyönyörködve érkeztem a Váraljai-árokhoz. A patakon átgázolva a Farkas-árok kezdetéhez értem. Az árvizek magas fatorlaszokat építettek a völgy bejáratánál. Aki nem tudja vagy nem tervezi, hogy megnézi a Vadvirág-forrást, nehezen veszi észre a Farkas-árok kezdetét. Kár volna kihagyni! A felújított Vadvirág-forrás megtekintése után érdemes beljebb merészkedni a patak mellett.

A Lapát-várat északról megkerülõ patakmeder nem mindennapi látvány. Meg kell nézni! A ferdén vetõdött mészkõben alakította ki medrét a patak. A simára csiszolt mészkõ parton lehet gyalogolni, igaz csak óvatosan, mert csúszós. Egy-két fatorlasz nehezíti a haladást. Esõs idõben és magas vízállásnál nem ajánlom végigjárni a völgyet. Sokszor az aszályos nyár a legideálisabb a patak völgyébe kalandozni. A mostani aszályos télvég igazán megfelelt a túrához. A patak medrét követve nem mindennapos látványban van része a bátor kirándulónak. A szürke acélos színû mészkõmeder szép természeti képzõdmény. A patakmeder kirí a környezetbõl. A talaj barnás és a növényzet zöld színétõl nagyon elüt a kibukkanó víz által alakított mészkõ.

Út nem vezet a patak mellett, a mederben és a keskeny partszakaszon lehet csak gyalogolni. A bakancs óhatatlanul vizes lesz, ezért érdemes a megfelelõ lábbelit választani a túrához. Nehéz közlekedni a mederben, a meredek part miatt meg kell választani a patakból való kijutás helyét. Én a Lapát-várat is megmásztam, majd a kék kereszt jelzésû turistautat követve a Lendület-forrást kerestem fel. A száraz avar teljesen belepte, nehéz volt észrevenni. A forrás rövid tisztítása után a Dögkút-tetõt megmászva jelzetlen utakon érkeztem Kisújbányára.

Már sötétedett, amikor a Bodzás-forráshoz, régi nevén a Noémi-kúthoz érkeztem. Nagyon szép pihenõhely épült ki a forrás mellett egy új esõházzal. A riasztó látvány a forrás fölé hordott többzsáknyi szemét volt, amit valószínû valamelyik háztól hordtak oda. Nekem ez a hely minden utamon egy rövid megálló, mert a közelben egy vízimalom épületében volt a legrégebbi Tolna megyei kulcsosházak egyike. Az épületet már régen lebontották, a helyét még öreg turistabarátom, dr. Pataki Józsi bácsi mutatta meg. A kulcsosház is, de már az Óbányai-völgy örök szerelmese, Pataki tanár úr is egy emlék.

A telihold sugarai világították be a csodálatos Óbányi-völgyet, túrám utolsó szakaszát. Felejthetetlen volt. Néhány, ezen a télen az útra dõlt fa jelentett csak akadályt. Olyan világos volt, hogy az elemlámpámat sem kellett elõvenni. Óbányán már kutyakórus fogadott, szerencsémre nem engemet, hanem a Holdat ugatták.

Dománszky Zoltán

 
    

Hellényi Miksára emlékezve

2002. március 15-én lesz a "Hellényi Miksa" emléktúra. Az emléktúra – és Miksa bácsi halálának évfordulója – alkalmából adjuk közre dr. Vidor György sporttársunk 2000 októberében írt írását.

Hellényi Miksa emlékezete

 

A PTTE Nyugdíjas Szakosztálya néhai vezetõjének, Hellényi Miksának emlékét emléktábla õrzi a tubesi kilátón. A Tubes Kilátó Alapítvány nevében Kovács Szabó János felkért, hogy Miksánk utolsó óráiról – mint szemtanú – emlékezzem meg.

1997. március 20-án, csütörtökön – rendszeres túranapunkon – szakosztályunk kilenc tagja találkozott a pécsi vasútállomás elõtt. A 9.05 órai autóbuszról a Misina tetõn szálltunk le, onnan indult a túránk. Miksa ismételten megköszönte nekem, hogy tíz nappal korábban köszöntöttem õt a 80. születésnapja alkalmából. Ezt követõen családjáról, szeretett unokáiról beszélgettünk, továbbá ifjúkori emlékeit is felelevenítette. A sárga sávval jelzett gerincúton ment csoportunk a Lapis felé. A Kis-Tubest elhagyva feltûnt nekem, hogy Miksánk – szokásától eltérõen – többször megállt és nagyokat lélegzett. Javaslatomra visszamentünk kettesben a Rotary-elágazásig, miután elõzõleg ezt közöltem túravezetõnkkel.

Miksa azt kérte, hogy a déli Rotaryn folytassuk utunkat a Lapis irányába, mert abban bízott, hogy addig rendbe jön és ott csatlakozhatunk a csoportunkhoz. A kényszerû rövid pihenõk azonban nem szûntek meg a Rotary úton. A Tubes alatt Miksát leültettem, és akkor már hozzájárult, hogy hívjak még valakit. (Elõzõleg egyetlen szóval sem panaszkodott, a legnagyobb gondja az volt, hogy én esetleg lemaradok a túráról. Ez az önzetlenség jellemzõ volt rá!)

Az épülõ János-kilátóhoz rohantam, és egy fiatal kõmûvessel siettem vissza. Miksa csak annyit mondott: "rögtön, rögtön", de már láttam, hogy nagy baj van. A Lapisra futottam, ahol egy gépkocsi mobil-telefonján hívtam a mentõket. A kõmûvest már messzirõl megláttam és rosszat sejtettem. "Lélegzik?" – kérdeztem. A fiatalember a fejét ingatta. A mentõorvos eredménytelenül próbálta élesztgetni Miksát.

Teljesen csendben voltunk, és láttam, hogy egy szarvas ballag el a közelünkben. Talán az erdõ búcsúzott Miksánktól. (A szomorú hely pontos leírása: a Lapis felõl a déli Rotaryn a Tubesrõl jövõ piros háromszög jelzéstõl számított 200 lépésnyire).

Drága Miksánk, akik ismertünk, sohasem fogunk elfelejteni. Legyen áldott emléked!

Pécs, 2000. október 22.

dr. Vidor György

 

Az esések túrája

Minden egyes túrának megvan a maga hangulata és eseménysorozata. Ha azonban valamely esemény többször, sõt hétszer is megismétlõdik, az papírra kínálkozik.

Február elsõ szombatján kis csapatunk négy tagja túráját az Éger-völgyi tónál kezdte meg. A tó vize jégbordás, a patak vize csordogál, s a közelben lévõ vízesés is "mûködik".

Felkapaszkodtunk az Éger-tetõre, ahol megpihentünk. Innen tovább a Panoráma-úton mentünk, a piros háromszög jelzést követve. Kezdetben bizony nagyobb kerülõket kellett megtenni a nagy sár miatt. Találtunk elszenesedett, nagy gombákat, megfagyott pöfetegeket. Több madár követett bennünket, csicseregtek, õk is – akárcsak mi – örültek a gyönyörû napsütésnek. Elõkerült egy gyönyörû pillangó is, s bokorról bokorra szállva útitársunk lett egy darabig.

A piros sáv jelzés keresztezése után utunk a rengeteg lehullott falevéllel való küzdelemmel telt el. Nem lehetett látni a talajt, hol van kõ, kiálló fadarab, gyökér? Sok helyen térdig gázoltunk a levelek között, de vigaszul szolgált, hogy a hegyoldalban a mohák üde színe biztatólag hatott ránk. A Sasfészek alatt szoktunk megpihenni egy, az úttal párhuzamosan fekvõ fán. Most is ezt tettük. Gyönyörû látvány volt a Jakab-hegyrõl levonuló szarvascsapat.

Mielõtt a Babás-szerkövekhez értünk volna, találkoztunk egy erdésszel, aki figyelmeztetett bennünket, hogy vigyázzunk, mert a falevelek igen csúszósak. Alig haladt el mellettünk, máris megtörtént az elsõ esés, de sebaj, mentünk tovább! A második esés a piros háromszög és a kék háromszög jelzés találkozásánál történt, most más esett el.     Túratársunk, aki már másodszorra esett el, ismét a földre került, de most sem történt baj. A Babás-szerkövek "lakodalmas meneténél" most már harmadik társunk is a földön találta magát, a csúszós levelek miatt. Alig hogy feltápászkodott, a negyedik társunk – aki hosszú évek túrái során még sosem esett el – is a földön találta magát. Fölkelve alig haladt egy-két métert, ismét elesett.

A Jubileumi kereszthez egy lejtõs részen kell felmenni a jelzett útról. Túratársunk, aki már kétszer esett, egy enyhébben emelkedõ úton próbálta megközelíteni a keresztet, de ez csak azután sikerült, hogy elõbb a "földet érintette". Nevetve állt fel, és ment tovább.

Utunk kb. fél kilométeres szakaszán négyen hétszer estünk el, de szerencsénkre semmi baj, zúzódás, rándulás nem történt. Eséseink derût váltottak ki bennünk, s Kõvágószõlõs felé haladva nagyokat nevettünk azokon. Az esések ellenére a Panoráma útról elénk táruló látvány, a Babás-szerkövek napfényben fürdõ pompája csodás élményt jelentettek számunkra.

dr. Koncz Eszter

 

 

 

   HÍREK

n     Helyreigazítás: a Mecsek Híradó 2002. februári számában közölt létszámadatokban a Pécs Városi Természetbarát Szövetség "összesen" rovatában 441 fõ szerepel. A helyes adat: 621 fõ.

n     Megjelent a "Szálláshelyek turistáknak a Mecsekben, a Dél-Zselicben, a Villányi-hegységben és az Ormánságban" c. kiadvány. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség által kiadott füzetecske az olcsó szálláshelyek (kulcsosházak, turistaszállások, kempingek és magánszállások) címjegyzékét tartalmazza a férõhelyek és a megrendelési cím, telefonszám megjelölésével, 2002. februári adatok alapján. A címjegyzék beszerezhetõ a szövetségben.

n     Kérjük az egyesületeket, szakosztályokat, hogy eddigi tagjaik 2002. évre szóló természetbarát tagságát lehetõleg március végéig érvényesítsék. A betétlapok – és új tagok részére az igazolványok – a szövetségben keddenként dr. Lakatosné Novotny Saroltánál kaphatók. Emlékeztetõül a tagsági díjak: egy évre dolgozóknak 600 Ft, nyugdíjasoknak 300 Ft, diákoknak 200 Ft.

n     Gyalogtúrázók IX. Országos Találkozója, Balatonalmádi – Káptalanfüred, Köcsi tó; 2002. május 17–20. A találkozó rendezõje a Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség. A találkozó programjából: éjszakai és nappali tájékozódási túraverseny, teljesítménytúrák ("Kék Balaton 20-25-40", "Pityorka 15"), Vöröskõ városismereti verseny, autóbuszos és kombinált buszos-gyalogos túrák (Sokszínû Veszprém megye, Keleti-Bakony, Árpád-kori falvak, Vulkánok földjén, Emlékek 2000 év történetébõl), Pannónia turistamûveltségi verseny, gyalogtúra a régi vasút nyomában, Balaton konferencia, "Kökörcsinek nyomában" – buszos túra a Balaton-felvidék Nemzeti Parkban, balatoni borok – borkóstoló, bakancsos bál. Jelentkezés, információ: Veszprém Megyei Természetbarát Szövetség, 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 3., tel.: 30/468-3700; Rendezvényiroda tel.: 30/405-2178, 88/438-631. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Jelentkezési határidõ: április 20.

n                                       KIKERICS Természetismereti Központ Sasréten. A Mecseki Erdészeti Rt. Szigetvári Erdészete Sasréten – a Dél-Zselic egyik legszebb kirándulóhelyén – természetismereti központot hozott létre, a valamikori iskola épületében. Az erdei iskola – a valamikori iskola éplületében – már 1996-tól mûködik, most pedig szálláshelyekkel bõvítették ki: két db faházban, 4 db 6 ágyas szobában összesen 24 fõ részére van szálláslehetõség. A természetismereti központban egy és több napos erdei iskolai programok, vala mint nyári táborok szervezésére van lehetõség. 2002-

re meghirdetett táborok: Madár- és Hüllõvédelmi Tábor (július 1–7., szervezõ: Szigetvári Erdészet); Természet és Tradíció (július 8-14., szervezõ: Szivárvány Gyermekház, Pécs); Természetfotózás (július 15-21., szervezõ: Szigetvári Erdészet); Kézmûves tábor (augusztus 5-11., szervezõ: Szigetvári Erdészet); Drámapedagógiai tábor (augusztus 12-19., szervezõ: Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola, Szigetvár); "Ember és Természet" tábor – angol és német nyelven (augusztus 20-27., szervezõ: Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakközépiskola, Szigetvár). A meghirdetett táborokba a részvételi költség 16.000–18.000 Ft/fõ. A nyári idõszakon – a táborok idején – kívül tavasztól õszig a faházak szállásként is igényelhetõk a természetbarátok számára. Fõzési lehetõség van.     Az erdei iskolai programokkal, valamint a szállásigényléssel kapcsolatban a Mecseki Erdészeti Rt. Szigetvári Erdészeténél kérhetõ információ (7900 Szigetvár, Istvánffy u. 10, telefon: 73/514-100, tel/fax.: 73/514-102).

Nyílt túrák

·     március 9, szombat: "Jelzetlen utakon a Villányi-hegységben". Útvonal: Túrony – Tenkes-hegy – Tenkes erdõ – Rigóbánya – Siklós vasútállomás (12 km). Találkozás Túronyban a templom elõtt 9 órakor. Túravezetõ: Andrasek Csaba.

·     március 15, péntek: "Hellényi Miksa" emléktúra. Útvonal: Állatkert – Misina – Tubes – Kardos úti kulcsosház (10 km). Találkozás a pécsi fõpályaudvar elõtt a 34-es busz megállójában 8.50-kor. Túravezetõ: Jakab Ferencné.

·     március 16, szombat: "Csokonay Sándor" emléktúra. Útvonal: orfûi elágazás – Gubacsos-forrás – Laci-forrás – Farkas-forrás – Éger-völgy (12 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz-pályaudvaron 9.15 órakor. Túravezetõ: Baumann József.

·     március 24, vasárnap: túra a Hármasbükk környékén. Útvonal: Pécs-Vasas – Hársas-forrás – Sugói-rét – Vasas (15 km). Találkozás 8.45-kor a Budai Állomás autóbuszvégállomáson, a 14-es busz megállójában. Túravezetõ: Husvéth Ilona.

·     április 6, szombat: "Fel a Zengõre". Útvonal: Hosszúhetény – Zengõ – Püspökszentlászló – Hosszúhetény (12 km). Találkozás a pécsi távolsági autóbusz pályaudvaron 8.45 órakor. Túravezetõ: dr. Gundrum Károly.

 

A Komlói Hétdomb Természetbarát Egyesület nyílt túrái, komlói kiindulással

·     március 10, vasárnap: Nagymányok – Kappenvasszer – Pásztor-forrás – Máré csárda (20 km). Indulás a 6.50 órai bonyhádi buszjárattal. Túravezetõ: Miklovits György.

·     március17,vasárnap:SikondamánfaitemplomPáfrányosMeleg-mányi-völgyKánya-forrásSikonda(16km).Indulása8óraisikondaiautóbusszal.Túravezetõ:StranszkyIstvánné.

·     március 24, vasárnap: Körtvélyes – Pölöskei-tó – Mecsekjánosi – Komló (10 km). Indulás a 8 órai körtvélyesi autóbusszal. Túravezetõ: Rácz János.

·     április 7, vasárnap: autóbuszállomás – Kakastelep – Szöge-hegy – Pap-erdõ – Jánosipuszta – Szilvás (11 km). Indulás 8 órakor. Túravezetõ Király László.

Rendezvények

·     március 23, szombat: XIII. Tavaszi Kupa (Szigetvári Takarékszövetkezet Kupa) tájékozódási túraverseny, Orfû. R.: Baranya Megyei Természetbarát Szövetség, Pécsi Orvosegészségügyi Sportkör Természetjáró Szakosztálya. Rajt: Orfû, Danubius Béta Hotel Klub, 7.30–10 óráig. Kategóriák: "A", "A 36", "A 50", "A 60", "B", "C1", "C2", 2-4 fõs csapatokkal. Nevezési díj: elõzetes nevezéssel 250 Ft/fõ (érvényes természetbarát igazolvánnyal 200 Ft/fõ), helyszíni nevezéssel 350 Ft/fõ. Elõzetes nevezés március 10-ig a következõ címen: Baronek Jenõ, 7634 Pécs, Bajmi dûlõ 4. E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..">Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.. Információ kérhetõ a 30/959-0026 vagy a 72/259-345 telefonszámon.

·     március 23, szombat: "Szuadó 40, 17" teljesítménytúrák. R.: Fekete Bárány Természetjáró Egyesület. Rajt: Pécs–Éger-völgy, Teca mama Kisvendéglõje, 6.00-7.30 (40 km), 7.30-9.00 (17 km). Cél ugyanott. Nevezési díj: 350 Ft (40 km), 200 Ft (17 km). Információ: Fekete Bárány TE, tel.: 72/226-315 (este), ill. Becze László, tel.: 72/259-940.

·     április 6, szombat: "Tenkes 30, 15" teljesítménytúrák a Villányi-hegységben. R.: Dráva Természetbarát Sport Egyesület. Rajt: Túrony, italbolt 7.00-9.00 (30 km), 8.00-10.00 (15 km). Cél ugyanott. Nevezési díj: 450 Ft (30 km), 400 Ft (15 km), elõzetes nevezés esetén márc. 1-ig, MTSZ tagoknak és diákoknak 350 Ft. Információ: Romvári Tibor, tel.: 72/437-443 (18-21 óra között), ill. Jancsi Attila, tel.: 72/511-004 (9-16 óra között).


Mecsek Híradó. A Baranya Megyei Természetbarát Szövetség és a Pécs Városi Természetbarát Szövetség információs kiadványa. Szerkeszti a Baranya Megyei Természetbarát Szövetség elnöksége. A közlésre szánt anyagokat minden hónap 20-ig kérjük a szövetséghez eljuttatni (7621 Pécs, Apáca u. 2/1. ( 72/525–376; fax: 72/525–377. Ügyeleti idõ: kedd 16-19 óra). Internet: www. extra.hu/bmtsz.hu E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. és Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.